Rzeczpospolita Obojga Narodów • Republik Beider Nationen • Polish-Lithuanian Commonwealth
1.• 1569, z Lublina do Torunia, relacja Sekretarza Toruńskiego z przebiegu obrad Sejmu Lubelskiego. • 1569, aus Lublin nach Thorn, Berichterstattung des Sekretärs aus Thorn betreffend Parlamentsdebate der Lubliner Parlaments. • 1569, from Lublin to Toruń, report of the Secretary of the Council of Toruń about the debates at the Lublin session of the Polish parliament.1 800,-
2.• XVIII w. Poczta Królewska, list z Warszawy do Krasnegostawu • 18 Jh. Königlische Post, Brief aus Warschau nach Krasnystaw. • 18th century, Royal Post, letter from Warsaw to Krasnystaw.1 100,-
Wojny napoleońskie • Napoleonische Kriege • Napoleonic Wars
3.• 1805, Wielka Armia, list poczty polowej z Kromolic pod Poznaniem do Simoges z pełną treścią ze stemplem poczty polowej nr 5 • 1805, Grande-Armee, Feldpostbief aus Kromlice bei Posen nach Simoges mit Inhalt, sowie Feldpoststempel No. 5. • 1805, Great Army, field post letter from Kromlice near Poznań to Simoges with contents, field post marked No. 5.800,-
Rozbiory • Teilungen Polens • Partitions of Poland
Wolne Miasto Kraków • Freie Stadt Krakau • Free City of Cracow
4.• Poczta Austriacka, list sądowy z Krakowa do Tarnowa ze stemplem “KRAKAU, 8.9.1835” • Österreichische Post, Gerichtsbrief nach Tarnów mit Aufgabestempel “KRAKAU, 8.9.1835” • Austrian Post, judicial letter to Tarnów with sender marked “8.9.1835”180,-
5.• Poczta Austriacka, list sądowy z Krakowa do Lwowa ze stemplem “KRAKAU, 30.5.1838” • Österreichische Post, Gerichtsbrief nach Lemberg mit Aufgabestempel “KRAKAU, 30.5.1838” • Austrian Post, judicial letter to Lwów with sender marked “30.5.1838”180,-
6.• Poczta Austriacka, list sądowy z Krakowa do Tarnowa ze stemplem “KRAKAU, 14 NOV 1843” • Österreichische Post, Gerichtsbrief nach Tarnów mit Aufgabestempel “KRAKAU, 14 NOV 1843” • Austrian Post, judicial letter to Tarnów with sender marked “KRAKAU, 14 NOV 1843”120,-
7.• Poczta Austriacka, list z Krakowa 9 JUL [1844], stempel IIIA do Triestu 13 Jul 18 z pełną treścią. • Österreichische Post, Brief aus Krakau 9 JUL [1844],Stempel 3A nach Triest 13 Jul 18 mit Inhalt. • Austrian Post, letter from Cracow 9 Jul [1844], marked 3A to Triest 13 Jul 18 with contents.150,-
8.• Poczta Austriacka, list sądowy z Krakowa do Tarnowa ze stemplem “KRAKAU, 8 MAR.” • Österreichische Post, Gerichtsbrief nach Tarnów mit Aufgabestempel “KRAKAU, 8 MAR.” • Austrian Post, judicial letter to Tarnów with sender marked “KRAKAU, 8 MAR.”120,-
9.• Poczta Pruska, z Bydgoszczy 10.10.1843 do Tarnowa. Stempel tranzytowy “Krakau 21.OCT.” • Preussische Post, Brief aus Bromberg 10.10.1843 nach Tarnów mit Transitstempel “Krakau 21.OCT.” • Prussian Post, letter from Bydgoszcz 10.10.1843 to Tarnów with transit cancel “Krakau 21.OCT.”300,-
10.• List urzędowy z 6.8.1844 ze stemplem nadawczym “FRANKENSTEIN” [Ząbkowice Śl.],odbiorczym “Wieliczka” i stemplem pośredniczącym pruskiego urzędu pocztowego “KRAKAU’ • Dienstbrief von 6.8.1844 mit Absendungsstempel “FRANKENSTEIN” [Ząbkowice Śl.],mit Empfangsstempel “Wieliczka” und mit dem Vermittlungsstempel des preussischen Postamts “KRAKAU”. • Official letter of 6.8.1844 with sender cachet “FRANKENSTEIN” [Ząbkowice Śl.], with arrival p.m. “Wieliczka” and with tansit marked of Prussian Post Office “KRAKAU”.320,-
Galicja • Galizien • Galicia
11.• 1842, Drohobycz, stempel nr 3. • 1842, Drohobycz, Stempel Nr. 3. • 1842, Drohobycz, marked No. 3.150,-
12.• 1848, Gorlice, stempel nr 5. • 1848, Gorlice, Stempel Nr. 5. • 1848, Gorlice, marked No. 5.140,-
13.• 1824, Kniechenicze, stempel nr 2. • 1824, Kniehenicz, Stempel Nr. 2. • 1824, Kniechenicze, marked No. 2.200,-
14.• 1845, Kołomyja, stempel nr 4 • 1845, Kolomea, Stempel Nr. 4. • 1845, Kołomyja, marked No. 4.140,-
15.• urzędowy “Ces. Reg. Camera Procuratura LEOPOLI 12.sept.1810” z Urzędu Skarbowego ze Lwowa do Pilzna koło Tarnowa z pieczęcią lakową “C.R. Fiscalis Collegii Leopol Expedituro Offici” • Dienstbrief “Ces. Reg. Camera Procuratura LEOPOLI 12.sept.1810” aus dem Finanzamt von Lemberg nach Pilzno bei Tarnów mit Siegel “C.R. Fiscalis Collegii Leopol Expedituro Offici” • official letter “Ces. Reg. Camera Procuratura LEOPOLI 12.sept.1810” from Treasure Office in Lwów to Pilzno near Tarnów with sealing wax “C.R. Fiscalis Collegii Leopol Expedituro Offici”200,-
16.• ze Lwowa 1825, stempel nr 2, adresowany do księżnej Krasińskiej. • aus Lemberg 1825, adressiert an Fürstin von Łowicz. • from Lwów 1825 addressed to princess of Łowicz.120,-
17.• ze Lwowa 13 Feb. 1836 [spl. nr 5A] do Paryża 26 Febr.1836. Stemple dodatkowe: L.A. i graniczny. • aus Lemberg 13 Feb.836 [Stempel Nr. 5A] nach Paris 26 Febr. 1836 mit “L.A.” und Grenzstempeln. • from Lwów 13 Feb.836 [marked No. 5A] to Paris 26 Febr. 1836 with “L.A.” and border cancellations.150,-
18.• 1839, Mikołajów, stempel nr 1. • 1839, Mikołajów, Stempel Nr. 1. • 1839, Mikołajów, marked No. 1.320,-
19.• 1827, Mościska, stempel nr 2. • 1827, Mościska, Stempel Nr. 2. • 1827, Mościska, marked No. 2.180,-
20.• Olszanica, stempel nr 2. • Olszanica, Stempel Nr. 2. • Olszanica, marked No. 2.110,-
21.• 1837, Przemyśl, stempel nr 4a. • 1837, Przemyśl, Stempel Nr. 4a. • 1837, Przemyśl, marked No. 4a.110,-
22.• 1831, Przemyśl, stempel nr 5. • 1831, Przemyśl, Stempel Nr. 5. • 1831, Przemyśl, marked No. 5.220,-
23.• 1839, Przemyśl, stempel nr 7. • 1839, Przemyśl, Stempel Nr. 7. • 1839, Przemyśl, marked No. 7.150,-
24.• 1836, Rzeszów, stempel nr 1. • 1836, Rzeszów, Stempel Nr. 1. • 1836, Rzeszów, marked No. 1.160,-
25.• Sambor, zielony stempel nr 6. • Sambor, grüner Stempel Nr. 6. • Sambor, green marked No. 6.160,-
26.• 1832, Stryj, stempel nr 2. • 1832, Stryi, Stempel Nr. 2. • 1832, Stryi, marked No. 2.120,-
27.• 1836, Tarnów. • 1836, Tarnów. • 1836, Tarnów.120,-
28.• 1832, Zbaraż, stempel nr 2. • 1832, Zbaraż, Stempel Nr. 2. • 1832, Zbaraż, marked No. 2.120,-
29.• 1836, Złoczów, stempel nr 2. • 1836, Złoczów, Stempel Nr. 2. • 1836, Złoczów, marked No. 2.120,-
30.• 1834, Żółkiew, stempel nr 1. • 1834, Żółkiew, Stempel Nr. 1. • 1834, Żółkiew, marked No. 1.150,-
31.• 1842, Żółkiew, stempel nr 5. • 1842, Żółkiew, Stempel Nr. 5. • 1842, Żółkiew, marked No. 5.120,-
Królestwo Polskie • Königreich Polen • Kingdom of Poland
32.• Warszawa, stempel dwuwierszowy typ IB. • Warschau, Zweizeilerstempel Type IB. • Warsaw, double-line marked type IB.120,-
33.• z Warszawy 20.VIII.1835 do Bordeaux, Francja 31 Aout 1835 via Berlin 22.8 ze stemplem “Prusse par Forbach” • aus Warschau 20.VIII.1835 nach Bordeaux, Frankreich 31 Aout 1835 via Berlin 22.8 mit Stempel “Prusse par Forbach” • from Warsaw 20.VIII.1835 to Bordeaux, France 31 Aout 1835 via Berlin with marked “Prusse par Forbach”120,-
34.• z Warszawy 5.12.1847 do Berlina. • aus Warschau 5.12.1847 nach Berlin. • from Warsaw 5.12.1847 to Berlin.120,-
35.• z Warszawy, stempel typu IIIC do Triestu. Na rewersie stemple: Szczakowa [typ IIIC], Granica [typ IIIC] i ośmiokątny Triestu. • aus Warschau, Stempel Type IIIC nach Triest. Rückseitig mit Stempeln: Szczakowa [Type IIIC], Granica [Type IIIc] und achteckiger Triest. • from Warsaw, marked type IIIC to Triest. On reverse cachets: Szczakowa [type IIIC], Granica [type IIIC] and octagonal Triest.120,-
36.№ Ck r 4 Mi. U 4 • Koperta rosyjska, II wydanie z roku 1849 jako list z Kałuszyna do Warszawy. • Russische Umschlag, II Ausgabe aus Jahr 1849 als Brief von Kałuszyn to Warschau. • Russian stamped cover, II issue from 1849 year as a letter from Kałuszyn to Warsaw. (Fi. 10000)2 800,-
37.№ 3 Mi. Polen U 3 • 1859, Koperta Poczty Miejskiej w Warszawie 1.5 kop., czysta, gw. Schmutz. • 1859, Stadtpost Warschau, Umschlag mit Wertstempel 1.5 kop., ungebraucht, gepr. Schmutz. • 1859, warsaw local post, stamped cover 1.5 kop., mint, signed Schmutz. (Fi. 800)500,-
38.№ 4 IIx Mi. Polen U 5a • 1860, Koperta Poczty Miejskiej w Warszawie 3 kop., czysta. • 1860, Stadtpost Warschau, Umschlag mit Wertstempel 3 kop., ungebraucht. • 1860, warsaw local post, stamped cover 3 kop., mint. (Fi. 1000)1 000,-
39.№ 5 IIx Mi. Polen U 7x • 1860, Koperta Poczty Miejskiej w Warszawie 10 kop., niekasowana, lekkie plamy, trochę sfatygowana, stan normalny dla tego wydania. • 1860, Stadtpost Warschau, Umschlag mit Wertstempel 10 kop., ungebraucht, mit leichter Spuren, für diese Ausgabe üblicher Haltung. • 1860, warsaw local post, stamped cover 10 kop., mint, little spots, for this issue ordinary condition. (Fi. 800)800,-
40.№ 5 IIx Mi. Polen U 7x • 1860, Koperta Poczty Miejskiej w Warszawie 10 kop. z miejscownikami Włodawa, Warszawa. Kasownik numerowy “59”, godzinnik “3/P” • 1860, Stadtpost Warschau, Umschlag 10 kop. mit Ortsstempeln: Włodawa, Warschau, Nummerstempel “59” und Uhrstempel “3/P”. • 1860, warsaw local post, stamped cover 10 kop. with locative cachets: Włodawa, Warsaw, number marked “59” and hourly “3/P”. (Fi. 1500)1 300,-
41.№ 5 IIx Mi. Polen U 7x • 1860, Koperta Poczty Miejskiej w Warszawie 10 kop., lekkie plamy, trochę sfatygowana, stempel nadawczy Ostrołęka. • 1860, Stadtpost Warschau, Umschlag mit Wertstempel 10 kop., mit leichter Spuren, sowie Aufgabestempel Ostrołęka. • 1860, warsaw local post, stamped cover 10 kop., little spots with sender marked Ostrołęka. (Fi. 1500)450,-
42.№ I Mi. 1 Sc. 1 • Znaczek rosyjski nr 1 z polskim stemplem nr 1 [Warszawa] • Russische Marke Nr. 1 entwertet mit polnischem Stempel Nr. 1 [Warschau] • Russian stamp No. 1 with Polish numeral cachet No. 1 [Warsaw]. (Fi. 2400)2 000,-
43.№ I Mi. 1 Sc. 1 • Znaczek rosyjski nr 1 z polskim stemplem nr 1 [Warszawa] • Russische Marke Nr. 1 entwertet mit polnischem Stempel Nr. 1 [Warschau] • Russian stamp No. 1 with Polish numeral cachet No. 1 [Warsaw]. (Fi. 2400)1 500,-
44.№ II Mi. 2 Sc. 2 • Znaczek rosyjski nr 2 z polskim stemplem numerowym 257 [Bieżuń]. • Russische Marke Nr. 2 entwertet mit polnischem Nummernstempel 257 [Bieżuń]. • Russian stamp No. 2 with Polish numeral cachet 257 [Bieżuń]. (Fi. 1450)1 100,-
45.(*)№ 1a Mi. 1a Sc. 1 • Polska nr 1, bez gumy, delikatna prześwitka. • Polen Nr. 1, ohne Gummi, leichte Dünnstelle. • Poland No. 1, without gum, small clearance.1 200,-
46.*№ 1a Mi. 1a Sc. 1a • Polska nr 1, brak jednego ząbka, gw. Bojanowicz • Polen Nr. 1, fehlender Zahn, gepr. Bojanowicz • Poland No. 1, one perf missing, sign. Bojanowicz2 500,-
47.№ 1b Mi. 1b Sc. 1a • Polska nr 1, kasownik numerowy “1” [Warszawa], sześć kwadratów, ozdobna stopka. Gw. Petriuk. • Polen Nr. 1, Nummernstempel “1” [Warschau], sechs Quadrangels, gepr. Petriuk. • Poland No. 1, numeral strike “1” [Warsaw], six framed, ornamented foot in 1, signed Petriuk. (Fi. 1950)1 650,-
48.№ 1a Mi. 1a Sc. 1 • Polska nr 1, kasownik numerowy “1” [Warszawa]. Gw. Petriuk. • Polen Nr. 1, Nummernstempel “1” [Warschau], gepr. Petriuk. • Poland No. 1, numeral strike “1” [Warsaw], signed Petriuk. (Fi. 600)550,-
49.№ 1a Mi. 1a Sc. 1 • Polska nr 1, kasownik numerowy “1” [Warszawa]. • Polen Nr. 1, Nummernstempel “1” [Warschau]. • Poland No. 1, numeral strike “1” [Warsaw]. (Fi. 600)500,-
50.№ 1a Mi. 1a Sc. 1 • Polska nr 1, kasownik numerowy “1” [Warszawa], usterka druku, lewa górna 10-tka niedobita. • Polen Nr. 1, Nummernstempel “1” [Warschau] mit Abart, links, oben 10 Teil unsichtbar. • Poland No. 1, numeral strike “1” [Warsaw], print error, left top 10 partly invisible. (Fi. 600)600,-
51.№ 1b Mi. 1b Sc. 1a • Polska nr 1, kasownik numerowy “32” [Sereje]. Gw. Petriuk. • Polen Nr. 1, Nummernstempel “32” [Sereje], gepr. Petriuk. • Poland No. 1, numeral strike “32” [Sereje], signed Petriuk. (Fi. 1350)900,-
52.№ 1a Mi. 1a Sc. 1 • Polska nr 1, kasownik numerowy “49” [Wyszków] na liczku koperty. • Polen Nr. 1, Nummernstempel “49” [Wyszków] auf Briefvorderseite. • Poland No. 1, numeral strike “49” [Wyszków] on front part of cover. (Fi. 1100)800,-
53.№ 1a Mi. 1a Sc. 1 • Polska nr 1, kasownik numerowy “75” [Kurów]. Gw. Petriuk. • Polen Nr. 1, Nummernstempel “75” [Kurów], gepr. Petriuk. • Poland No. 1, numeral strike “75” [Kurów], signed Petriuk. (Fi. 600)500,-
54.№ 1a Mi. 1a Sc. 1 • Polska nr 1, kasownik numerowy “90” [Niedrzwica] RR !! Gw. Petriuk. • Polen Nr. 1, Nummernstempel “90” [Niedrzwica] RR !!, gepr. Petriuk. • Poland No. 1, numeral strike “90” [Niedrzwica] RR !!, signed Petriuk. (Fi. 1300)1 100,-
55.№ 1a Mi. 1a Sc. 1 • Polska nr 1, kasownik numerowy “107” [Opatów]. Gw. Jungjohann. • Polen Nr. 1, Nummernstempel “107” [Opatów], gepr. Jungjohann. • Poland No. 1, numeral strike “107” [Opatów], signed Jungjohann. (Fi. 700)600,-
56.№ 1a Mi. 1a Sc. 1 • Polska nr 1, kasownik numerowy “108” [Sandomierz], stan słaby. Gw. Kalinowski. • Polen Nr. 1, Nummernstempel “108” [Sandomierz], mangelhafte Erhaltung, gepr. Kalinowski. • Poland No. 1, numeral strike “108” [Sandomierz], poor condition, signed Kalinowski. (Fi. 700)650,-
57.№ 1a Mi. 1a Sc. 1 • Polska nr 1, kasownik numerowy “162” [Radomsk]. • Polen Nr. 1, Nummernstempel “162” [Radomsk]. • Poland No. 1, numeral strike “162” [Radomsk]. (Fi. 600)300,-
58.№ 1a Mi. 1a Sc. 1 • Polska nr 1, kasownik numerowy “253” [Płock], reperowane ząbki. • Polen Nr. 1, Nummernstempel “253” [Płock], reparierte Zähne. • Poland No. 1, numeral strike “253” [Płock], repaired perforation. (Fi. 525)400,-
59.№ 1a Mi. 1a Sc. 1 • Polska nr 1, kasownik numerowy “253” [Płock], reperowane ząbki, użyty 2 razy na szkodę poczty. • Polen Nr. 1, Nummernstempel “253” [Płock], reparierte Zähnen, zweimal verwendet zum Schaden der Post. • Poland No. 1, numeral strike “253” [Płock], repaired perforation, used twice detriment of the post. (Fi. 525)350,-
60.№ 1b Mi. 1b Sc. 1a • Polska nr 1, kasownik numerowy “311” [Aleksandrów Pograniczny]. Gw. Jungjohann, Petriuk. • Polen Nr. 1, Nummerstempel “311” [Aleksandrów Pograniczny], gepr. Jungjohann, Petriuk. • Poland No. 1, numeral strike “311” [Aleksandrów Pograniczny], signed Jungjohann, Petriuk. (Fi. 1450)1 200,-
61.№ 1a Mi. 1a Sc. 1 • Polska nr 1, kasownik ambulansu pocztowego Warszawa-Wiedeń, typ I,stan słaby, brak ząbków. Bez gwarancji. • Polen Nr. 1, Stempel des Postwagens Warschau - Wien, Type I, mangelhaft, fehlende Zähne. Ohne Garantie. • Poland No. 1 with railway mail cancel Warsaw - Vienna, type I, without perfs, poor condition, not signed. (Fi. 1100)650,-
62.№ 1 Mi. 1 Sc. 1 • Polska nr 1, 2 znaczki • Polen Nr. 1, 2 Marken • Poland No. 1, 2 stamps1 500,-
63.№ 1ac Mi. 1a Sc. 1 • Polska nr 1 na liście z Łodzi do Warszawy. Czteroobrączkowy kasownik “182”, miejscownik urzędu nadawczego. Na rewersie warszawski datownik odbiorczy, czerwony “27/1”. List przycięty. Fotoatest Korszeń. • Polen Nr. 1 auf Brief aus Łódź nach Warschau. Vierringstempel mit Ortsnummer “182” und Absendungsstempel, rückseitig warschauer, roter Ankuftstempel “27/1”. Beschneidtes Kuvert. Fotoattest Korszeń. • Poland No. 1 on letter from Łódź to Warsaw with 4-ring sender numeral strike “182”. On reverse Warsaw arrival cancel in red “27/1”. Cover is cut off. Photo certificate Korszeń. (Fi. 1900)1 200,-
64.№ 1ac Mi. 1a Sc. 1 • Polska nr 1 na liście z Warszawy do Lublina. Czteroobrączkowy kasownik “1” i czerwony miejscownik nadawczy. Fotoatest Korszeń. • Polen Nr. 1 auf Brief aus Warschau nach Lublin entwertet mit Vierringstempel “1” und roter Ortsabsendungsstempel. Fotoattest Korszeń. • Poland No. 1 on letter from Warsaw to Lublin tied with 4-ring number cachet “1” and locality, sender cancel in red. Photo certificate Korszeń. (Fi. 1900)1 500,-
65.№ 1b Mi. 1b Sc. 1a • Polska nr 1 na liście, znaczek lekko uszkodzony, zgięcie. • Polen Nr. 1 auf Brief, Briefmarke mit Papierfalte. • Poland No. 1 on letter, stamp is lightly folded. (Fi. 2500)800,-
66.№ 1 Mi. 1 Sc. 1 • Polska nr 1, kasownik numerowy “1” [Warszawa], sześć kwadratów, ozdobna stopka na liście z Warszawy do Słupi Nowej. Gw. Gryżewski. • Polen Nr. 1 entwertet mit Nummernstempel “1” [Warschau], sechs Quadrangels auf Brief aus Warschau nach Nowa Słupia, gepr. Gryżewski. • Poland No. 1 tied by numeral strike “1” [Warsaw], six framed, ornamented foot in 1, on letter from Warsaw to Nowa Słupia, signed Gryżewski.2 500,-
67.№ 1 Mi. 1 Sc. 1 • Polska nr 1 ostemplowany kasownikiem “106” i kreślenie, miejscownik nadawczy, na liście z Tarnogrodu do Piotrkowa. Gw. Mikstein. • Polen Nr. 1 entwertet mit Nummersstempel “106” und mit handschriftlicher Entwertung, sowie Ortsstempel, auf Brief aus Tarnogród nach Piotrków. gepr. Mikstein. • Poland No. 1 tied with numeral strike “106” and handstruck marking, locative cachet on cover, all on letter from Tarnogród to Piotrków. Signed Mikstein.2 500,-
68.№ 5 Mi. 5 Sc. 8 • Rosyjski znaczek nr 5, 10 kop. z polskim kasownikiem numerowym “1” [Warszawa]. Gw. Korszeń. • Russische Marke Nr. 5, 10 kop mit polnischem Nummernstempel “1” [Warschau], gepr. Korszeń. • Russian stamp 10 kop with Polish numeral strike “1” [Warsaw], signed Korszeń. (Fi. 250)200,-
69.№ 5 Mi. 5 Sc. 8 • Rosyjski znaczek nr 5, 10 kop. z polskim kasownikiem cztery kwadraty “1” [Warszawa]. Gw. Korszeń. • Russische Marke Nr. 5, 10 kop mit polnischem Vierrahmenstempel “1” [Warschau], gepr. Korszeń. • Russian stamp 10 kop with Polish 4 framed strikes “1” [Warsaw], signed Korszeń. (Fi. 250)200,-
70.№ 5 Mi. 5 Sc. 8 • Rosyjski znaczek nr 5, 10 kop. z polskim kasownikiem ośmiokątnym [Warszawa]. • Russische Marke Nr. 5, 10 kop mit polnischem Achteckstempel [Warschau]. • Russian stamp 10 kop with Polish octagonal strike [Warsaw]. (Fi. 800)400,-
71.№ 5 Mi. 5 Sc. 8 • Rosyjski znaczek nr 5, 10 kop. z polskim kasownikiem numerowym “217” [Piątek]. Gw. Korszeń. • Russische Marke Nr. 5, 10 kop mit polnischem Nummernstempel “217” [Piątek], gepr. Korszeń. • Russian stamp 10 kop with Polish numeral strike “217” [Piątek], signed Korszeń. (Fi. 310)400,-
72.№ 5 Mi. 5 Sc. 8 • Rosyjski znaczek nr 5, 10 kop. z polskim kasownikiem numerowym “11” [Tarczyn] !!!. Gw. Korszeń. • Russische Marke Nr. 5, 10 kop mit polnischem Nummernstempel “11” [Tarczyn] !!!, gepr. Korszeń. • Russian stamp 10 kop with Polish numeral strike “11” [Tarczyn] !!!, signed Korszeń. (Fi. 725)900,-
73.№ 6 Mi. 6 Sc. 9 • Rosyjski znaczek nr 6, 20 kop. z polskim kasownikiem cztery kwadraty “1” [Warszawa]. Gw. Korszeń. • Russische Marke Nr. 6, 20 kop mit polnischem Vierrahmenstempel “1” [Warschau], gepr. Korszeń. • Russian stamp 20 kop with Polish 4 framed strikes “1” [Warsaw], signed Korszeń. (Fi. 800)450,-
74.№ 6 Mi. 6 Sc. 9 • Rosyjski znaczek nr 6, 20 kop. z polskim kasownikiem numerowym “8” [Piaseczno] !!. Gw. Korszeń. • Russische Marke Nr. 6, 20 kop mit polnischem Nummernstempel “8” [Piaseczno] !!, gepr. Korszeń. • Russian stamp 20 kop with Polish numeral strike “8” [Piaseczno] !!, signed Korszeń. (Fi. 1200)1 000,-
75.№ 6 Mi. 6 Sc. 9 • Rosyjski znaczek nr 6, 20 kop., 2-krotnie użyty z kasownikami numerowymi: “111” [Łagów] i “76” [Puławy]. Gw. Korszeń. • Russische Marke Nr. 6, 20 kop, zweimal verwendet mit Nummernstempeln: “111” [Łagów] und “76” [Puławy], gepr. Korszeń. • Russian stamp 20 kop, twice used with Polish numeral strikes: “111” [Łagów] and “76” [Puławy], signed Korszeń. (Fi. 1200)1 000,-
76.№ 6 Mi. 6 • Rosyjski znaczek nr 6, 20 kop. z polskim kasownikiem numerowym “124” [Pińczów], fotoatest Korszeń • Russische Marke Nr. 6, 20 kop mit polnischem Nummernstempel “124” [Pińczów], Photoattest Korszeń • Russian stamp 20 kop with Polish numeral strike “124” [Pińczów], photo cert. Korszeń (Fi. 1080)1 000,-
77.№ 6 Mi. 6 Sc. 9 • Rosyjski znaczek nr 6, 20 kop. z polskim kasownikiem numerowym “253” [Płock]. Gw. Korszeń. • Russische Marke Nr. 6, 20 kop mit polnischem Nummernstempel “253” [Płock], gepr. Korszeń. • Russian stamp 20 kop with Polish numeral strike “253” [Płock], signed Korszeń. (Fi. 825)700,-
78.№ 6 Mi. 6 Sc. 9 • Rosyjski znaczek nr 6, 20 kop. z polskim kasownikiem numerowym “260” [Płońsk], 2-krotnie użyty na szkodę poczty, stan słaby. Gw. Korszeń. • Russische Marke Nr. 6, 20 kop mit polnischem Nummernstempel “260” [Płońsk], zweimal verwendet zum Schaden der Post, in feiner Erhaltung, gepr. Korszeń. • Russian stamp 20 kop with Polish numeral strike “260” [Płońsk], twice used detriment of the post, poor condition, signed Korszeń. (Fi. 1080)700,-
79.№ 6 Mi. 6 Sc. 9 • Rosyjski znaczek nr 6, 20 kop. z polskim kasownikiem numerowym “286” [Rejowiec] !!. Gw. Korszeń. • Russische Marke Nr. 6, 20 kop mit polnischem Nummernstempel “286” [Rejowiec] !!, gepr. Korszeń. • Russian stamp 20 kop with Polish numeral strike “286” [Rejowiec] !!, signed Korszeń. (Fi. 1080)700,-
80.№ 6 Mi. 6 Sc. 9 • Rosyjski znaczek nr 6, 20 kop. z polskim kasownikiem numerowym “314” [Łanięta] !!. Gw. Korszeń. • Russische Marke Nr. 6, 20 kop mit polnischem Nummernstempel “314” [Łanięta] !!, gepr. Korszeń. • Russian stamp 20 kop with Polish numeral strike “314” [Łanięta] !!, signed Korszeń. (Fi. 960)700,-
81.№ 6 Mi. 6 Sc. 9 • Rosyjski znaczek nr 6, 20 kop. z polskim kasownikiem, numer niezidentyfikowany. Gw. Korszeń. • Russische Marke Nr. 6, 20 kop mit polnischem Stempel, unbekannt Nummer, gepr. Korszeń. • Russian stamp 20 kop with Polish strike “253”, unrecognized number, signed Korszeń. (Fi. 800)500,-
82.№ 7 Mi. 7 Sc. 10 • Rosyjski znaczek nr 7, 30 kop. z polskim kasownikiem cztery kwadraty “1” [Warszawa]. Gw. Korszeń. • Russische Marke Nr. 7, 30 kop mit polnischem Vierrahmenstempel “1” [Warschau], gepr. Korszeń. • Russian stamp 30 kop with Polish 4 frameds strike “1” [Warsaw], signed Korszeń.1 000,-
83.№ 7 Mi. 7 Sc. 10 • Rosyjski znaczek nr 7, 30 kop. z polskim kasownikiem numerowym “14” [Nowe Miasto] w kolorze niebieskim. Gw. Korszeń. • Russische Marke Nr. 7, 30 kop mit polnischem blauen Nummernstempel “14” [Nowe Miasto], gepr. Korszeń. • Russian stamp 30 kop with Polish numeral strike “14” [Nowe Miasto] in blue, signed Korszeń. (Fi. 2000)1 500,-
84.№ 7 Mi. 7 Sc. 10 • Rosyjski znaczek nr 7, 30 kop. z polskim kasownikiem numerowym “42” [Wysokie Mazowieckie]. Gw. Korszeń. • Russische Marke Nr. 7, 30 kop mit polnischem Nummernstempel “42” [Wysokie Mazowieckie], gepr. Korszeń. • Russian stamp 30 kop with Polish numeral strike “42” [Wysokie Mazowieckie], signed Korszeń. (Fi. 1600)1 200,-
85.№ 7 Mi. 7 Sc. 10 • Rosyjski znaczek nr 7, 30 kop. z polskim kasownikiem numerowym “49” [Wyszków]. Ładny stan. Bez gwarancji. • Russische Marke Nr. 7, 30 kop mit polnischem Nummernstempel “49” [Wyszków], in todelloser Erhaltung, ohne Garantie. • Russian stamp 30 kop with Polish numeral strike “49” [Wyszków], very fine condition, not signed. (Fi. 1370)1 000,-
86.№ 7 Mi. 7 Sc. 10 • Rosyjski znaczek nr 7, 30 kop. z polskim kasownikiem numerowym “91” [Kraśnik]. Gw. Korszeń. • Russische Marke Nr. 7, 30 kop mit polnischem Nummernstempel “91” [Kraśnik], gepr. Korszeń. • Russian stamp 30 kop with Polish numeral strike “91” [Kraśnik], signed Korszeń. (Fi. 1250)1 000,-
87.№ 7 Mi. 7 Sc. 10 • Rosyjski znaczek nr 7, 30 kop. z polskim kasownikiem numerowym “112” [Ostrowiec]. Gw. Korszeń. • Russische Marke Nr. 7, 30 kop mit polnischem Nummernstempel “112” [Ostrowiec], gepr. Korszeń. • Russian stamp 30 kop with Polish numeral strike “112” [Ostrowiec], signed Korszeń. (Fi. 1300)1 100,-
88.№ 7 Mi. 7 Sc. 10 • Rosyjski znaczek nr 7, 30 kop. z polskim kasownikiem numerowym “253” [Płock]. Gw. Korszeń. • Russische Marke Nr. 7, 30 kop mit polnischem Nummernstempel “253” [Płock], gepr. Korszeń. • Russian stamp 30 kop with Polish numeral strike “253” [Płock], signed Korszeń. (Fi. 1225)1 000,-
89.№ 9 Mi. 9 Sc. 5 • Rosyjski znaczek 1 kop. z polskim kasownikiem numerowym “223” [Koło]. Gw. Korszeń. • Russische Marke 1 kop mit polnischem Nummernstempel “223” [Koło], gepr. Korszeń. • Russian stamp 1 kop with Polish numeral strike “223” [Koło], signed Korszeń. (Fi. 355)300,-
90.№ 12y Mi. 12y Sc. 12 • Rosyjski znaczek 1 kop. z polskim kasownikiem numerowym “253” [Płock]. Gw. Korszeń. • Russische Marke 1 kop mit polnischem Nummernstempel “253” [Płock], gepr. Korszeń. • Russian stamp 1 kop with Polish numeral strike “253” [Płock], signed Korszeń. (Fi. 145)120,-
91.№ Mi. 13z Sc. 13 • Rosyjski znaczek 3 kop., papier gruby, z polskim kasownikiem numerowym “253” [Płock]. U Fischera nie notowany. • Russische Marke 3 kop, dickes Papier, Fischer bisher unbekannt, mit polnischem Nummernstempel “253” [Płock]. • Russian stamp 3 kop, thick paper, Fischer till now unknown, with Polish numeral strike “253” [Płock].1 100,-
92.№ 14y Mi. 14y Sc. 14 • Rosyjski znaczek 5 kop. z polskim kasownikiem numerowym “48” [Serock]. Gw. Korszeń. • Russische Marke 5 kop mit polnischem Nummernstempel “48” [Serock], gepr. Korszeń. • Russian stamp 5 kop with Polish numeral strike “48” [Serock], signed Korszeń. (Fi. 240)300,-
93.№ 14y Mi. 14y Sc. 14 • Rosyjski znaczek 5 kop. z polskim kasownikiem numerowym “217” [Piątek]. Gw. Korszeń. • Russische Marke 5 kop mit polnischem Nummernstempel “217” [Piątek], gepr. Korszeń. • Russian stamp 5 kop with Polish numeral strike “217” [Piątek], signed Korszeń. (Fi. 180)180,-
94.№ 15z Mi. 15z Sc. 15a • Rosyjski znaczek 10 kop. z polskim kasownikiem numerowym “211” [Skierniewice]. Gw. Bojanowicz, Korszeń. • Russische Marke 10 kop mit polnischem Nummernstempel “211” [Skierniewice], gepr. Bojanowicz, Korszeń. • Russian stamp 10 kop with Polish numeral strike “211” [Skierniewice], signed Bojanowicz, Korszeń. (Fi. 120)130,-
95.№ 15z Mi. 15z Sc. 15a • Rosyjski znaczek 10 kop. z polskim kasownikiem numerowym “267” [Chorzele]. Gw. Korszeń. • Russische Marke 10 kop mit polnischem Nummernstempel “267” [Chorzele], gepr. Korszeń. • Russian stamp 10 kop with Polish numeral strike “267” [Chorzele], signed Korszeń. (Fi. 320)250,-
96.№ Mi. 16z Sc. 17 • Rosyjski znaczek 20 kop., papier gruby, z polskim kasownikiem numerowym “1” [Warszawa]. U Fischera nie notowany. Stan idealny. • Russische Marke 20 kop, dickes Papier, Fischer bisher unbekannt, mit polnischem Nummernstempel “1” [Warschau]. Kabinettstück. • Russian stamp 20 kop, thick paper, Fischer till now unknown, with Polish numeral strike “1” [Warsaw]. Very fine condition.500,-
97.№ 18x Mi. 18x Sc. 19 • Rosyjski znaczek 1 kop. z polskim kasownikiem numerowym “211” [Skierniewice], brak ząbka. Gw. Korszeń. • Russische Marke 1 kop mit polnischem Nummernstempel “211” [Skierniewice], fehlender Zähn, gepr. Korszeń. • Russian stamp 1 kop with Polish numeral strike “211” [Skierniewice], missing tooth, signed Korszeń. (Fi. 110)120,-
98.№ 18, 19, 21 Mi. 18, 19xF,21 Sc. 19, 20d, 23 • Rosyjskie znaczki 1, 3 i 5 kop. z polskim kasownikiem numerowym “253” [Płock]. Zn.3 kop z błędem, poddruk jak dla znaczka 5 kop. • Russischen Marken 1, 3 und 5 kop entwertet mit polnischem Nummernstempel “253” [Płock], Marke 3 kop mit Abart, Unterdruck von 5 kop Marke. • Russian stamps 1, 3 and 5 kop tied with Polish numeral strike “253” [Płock]. Stamp 3 kop with error, underprint from stamp 5 kop.1 800,-
99.№ Mi. 21x • Rosyjski znaczek 10 kop. z polskim kasownikiem numerowym „211” (Skierniewice) R!, gw. Korszeń • Russische Marke 10 kop. mit polnischem Nummernstempel „211“ (Skierniewice), gepr. Korszeń • Russian 10 kop. stamp with Polish numeral strike “211” (Skierniewice) R!, sign. Korszeń (Fi. 100)120,-
100.№ 21x Mi. 21x Sc. 23 • Rosyjski znaczek 10 kop. z polskim kasownikiem numerowym “261” [Zakroczym]. Gw. Bojanowicz, fotoatest Korszeń. • Russische Marke 10 kop mit polnischem Nummernstempel “261” [Zakroczym]. gepr. Bojanowicz, Fotoattest Korszeń. • Russian stamp 10 kop with Polish numeral strike “261” [Zakroczym].Signed Bojanowicz, photo cetificate Korszeń. (Fi. 260)260,-
101.№ 21 Mi. 21 Sc. 23 • Rosyjski znaczek 10 kop. z polskim kasownikiem numerowym “260” [Płońsk]. • Russische Marke 10 kop mit polnischem Nummernstempel “260” [Płońsk]. • Russian stamp 10 kop with Polish numeral strike “260” [Płońsk]. (Fi. 430)300,-
102.№ 21y Mi. 21y Sc. 23a • Rosyjski znaczek 10 kop. z polskim kasownikiem numerowym “182” [Łódź] na liście z Rudy Pabianickiej 7.3.70 do Warszawy 8.3.70 z pełną treścią. • Russische Marke 10 kop entwertet mit polnischem Nummernstempel “182” [Łódź] auf Brief aus Ruda Pabianicka 7.3.70 nach Warschau 8.3.70 mit komplettem Inhalt. • Russian stamp 10 kop tied with Polish numeral strike “182” [Łódź] on letter from Ruda Pabianicka 7.3.70 to Warsaw 8.3.70 with complete content. (Fi. 600)400,-
103.№ 9, 13y x3 Mi. 9, 13y x3 Sc. 5, 13 x 3 • 1866, list z Serocka do Krakowa ofrankowany rosyjskimi zn. 1kop i 3 po 3kop ze stemplem numerowym “48”[Serock]. Stemple: Serock, Franco, Pologne. Na odwrocie: Kraków i graniczny. • 1866, aus Serock nach Krakau frankiert mit russischen Marken 1 kop und 3 je 3kop entwertet mit polnischem Nummernstempel “48” [Serock]. Zusatzlichem Stempeln: Serock, Franco, Pologne. Rückseitig mit Krakau und Grenzstempel. • 1866, from Serock to Cracow franked by Russian stamps 1 and 3 x 3kop tied with Polish numeral cancel “48” [Serock]. Additional marked: Serock, Franco, Pologne. On reverse Cracow and border post marks. (Fi. 850 +)500,-
104.№ 21 Mi. 21 Sc. 23 • Rosyjski znaczek 10 kop. z polskim kasownikiem numerowym “61” [Międzyrzec] i miejscownikiem na liście z Międzyrzeca do Warszawy. Gw. Falkowski. • Russische Marke 10 kop entwertet mit polnischem Nummernstempel “61” [Międzyrzec] und Orts-Absendungstempel auf Brief aus Międzyrzece nach Warschau. gepr. Falkowski. • Russian stamp 10 kop tied with Polish numeral strike “61” [Międzyrzec] and locative sender marked on letter from Międzyrzece to Warsaw. Signed Falkowski.500,-
105.№ 21 ?? Mi. 21 ?? Sc. 23 ?? • Rosyjski znaczek 10 kop. z ROSYJSKIM kasownikiem numerowym “1097” [Szydłowiec] i miejscownikiem na liście z 26.1.1872 do Warszawy 29.1.72. Według Mikulskiego listy z rosyjskimi kas. numerowymi są rzadsze niż z Polską nr 1. • Russische Marke 10 kop entwertet mit RUSSISCHEN Nummernstempel “1097” [Szydłowiec] und Orts-Absendungstempel auf Brief aus Szydłowiec 26.1.1872 nach Warschau 29.1.72. Sehr selten mit russischem Stempeln. • Russian stamp 10 kop tied with RUSSIAN numeral strike “1097” [Szydłowiec] and locative sender marked on letter from Szydłowiec 26.1.1872 to Warsaw 29.1.72. Very rare with Russian cachets.1 000,-
106.№ 24 x 4 Mi. 24 x 4 Sc. 26 x 4 • List z Warszawy 5.DEK.1876 do Wiednia 16.12.76 ofrankowany 4 znaczkami po 2kop. Stemple nadawczy i odbiorczy. • Brief aus Warschau 5.DEK.1876 nach Wien 16.12.76 frankiert mit 4 Marken je 2kop mit Aufgabe und Ankunftstempeln. • Letter from Warsaw 5.DEK.1876 to Vienna 16.12.76 franked by 4 stamps of 2kop with sender and receiver cancels.200,-
107.№ 12, 24 Mi. 12, 24 Sc. 12, 26 • Kartka pocztowa bez znaczka ofrankowana zn. 1 i 2kop z Krasnegostawu 30 MAR 1879 do Warszawy, stempel odbiorczy: Warszawa Dworzec, 31 MAR 1879. • Postkarte ohne Wertstempel frankiert mit Marken 1 und 2 kop aus Krasnystaw 30 MAR 1879 nach Warschau mit Stempel: Warschau Bahnhof 31 MAR 1879. • Postcard, not stamped franked by 1 and 2 kop stamps from Krasnystaw 30 MAR 1879 to Warsaw with cachet: Warsaw Railway Station, 31 MAR 1879.250,-
108.№ 21 Mi. 21 Sc. 23 • List z Szydłowca [kas. niemy] do Warszawy 12.XII. 1879 [ 2 kas. odbiorcze] ofrankowany zn. 10 kop. Gw. Falkowski. • Brief aus Szydłowiec [ Stempel ohne Datum und Orts] nach Warschau 12.XII.1879 [2 Ankunftstempeln] frankiert mit 10 kop Marke. gepr. Falkowski. • Letter from Szydłowiec [marked without date and name of town] to Warsaw 12.XII.1879 [ 2 receipt cachets] franked with 10 kop stamp. Signed Falkowski.200,-
109.№ 13 Mi. 13 Sc. 13 • Kartka pocztowa ofrankowana zn. 3 kop z Aleksandrowa Pogranicznego 15.VIII.1881 do Torunia. • Postkarte ohne Wertstempel frankiert mit 3 kop Marke aus Aleksandrów Pograniczny 15.VIII.1881 nach Thorn. • Postcard, franked by 3 kop stamp from Aleksandrów Pograniczny 15.VIII.1881 to Toruń. (Fi. 250)250,-
110.• 1907 List polecony, wartościowy z Chełma 21.11.07 do Berlina z idealnie zachowanymi 5 pieczęciami lakowymi. Ponadto stemple nadawcze i odbiorcze. • 1907, Wert-R-Brief aus Chełm 21.11.07 nach Berlin mit 5 roten Lacksiegeln in feiner Erhaltung, sowie Aufgabe und Eingangstempeln. • 1907, valued, registered letter from Chełm 21.11.07 to Berlin with 5 wax seals in very fine condition. Sending and arrival cancels.220,-
111.№ A4, 41, 42, 48 Mi. A4, 41, 42, 48 Sc. 42, 43, 49 • 1904, Przekaz pocztowy 15 kop z dodatkową frankaturą 35 kop z Warszawy do Goworowa na sumę 200 Rb. • 1904, Postanweisung 15 kop mit zus. Frankatur 35 kop aus Warschau nach Goworowo über 200 Rb. • 1904, postal money order 15 kop with additional postage 35 kop from Warsaw to Goworowo for 200 rubles120,-
112.• 1904, Przekaz pieniężny z Łodzi 11.1.04 na formularzu firmowym gazety “Życie Żydowskie” z St. Petersburga. • 1904, Geld Anweisung aus Łódź 11.1.04 aus Firmformular der Zeitung “Judenleben” von St. Petersburg. • 1904, money order from Łódź 11.1.04 on the firm form of “Jewish Life” the newspaper from St. Petersburg.120,-
113.№ A5, 44 Mi. A5, 44 Sc. 45 • 1905, Przekaz telegraficzny 25 kop z dodatkową frankaturą 1 Rb. z Sosnowic do Białegopola 19.06.05 na sumę 500 Rb. • 1905, telegrafische Postanweisung 25 kop mit Marke 1 Rb aus Sosnowice nach Białopole über 500 Rb. • 1905, telegraphic money order 25 kop with additional postage 1 Rb from Sosnowice to Białopole for 500 rubles300,-
114.№ 48, 52 x2 Mi. 48, 52 x2 Sc. 49, 64 x2 • Rosyjskie znaczki 5 i parka 25 kop na skarcie z Warszawy 30.1.07 do Chomska k/Grodna 2.II.1907. • Russische Marken 5 und Paar 25 kop auf Postformular aus Warschau 30.1.07 nach Chomsko bei Grodno 2.II.1907. • Russian stamps 5 and pair 25 kop on postal form from Warsaw 30.1.07 to Chomsko near Grodno 2.II.1907.120,-
115.№ 43, 46, 51 Mi. 43, 46, 51 Sc. 44, 47, 62 • Rosyjskie znaczki 2, 15, 50 kop na skarcie z Warszawy 30.1.07 do Chomska k/Grodna 2.II.1907. • Russische Marken 2, 15 und 50 kop auf Postformular aus Warschau 30.1.07 nach Chomsko bei Grodno 2.II.1907. • Russian stamps 2, 15 and 50 kop on postal form from Warsaw 30.1.07 to Chomsko near Grodno 2.II.1907.150,-
116.№ 48, 54 Mi. 48, 54 Sc. 49, 67 • Rosyjskie znaczki 5 i 70 kop na skarcie z Warszawy 17.2.07 do Chomska k/Grodna 23.II.1907. • Russische Marken 5 und 70 kop auf Postformular aus Warschau 17.2.07 nach Chomsko bei Grodno 23.II.1907. • Russian stamps 5 and 70 kop on postal form from Warsaw 17.2.07 to Chomsko near Grodno 23.II.1907.120,-
117.№ A5, 44, 51 Mi. A5, 44, 51 Sc. 45, 62 • 1908, Przekaz telegraficzny, kompletny formularz 25 kop z dodatkową frankaturą 1.15 Rb z Warszawy 19.03.08 do Juriew na sumę 50 Rb. • 1908, telegrafische Postanweisung 25 kop, kompletter Blatt mit 1.15 Rb als Zusatzfrankatur aus Warschau 19.03.08 nach Juriew über 50 Rb. • 1908, telegraphic money order 25 kop with additional postage 1.15 Rb from Warsaw 19.03.08 to Juriew for 50 rubles.350,-
118.№ 69 IAa x2 Mi. 69 IAa x2 Sc. 79 x 2 • Polecony z Warszawy [Dworzec] 13.2.10 do Chaux-de-Fonds, Szwajcaria 28.II.10 ofrankowany parką zn. 10 kop. • R-Brief aus Warschau Bahnhof 13.2.10 nach Chaux-de-Fonds, Schweiz 28.II.10 frankiert mit Paar 10 kop. • Registered letter from Warsaw Railway Station 13.2.10 to Chaux-de-Fonds, Switzerland 28.II.10 franked with 10 kop pair.120,-
119.№ 47 Mi. 47 Sc. 48 • Miejscowa kartka pocztowa Warszawa 13.8.09 ofrankowana zn. 3 kop, pobrano dopłatę 8 kop. Doręczono 15.VIII.09. • Orts-Postkarte aus Warschau 13.8.09 frankiert mit Marke 3 kop, und weiter Nachporto 8 kop, Bestellung vom 15.VIII.09. • Local postcard from Warsaw 13.8.09 franked with stamp 3 kop and next with postage due 8 kop, delivery of 15.VIII.09120,-
120.№ 84 x 2, 86 x 2 Mi. 84 x 2, 86 x 2 Sc. 90 x 2, 92 x 2 • Polecony z Warszawy 8.11.14 do Libawy 11.11.14 ofrankowany 3 kop parka i 2 zn. po 7 kop. Kasownik 6-pierścieniowy. • R-Brief aus Warschau 8.11.14 nach Libau 11.11.14 frankiert mit Paar 3 kop und 2 Marken zu 7 kop entwertet mit Sechsringstempel. • Registered letter from Warsaw 8.11.14 to Libau 11.11.14 franked with pair 3 kop and 2 stamps of 7 kop tied by six ring cancel.200,-
121.• 1914, Książeczka Pocztowej Kasy Oszczędnościowej z Zawiercia. • 1914, Sparbuch der Post-Sparkasse aus Zawiercie. • 1914, Savings-postal book from Zawiercie.400,-
122.(*)• Królestwo Polskie, znaczek nie wydany,Próba, zielony. • Königsreich Polen, nicht ausgegebene Marke, Probedruck, grün. • Kingdom of Poland, not issued stamp, proof, green.100,-
123.(*)• Królestwo Polskie, znaczek nie wydany,Próba, brązowy. • Königsreich Polen, nicht ausgegebene Marke, Probedruck, bronze. • Kingdom of Poland, not issued stamp, proof, bronze.100,-
124.(*)• Królestwo Polskie, znaczek nie wydany,Próba, zielony, parka pozioma. • Königsreich Polen, nicht ausgegebene Marke, Probedruck, grün, waagerechter Paar. • Kingdom of Poland, not issued stamp, proof, green, horizontal pair.200,-
125.(*)• Królestwo Polskie, znaczek nie wydany,Próba, brązowy, parka pozioma. • Königsreich Polen, nicht ausgegebene Marke, Probedruck, bronze, waagerechter Paar. • Kingdom of Poland, not issued stamp, proof, bronze, horizontal pair.200,-
126.(*)• Królestwo Polskie, znaczek nie wydany,Próba, czerwony, parka pozioma. • Königsreich Polen, nicht ausgegebene Marke, Probedruck, rot, waagerechter Paar. • Kingdom of Poland, not issued stamp, proof, red, horizontal pair.200,-
127.(*)• Królestwo Polskie, znaczek nie wydany,Próba, brązowy, 4-blok. • Königsreich Polen, nicht ausgegebene Marke, Probedruck, bronze, Viererblock. • Kingdom of Poland, not issued stamp, proof, bronze, block of 4.400,-
128.(*)• Królestwo Polskie, znaczek nie wydany,Próba, czerwony, 4-blok. • Königsreich Polen, nicht ausgegebene Marke, Probedruck, rot, Viererblock. • Kingdom of Poland, not issued stamp, proof, red, block of 4.400,-
129.(*)• Królestwo Polskie, znaczek nie wydany,Próba, zielony, 4-blok. • Königsreich Polen, nicht ausgegebene Marke, Probedruck, grün, Viererblock. • Kingdom of Poland, not issued stamp, proof, green, block of 4.400,-
130.(*)• Królestwo Polskie, znaczek nie wydany,Próba, zielony, 4-blok z marginesem. • Königsreich Polen, nicht ausgegebene Marke, Probedruck, grün, Viererblock mit Bogenrand. • Kingdom of Poland, not issued stamp, proof, green, block of 4 with margin.400,-
131.• Królestwo Polskie, znaczki nie wydane, 9 Prób. • Königsreich Polen, nicht ausgegebene Marken, 9 Probedrucke. • Kingdom of Poland, not issued stamp, 9 proofs.250,-
132.• Królestwo Polskie, znaczki nie wydane, 12 Prób. • Königsreich Polen, nicht ausgegebene Marken, 12 Probedrucke. • Kingdom of Poland, not issued stamp, 12 proofs.400,-
133.• Królestwo Polskie, książeczka zawierająca 116 projektów znaczków, 103 w kolorze kremowym. • Königsreich Polen, ein Buch mit 116 Entwürfen der Biefmarken, 103 Entwürfen in cremefarbig. • Kingdom of Poland, booklet contains 116 stamps designs, 103 in cream colour.800,-
Rzeczpospolita Polska • Republik Polen • Republic of Poland
134.№ 41 x 4 Mi. 222 x 4 Sc. 169 x 4 • Przekaz pocztowy z Nowego Targu 16.I.19 do Lwowa 22.I.1919. Frankatura austriacka użyta w Polsce. • Postanweisung aus Nowy Targ 16.I.19 nach Lemberg 22.I.1919. Österreichische Marken verwendet in Polen. • Postal money order from Nowy Targ 16.I.19 to Lwów 22.I.1919. Austrian stamps used in Poland.150,-
135.№ 43 Mi. 224 Sc. 171 • Przekaz pocztowy z Karwiny 7.XII.18 do Wiednia 20.XII.1918. Frankatura austriacka użyta w Polsce. • Postanweisung aus Karwina 7.XII.18 nach Wien 20.XII.1918. Österreichischen Marken verwendet in Polen. • Postal money order from Karwina 7.XII.18 to Vienna 20.XII.1918. Austrian stamps used in Poland.120,-
136.№ Mi. 1/2 x P63 Sc. 1/2 x J63 • List z Cieszyna 2.9.19 do Goleszowa opłacony połową znaczka dopłaty, austriackiego z ręcznie naniesioną wartością 25h. Frankatura austriacka użyta w Polsce. • Brief aus Teschen 2.9.19 nach Goleszów frankiert mit halbierten österr. Portomarke mit handschriftlicher Vermerk 25h. Österreichische Marken verwendet in Polen. • Letter from Cieszyn 2.9.19 to Goleszów franked by bisected Austrian postage due stamp with hand marked new value 25 h. Austrian stamps used in Poland.350,-
137.№ 36 x 2 Mi. P18 x 2 Sc. J18 x 2 • Parka zn. dopłaty Bośni i Hercegowiny 10h użyta w Polsce, kasownik “Dąbrowa in POL-24.XII.18”. Na rewersie stempel “Dowództwo Garnizonu - Stempel Pocztowy Dąbrowa Górnicza” • Paar der Portomarken Bosnien und Herzegovina. 10h verwendet in Polen entwertet mit “Dąbrowa in POL-24.XII.18”. Rückseitig mit Stempel “Dowództwo Garnizonu - Stempel Pocztowy Dąbrowa Górnicza” • Pair postage due stamp Bosnia and Herzegovina 10h used in Poland tied with cancel “Dąbrowa in POL-24.XII.18”. On reverse cachet “Dowództwo Garnizonu - Stempel Pocztowy Dąbrowa Górnicza” (Fi. 200 +)150,-
138.• 1920, Niemieckie znaczki Germania na liście z Gorzowa Wlk. do Jarząbkowa Landsberg 22.9.20. Cenzura wojskowa. Lekko uszkodzony w czasie otwierania. • 1920, Brief aus Landsberg 22.9.20 nach Jarząbków frankiert mit Germania Marken. Militärzensur. Beim Öffnen des Briefes zertrennt. • 1920, letter from Gorzów Wielkopolski [Landsberg] 22.9.20 to Jarząbków franked with Germania stamps. Military censorship. Little damaged while opening the cover.180,-
139.• 1920, List z Lęborka [Lauenburg] 4.8.20 do Londynu ofrankowany znaczkami Germania. • 1920, Brief aus Lębork [Lauenburg] 4.8.20 nach London frankiert mit Germania Marken. • 1920, letter from Lębork [Lauenburg] 4.8.20 to London franked with Germania stamps.180,-
140.• List polecony z Grabowa 26.09.19 do Cambridge, Anglia ofrankowany niemieckimi zn. Germania. Stempel tranzytowy London 9.Oct.19. • R-Brief aus Grabów 26.9.19 nach Cambridge, England frankiert mit deutschen Germania Marken, sowie Transitstempel London 9.Oct.19. • Registered letter from Grabów 26.9.19 to Cambridge, England franked by Germania stamps with transit cachet London 9.Oct.19.180,-
141.• Niemieckie zn. Germania 2 1/2 i 7 1/2pf na druku z Poznania 6.9.19 do Śmigla. Sygn. Vaumund. • Germania 2 1/2 und 7 1/2pf auf Postformular aus Posen 6.9.19 nach Śmiglo. Sign. Vaumund. • Germania 2 1/2 und 7 1/2 pf on postal form from Poznań 6.9.19 to Śmiglo. Sign. Vaumund.180,-
142.• Niemiecka kartka pocztowa z Kostrzynia [Kostschin] 21.3.19 do Zakopanego. Ślad po zagięciu. Sygn. Vaumund. • Deutsche Postkarte aus Kostrzyń [Kostschin] 21.3.19 nach Zakopane. Beschädigte Karte, Faltspur. Sign. Vaumund. • German Postcard from Kostrzyń [Kostschin] 21.3.19 to Zakopane. Lightly folded card. Sign. Vaumund.140,-
143.№ Polska 2, OA 54, 55a Mi. Polen 2, K.u.K. 54, 55 Sc. Poland 2, K.u.K. M50, M51 • Znaczek polski 5f / 2gr i znaczki austriackiej poczty polowej 2 i 3 h [FM] na liście miejscowym z Warszawy 20.12.18. • Polnische Marke 5f / 2gr und K.u.K. Feldpost Marken 2 und 3 h [Mi.F] auf Ortsbrief aus Warschau 20.12.18. • Polish stamp 5f / 2gr and Austrian Feld Post stamps 2 and 3 h as mixed franking on local letter from Warsaw 20.12.18.300,-
144.№ OA 55a x2, Polska 25a Mi. Polen 25I, K.u.K. 55 x 2 Sc. Poland 36, K.u.K. M51 x 2 • Parka 3h austriackiej poczty polowej i znaczek polski, wydanie lubelskie 45/80h z błędem B17 na liście poleconym z Chęcin 10.1.19 do Kielc. Prowizoryczna odręczna R-ka. Lekkie zagięcie koperty. • K.u.K. Feldpost Paar 3h und polnische Marke 45/80h mit Fehler Nr. B17 auf R-Brief aus Chęciny 10.1.19 nach Kielce. Handschriftlicher R-Vermerk. Leichter Knick des Umschlags. • Austrian Feld Post pair 3h and Polish stamp, Lublin issue 45/80h with error No. B17 on registered letter from Chęciny 10.1.19 to Kielce. Hand registered marked. Cover is little fold.2 000,-
145.№ OA 55a x2, Polska 25a Mi. Polen 25I, K.u.K. 55 x 2 Sc. Poland 36, K.u.K. M51 x 2 • Parka 3h austriackiej poczty polowej i znaczek polski, wydanie lubelskie 45/80h na liście poleconym z Chęcin 10.1.19 do Kielc. Prowizoryczna odręczna R-ka. • K.u.K. Feldpost Paar 3h und polnische Marke 45/80h auf R-Brief aus Chęciny 10.1.19 nach Kielce. Handschriftlicher R-Vermerk. • Austrian Feld Post pair 3h and Polish stamp, Lublin issue 45/80h on registered letter from Chęciny 10.1.19 to Kielce. Hand registered marked.1 400,-
146.• II wydanie lubelskie, FM, na liście poleconym z Sławkowa Polskiego 31.I.19, austriacki kasownik, prowizoryczna R-ka. Na odwrocie stempel odbiorczy. • II Lubliner Ausgabe [ Mi. 20 - 28], Mi.F, auf R-Brief aus Sławków Polski 31.I.19, österreichischer Augabestempel, provisorische R-Zettel. Rückseitig mit Ankunftstempel. • II Lublin issue on registered letter from Sławków Polski 31.1.19 tied by Austrian cancel, provisorial registered marked. On reverse with receipt cachet.1 400,-
147.• Skart z Ostrowca 6.II.19 do Końskich 8.II.19 z ciekawą, mieszaną frankaturą. Fotoatest Korszeń. • Postformular aus Ostrowiec 6.II.19 nach Końskie 8.II.19 mit interessanter Mischfrankatur. Fotoattest Korszeń. • Parcel postal form from Ostrowiec 6.II.19 to Końskie 8.II.19 with interesting mixed postage. Photo certificate Korszeń.4 500,-
148.• II wydanie lubelskie i zn. austriackie [ostatni dzień ich ważności], FM, na liście poleconym z Chęcin do Kielc 22.I.19. Gw. Korszeń. • II Lubliner Ausgabe [ Mi. 20 - 28] und österreichischen Marken [letzten Gültigkeitstag], Mi.F, auf R-Brief aus Chęciny nach Kielce 22.1.19. gepr. Korszeń. • II Lublin issue and Austrian stamps [last day circulation] on registered letter from Chęciny to Kielce 22.1.19. Signed Korszeń.2 700,-
149.№ Polska 75, 78, 83, Austria D48, 62 x 2 Mi. 79, 82, 87, Porto 48, 62 x2 Sc. 123,126, 131, J50, J62 x2 • Przekaz pocztowy z Krakowa 20.IX.19 do Gajów k/Lwowa, FM, znaczki polskie i austriackie dopłaty. • Postanweisung aus Krakau 20.IX.19 nach Gaje bei Lemberg, Mi.F, polnischen Marken und österreichischen Portomarken. • Postal money order from Cracow 20.IX.19 to Gaje near Lwów, mixed franking with Polish stamps and Austrian postage due stamps.250,-
150.№ 79, Austria D55 x 2 Mi. 83, P55 x 2 Sc. 127, J57 x 2 • Przekaz pocztowy ze Strzyżowa 4.VII.19 do Przybówki. Pieniądze wypłacono we Frysztaku 10.VII.19. Znaczek polski 50h i 2 austriackie porto 1 Kr. • Postanweisung aus Strzyżów 4.VII.19 nach Przybówka. Bargeld zahlt in Frysztak 10.VII.19 mit polnische Marke 50h und 2 österreichischen Portomarken zu je 1 Kr. • Postal money order from Strzyżów 4.VII.19 to Przybówka. Money payable in Frysztak 10.VII.19. Mixed franking with Polish stamp 50h and 2 Austrian due 1 Kr.250,-
151.№ 2 x2, GG 7 x5 Mi. 2 x2, GG 7 x5 Sc. 11 x2, N7 x5 • List z Warszawy 17.11.18 do Kutna, FM, 2 zn. polskie 5f / 2gr i 5 znaczków, w tym 4-blok, GG Warschau po 3f. Plama na brzegu koperty. • Brief aus Warschau 17.11.18 nach Kutno frankiert mit 2 polnischen Marken 5f /2gr und 5 damit eine Viererblock GG Warschau zu je 3f. Fleck auf Randkuvert. • Letter from Warsaw 17.11.18 to Kutno franked with 2 Polish stamps 5f /2gr and one stamp + block of 4 GG Warschau of 3f. Stain on cover rand.320,-
152.№ 2 x2, GG 7 x5 Mi. 2 x2, GG 7 x5 Sc. 11 x2, N7 x5 • List z Warszawy 17.11.18 do Włocławka, FM, 2 zn. polskie 5f / 2gr i 5 znaczków, w tym 4-blok, GG Warschau po 3f • Brief aus Warschau 17.11.18 nach Włocławek frankiert mit 2 polnischen Marken 5f /2gr und eine + Viererblock GG Warschau zu je 3f. • Letter from Warsaw 17.11.18 to Włocławek franked with 2 polish stamps 5f /2gr and one stamp + block of 4 GG Warschau of 3f.400,-
153.№ 3, GG 11 Mi. 3, GG 11 Sc. 12, N11 • List z Warszawy 17.11.18 do Łodzi, FM, zn. polski 10f / 6gr i znaczek GG Warschau 15f. • Brief aus Warschau 17.11.18 nach Łódź frankiert mit polnische Marke 10f /6gr und eine GG Warschau 15f. • Letter from Warsaw 17.11.18 to Łódź franked with polish stamp 10f /6gr and one GG Warschau of 15f.250,-
154.№ 4, GG 11 Mi. 4, GG 11 Sc. 13, N11 • List miejscowy z Warszawy 17.11.18, FM, zn. polski 25f / 10gr i znaczek GG Warschau 15f. • Ortsbrief aus Warschau 17.11.18 frankiert mit polnischer Marke 25f /10gr und eine GG Warschau 15f. • Local letter from Warsaw 17.11.18 franked with polish stamp 25f /10gr and one GG Warschau of 15f.400,-
155.№ 2, GG 12, 13 Mi. 2, GG 12, 13 Sc. 13, N12, N13 • List miejscowy, polecony z Warszawy 17.11.18, FM, zn. polski 5f / 2gr i znaczki GG Warschau 15 i 20f. • R-Ortsbrief aus Warschau 17.11.18 frankiert mit polnischer Marke 5f /2gr und GG Warschau 15, 20f. • Registered local letter from Warsaw 17.11.18 franked with Polish stamp 5f / 2gr and GG Warschau of 15, 20f.400,-
156.№ 3, GG 14 Mi. 3, GG 14 Sc. 12, N14 • List z Warszawy 17.11.18 do Kutna, FM, zn. polski 10f / 6gr i znaczek GG Warschau 30f. • Brief aus Warschau 17.11.18 nach Kutno frankiert mit polnischer Marke 10f /6gr und eine GG Warschau 30f. • Letter from Warsaw 17.11.18 to Kutno franked with Polish stamp 10f /6gr and one GG Warschau of 30f.200,-
157.№ 3, GG 14 Mi. 3, GG 14 Sc. 12, N14 • List polecony, miejscowy z Warszawy 21.11.18, FM, zn. polski 10f / 6gr i znaczek GG Warschau 30f. Plama na brzegu koperty. • R-Ortsbrief aus Warschau 21.11.18 frankiert mit polnischer Marke 10f /6gr und eine GG Warschau 30f. Fleck auf Randkuvert. • Registered local letter from Warsaw 21.11.18 franked with Polish stamp 10f /6gr and one GG Warschau of 30f. Stain on cover rand.260,-
158.№ 3, GG 15 Mi. 3, GG 15 Sc. 12, N15 • List z Warszawy 17.11.18 do Będzina, FM, znaczek polski 10f / 6gr i znaczek GG Warschau 40f. • Brief aus Warschau 17.11.18 nach Będzin frankiert mit polnischer Marke 10f /6gr und eine GG Warschau 40f. • Letter from Warsaw 17.11.18 to Będzin franked with Polish stamp 10f / 6gr and one GG Warschau of 40f.200,-
159.№ 3, GG 15 Mi. 3, GG 15 Sc. 12, N15 • List z Warszawy 17.11.18 do Sosnowca, FM, znaczek polski 10f / 6gr i znaczek GG Warschau 40f. • Brief aus Warschau 17.11.18 nach Sosnowiec frankiert mit polnische Marke 10f /6gr und eine GG Warschau 40f. • Letter from Warsaw 17.11.18 to Sosnowiec franked with Polish stamp 10f / 6gr and one GG Warschau of 40f.200,-
160.№ 2 x2, GG 15 Mi. 2 x2, GG 15 Sc. 11 x2, N15 • List z Warszawy 17.11.18 do Kutna, FM, 2 znaczki polskie 5f / 2gr i znaczek GG Warschau 40f. • Brief aus Warschau 17.11.18 nach Kutno frankiert mit 2 polnischen Marken 5f /2gr und eine GG Warschau 40f. • Letter from Warsaw 17.11.18 to Kutno franked with 2 Polish stamps 5f / 2gr and one GG Warschau of 40f.300,-
161.№ 86, 87 Mi. 102, 103 Sc. 94, 95 • List polecony z Poznania 30.8.19 do Lipska [stempel odbiorczy], FM, zn. polskie 5 i 10f oraz zn. niemieckie Germania. Gw. Jungjohann. • R-Brief aus Posen 30.8.19 nach Leipzig [Ankunftstempel], Mi.F, mit polnischem Marken 5, 10f und deutschen Germania. gepr. Jungjohann. • Registered letter from Poznań 30.8.19 to Leipzig [receipt cachet] franked with Polish stamps 5, 10f and Germania issue stamps. Signed Jungjohann.140,-
162.№ 70 x3 Mi. 134 x3 Sc. 76 x3 • List polecony z Kruszwicy 29.8.19 do Poznania [stempel odbiorczy], FM, 3 zn. wydania poznańskiego 10/40 f i znaczek niemiecki Germania. • R-Brief aus Kruszwica 29.8.18 nach Posen [Ankunftstempel], Mi.F, 3 Marken der posener Ausgabe 10/40 f und eine deutsche Germania. • Registered letter from Kruszwica 29.8.19 to Poznań [rerceipt cachet] franked with 3 stamps of Poznan issue 10/40 f and one stamp Germania.150,-
163.№ 68 Mi. 132 Sc. 74 • List polecony z Ottorowa 30.8.19 do Poznania 1.9.19, FM, znaczek wydania poznańskiego 5/20 f i znaczek niemiecki Germania. • R-Brief aus Ottorów 30.8.18 nach Posen 1.9.19, Mi.F, Marke der posener Ausgabe 5/20 f und eine deutsche Germania. • Registered letter from Ottorów 30.8.19 to Poznań 1.9.19 franked with 3 stamps of Poznan issue 5/20 f and one stamp Germania.200,-
164.№ 86 x2, 87 x2 Mi. 102 x2, 103 x2 Sc. 94 x2, 95 x2 • List polecony z Poznania 2.9.19 do Berlina 4.9.19, FM, zn. polskie 2 po 5f i 2 po 10f oraz znaczki niemieckie Germania. • R-Brief aus Posen 2.9.19 nach Berlin 4.9.19, Mi.F, mit polnischem Marken 2 zu 5f, 2 zu 10f und deutschen Germania. • Registered letter from Poznań 2.9.19 to Berlin 4.9.19 franked with Polish stamps 2 of 5f, 2 of 10f and Germania issue stamps.180,-
165.№ 86 x6, 87 Mi. 102 x6, 103 Sc. 94 x6, 95 • List polecony z Poznania 4.9.19 do Berlina, FM, zn. polskie 6 po 5f i jeden 10f oraz znaczek niemiecki Germania. • R-Brief aus Posen 4.9.19 nach Berlin, Mi.F, mit polnischem Marken 6 zu 5f, eine zu 10f und deutsche Marke Germania. • Registered letter from Poznań 4.9.19 to Berlin franked with Polish stamps 6 of 5f, one 10f and Germania issue stamp.150,-
166.№ 88 C Mi. 104 Sc. 97 • List polecony, ekspresowy z Poznania 9.9.19 do Berlina [dwa datowniki 10.9.19 i 11.9.19], FM, znaczek polski 15f i znaczki niemieckie Germania. • Express-R-Brief aus Posen 9.9.19 nach Berlin [zwei Tagesstempeln 10.9.19 und 11.9.19], Mi.F, mit polnische Marke 15f und deutschen Marken Germania. • Express registered letter from Poznań 9.9.19 to Berlin [two date cancels 10.9.19 and 11.9.19] franked with Polish stamp 15f and Germania issue stamps.180,-
167.№ 86, 87 Mi. 102, 103 Sc. 94, 95 • List polecony z Poznania 16.9.19 do Berlina 18.9.19, FM, zn. polskie 5f i 10f oraz znaczki niemieckie Germania. • R-Brief aus Posen 16.9.19 nach Berlin 18.9.19, Mi.F, mit polnischem Marken 5f, 10f und deutschen Germania. • Registered letter from Poznań 16.9.19 to Berlin 18.9.19 franked with Polish stamps 5f, 10f and Germania issue stamps.150,-
168.№ 85B x2 Mi. 101 x2 Sc. 93 x2 • Druk firmowy z Poznania 6.10.19 do Berlina, FM, 2 znaczki polskie 3f i znaczki niemieckie Germania. • Firmendruck aus Posen 6.10.19 nach Berlin, Mi.F, mit 2 polnischen Marken 3f und deutschen Germania. • Company printed matter from Poznań 6.10.19 to Berlin franked with 2 Polish stamps 3f and Germania issue stamps.120,-
169.№ 87, 88 Mi. 103, 104 Sc. 95, 97 • List miejscowy polecony z Inowrocławia 20.10.19 [stempel odbiorczy 20.10.19], FM, zn. polskie 10f i 15f oraz znaczki niemieckie Germania. • R-Ortsbrief aus Inowrocław 20.10.19 [Ankunftstempel 20.10. 19], Mi.F, mit polnischem Marken 10f, 15f und deutschen Germania. • Local registered letter from Inowrocław 20.10.19 [arrival cancel 20.10.19] franked with Polish stamps 10f, 15f and Germania issue stamps.200,-
170.№ 90 x3, 113, Niemcy 107, 108 Mi. 106 x3, 129, D 107, 108 Sc. 100 x3, 139, Germany 105, 106 • Zn. polskie i niemieckie Nationalversammlung 1919 rok z prywatnym, fantazyjnym nadrukiem “Poczta Polska” na liście poleconym z Lusina 4.6.20 do Berlina 8.6.20. Na rewersie zaklejka z tekstem niemieckim. • Polnischen und deutschen Marken Nationalversammlung 1919 Jahr mit privaten Aufdruck “Poczta Polska” auf R-Brief aus Lusin 4.6.20 nach Berlin 8.6.20. Rückseitig Verschlussetikette, deutscher Text. • Polish and german Assembly stamps issue 1919 year with informal, fanciful overprint “Poczta Polska” on registered letter from Lusin 4.6.20 to Berlin 8.6.10. On reverse opened, self-adhesive label in German.450,-
171.№ 89 x2 Mi. 105 x2 Sc. 99 x2 • List polecony z Bydgoszczy 5.3.20 do Poznania 6.3.20, FM, 2 znaczki polskie 20 f i znaczek niemiecki. • R-Brief aus Bromberg 5.3.20 nach Posen 6.3.20, Mi.F, 2 polnischen Marken 20 f und eine deutsche. • Registered letter from Bydgoszcz 5.3.20 to Poznań 6.3.20 franked with 2 Polish stamps of 20 f and one German.200,-
172.№ 87, 107, 108 Mi. 103, 123, 124 Sc. 95, 133, 134 • List polecony ze Śliwic 10.3.20 do Lipska 21.3.20, FM, znaczki polskie 2 po 10 f, jeden 15 f i znaczek niemiecki. • R-Brief aus Śliwice 10.3.20 nach Leipzig 21.3.20, Mi.F, 2 polnische Marken 10 f, eine 15 f und eine deutsche. • Registered letter from Ślewice 10.3.20 to Leipzig 21.3.20 franked with 2 Polish stamps of 10 f, one 15 f and one German.200,-
173.• List miejscowy, ekspresowy, polecony z Poznania 7.10.19, FM, znaczki polskie i niemieckie. • Express-R-Ortsbrief aus Posen 7.10.19, Mi.F, mit polnischem und deutschen Marken. • Local express, registered letter from Poznań 7.10.19 franked with Polish and German stamps.160,-
174.№ 66 x4, 67x4 Mi. 103 x4, 104 x4 Sc. 95 x4, 97 x4 • List miejscowy polecony z Poznania 10.9.19, FM, 4-bloki wydania poznańskiego 5/2f i 5/7f oraz znaczek niemiecki Germania. Gw. Mikulski. • R-Ortsbrief aus Posen 10.9.19, Mi.F, mit Viererblöcke der posener Ausgabe 5/2f, 5/7f und eine deutsche Germania. gepr. Mikulski. • Local registered letter from Poznań 10.9.19 franked with blocks of 4 of Polish Poznan issue 5/2f, 5/7f and Germania issue stamp. Signed Mikulski.400,-
175.№ 68, 69 x2 Mi. 132, 133 x2 Sc. 74, 75 x2 • List polecony z Inowrocławia 22.8.19 do Berlina 24.8.19 ofrankowany zn. wydania poznańskiego, zn. 10/25f z błędem nr B7. R-ka niemiecka Hohensalza 1. Na odwrocie 2 pieczęcie lakowe [HM]. Lekkie rozdarcie przy otwieraniu. • R-Brief aus Inowrocław 22.8.19 nach Berlin 24.8.19 frankiert mit posener Ausgabe, eine Marke 10/25f mit Fehler Nr. B7. Deutsche R-Zettel Hohensalza 1.Rückseitig 2 Lacksiegels [HM]. Beim Öfnen des Briefes zertrennt. • Registered letter from Inowrocław 22.8.19 nach Berlin 24.8.19 franked with Poznań issue, one stamp 10/25f with error No. B7. German R-label Hohensalza 1. On reverse 2 sealing wax [HM]. Little damaged while opening the cover.250,-
176.• nr 67 x 4 + Mi 87 – frankatura mieszana polsko-niemiecka na poleconym z Wonsowa 29.8 19 do Poznania 30.8.19, koperta zgięta w 2 miejscach • nr 67 x 4 + Mi 87 – polnische-deutsche Mischfrankatur – R-Brief aus Wonsowo 29.8 19 nach Posen 30.8.19 • R-letter from Wonsowo 29.8 19 to Poznań 30.8.19 franked with 4 Polish and 1 German stamp, 2 envelope folds220,-
177.• List polecony z Poznania 30.8.19 do Berlina 1.9.19, FM, zn. polskie i niemieckie. R-ka i kasownik niemieckie. • R-Brief aus Posen 30.8.19 nach Berlin 1.9.19, Mi.F, mit polnischem und deutschen Marken. Deutsche R-Zettel und Absendungsstempel. • Registered letter from Poznań 30.8.19 to Berlin 1.19.19 franked with Polish and German stamps. German R-label and sending cached.120,-
178.№ 89 Mi. 105 Sc. 99 • z Wilczaków 17.3.20 do Świnoujścia [Swinemünde], FM, zn. polski 20 f i zn. niemiecki Germania. Stempel cenzury wojskowej. Koperta zagięta w środkowej części. • aus Wilczaki 17.3.20 nach Świnoujście [Swinemünde], Mi.F, polnische Marke 20 f und eine deutsche. Militärzensurstempel. Zentralteil der Kuvert mit Brüche. • from Wilczaki 17.3.20 to Świnoujście [Swinemünde] franked with Polish stamp 20 f and one German. Military censor marked. Middle part of cover is folded.250,-
179.№ 67 - 70, 86 Mi. 131 - 34, 102 Sc. 73 - 76, 94 • Znaczki wydania poznańskiego na niemieckiej karcie pocztowej Germania 7 1/2f jako kartka polecona z Szelejewa 10.9.19 do Poznania [stemple 10.9.19 i 11.9.19] • Marken der posener Augabe auf deutsche Postkarte Germania 7 1/2f als R-Karte auf Szelejewo 10.9.19 nach Posen [Stempeln 10.9.19 und 11.9.19] • Stamps of Poznań issue on postcard Germania 7 1/2f as registered mail from Szelejewo 10.9.19 to Poznań [cancels 10.9.19 and 11.9.19]200,-
180.**№ 3 Mi. 3 Sc. 12 • Syrena 10f /6, przesunięty nadruk, brak “Poczta Polska”, gw. Falkowski. • Sirene 10f /6, fehlt “Poczta Polska”, Aufdruckverschiebung, gepr. Falkowski. • Mermaid 10f /6, without “Poczta Polska”, shifting of overprint, signed Falkowski.100,-
181.№ 5 Mi. 5 Sc. 14 • Pomnik Sobieskiego 50f /20 z błędem B12, brak nadruku “Poczta Polska”, gw. Schmutz. • Sobieski-Denkmal 50f /20 mit Fehler Nr. B12, ohne Aufdruck “Poczta Polska”. gepr. Schmutz. • Sobieski monument 50f /20 with error No. B12, overprint without “Poczta Polska”, signed Schmutz. (Fi. 800)350,-
182.**№ 2 - 5 No Mi. 2 - 5 K Sc. 11a - 14a • Nadruk ODWRÓCONY na znaczkach poczty miejskiej warszawskiej, kompletna seria, gw. Schmutz. • KOPFSTEHENDER Aufdruck auf warschauer Stadtpostmarken, Kompletter Satz, gepr. Schmutz. • INVERTED overprint on Warsaw local post stamps, complete set, signed Schmutz.2 000,-
183.№ 2No x2 Mi. 2K x 2 Sc. 11a x2 • Kolumna Zygmunta 5f /2, parka, nadruk odwrócony. Gw. Falkowski. • Sigismund III-Denkmal 5f /2, Paar, kopfstehender Aufdruck. gepr. Falkowski. • Statue of Sigismund III, 5f /2, pair, inverted overprint. Signed Falkowski. (Fi. 1200)750,-
184.№ 4 Mi. 4 Sc. 13 • Nadruk “25 fen. 25” na znaczku 2 gr Kolumna Zygmunta zamiast na 10gr Orzeł. Fotoattest Schmutz. RR !! • Aufdruck “25 fen. 25” auf Marke 2 gr Sigismund III-Denkmal statt auf 10 gr Adler. Fotoattest Schmutz. Sehr selten Abart !! • Surcharge “25 fen. 25” on stamp 2 gr Statue of Sigismund III instead of on 10 gr Eagle. Very scarce !! Photo certificate Schmutz. (Fi. 1500)2 200,-
185.№ 2, 3 Mi. 2, 3 Sc. 11, 12 • Nadruki na zn. warszawskiej poczty miejskiej 5f/2gr i 10f/6gr na liście miejscowym z Warszawy 17.11.18. • Aufdruck auf Warschauer Stadtpostmarken 5f/2gr und 10f/6gr auf Ortsbrief aus Warschau 17.11.18. • Overprint on Warsaw local post stamps 5f/2gr and 10f/6gr on local letter from Warsaw 17.11.18.300,-
186.№ 2 x5, 3 Mi. 2 x5, 3 Sc. 11 x5, 12 • Nadruki na zn. warszawskiej poczty miejskiej 5f/2gr [4-blok i zn. pojedyńczy] i 10f/6gr na liście miejscowym z Warszawy 17.11.18. • Aufdruck auf Warschauer Stadtpostmarken 5f/2gr [Viererblock + Einzelmarke] und 10f/6gr auf Ortsbrief aus Warschau 17.11.18. • Overprint on Warsaw local post stamps 5f/2gr [block of 4 + single] and 10f/6gr on local letter from Warsaw 17.11.18.300,-
187.№ 3 x5 Mi. 3 x5 Sc. 12 x5 • Nadruki na zn. warszawskiej poczty miejskiej 10f/6gr [4-blok i znaczek pojedyńczy] na liście z Warszawy 17.11.18 do Łodzi. • Aufdruck auf Warschauer Stadtpostmarken 10f/6gr [Viererblock + Einzelmarke] auf Brief aus Warschau 17.11.18 nach Łódź. • Overprint on Warsaw local post stamps 10f/6gr [block of 4 + single] on letter from Warsaw 17.11.18 to Łódź.200,-
188.№ 2, 3, 88A, 92 Mi. 2, 3, 92, 109 Sc. 11, 12, 84, 103 • Nadruki na zn. warszawskiej poczty miejskiej 5f/2gr i 10f/6gr oraz znaczki obiegowe 15f, 1mk na liście poleconym z Łodzi 11.4.19 do Bazylei, Szwajcaria 19.IV.19. Stempel tranzytowy Kraków. • Aufdruck auf Warschauer Stadtpostmarken 5f/2gr, 10f/6gr und Freimarken 15f, 1mk auf R-Brief aus Łódź 11.4.19 nach Basel, Schweiz 19.IV.19 mit Transitstempel Krakau. • Overprint on Warsaw local post stamps 5f/2gr, 10f/6gr and stamps 15f, 1mk on registered letter from Łódź 11.4.19 to Basle, Switzerland with transit cached Cracow.200,-
189.№ 3, 8 Mi. 3, 14 Sc. 12, 16 • Nadruk na zn. warszawskiej poczty miejskiej 10f/6gr i znaczek przedrukowy 5f na pocztówce z Warszawy 30.1.19 do Krakowa. Gw. Korszeń. • Aufdruck auf Warschauer Stadtpostmarke 10f/6gr und Aufdruckmarke 5f auf Bildkarte aus Warschau 30.1.19 nach Krakau. gepr. Korszeń. • Overprint on Warsaw local post stamp 10f/6gr and overprint stamp 5f on picture card from Warsaw 30.1.19 to Cracow. Signed Korszeń.200,-
190.№ 3, 8, 12-16 Mi. 3, 10-14, 16 Sc. 12, 16, 21-26 • List polecony z Warszawy do Berna,Szwajcaria 8.4.1919 ofrankowany zn. 10f/6gr i przedrukowanymi znaczkami ex-GG Warschau. • R-Brief aus Warschau nach Bern, Schweiz 8.IV.19 frankiert mit ex-Stadtpostmarke 10f/2gr und mit Aufdruckmarken ex-GG Warschau. • Registered letter from Warsaw to Bern, Switzerland 8.4.1919 franked by ex local Warsaw stamp 10f/2gr and with overprint stamps ex-GG Warschau.400,-
191.№ 3, 8, 11-16 Mi. 3, 9 - 14, 16 Sc. 12, 16, 20-26 • List polecony z Warszawy 24.1.19 do Zurychu,Szwajcaria 12.II.19 ofrankowany zn. 10f/6gr i przedrukowanymi znaczkami ex-GG Warschau. Stempel cenzury wojskowej. • R-Brief aus Warschau 24.1.19 nach Zurich, Schweiz 12.II.19 frankiert mit ex-Stadtpostmarke 10f/2gr und mit Aufdruckmarken ex-GG Warschau. Militärzensurstempel. • Registered letter from Warsaw 24.1.19 to Zurich, Switzerland 12.II.19 franked by ex local Warsaw stamp 10f/2gr and with overprint stamps ex-GG Warschau. Military censor marked.350,-
192.№ 4, Cp3 IB Mi. 4, P3 IA Sc. 13 • Znaczek Orzeł 25f /10gr na kartce pocztowej Germania z nadrukiem 15/ 71/2f, ex-GG Warschau jako polecona z Warszawy 22.3.19. • Marke Adler 25f /10gr auf Postkarte Germania mit Aufdruck 15/ 7!/2f, ex-GG Warschau als R-Karte aus Warschau 22.3.19. • Stamp Eagle 25f /10gr on postcard Germania with overprint 15 / 71/2f, ex-GG Warschau as registered mail from Warsaw 22.3.19.320,-
193.№ 4 No Mi. 4 K Sc. 13 • Znaczek Orzeł 25f /10gr na liście miejscowym z Warszawy 5.12.18, opłata zgodna z taryfą, nadruk ODWRÓCONY, fotoatest Falkowski. • Marke Adler 25f /10gr auf Ortsbrief aus Warschau 5.12.18, richtig frankiert, KOPFSTEHENDER Aufdruck, Fotoattest Falkowski. • Stamp Eagle 25f /10gr on local letter from Warsaw 5.12.18, postage according with postal rate, INVERTED overprint, photo certificate Falkowski.850,-
194.**№ 6b x 4 Mi. 6 II x4 Sc. 15 x 4 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau, 3f, 4-blok z marginesem, błąd - niedobity nadruk, gw. Wiatrowski. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 3f, Rand-Viererblock mit Abart, teils Mangel des Aufdruckes. gepr. Wiatrowski. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 3f, block of 4 with margin., error, scarcity partly of overprint, signed Wiatrowski. (Fi. 1440 +)800,-
195.№ 6 x 2 Mi. 6 II x2 Sc. 15 x 2 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau, 3f, parka z marginesem, gw. Falkowski. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 3f, Randpaar. gepr. Falkowski. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 3f, pair with margin., signed Falkowski. (Fi. 160 +)100,-
196.**№ 6b Mi. 6 II Sc. 15 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau, 3f, gw. Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 3f, gepr. Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 3f, signed Schmutz. (Fi. 360 )220,-
197.№ 6c Mi. 6 II Sc. 15 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau, 3f, nadruk błyszczący, gw. Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 3f, glänzener Aufdruck, gepr. Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 3f, shining overprint, signed Schmutz. (Fi. 150)100,-
198.№ 6d Mi. 6 II Sc. 15 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau, 3f, nadruk farbą aniliową, gw. Schmutz. • Aufdruck [Anilinfarbe] “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 3f, gepr. Schmutz. • Overprint [aniline printig-ink] “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 3f, signed Schmutz. (Fi. 360 )170,-
199.**№ 6 B6 Mi. 6 Sc. 15 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau, 3f, z błędem podniesione “s” w “Polska”, zn. 11, gw. Falkowski. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 3f, mit Plattenfehler Nr. B6, Feld 11. gepr. Falkowski. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 3f, with plate error No. B6 stamp 11, signed Falkowski. (Fi. 900)380,-
200.*№ 6d B6 Mi. 6 II Sc. 15 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau, 3f, nadruk farbą aniliową, z błędem B6, podlepka, gw. Miszczak. • Aufdruck [Anilinfarbe] “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 3f mit Falz, Plattenfehler Nr. B6, gepr. Miszczak. • Overprint [aniline printig-ink] “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 3f with hinge, plate error No. B6, signed Miszczak. (Fi. 500)360,-
201.№ 6 x 4, B7 Mi. 6 II x4 Sc. 15 x 4 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau, 3f, 4-blok z marginesem, błędy: odwrócone “k” i brak “l”, błąd niekatalogowany, w “Polska”, gw. Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 3f, Rand-Viererblock mit Abarten: kopfstehender “k” und ohne “l”, Fehler nicht katalogisiert, in “Polska”. gepr. Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 3f, block of 4 with margin., errors: inverted “k” and without “l”, error not listed, in “Polska”, signed Schmutz.480,-
202.№ 6c x 2, B7 Mi. 6 II x2 Sc. 15 x 2 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau, 3f, parka pozioma z błędem odwrócone “k” w “Polska”, B7,gw. Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 3f, waagrechtes Paar mit Plattenfehler Nr. B7, kopfstehender “k” in “Polska”. gepr. Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 3f, horizontal pair with plate error inverted “k”, No. B7 in “Polska”, signed Schmutz. (Fi. 600)400,-
203.*№ 6 B8 Mi. 6 II Sc. 15 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau, 3f z błędem “Poczto” zamiast “Poczta”, B8, gw. Mikstein, Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 3f mit Plattenfehler Nr. B8, “Poczto” statt “Poczta”. gepr. Mikstein, Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 3f with plate error No. B8, “Poczto” instead of of “Poczta”, signed Mikstein, Schmutz. (Fi. 300)170,-
204.№ 6 B8 Mi. 6 II Sc. 15 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau, 3f, parka z marginesem z błędem “Poczto” zamiast “Poczta”, B8, gw. Perzyński, Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 3f, Randpaar mit Plattenfehler Nr. B8, “Poczto” statt “Poczta”. gepr. Perzyński, Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 3f, marginal pair with plate error No. B8, “Poczto” in place of “Poczta”, signed Perzyński, Schmutz. (Fi. 360)270,-
205.№ 6 B8 Mi. 6 II Sc. 15 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau, 3f, 4-blok z marginesem z błędem “Poczto” zamiast “Poczta”, B8, gw. Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 3f, Rand-Viererblock mit Plattenfehler Nr. B8, “Poczto” statt “Poczta”. gepr. Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 3f, marginal 4-block with plate error No. B8, “Poczto” in place of “Poczta”, signed Schmutz.460,-
206.*№ 6 B9 Mi. 6 II Sc. 15 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau, 3f z błędem “Po l ska” zamiast “Polska”, B9, gw. Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 3f mit Plattenfehler Nr. B 9, “Po l ska” statt “Polska”. gepr. Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 3f with plate error No. B9, “Po l ska” instead of “Polska”, signed Schmutz. (Fi. 350)220,-
207.№ 6 B9 Mi. 6 II Sc. 15 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau, 3f z błędem “Po l ska” zamiast “Polska”, B9, gw. Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 3f mit Plattenfehler Nr. B 9, “Po l ska” statt “Polska”. gepr. Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 3f with plate error No. B9, “Po l ska” instead of “Polska”, signed Schmutz. (Fi. 350)250,-
208.№ 6c B9 Mi. 6 II Sc. 15 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau, 3f z błędem “Po l ska” zamiast “Polska”, B9, gw. Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 3f mit Plattenfehler Nr. B 9, “Po l ska” statt “Polska”. gepr. Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 3f with plate error No. B9, “Po l ska” instead of “Polska”, signed Schmutz. (Fi. 450)250,-
209.№ 6 B9 Mi. 6 II Sc. 15 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau, 3f, 4-blok z marginesem i z błędami: “Po l ska” zamiast “Polska”, B9 i słabo odbite “c” w “Poczta”, niekatalogowany. Gw. Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 3f, Rand-Viererblock mit Plattenfehler Nr. B 9, “Po l ska” statt “Polska” und mit zaghafter “c” in “Poczta, nicht katalogisiert. gepr. Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 3f, marginal block of 4 with plate error No. B9, “Po l ska” instead of “Polska” and faint “c” in “Poczta”, not listed. Signed Schmutz.550,-
210.№ 6 Mi. 6 II Sc. 15 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau, 3f z niekatalogowanym błędem słabo odbite “o” w “Poczta”. Gw. Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 3f mit zaghafter “o” in “Poczta, nicht katalogisiert. gepr. Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 3f with not listed error, faint “o” in “Poczta”. Signed Schmutz.100,-
211.№ 6 Mi. 6 II Sc. 15 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau, 3f, 4-blok z marginesem z niekatalogowanym błędem słabo odbite “o” w “Poczta”, znaczki 41i 51. Gw. Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 3f, Rand-Viererblock mit zaghafter “o” in “Poczta, nicht katalogisiert, Feld 41 und 51. gepr. Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 3f, marginal 4-block with not listed error, faint “o” in “Poczta”, stamps 41 and 51. Signed Schmutz.700,-
212.**/*№ 7 B1 Mi. 7 I Sc. 18 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau, 5f, parka z błędem B1, “Pocata” zamiast “Poczta”. Gw. Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 5f, Paar mit Plattenfehler Nr. B1, “Pocata” statt “Poczta”. gepr. Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 5f, pair with plate error No. B1, “Pocata” in place of “Poczta”. Signed Schmutz. (Fi. 165)110,-
213.**№ 7 B2 Mi. 7 I Sc. 18 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau, 5f, 4-blok z błędem B2, kropka między o i c w “Poczta”. Gw. Jendroszek. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 5f, Viererblock mit Plattenfehler Nr. B2, Punkt zwichsen o und c in “Poczta”. gepr. Jendroszek. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 5f, block of 4 with plate error No. B2, Point between o and c in “Poczta”. Signed Jendroszek. (Fi. 174)130,-
214.*№ 7 B5 x 4 • czworoblok, gw. Jendroszek • Viererblock, Abart Nr 5, gepr. Jendroszek • block of 4, error type 5, sign. Jendroszek (Fi. 174 +)120,-
215.№ 7 B1 Mi. 7 I Sc. 18 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau, 5f, narożny 4-blok z błędem B1, “Pocata” zamiast “Poczta”, 2 ładne, pełne kas. Gw. Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 5f, Eckrand-Viererblock mit Plattenfehler Nr. B1, “Pocata” statt “Poczta”. Klare, angebrachte Stempel. gepr. Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 5f, corner block of 4 with plate error No. B1, “Pocata” in place of “Poczta”, 2 clear cancels. Signed Schmutz. (Fi. 165)100,-
216.**№ 7 B5 Mi. 7 I Sc. 18 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau, 5f, 4-blok z błędem B5, kropka w “P” w “Poczta”. Gw. Jendroszek. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 5f, Viererblock mit Plattenfehler Nr. B5, Punkt in “P” in “Poczta”. gepr. Jendroszek. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 5f, block of 4 with plate error No. B5, Point in “P” in “Poczta”. Signed Jendroszek. (Fi. 174)130,-
217.**№ 8a B1 Mi. 14 I Sc. 16 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau, 5/ 2 1/2f z błędem B1, “Pocata” zamiast “Poczta”. Gw. Krawczyk, Falkowski. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 5/ 2 1/2f mit Plattenfehler Nr. B1, “Pocata” statt “Poczta”. gepr. Krawczyk, Falkowski. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 5/ 2 1/2f with plate error No. B1, “Pocata” in place of “Poczta”. Signed Krawczyk, Falkowski.140,-
218.**№ 8 B1 Mi. 14 I Sc. 16 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau, 5/ 2 1/2f, parka narożna z błędem B1, “Pocata” zamiast “Poczta”. Gw. Miszczak. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 5/ 2 1/2f, Eckrandpaar mit Plattenfehler Nr. B1, “Pocata” statt “Poczta”. gepr. Miszczak. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 5/ 2 1/2f, corner pair with plate error No. B1, “Pocata” in place of “Poczta”. Signed Miszczak. (Fi. 265)180,-
219.**№ 8 B11 Mi. 14 II Sc. 16 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau 5/ 2 1/2f, 4-blok z błędem, B11, ścięte “lsk” w “Polska”. Gw. Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 5/ 2 1/2f, Viererblock mit Plattenfehler Nr. B11, abschlage “lsk” in “Polska”. gepr. Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 5/ 2 1/2f, block of 4 with plate error No. B11, truncate “lsk” in “Polska”. Signed Schmutz. (Fi. 234 +)130,-
220.**№ 8 B4 Mi. 14 I Sc. 16 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau, 5/ 2 1/2f z błędem B4, brak 3 kreski, znaczek 97. Gw. Falkowski. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 5/ 2 1/2f mit Plattenfehler, ohne dritten Strich, Feld 97. gepr. Falkowski. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 5/ 2 1/2f with plate error, without third stroke, stamp 97. Signed Falkowski. (Fi. 150)100,-
221.**/*№ 8a B4 Mi. 14 I Sc. 16 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau, 5/ 2 1/2f, parka z błędem B4, brak 3 kreski, znaczek 97. Gw. Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 5/ 2 1/2f, Paar mit Plattenfehler, ohne dritten Strich, Feld 97. gepr. Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 5/ 2 1/2f, pair with plate error, without third stroke, stamp 97. Signed Schmutz. (Fi. 176)130,-
222.**№ 8 B4 Mi. 14 I Sc. 16 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau, 5/ 2 1/2f, 4-blok z błędem B4, brak 3 kreski, znaczek 97. Gw. Jendroszek. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 5/ 2 1/2f, Viererblock mit Plattenfehler, ohne dritten Strich, Feld 97. gepr. Jendroszek. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 5/ 2 1/2f, 4-block with plate error, without third stroke, stamp 97. Signed Jendroszek. (Fi. 195 +)120,-
223.**/*№ 8a B4 Mi. 14 I Sc. 16 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau, 5/ 2 1/2f, 4-blok z błędem B4, brak 3 kreski, znaczek 97. Gw. Miszczak. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 5/ 2 1/2f, Viererblock mit Plattenfehler, ohne dritten Strich, Feld 97. gepr. Miszczak. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 5/ 2 1/2f, 4-block with plate error, without third stroke, stamp 97. Signed Miszczak.130,-
224.**№ 8 B5 Mi. 14 I Sc. 16 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau, 5/ 2 1/2f, 4-blok z błędem B5, kropka w “P” w “Poczta”. Gw. Jendroszek. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 5/ 2 1/2f, Viererblock mit Plattenfehler Nr. B5, Punkt in “P” in “Poczta”. gepr. Jendroszek. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 5/2 1/2f, block of 4 with plate error No. B5, Point in “P” in “Poczta”. Signed Jendroszek. (Fi. 195 +)120,-
225.**№ 8 B6 Mi. 14 II Sc. 16 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau, 5/ 2 1/2f z błędem B6, podniesione “s” w “Polska”. Gw. Schmutz, Krawczyk. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 5/ 2 1/2f mit Plattenfehler Nr. B6, erhöhtee “s” in “Polska”. gepr. Schmutz, Krawczyk. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 5/ 2 1/2f with plate error No. B6, increased “s” in “Polska”. Signed Schmutz, Krawczyk. (Fi. 180)100,-
226.**№ 8 B7 Mi. 14 II Sc. 16 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau, 5/ 2 1/2f, parka z plamą, z błędem B7, odwrócone “k” w “Polska”. Gw. Schmutz, Krawczyk. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 5/ 2 1/2f, Paar mit Fleck, Plattenfehler Nr. B7, kopfstehendes “k” in “Polska”. gepr. Schmutz, Krawczyk. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 5/ 2 1/2f, pair with stain, plate error No. B7, inverted “k” in “Polska”. Signed Schmutz, Krawczyk. (Fi. 224)110,-
227.**№ 8 B8 Mi. 14 II Sc. 16 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau, 5/ 2 1/2f z błędem B8, “Poczto” zamiast “Poczta”. Gw. Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 5/ 2 1/2f mit Plattenfehler Nr. B8, “Poczto” statt “Poczta”. gepr. Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 5/ 2 1/2f with plate error No. B8, “Poczto” in place of “Poczta”. Signed Schmutz. (Fi. 180)100,-
228.№ 8 B8 Mi. 14 II Sc. 16 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau 5/ 2 1/2f, 4-blok z błędem, B8, “Poczto” zamiast “Poczta”, 2 ładne, pełne kas. Sosnowice. Gw. Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 5/ 2 1/2f, Viererblock mit Plattenfehler Nr. B8, “Poczto” statt “Poczta”, 2 klare, angebrachte Stempeln Sosnowice. gepr. Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 5/ 2 1/2f, block of 4 with plate error No. B8, “Poczto” in place of “Poczta”, 2 clear, full cancels Sosnowice. Signed Schmutz. (Fi. 84 +)100,-
229.**№ 8 B3 Mi. 14 I Sc. 16 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau, 5/2 1/2f, 4-blok z błędem B3, obniżone “l” w “Polska”. Gw. Jendroszek. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 5/2 1/2f, Viererblock mit Plattenfehler Nr. B3, herabsetzte “l” in “Polska”. gepr. Jendroszek. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 5/2 1/2f, block of 4 with plate error No. B3, lower “l” in “Polska”. Signed Jendroszek. (Fi. 174)120,-
230.**/*№ 8 B8 + B13 Mi. 14 II Sc. 16 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau 5/ 2 1/2f, parka z 2 błędami B8+ B13, “Poczto” zamiast “Poczta” i “Wykrzyknik”. Gw. Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 5/ 2 1/2f, Paar mit 2 Plattenfehlern Nr. B8+ B13, “Poczto” statt “Poczta” und “Ausrufungszeichen”. gepr. Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 5/ 2 1/2f, pair with 2 plate errors No. B8+ B13, “Poczto” in place of “Poczta” and “Exclamation mark”. Signed Schmutz. (Fi. 350)300,-
231.**№ 8 B8 + B13 Mi. 14 II Sc. 16 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau 5/ 2 1/2f, parka z 2 błędami B8+ B13, “Poczto” zamiast “Poczta” i “Wykrzyknik”. Gw. Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 5/ 2 1/2f, Paar mit 2 Plattenfehlern Nr. B8+ B13, “Poczto” statt “Poczta” und “Ausrufungszeichen”. gepr. Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 5/ 2 1/2f, pair with 2 plate errors No. B8+ B13, “Poczto” in place of “Poczta” and “Exclamation mark”. Signed Schmutz. (Fi. 500)550,-
232.*№ 8 P2 Mi. 14 P Sc. 16 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau, 5/ 2 1/2f, PRÓBA, brak 4 kreski, odstęp 2 mm. Gw. Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 5/ 2 1/2f, Probedruck, ohne vierten Strich, mit Abstand 2 mm. gepr. Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 5/ 2 1/2f, proof, 3 bars instead of of 4, distance 2 mm. Signed Schmutz. (Fi. 500)300,-
233.**№ 8 P2 Mi. 14 P Sc. 16 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau, 5/ 2 1/2f, PRÓBA, brak 4 kreski, odstęp 2 mm. Gw. Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 5/ 2 1/2f, Probedruck, ohne vierten Strich, mit Abstand 2 mm. gepr. Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 5/ 2 1/2f, proof, 3 bars instead of of 4, distance 2 mm. Signed Schmutz. (Fi. 1500)800,-
234.**/*№ 9 B1 Mi. 15 I Sc. 16 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau, 5/3f, parka z błędem B1, “Pocata” zamiast “Poczta”. Gw. Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 5/3f, Paar mit Plattenfehler Nr. B1, “Pocata” statt “Poczta”. gepr. Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 5/3f, pair with plate error No. B1, “Pocata” in place of “Poczta”. Signed Schmutz. (Fi. 183)140,-
235.**№ 9b B1 Mi. 15 I Sc. 16 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau, 5/3f, parka z błędem B1, “Pocata” zamiast “Poczta”. Gw. Gryżewski, Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 5/3f, Paar mit Plattenfehler Nr. B1, “Pocata” statt “Poczta”. gepr. Gryżewski, Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 5/3f, pair with plate error No. B1, “Pocata” in place of “Poczta”. Signed Gryżewski, Schmutz. (Fi. 315)230,-
236.№ 9b B2 Mi. 15 I Sc. 16 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau, 5/3f, 4-blok z błędem B2, kropka między o i c w “Poczta”. Gw. Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 5/3f, Viererblock mit Plattenfehler Nr. B2, Punkt zwischen o und c in “Poczta”. gepr. Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 5/3f, block of 4 with plate error No. B2, Point between o and c in “Poczta”. Signed Schmutz. (Fi. 98 +)110,-
237.**№ 9 FI • 1918 – znaczek 27 – wyd. przedrukowe na zn. GGW, niekatalogowany błąd – wcięcie w P, czysty, gw. Schmutz • 1918 – Freimarken – Aufdruck auf GGW-Marken, nicht katalogisiert Abart – beschadigte P, postfrisch, gepr. Schmutz • 1918 – occupation stamps of GGW, overprinted “Poczta Polska”, uncatalogued error – damaged P, mint NH, sign. Schmutz100,-
238.**№ 10b Mi. 8 II Sc. 19 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau 10f, różowo-karminowy. Gw. Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 10f, rosakarmin. gepr. Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 10f, pink-carmine. Signed Schmutz. (Fi. 500)250,-
239.№ 10b Mi. 8 II Sc. 19 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau 10f, parka z marginesem różowo-karminowa. Gw. Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 10f, rosakarmin Randpaar. gepr. Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 10f, pink-carmine marginal pair. Signed Schmutz. (Fi. 140)100,-
240.**№ 10 B6 Mi. 8 II Sc. 19 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau 10f parka z marginesem z błędem B6, podniesione “s” w “Polska”. Gw. Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 10f Randpaar mit Plattenfehler Nr. B6, erhöhtee “s” in “Polska”. gepr. Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 10f, marginal pair with plate error No. B6, increased “s” in “Polska”. Signed Schmutz. (Fi. 245)120,-
241.№ 10b B7 Mi. 8 II Sc. 19 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau 10f, parka z błędem B7, odwrócone “k” w “Polska”. Gw. Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 10f, Paar mit Plattenfehler Nr. B7, kopfstehendes “k” in “Polska”. gepr. Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 10f, pair with plate error No. B7, inverted “k” in “Polska”. Signed Schmutz. (Fi. 670)240,-
242.№ 10b B8 Mi. 14 II Sc. 16 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau 10f z błędem B8, “Poczto” zamiast “Poczta”. Gw. Ways. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 10f mit Plattenfehler Nr. B8, “Poczto” statt “Poczta”. gepr. Ways. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 10f with plate error No. B8, “Poczto” in place of “Poczta”. Signed Ways. (Fi. 450)220,-
243.*№ 11 Npo • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau 15f, podwójny – normalny i odwrócony (poz. 5 i 96), gw. Koopman, Weźranowski • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 15f, doppel – normal und kopfstehender (Position 5 und 96), gepr. Koopman, Weźranowski • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 15f, double – normal and inverted (position 5 and 96), sign. Koopman, Weźranowski2 500,-
244.**/*№ 11a B1 Mi. 9 I Sc. 20 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau, 15f, parka z błędem B1, “Pocata” zamiast “Poczta”. Gw. Krawczyk, Falkowski. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 15f, Paar mit Plattenfehler Nr. B1, “Pocata” statt “Poczta”. gepr. Krawczyk, Falkowski. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 15f, pair with plate error No. B1, “Pocata” in place of “Poczta”. Signed Krawczyk, Falkowski. (Fi. 132)100,-
245.**/*№ 11 B1 Mi. 9 I Sc. 20 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau, 15f, parka z błędem B1, “Pocata” zamiast “Poczta”. Gw. Danowski, Kalinowski. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 15f, Paar mit Plattenfehler Nr. B1, “Pocata” statt “Poczta”. gepr. Danowski, Kalinowski. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 15f, pair with plate error No. B1, “Pocata” in place of “Poczta”. Signed Danowski, Kalinowski. (Fi. 138)110,-
246.**№ 11c B3 Mi. 14 I Sc. 16 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau 15f z błędem B3, obniżone “l” w “Polska”. Gw. Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 15f mit Plattenfehler Nr. B3, herabsetzte “l” in “Polska”. gepr. Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 15f with plate error No. B3, lower “l” in “Polska”. Signed Schmutz. (Fi. 125)100,-
247.№ 11 B9 Mi. 9 II Sc. 20 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau 15f, 4-blok z marginesem z błędem B9, “Po l ska” zamiast “Polska”, pełny kas. Sosnowice, gw. Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 15f, Rand-Viererblock mit Plattenfehler Nr. B 9, “Po l ska” statt “Polska”, zentrischer Stempel Sosnowice. gepr. Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 15f, marginal block of 4 with plate error No. B9, “Po l ska” instead of “Polska”, full cachet Sosnowice, signed Schmutz.100,-
248.№ 11 Mi. 9 Sc. 20 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau 15f na pocztówce z Warszawy 27.12.19 do Włocławka. Gw. Falkowski. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 15f auf Bildkarte aus Warschau 27.12.19 nach Włocławek. gepr. Falkowski. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 15f on the picture card from Warsaw 27.12.19 to Włocławek. Signed Falkowski.180,-
249.№ 11 B5 Mi. 9 I Sc. 20 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau 15f z błędem B5, kropka w “P” w “Poczta” na miejscowej kartce pocztowej z Kalisza 23.12.18. Gw. Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 15f mit Plattenfehler Nr. B5, Punkt in “P” in “Poczta” auf Orts-Postkarte von Kalisz 23.12.18. gepr. Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 15f with plate error No. B5, Point in “P” in “Poczta” on local postcard from Kalisz 23.12.18. Signed Schmutz.350,-
250.№ 12ba Mi. 10 II Sc. 21 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau 20f, forma II, niebieski. Gw. Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 20f, blau. gepr. Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 20f, bleu. Signed Schmutz. (Fi. 200)120,-
251.№ 12ba B6 Mi. 10 II Sc. 21 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau 20f z błędem B6, podniesione “s” w “Polska”. Gw. Jungjohann, Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 20f mit Plattenfehler Nr. B6, erhöhtee “s” in “Polska”. gepr. Jungjohann, Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 20f with plate error No. B6, increased “s” in “Polska”. Signed Jungjohann, Schmutz. (Fi. 600)220,-
252.*№ 12bb B8 Mi. 10 II Sc. 21 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau 20f z błędem B8, “Poczto” zamiast “Poczta”. Gw. Gryżewski, Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 20f mit Plattenfehler Nr. B8, “Poczto” statt “Poczta”. gepr. Gryżewski, Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 20f with plate error No. B8, “Poczto” in place of “Poczta”. Signed Gryżewski, Schmutz. (Fi. 300)180,-
253.**№ 12d B5 Mi. 10 I Sc. 21 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau 20f, 4-blok z błędem B5, kropka w “P” w “Poczta”. Gw. Jendroszek. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 20f, Viererblock mit Plattenfehler Nr. B5, Punkt in “P” in “Poczta”. gepr. Jendroszek. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 20f, block of 4 with plate error No. B5, Point in “P” in “Poczta”. Signed Jendroszek. (Fi. 174 +)120,-
254.№ 12 B9 Mi. 10 II Sc. 21 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau 20f z błędem B9, “Po l ska” zamiast “Polska”, gw. Miszczak. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 20f mit Plattenfehler Nr. B 9, “Po l ska” statt “Polska”. gepr. Miszczak. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 20f with plate error No. B9, “Po l ska” instead of “Polska”, signed Miszczak. (Fi. 120)100,-
255.№ 12 B9 Mi. 10 II Sc. 21 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau 20f, 4-blok z marginesem z błędem B9, “Po l ska” zamiast “Polska”, gw. Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 20f, Rand-Viererblock mit Plattenfehler Nr. B 9, “Po l ska” statt “Polska”. gepr. Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 20f, marginal block of 4 with plate error No. B9, “Po l ska” instead of “Polska”, signed Schmutz. (Fi. 158 +)170,-
256.№ 12 B1 x2, 87A Mi. 10 I x2, 91 Sc. 21 x2,83 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau, 20f, parka z błędem B1, “Pocata” zamiast “Poczta” i zn. obiegowy 10f na liście poleconym z Łowicza 25.2.19 do Warszawy 26.II.19. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 20f, Paar mit Plattenfehler Nr. B1, “Pocata” statt “Poczta” und Freimarke 10f auf R-Brief aus Łowicz 25.2.19 nach Warschau 26.II.19. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 20f, pair with plate error No. B1, “Pocata” in place of “Poczta” and stamp 10f on registered letter from Łowicz 25.2.19 to Warsaw 26.II.19.600,-
257.*№ 13 B1 Mi. 16 I Sc. 23 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau, 25/7f, parka z błędem B1, “Pocata” zamiast “Poczta”. Gw. Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 25/7f, Paar mit Plattenfehler Nr. B1, “Pocata” statt “Poczta”. gepr. Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 25/7f, pair with plate error No. B1, “Pocata” in place of “Poczta”. Signed Schmutz. (Fi. 115)110,-
258.**№ 13 B1 Mi. 16 I Sc. 23 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau, 25/7f, parka z marginesem z plamką, błąd B1, “Pocata” zamiast “Poczta”. Stan słaby. Gw. Krawczyk, Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 25/7f, Randpaar mit Fleck, Plattenfehler Nr. B1, “Pocata” statt “Poczta”. Minderwertig. gepr. Krawczyk, Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 25/7f, marginal pair with stain, plate error No. B1, “Pocata” in place of “Poczta”. Poor condition. Signed Krawczyk, Schmutz. (Fi. 242)140,-
259.**№ 13 B3 Mi. 16 I Sc. 23 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau 25/7f, 4-blok z błędem B3, obniżone “l” w “Polska”. Gw. Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 25/7f, Viererblock mit Plattenfehler Nr. B3, herabsetzte “l” in “Polska”. gepr. Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 25/7f, block of 4 with plate error No. B3, lower “l” in “Polska”. Signed Schmutz. (Fi. 137 +)130,-
260.**№ 13 B4 Mi. 16 I Sc. 23 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau 25/7f, 4-blok z błędem B4, brak 3 kreski. Gw. Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 25/7f, Viererblock mit Plattenfehler Nr. B4, ohne dritten Strich. gepr. Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 25/7f, block of 4 with plate error No. B4, without third stroke. Signed Schmutz. (Fi. 137 +)130,-
261.**№ 13 B10 Mi. 16 II Sc. 23 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau 25/7f, 4-blok z błędem B10, kropka w “P” w “Poczta”, nadruk znacznie przesunięty. Gw. Falkowski. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 25/7f, Viererblock mit Plattenfehler Nr. B10, Punkt in “P” in “Poczta”, stark Aufduckverschiebung. gepr. Falkowski. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 25/7f, block of 4 with plate error No. B10, Point in “P” in “Poczta”, displaced overprint Signed Falkowski.1 000,-
262.**/*№ 13b B15 Mi. 16 II Sc. 23 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau 25/7f, narożny 4-blok, z błędem B15, rozsunięte “25”. Gw. Krawczyk. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 25/7f, Eckrand-Viererblock mit Plattenfehler Nr. B15, spatiierter Druck in “25”. gepr. Krawczyk. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 25/7f, corner block of 4 with plate error No. B15, spaced out “25”. Signed Krawczyk. (Fi. 1932)1 900,-
263.*№ 14 Np • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau 30f, podwójny, gw. Koopman, Weźranowski, RR! • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 30f, doppel, gepr. Koopman, Weźranowski. RR! • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 30f, double, sign. Koopman, Weźranowski. RR! (Fi. 800)800,-
264.*№ 14 Npo • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau 30f, podwójny – normalny i odwrócony (poz. 6 i 95), gw. Koopman, Weźranowski. RR! • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 30f, doppel – normal und kopfstehender (Position 6 und 95), gepr. Koopman, Weźranowski. RR! • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 30f, double – normal and inverted (position 6 and 95), sign. Koopman, Weźranowski. RR!800,-
265.№ 13 Mi. 16 Sc. 23 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau 25/7f na liście z Warszawy 1.2.19 do Poznania. Frankatura pojed. FP. Ślad zagięcia koperty. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 25/7f, EF, auf Brief aus Warschau 1.2.19 nach Posen. Kuvert mit Papierfalte. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 25/7f on letter from Warsaw 1.2.19 to Poznań. Cover is folded.300,-
266.№ 13 x2 Mi. 16 x2 Sc. 23 x2 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau 25/7f, parka na liście poleconym z Warszawy 11.3.19 do Poznania 13.3.19. Stempel cenzury. Ślad zagięcia koperty. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 25/7f, Paar auf R-Brief aus Warschau 11.3.19 nach Posen 13.3.19. Zensurstempel. Kuvert mit Papierfalte. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 25/7f, pair on registered letter from Warsaw 11.3.19 to Poznań 13.3.19. Censor marked. Cover is folded.400,-
267.**№ 14b B1 Mi. 11 I Sc. 24 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau 30f, narożna parka z błędem B1, “Pocata” zamiast “Poczta”. Gw. Gryżewski, Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 30f, Eckrandpaar mit Plattenfehler Nr. B1, “Pocata” statt “Poczta”. gepr. Gryżewski, Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 30f, corner pair with plate error No. B1, “Pocata” in place of “Poczta”. Signed Gryżewski, Schmutz. (Fi. 170)110,-
268.**№ 14b B1 Mi. 11 I Sc. 24 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau 30f, parka z marginesem, błąd B1, “Pocata” zamiast “Poczta”. Gw. Łaszkiewicz, Kalinowski. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 30f, Randpaar mit Plattenfehler Nr. B1, “Pocata” statt “Poczta”. gepr. Łaszkiewicz, Kalinowski. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 30f, marginal pair with plate error No. B1, “Pocata” in place of “Poczta”. Signed Łaszkiewicz, Kalinowski. (Fi. 170)100,-
269.**№ 14b B2 Mi. 11 I Sc. 24 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau 30f z błędem B2, kropka między o i c w “Poczta”. Gw. Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 30f mit Plattenfehler Nr. B2, Punkt zwichsen o und c in “Poczta”. gepr. Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 30f with plate error No. B2, Point between o and c in “Poczta”. Signed Schmutz.100,-
270.**№ 14b B2 Mi. 11 I Sc. 24 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau 30f, 4-blok z marginesem z błędem B2, kropka między o i c w “Poczta”. Gw. Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 30f, Rand-Viererblock mit Plattenfehler Nr. B2, Punkt zwichsen o und c in “Poczta”. gepr. Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 30f, marginal block of 4 with plate error No. B2, Point between o and c in “Poczta”. Signed Schmutz.130,-
271.**№ 14b B3 Mi. 11 I Sc. 24 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau 30f, parka z błędem B3, obniżone “l” w “Polska”. Gw. Miszczak. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 30f, Paar mit Plattenfehler Nr. B3, herabsetzte “l” in “Polska”. gepr. Miszczak. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 30f, pair with plate error No. B3, lower “l” in “Polska”. Signed Miszczak. (Fi. 135 )100,-
272.**№ 14b B3 Mi. 11 I Sc. 24 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau 30f, 4-blok z błędem B3, obniżone “l” w “Polska”. Gw. Falkowski. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 30f, Viererblock mit Plattenfehler Nr. B3, herabsetzte “l” in “Polska”. gepr. Falkowski. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 30f, block of 4 with plate error No. B3, lower “l” in “Polska”. Signed Falkowski. (Fi. 145 )110,-
273.**№ 14b B4 Mi. 11 I Sc. 24 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau 30f, 4-blok z marginesem z błędem B4, brak 3 kreski. Gw. Falkowski. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 30f, Rand-Viererblock mit Plattenfehler Nr. B4, ohne dritten Strich. gepr. Falkowski. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 30f, marginal block of 4 with plate error No. B4, without third stroke. Signed Falkowski. (Fi. 200)150,-
274.**№ 14d B5 Mi. 11 I Sc. 24 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau 30f, parka z błędem B5, kropka w “P” w “Poczta”. Gw. Krawczyk, Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 30f, Paar mit Plattenfehler Nr. B5, Punkt in “P” in “Poczta”. gepr. Krawczyk, Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 30f, pair with plate error No. B5, Point in “P” in “Poczta”. Signed Krawczyk, Schmutz. (Fi. 135 )110,-
275.**№ 14d B5 Mi. 11 I Sc. 24 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau 30f, 4-blok z błędem B5, kropka w “P” w “Poczta”. Gw. Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 30f, Viererblock mit Plattenfehler Nr. B5, Punkt in “P” in “Poczta”. gepr. Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 30f, block of 4 with plate error No. B5, Point in “P” in “Poczta”. Signed Schmutz. (Fi. 136 +)120,-
276.**№ 15a Mi. 12 II Sc. 25 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau 40f. Gw. Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 40f. gepr. Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 40f. Signed Schmutz. (Fi. 360)260,-
277.**№ 15a Mi. 12 II Sc. 25 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau 40f, lekkie zgięcie na rogu. Gw. Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 40f, leichter Knick, gepr. Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 40f, slight corner folded. Signed Schmutz. (Fi. 360)150,-
278.№ 15a Mi. 12 II Sc. 25 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau 40f. Gw. Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 40f. gepr. Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 40f. Signed Schmutz. (Fi. 100)100,-
279.**№ 15b B2 Mi. 12 Sc. 25 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau 40f, 4-blok z błędem B2, kropka między o i c w “Poczta”. Gw. Jendroszek. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 40f, Viererblock mit Plattenfehler Nr. B2, Punkt zwichsen o und c in “Poczta”. gepr. Jendroszek. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 40f, block of 4 with plate error No. B2, Point between o and c in “Poczta”. Signed Jendroszek. (Fi. 174)120,-
280.**№ 15b B3 Mi. 12 Sc. 25 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau 40f, 4-blok z błędem B3, obniżone “l” w “Polska”. Gw. Miszczak. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 40f, Viererblock mit Plattenfehler Nr. B3, herabsetzte “l” in “Polska”. gepr. Miszczak. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 40f, block of 4 with plate error No. B3, lower “l” in “Polska”. Signed Miszczak. (Fi. 150 + )150,-
281.**/*№ 15b B8 Mi. 12 II Sc. 25 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau 40f, parka z błędem B8, “Poczto” zamiast “Poczta”. Gw. Miszczak. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 40f, Paar mit Plattenfehler Nr. B8, “Poczto” statt “Poczta”. gepr. Miszczak. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 40f pair with plate error No. B8, “Poczto” in place of “Poczta”. Signed Miszczak. (Fi. 136)110,-
282.**№ 16 B1 Mi. 13 I Sc. 26 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau 60f, parka z błędem B1, “Pocata” zamiast “Poczta”. Gw. Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 60f, Paar mit Plattenfehler Nr. B1, “Pocata” statt “Poczta”. gepr. Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 60f, pair with plate error No. B1, “Pocata” in place of “Poczta”. Signed Schmutz. (Fi. 140)120,-
283.**№ 16 B2 Mi. 13 I Sc. 26 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau 60f z błędem B2, kropka między o i c w “Poczta”. Gw. Schmutz. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 60f mit Plattenfehler Nr. B2, Punkt zwichsen o und c in “Poczta”. gepr. Schmutz. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 60f with plate error No. B2, Point between o and c in “Poczta”. Signed Schmutz.100,-
284.**№ 16 B6 Mi. 13 II Sc. 26 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau 60f, 4-blok z błędem B6, podniesione “s” w “Polska”. Gw. Miszczak. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 60f, Viererblock mit Plattenfehler Nr. B6, erhöhte “s” in “Polska”. gepr. Miszczak. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 60f, block of 4 with plate error No. B6, increased “s” in “Polska”. Signed Miszczak. (Fi. 142 +)160,-
285.№ 13 x2 Mi. 16 x2 Sc. 23 x2 • Nadruk Poczta Polska na znaczku GG Warschau 25/7f, 2 zn. na lokalnym liście poleconym z Warszawy 14.1.19. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marke 25/7f, 2 Werte auf Orts-R-Brief aus Warschau 14.1.19. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamp 25/7f, 2 stamps on registered, local letter from Warsaw 14.1.19.250,-
286.№ 13 - 16, 86 - 90A Mi. 11 - 13, 16, 90 - 94 Sc. 23 - 26, 82 - 86 • Nadruk Poczta Polska na znaczkach GG Warschau 25, 30, 40, 60f i inne na liście poleconym z Kalisza 13.3.19 do Poznania 21.3.19. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marken 25, 30, 40, 60f und andere auf R-Brief aus Kalisz 13.3.19 nach Posen 21.3.19. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamps 25, 30, 40, 60f and others, all on registered letter from Kalisz 13.3.19 to Poznań 21.3.19.200,-
287.№ 6 - 8, 10 - 16 Mi. 6 - 14, 16 Sc. 15 - 16, 18 - 26 • Nadruk Poczta Polska na znaczkach GG Warschau, kompletna seria bez 5/3f, 10 i 15f z błędem B6 na liście poleconym z Sosnowca 29.1.19 do Będzina 30.1.19. • Aufdruck “Poczta Polska” auf GG Warschau Marken, kompletter Satz ohne 5/3f, 10 und 15f mit Plattenfehler Nr. B6 auf R-Brief aus Sosnowice 29.1.19 nach Będzin 30.1.19. • Overprint “Poczta Polska” on GG Warschau stamps, complete set without 5/3f, 10 and 15f with plate error No. B6, all on registered letter from Sosnowice 29.1.19 to Będzin 30.1.19.200,-
288.**№ 6 - 16 Mi. 6 - 16 Sc. 15 - 26 • Zbiorek odmian i błędów wydania przedrukowego na znaczkach GG Warschau, wszystkie droższe z gwarancjami, niekatalogowane są opisane przez Schmutza. • Kleine Sammlung der Aufdruckausgabe auf GG Warschau, Abarten und Mängel, teueren Werte mit Prüfung, nicht katalogisierten mit Beschreibung von Schmutz. • Small collection of errors and spoilage from overprint Polish set on GG Warschau, better and scarce are signed, not catalogued errors are described by Schmutz.3 500,-
289.*/**/◉№ 6 - 16 Mi. 6 - 16 Sc. 15 - 26 • Zbiór ciekawych błędów i usterek wydania przedrukowego na znaczkach GG Warschau, z gwarancjami • Sammlung der Aufdruckausgabe auf GG Warschau mit verschiedenen Abarten, mit Prüfung • Collection of interesting errors from overprint Polish set on GG Warschau, signed (Fi. 2174)1 200,-
290.**№ 17 - 19 Mi. 17 - 19 Sc. 27 - 29 • I Wydanie lubelskie, kompletna seria w 4-blokach, gw. Falkowski. • I Lubliner Ausgabe, kompletter Viererblocksatz. gepr. Falkowski. • I Lublin issue, complete set in 4-blocks, signed Falkowski. (Fi. 600)400,-
291.**№ 17No - 19No Mi. 17K - 19K Sc. 27a - 29a • I Wydanie lubelskie, kompletna seria, nadruk odwrócony, gw. Korszeń. • I Lubliner Ausgabe, kompletter Satz, kopfstehender Aufdruck, gepr. Korszeń. • I Lublin issue, complete set, inverted overprint, signed Korszeń. (Fi. 840)540,-
292.№ 17No - 19No Mi. 17K - 19K Sc. 27a - 29a • I Wydanie lubelskie, kompletna seria, nadruk odwrócony, gw. Schmutz. • I Lubliner Ausgabe, kompletter Satz, kopfstehender Aufdruck, gepr. Schmutz. • I Lublin issue, complete set, inverted overprint, signed Schmutz. (Fi. 280)170,-
293.№ 17No - 19No Mi. 17K - 19K Sc. 27a - 29a • I Wydanie lubelskie, kompletna seria, nadruk odwrócony na kopercie blanko, gw. Korszeń. • I Lubliner Ausgabe, kompletter Satz, kopfstehender Aufdruck auf Blankokuvert, gepr. Korszeń. • I Lublin issue, complete set, inverted overprint on blank cover, signed Korszeń.250,-
294.№ 17 - 19 Mi. 17 - 19 Sc. 27 - 29 • I Wydanie lubelskie, kompletna seria na liście grzecznościowym z Radomia 27.XI.18. • I Lubliner Ausgabe, kompletter Satz auf Sammlerbrief aus Radom 27.XI.18. • I Lublin issue, complete set on courtesy letter from Radom 27.XI.18.100,-
295.№ 17 - 19 Mi. 17 - 19 Sc. 27 - 29 • I Wydanie lubelskie, kompletna seria na liście grzecznościowym z Dąbrowy Górniczej 24.XII.18 do Lucerny, Szwajcaria. • I Lubliner Ausgabe, kompletter Satz auf Sammlerbrief aus Dąbrowa Górnicza 24.XII.18 nach Luzern, Schweiz. • I Lublin issue, complete set on courtesy letter from Dąbrowa Górnicza 24.XII.18 to Lucerne, Switzerland.200,-
296.**№ 20a Mi. 20A Sc. 30 • II Wydanie lubelskie, znaczek 3/3h, pełen arkusz drukarski, 50 znaczków. Błędy nie liczone. • II Lubliner Ausgabe, Wert 3/3h, im kompletten Bogen von 50 Marken. Abarten ungezählt. • II Lublin issue, stamp 3/3h, complete sheet of 50 stamps. Errors uncounted. (Fi. 7000)3 500,-
297.**№ 20b Mi. 20B Sc. 30b • II Wydanie lubelskie, znaczek 3/3h, pełen arkusz drukarski, 50 znaczków. Błędy nie liczone. • II Lubliner Ausgabe, Wert 3/3h, im kompletten Bogen von 50 Marken. Abarten ungezählt. • II Lublin issue, stamp 3/3h, complete sheet of 50 stamps. Errors uncounted. (Fi. 7000)3 500,-
298.**№ 21 Mi. 21 Sc. 31 • II Wydanie lubelskie, znaczek 3/15h, 20-blok. • II Lubliner Ausgabe, Wert 3/15h, im 20er Block. • II Lublin issue, stamp 3/15h, block of 20 stamps. (Fi. 600)400,-
299.**№ 22a Mi. 22a Sc. 32 • II Wydanie lubelskie, znaczek 10/30h, nadruk czarny, 15-blok. • II Lubliner Ausgabe, Wert 10/30h, schwarzer Aufdruck, im 15er Block. • II Lublin issue, stamp 10/30h, black surcharge, block of 15 stamps. (Fi. 450)300,-
300.**№ 23b Mi. 23B Sc. 34b • II Wydanie lubelskie, znaczek 25/40h, 20-blok. • II Lubliner Ausgabe, Wert 25/40h, im 20er Block. • II Lublin issue, stamp 25/40h, block of 20 stamps. (Fi. 4800)2 400,-
301.**№ 24 Mi. 24 Sc. 35 • II Wydanie lubelskie, znaczek 45/60h, 20-blok. • II Lubliner Ausgabe, Wert 45/60h, im 20er Block. • II Lublin issue, stamp 45/60h, block of 20 stamps. (Fi. 600)400,-
302.**№ 25 Mi. 25 I Sc. 38 • II Wydanie lubelskie, znaczek 45/80h, 25-blok, prawa połowa arkusza. • II Lubliner Ausgabe, Wert 45/80h, im 25er Block, rechter Halbbogen. • II Lublin issue, stamp 45/80h, block of 25 stamps, right half of sheet. (Fi. 1250)850,-
303.**№ 25 Mi. 25 I Sc. 38 • II Wydanie lubelskie, znaczek 45/80h, 21-blok. • II Lubliner Ausgabe, Wert 45/80h, im 21er Block. • II Lublin issue, stamp 45/80h, block of 21 stamps. (Fi. 1050)700,-
304.**№ 26 Mi. 25 II Sc. 36 • II Wydanie lubelskie, znaczek 45/80h w 10-bloku. • II Lubliner Ausgabe, Wert 45/80h im 10er Block. • II Lublin issue, stamp 45/80h, block of 10 stamps. (Fi. 400)270,-
305.**№ 28 Mi. 27 Sc. 39 • II Wydanie lubelskie, znaczek 50h, pełen arkusz drukarski, 50 znaczków. Błędy nie liczone. • II Lubliner Ausgabe, Wert 50h, in kompletten Bogen von 50 Marken. Abarten ungezählt. • II Lublin issue, stamp 50h, complete sheet of 50 stamps. Errors uncounted. (Fi. 6000)3 000,-
306.**№ 29 Mi. 28 Sc. 40 • II Wydanie lubelskie, znaczek 90h, 25-blok, połowa arkusza. • II Lubliner Ausgabe, Wert 90h, im 25er Block, Halbbogen. • II Lublin issue, stamp 90h, block of 25 stamps, half of sheet. (Fi. 1000)650,-
307.№ 20 - 29 Mi. 20 - 28 Sc. 32 - 40 • II Wydanie lubelskie, kompletna seria, gw. Mikulski. • II Lubliner Ausgabe, kompletter Satz, gepr. Mikulski. • II Lublin issue, complete set, signed Mikulski.200,-
308.*№ 22b Mi. 22b Sc. 32b • II Wydanie lubelskie, znaczek 10/30h, nadruk fioletowy, gw. Jungjohann. • II Lubliner Ausgabe, Wert 10/30h, violetter Aufdruck, gepr. Jungjohann. • II Lublin issue, stamp 10/30h, violet surcharge, signed Jungjohann. (Fi. 200)150,-
309.**№ 22b Mi. 22b Sc. 32b • II Wydanie lubelskie, znaczek 10/30h, nadruk fioletowy, gw. Ways. • II Lubliner Ausgabe, Wert 10/30h, violetter Aufdruck, gepr. Ways. • II Lublin issue, stamp 10/30h, violet surcharge, signed Ways. (Fi. 400)300,-
310.№ 22b Mi. 22b Sc. 32b • II Wydanie lubelskie, znaczek 10/30h, nadruk fioletowy, bardzo ładny egz. Gw. Rachmanow, Jungjohann, Schmutz. • II Lubliner Ausgabe, Wert 10/30h, violetter Aufdruck, Kabinetterhaltung, gepr. Rachmanow, Jungjohann, Schmutz. • II Lublin issue, stamp 10/30h, violet surcharge, very fine, signed Rachmanow, Jungjohann, Schmutz. (Fi. 150)120,-
311.**№ 21No - 27No Mi. 21K - 26K Sc. 31a - 38a • II Wydanie lubelskie, nadruk odwrócony, gw. Kwaśniewski. • II Lubliner Ausgabe, kopfstehender Aufdruck, gepr. Kwaśniewski. • II Lublin issue, inverted overprint, signed Kwaśniewski. (Fi. 1110)550,-
312.**№ 28No Mi. 27K Sc. 39a • II Wydanie lubelskie 50h, nadruk odwrócony, gw. Schmutz. • II Lubliner Ausgabe 50h, kopfstehender Aufdruck, gepr. Schmutz. • II Lublin issue 50h, inverted overprint, signed Schmutz. (Fi. 600)440,-
313.**№ 28No Mi. 27K Sc. 39a • II Wydanie lubelskie 50h, nadruk odwrócony, krótkie ząbki, gw. Korszeń. • II Lubliner Ausgabe 50h, kopfstehender Aufdruck, teilweise verkürzte Zähne, gepr. Korszeń. • II Lublin issue 50h, inverted overprint, partly short perfs, signed Korszeń. (Fi. 600)200,-
314.**№ 22b No Mi. 22b K Sc. 32ba • II Wydanie lubelskie, znaczek 10/30h, nadruk fioletowy, odwrócony, gw Kwaśniewski. • II Lubliner Ausgabe, Wert 10/30h, violetter, kopfstehender Aufdruck, gepr. Kwaśniewski. • II Lublin issue, stamp 10/30h, violet, inverted surcharge, signed Kwaśniewski. (Fi. 1000)1 000,-
315.№ 20 - 29 Mi. 20 - 28 Sc. 32 - 40 • Zbiorek znaczków, odmian i błędów II wydania lubelskiego, wszystkie droższe z gwarancjami. • Kleine Sammlung der II Lubliner Ausgabe, Marken mit Abarten, teuere Werte mit Prüfung. • Small collection of stamps and errors of II Lublin issue, better and scarce are signed.1 000,-
316.№ 20 - 29 Mi. 20 - 28 Sc. 32 - 40 • Zbiór znaczków z usterkami II wydania lubelskiego • Kleine Sammlung der II Lubliner Ausgabe, mit verschiedenen Abarten • Small collection of errors of II Lublin issue1 000,-
317.**№ 21Ndwo Mi. 21 Sc. 31 • II Wydanie lubelskie, parka 3/15h, nadruk dwustronny, odwrócony na stronie gumowanej. • II Lubliner Ausgabe, Paar 3/15h, beidseitiger Aufdruck, kopfstehender auf der Gummiseite. • II Lublin issue, pair 3/15h, two-sided overprint, on gum side inverted. (Fi. 2000)1 000,-
318.**№ 24Ndw Mi. 21 Sc. 31 • II Wydanie lubelskie, 4-blok znaczka 45/60h, nadruk dwustronny. • II Lubliner Ausgabe, Viererblock 45/60h, beidseitiger Aufdruck. • II Lublin issue, block of 4 stamps 45/60h, two-sided overprint. (Fi. 2400)1 200,-
319.№ 20 - 29 + 22b Mi. 20 - 28 + 22b Sc. 30 - 38 + 32b • II Wydanie lubelskie, cała seria, w tym znaczek 10/30h, nadruk fioletowy na poleconym liście grzecznościowym z Lublina 11.I.19 do Kielc. • II Lubliner Ausgabe, kompletter Satz mit 10/30h, violetter Aufdruck auf Sammler-R-Brief aus Lublin 11.I.19 nach Kielce. • II Lublin issue, complete set with 10/30h, violet surcharge on philatelic, registered letter from Lublin 11.I.19 to Kielce.420,-
320.№ 23b Mi. 23B Sc. 34b • II Wydanie lubelskie 25/40h, FP, na liście z Chmielnika 3.I.19 do Budapesztu. Gw. Schmutz. • II Lubliner Ausgabe 25/40h, EF, auf Brief aus Chmielnik 3.I.19 nach Budapest. gepr. Schmutz. • II Lublin issue 25/40h on letter from Chmielnik 3.1.19 to Budapest. Signed Schmutz. (Fi. 5000)2 500,-
321.№ 25a, 25a B17 Mi. 25 I x2 Sc. 38 x2 • II Wydanie lubelskie 45/80h, 2 znaczki, FW, jeden z błędem B17 na liście poleconym z Lublina do Wiednia 28.XII.18. R-ka K.u.K. Etappenpostamt, stempel cenzury wojskowej. • II Lubliner Ausgabe, 2 Werte 45/80h, MeF,ein mit Plattenfehler Nr. B17 auf R-Brief aus Lublin nach Wien 28.XII.18. R-Zettel des K.u.K. Etappenpostamt, sowie Militärzensorstempel. • II Lublin issue, 2 stamps 45/80h, one with plate error No. B17 on registered letter from Lublin to Vienna 28.XII.18. R-label of K.u.K. Etappenpostamt and military censor mark. (Fi. 4500)3 000,-
322.№ 25a Mi. 25 I Sc. 38 • II Wydanie lubelskie 45/80h, FP, na liście poleconym z Chęcin 27.I.19 do Kielc 29.I.19. Prowizoryczna, odręczna R-ka. • II Lubliner Ausgabe 45/80h, EF, auf R-Brief aus Chęciny 27.I.19 nach Kielce 29.I.19. Provisorischer, handschriftlicher R-Vermerk. • II Lublin issue 45/80h on registered letter from Chęciny 27.1.19 to Kielce 29.I.19 with provisorial, hand R-marked. (Fi. 4000)2 800,-
323.№ 25a, 74 Mi. 25 I, 78 Sc. 38, 122 • II Wydanie lubelskie 45/80h i znaczek obiegowy 5h, FM, na liście poleconym z Chęcin 24.II.19 do Kielc 26.II.19. Prowizoryczna, odręczna R-ka. Lekkie prebarwienie po kleju. • II Lubliner Ausgabe 45/80h und Freimarke 5h, MiF, auf R-Brief aus Chęciny 24.II.19 nach Kielce 26.II.19. Provisorischer, handschriftlicher R-Vermerk. Etwas fleckig von dem Gummi. • II Lublin issue 45/80h and stamp 5h on registered letter from Chęciny 24.II.19 to Kielce 26.II.19 with provisorial, hand R-marked. Little overcolouring from gum. (Fi. 4000)1 500,-
324.*№ 30 Mi. 29 Sc. 41 • Wydanie krakowskie 3h, gw. Mikstein, Jungjohann. • Krakauer Ausgabe 3h, gepr. Mikstein, Jungjohann. • Cracow issue 3h, signed Mikstein, Jungjohann. (Fi. 1200)950,-
325.№ 30 Mi. 29 Sc. 41 • Wydanie krakowskie 3h, egz. luksusowy, gw. Petriuk, Jungjohann. • Krakauer Ausgabe 3h, Kabinetterhaltung, gepr. Petriuk, Jungjohann. • Cracow issue 3h, extremaly fine,signed Petriuk, Jungjohann. (Fi. 1100 +)950,-
326.*№ 30 B1 Mi. 29 Sc. 41 • Wydanie krakowskie 3h z błędem B1, cienkie “z” w “Poczta”, gw. Mikstein, Mikulski. • Krakauer Ausgabe 3h mit Plattenfehler Nr. B1, dünnes “z” in “Poczta”, gepr. Mikstein, Mikulski. • Cracow issue 3h with plate error No. B1, thin “z” in “Poczta”, signed Mikstein, Mikulski. (Fi. 1800)1 400,-
327.**№ 31 Mi. 30 Sc. 42 • Wydanie krakowskie 5h, znaczek 19, gw. Korszeń. • Krakauer Ausgabe 5h, Feld 19, gepr. Korszeń. • Cracow issue 5h, stamp 19, signed Korszeń. (Fi. 2000)1 350,-
328.*№ 31 B1 Mi. 30 Sc. 42 • Wydanie krakowskie 5h z błędem B1, cienkie “z” w “Poczta”, gw. Rachmanow, Schmutz. • Krakauer Ausgabe 5h mit Plattenfehler Nr. B1, dünnes “z” in “Poczta”, gepr. Rachmanow, Schmutz. • Cracow issue 5h with plate error No. B1, thin “z” in “Poczta”, signed Rachmanow, Schmutz. (Fi. 1800)1 200,-
329.*№ 31 B1 Mi. 30 Sc. 42 • Wydanie krakowskie, pozioma parka 5h z błędem B1, cienkie “z” w “Poczta”, schmitzdruck, lekkie załamanie,gw. Mikstein, Mikulski. Fotoatest Korszeń. • Krakauer Ausgabe, waagrechtes Paar 5h mit Plattenfehler Nr. B1, dünnes “z” in “Poczta”, Schmitzdruck, mit leichtem Knickspuren, gepr. Mikstein, Mikulski. Fotoattest Korszeń. • Cracow issue, horizontal pair 5h with plate error No. B1, thin “z” in “Poczta”, dim print, signed Mikstein, Mikulski. Photo certificate Korszeń. (Fi. 3000)3 000,-
330.**/*№ 32I B1, 32 Mi. 31 Sc. 43 • Wydanie krakowskie 6h, 4-blok, 2 zn. czyste i 2 z podlepką, z błędem B1, cienkie “z” w “Poczta”, gw. Schmutz. • Krakauer Ausgabe 6h, Viererblock, 2 Werte postfrich und 2 mit Falz, mit Plattenfehler Nr. B1, dünnes “z” in “Poczta”, gepr. Schmutz. • Cracow issue 6h, block of 4, 2 stamps mint and 2 hinged, with plate error No. B1, thin “z” in “Poczta”, signed Schmutz. (Fi. 1100)850,-
331.**№ 32I B3, 32 Mi. 31 Sc. 43 • Wydanie krakowskie 6h, parka z błędem B3, uszkodzone “a” w “Polska”, zn. 29 i 30, gw. Schmutz. • Krakauer Ausgabe 6h, Paar mit Plattenfehler Nr. B3, beschädigte “a” in “Polska”, Feld 29 und 30, gepr. Schmutz. • Cracow issue 6h, pair with plate error No. B3, damaged “a” in “Polska”, stamp 29 and 30, signed Schmutz. (Fi. 1200 +)1 500,-
332.№ 32I B1 Mi. 31 Sc. 43 • Wydanie krakowskie 6h z błędem B1, cienkie “z” w “Poczta”, zn. 35, gw. Schmutz. • Krakauer Ausgabe 6h mit Plattenfehler Nr. B1, dünnes “z” in “Poczta”, Feld 35, gepr. Schmutz. • Cracow issue 6h with plate error No. B1, thin “z” in “Poczta”, stamp 35, signed Schmutz. (Fi. 220)120,-
333.№ 32I Mi. 31 Sc. 43 • Wydanie krakowskie 6h, 4-blok, gw. Petriuk. • Krakauer Ausgabe 6h, Viererblock, gepr. Petriuk. • Cracow issue 6h, block of 4, signed Petriuk. (Fi. 520)400,-
334.**№ 32II Mi. 31 Sc. 43 • Wydanie krakowskie 6h, parka, gw. Ways. • Krakauer Ausgabe 6h, Viererblock, gepr. Ways. • Cracow issue 6h, block of 4, signed Ways. (Fi. 840)700,-
335.**№ 32II Mi. 31 Sc. 43 • Wydanie krakowskie 6h, 4-blok, luksusowy, gw. Ways. • Krakauer Ausgabe 6h, Viererblock, sehr gute Erchaltung, gepr. Ways. • Cracow issue 6h, block of 4, very fine, signed Ways. (Fi. 1680)1 300,-
336.№ 32II Mi. 31 Sc. 43 • Wydanie krakowskie 6h, egz. luksusowy, pełny stempel, gw. Petriuk, Jungjohann. • Krakauer Ausgabe 6h, Kabinetterhaltung, glasklar, zentrischer Stempel, gepr. Petriuk, Jungjohann. • Cracow issue 6h, extremaly fine, full, clear cancel, signed Petriuk, Jungjohann. (Fi. 180 +)150,-
337.№ 33 Mi. 32 Sc. 44 • Wydanie krakowskie 10h, pełny stempel, gw. Petriuk, Jungjohann. • Krakauer Ausgabe 10h, glasklar, zentrischer Stempel, gepr. Petriuk, Jungjohann. • Cracow issue 10h, full, clear cancel, signed Petriuk, Jungjohann. (Fi. 1100 +)650,-
338.№ 33 Mi. 32 Sc. 44 • Wydanie krakowskie 10h, pełny stempel, zn. 72, gw. Schmutz. • Krakauer Ausgabe 10h, zentrischer Stempel, Feld 72, gepr. Schmutz. • Cracow issue 10h, full, clear cancel, stamp 72, signed Schmutz. (Fi. 1100 +)550,-
339.*№ 33 B1 Mi. 32 Sc. 44 • Wydanie krakowskie 10h z błędem B1, cienkie “z” w “Poczta”, gw. Mikstein, Schmutz. • Krakauer Ausgabe 10h mit Plattenfehler Nr. B1, dünnes “z” in “Poczta”, gepr. Mikstein, Schmutz. • Cracow issue 10h with plate error No. B1, thin “z” in “Poczta”, signed Mikstein, Schmutz. (Fi. 1800)1 400,-
340.**№ 34 Mi. 33 Sc. 45 • Wydanie krakowskie 12h, pozioma parka, gw. Schmutz. • Krakauer Ausgabe 12h, waagrechtes Paar, gepr. Schmutz. • Cracow issue 12h, horizontal pair, signed Schmutz. (Fi. 560)450,-
341.№ 34 B1 Mi. 33 Sc. 45 • Wydanie krakowskie 12h z błędem B1, cienkie “z” w “Poczta”, zn. 14, gw. Schmutz. • Krakauer Ausgabe 12h mit Plattenfehler Nr. B1, dünnes “z” in “Poczta”, Feld 14, gepr. Schmutz. • Cracow issue 12h with plate error No. B1, thin “z” in “Poczta”, stamp 14, signed Schmutz. (Fi. 250)130,-
342.№ 34 B1 Mi. 33 Sc. 45 • Wydanie krakowskie 12h z błędem B1, cienkie “z” w “Poczta”, gw. Mikulski, Schmutz. • Krakauer Ausgabe 12h mit Plattenfehler Nr. B1, dünnes “z” in “Poczta”, gepr. Mikulski, Schmutz. • Cracow issue 12h with plate error No. B1, thin “z” in “Poczta”, signed Mikulski, Schmutz. (Fi. 250)150,-
343.*№ 36 B1 Mi. 35 Sc. 57 • Wydanie krakowskie 20h z błędem B1, cienkie “z” w “Poczta”, gw. Koopman, Mikulski. • Krakauer Ausgabe 20h mit Plattenfehler Nr. B1, dünnes “z” in “Poczta”, gepr. Koopman, Mikulski. • Cracow issue 20h with plate error No. B1, thin “z” in “Poczta”, signed Koopman, Mikulski. (Fi. 750)570,-
344.№ 36 Mi. 35 Sc. 57 • Wydanie krakowskie 20h, pełny stempel, zn. 56, gw. Schmutz. • Krakauer Ausgabe 20h, zentrischer Stempel, Feld 56, gepr. Schmutz. • Cracow issue 20h, full, clear cancel, stamp 56, signed Schmutz. (Fi. 350 +)200,-
345.*№ 37II Mi. 36 Sc. 58 • Wydanie krakowskie 25h, gw. Schmutz. • Krakauer Ausgabe 25h, gepr. Schmutz. • Cracow issue 25h, signed Schmutz. (Fi. 3500)2 800,-
346.№ 37II Mi. 36 Sc. 58 • Wydanie krakowskie 25h, zn. 96, gw. Mikulski, Jungjohann. • Krakauer Ausgabe 25h, Feld 96, gepr. Mikulski, Jungjohann. • Cracow issue 25h, full, stamp 96, signed Mikulski, Jungjohann. (Fi. 3200 +)2 700,-
347.№ 41 B3 Mi. 39 Sc. 47 • Wydanie krakowskie 50h z błędem B3, uszkodzone “a” w “Polska”, zn. 30, gw. Schmutz. • Krakauer Ausgabe 50h mit Plattenfehler Nr. B3, beschädigte “a” in “Polska”, Feld 30, gepr. Schmutz. • Cracow issue 50h with plate error No. B3, damaged “a” in “Polska”, stamp 30, signed Schmutz. (Fi. 220)120,-
348.**№ 43 B1 Mi. 41 Sc. 49 • Wydanie krakowskie 80h, 4-blok z błędem B1, cienkie “z” w “Poczta”, gw. Schmutz. • Krakauer Ausgabe 80h, Viererblock mit Plattenfehler Nr. B1, dünnes “z” in “Poczta”, gepr. Schmutz. • Cracow issue 80h, block of 4 with plate error No. B1, thin “z” in “Poczta”, signed Schmutz. (Fi. 240)170,-
349.*№ 43 B3 Mi. 41 Sc. 49 • Wydanie krakowskie 80h z błędem B3, uszkodzone “a” w “Polska”, zn. 30, gw. Schmutz. • Krakauer Ausgabe 80h mit Plattenfehler Nr. B3, beschädigte “a” in “Polska”, Feld 30, gepr. Schmutz. • Cracow issue 80h with plate error No. B3, damaged “a” in “Polska”, stamp 30, signed Schmutz. (Fi. 100)100,-
350.*№ 44 Mi. 42 Sc. 50 • Wydanie krakowskie 90h, gw. Schmutz. • Krakauer Ausgabe 90h, gepr. Schmutz. • Cracow issue 90h, signed Schmutz. (Fi. 3200)2 500,-
351.№ 44 Mi. 42 Sc. 50 • Wydanie krakowskie 90h, znaczek 60, gw. Mikstein, fotoatest Kronenberg. • Krakauer Ausgabe 90h, Feld 60, gepr. Mikstein, Fotoattest Kronenberg. • Cracow issue 90h, stamp 60, signed Mikstein, photo certificate Kronenberg. (Fi. 3000)1 500,-
352.№ 45 II Mi. 43 Sc. 51 • Wydanie krakowskie 1 kr, gw. Schmutz. • Krakauer Ausgabe 1 Kr, gepr. Schmutz. • Cracow issue 1 kr, signed Schmutz. (Fi. 350)200,-
353.**№ 46ab Mi. 44a Sc. 52 • Wydanie krakowskie 2 kr, 4-blok, gw. Korszeń. • Krakauer Ausgabe 2 Kr, Viererblock, gepr. Korszeń. • Cracow issue 2 kr, block of 4, signed Korszeń. (Fi. 180)120,-
354.*№ 46bb Mi. 44b Sc. 52 • Wydanie krakowskie 2 kr, gw. Schmutz. • Krakauer Ausgabe 2 Kr, gepr. Schmutz. • Cracow issue 2 kr, signed Schmutz. (Fi. 200)170,-
355.**№ 46bb Mi. 44b Sc. 52 • Wydanie krakowskie 2 kr, gw. Taipale, Ways. • Krakauer Ausgabe 2 Kr, gepr. Taipale, Ways. • Cracow issue 2 kr, signed Taipale, Ways. (Fi. 350)500,-
356.№ 47aa Mi. 45 Sc. 53 • Wydanie krakowskie 3 kr, gw. Schmutz. • Krakauer Ausgabe 3 Kr, gepr. Schmutz. • Cracow issue 3 kr, signed Schmutz. (Fi. 220)120,-
357.№ 47aa Mi. 45 Sc. 53 • Wydanie krakowskie 3 kr, gw. Schmutz. • Krakauer Ausgabe 3 Kr, gepr. Schmutz. • Cracow issue 3 kr, signed Schmutz. (Fi. 220 +)120,-
358.№ 48aa Mi. 46 Sc. 54 • Wydanie krakowskie 4 kr, gw. Schmutz. • Krakauer Ausgabe 4 Kr, gepr. Schmutz. • Cracow issue 4 kr, signed Schmutz. (Fi. 470 +)250,-
359.№ 48ab Mi. 46 Sc. 54 • Wydanie krakowskie 4 kr, gw. Krawczyk. • Krakauer Ausgabe 4 Kr, gepr. Krawczyk. • Cracow issue 4 kr, signed Krawczyk. (Fi. 470 +)250,-
360.**№ 49a Mi. 47a Sc. 55 • Wydanie krakowskie 10 kr, fotoatest Jungjohann AIEP. • Krakauer Ausgabe 10 Kr, Fotoattest Jungjohann AIEP. • Cracow issue 10 kr, photo certificate Jungjohann AIEP. (Fi. 27000)26 000,-
361.**№ 52 Mi. 51 Sc. P3 • Wydanie krakowskie, nadruk na znaczkach gazetowych 6h, 4-blok, gw. Schmutz. • Krakauer Ausgabe, Zeitungsmarke mit Aufdruck 6h, Viererblock, gepr. Schmutz. • Cracow issue, overprint on the newspaper stamp 6h, block of 4, signed Schmutz. (Fi. 180)100,-
362.№ 51d B9 Mi. 50 Sc. P2 • Wydanie krakowskie, nadruk na znaczkach gazetowych 4h, forma IIC, zn. 87 z błędem B9, brak liter “A”, w tym układzie nieznany, gw. Schmutz. • Krakauer Ausgabe, Zeitungsmarke mit Aufdruck 4h, Form IIC, Feld 87, mit Fehler Nr. B9, ohne “A”, gepr. Schmutz. • Cracow issue, overprint on the newspaper stamp 4h, form IIC, field 87, with error No. B.9, without “A”, signed Schmutz.120,-
363.№ 51b B9 Mi. 50 Sc. P2 • Wydanie krakowskie, nadruk na znaczkach gazetowych 4h, 4-blok, forma IIC, znaczki 19, 20, 29, 30. Gw. Schmutz. • Krakauer Ausgabe, Zeitungsmarke mit Aufdruck 4h, Viererblock, Form IIC, Feldes 19, 20,29, 30. gepr. Schmutz. • Cracow issue, overprint on the newspaper stamp 4h, block of 4, form IIC, fields 19, 20, 29, 30. Signed Schmutz. (Fi. 140)120,-
364.№ 53 Mi. 52 Sc. P4 • Wydanie krakowskie, nadruk na znaczkach gazetowych 10h, forma IIC, zn. 55, gw. Schmutz. • Krakauer Ausgabe, Zeitungsmarke mit Aufdruck 10h, Form IIC, Feld 55, gepr. Schmutz. • Cracow issue, overprint on the newspaper stamp 10h, form IIC, field 55, signed Schmutz. (Fi. 450)250,-
365.№ 50 - 54 Mi. 49 - 53 Sc. P1 - P5 • Wydanie krakowskie, nadruk na znaczkach gazetowych, kompletna seria, gw. Schmutz. • Krakauer Ausgabe, Zeitungsmarken mit Aufdruck, kompletter Satz, gepr. Schmutz. • Cracow issue, overprint on the newspaper stamps, complete set, signed Schmutz.700,-
366.№ 50 - 54 Mi. 49 - 53 Sc. P1 - P5 • Wydanie krakowskie, nadruk na znaczkach gazetowych, kompletna seria w 4-blokach. • Krakauer Ausgabe, Zeitungsmarken mit Aufdruck, kompletter Viererblocksatz. • Cracow issue, overprint on the newspaper stamps, complete set in block of 4. (Fi. 2400)1 900,-
367.№ 45 x2, 62 x2, 73B, 79B Mi. 43 x2, 61 x2, 77, 83 Sc. 51 x2, 68 x2, 121, 127 • Wydanie krakowskie, 2 znaczki 1kr, pola 21i 31 oraz inne obiegowe na skarcie z Przemyśla 29.IV.19 do Krakowa 1.V.19. Gw. Conrad, Friedel. • Krakauer Ausgabe, 2 Werte je 1Kr, Feld 21 und 31 und andere Freimarken auf Postformular aus Przemyśl 29.IV.19 nach Krakau 1.V.19. gepr. Conrad, Friedel. • Cracow issue, 2 stamps of 1kr, field 21 and 31 and other ordinary on postal form from Przemyśl 29.IV.19 to Cracow 1.V.19. Signed Conrad, Friedel.2 000,-
368.№ 37 Mi. 36 Sc. 58 • Wydanie krakowskie 25h [znaczek fałszywy] na liście poleconym z Cieszyna 26.I.19 do Bohumina, Czechosłowacja 27.I.19. • Krakauer Ausgabe 25h [Fälschung] auf R-Brief aus Cieszyn [Teschen] 26.1.19 nach Bohumin [Oderberg], Tschechoslowakei 27.I.19. • Cracow issue 25h [forgery] on registered letter from Cieszyn 26.1.19 to Bohumin, Czechoslovakia 27.I.19.600,-
369.№ 38, 45I, D3, D9 Mi. 43, 48, P3, P12 Sc. 51, 60, J3, J12 • Wydanie krakowskie 25h, 1kr i znaczki dopłaty 15h, 50h, użyte jako zn. opłaty, naliczku skasowane Przemyśl 1,26.II.19. Dodatkowo R-ka i stempel cenzury wojskowej. Fotoatest Jendroszek. • Krakauer Ausgabe 25h, 1Kr und Portomarken 15h, 50h, verwendet als Freimarken auf Briefvorderseite entwertet mit Przemyśl 1,26.II.19, sowie R-Zettel und Militärzensurstempel. Fotoattest Jendroszek. • Cracow issue 25h, 1kr and postage due 15h, 50h, used as ordinary stamps on front part of cover tied by Przemyśl 1, 26.II.19, add. R-label and military censor mark. Photo certificate Jendroszek.300,-
370.№ 38 x2 Mi. 48 x2 Sc. 60 x2 • Wydanie krakowskie, parka 25/80h na liście poleconym z Bogumina 23.I.19 do Reichwaldau, sygn. Vaumund. • Krakauer Ausgabe, Paar 25/80h auf R-Brief aus Bogumin [Oderberg] 23.I.19 nach Reichwaldau 27.I.19, Sygn. Vaumund. • Cracow issue, pair 25/80h on registered letter from Bogumin, 23.I.19 to Reichwaldau 27.I.19. Signed Vaumund.650,-
371.№ 32I, 34, 42, 46, 47, 48 Mi. 31, 33, 40, 44, 45, 46 Sc. 43, 45, 48, 52, 53, 54 • Wydanie krakowskie, 6 znaczków na liście wartościowym z Krakowa 18.II.19 do Myślenic, w stosunku do wartości 5.860 kr porto jest trochę za niskie. Stan średni. Gw. Falkowski. • Krakauer Ausgabe, 6 Werte auf Wertbrief über 5.860 Kr in Banknoten, mittelgut. gepr. Falkowski. • Cracow issue, 6 stamps on partly payed value letter of 5.860 kr in banknotes, middle condition, signed Falkowski.2 200,-
372.№ 35, 59 Mi. 34, 58 Sc. 56, 65 • Wydanie krakowskie 15h i zn. obiegowy 10h ostemplowane Kraków 1, 5.III.19 na lokalnym liście, gw. Korszeń. • Krakauer Ausgabe 15h und Freimarke 10h entwetet mit Aufgabestempel Krakau 1, 5.III.19 auf Ortsbrief, gepr. Korszeń. • Cracow issue 15h and stamp 10h on local letter, tied with sender cancel Cracow 1, 5.III.19, signed Korszeń.750,-
373.№ 38 Mi. 48 Sc. 60 • Wydanie krakowskie 25/80h na liście poleconym z Bogumina 31.I.19 do Zablacza, frankatura mieszana ze zn. Czechosłowacji i Austrii. • Krakauer Ausgabe 25/80h auf Brief aus Bogumin [Oderberg] 31.I.19 nach Zablacz. Mischfrankatur mit Marke von Österreich und Tschechoslowakei. • Cracow issue 25/80h on letter from Bogumin 31.I.19 to Zablacz. Mixed postage with Austrian and Czechoslovakian stamp.600,-
374.№ 58 Mi. 57 Sc. 64 • Polska Komisja Likwidacyjna 6h, 9-blok z pełnymi, unarodowionymi stemplami “Lwów 5, 21/5/19”, jeden zn. z błędem nr 58s, kolec na lewym skrzydle orła. Gw. Schmutz. • Adler auf Wappenschild 6h, 9er-Block entwertet mit nationalisiertem Stempel “Lwów 5, 21/5/19”, eine Marke mit Plattenfehler Nr. 58s, Stachel iauf dem linken Adlerflügel. gepr. Schmutz. • Coat of arms with Polish eagle 6h, block of 9 stamps cancelled by nationalized cachet “Lwów 5, 21/5/19”, one stamp with error No. 58s, spike on left eagle wing. Signed Schmutz.320,-
375.№ 79B Mi. 83 Sc. 127 • Przekaz pocztowy z Jordanowa 12.XI.19 do Krakowa 13.XI.19 z ręcznym dopiskiem “zwrot za znaczki odklejone 1.40 hal”. Na odwrocie stempel “1,40 opłacono No. Rej. 93” • Postanweisung aus Jordanów 12.XI.19 nach Krakau 13.XI.19 mit handstrichtlichem Vermerk: Züruckbezahlung für abgelösten Marken 1.40 hal. Auf Rückseite Stempel: 1,40 bezahlt No. Reg. 93. • Postal money order from Jordanów 12.XI.19 to Cracow 13.XI.19 with hand mark: back for unsticked stamps 1.40 hal. On rerverse cachet: 1.40 payed No. Reg.93.200,-
376.№ 64 Mi. 63 Sc. 70 • Polska Komisja Likwidacyjna 70h na przekazie pocztowym z Jordanowa 11.X.19 do Oświęcimia 12.XI.19. Na odwrocie stempel “70 opłacono No. Rej. 173” • Adler auf Wappenschild 70h auf Postanweisung aus Jordanów 11.X.19 nach Auschwitz 12.XI.19. Auf Rückseite Stempel: 70 bezahlt No. Reg. 173. • Coast of Arms with Polish eagle 70h on postal money order from Jordanów 11.X.19 to Oświęcim 12.XI.19. On rerverse cachet: 70 payed No. Reg.173.200,-
377.№ 55, 61, 56 x 2, 57 x 2, 58 x 2, Mi. 54, 60 55 x 2, 56 x 2, 57 x 2 Sc. 61, 67, 62 x 2, 63 x 2, 64 x 2 • 8 znaczków Polskiej Komisji Likwidacyjnej na lokalnym liście poleconym z Cieszyna 13.III.19. Część zn. ząbkowana prywatnie. Frankatura zgodna z taryfą. R-ka austriacka. • 8 Marken aus Satz Adler auf Wappenschild auf Orts-R-Brrief aus Cieszyn 13.III.19. Teil privat gezäht, portogerecht. Österreichisches R-Zettel. • 8 stamps from set Coast of Arms with Polish eagle, on local registered letter from Cieszyn 13.IIII.19. Partly with personal perforation. Postage corresponded with the post tax. Austrian R-label.320,-
378.№ 55, 56, 59 - 61 Mi. 54, 55, 58 - 60 Sc. 61, 62, 65 - 67 • 5 znaczków Polskiej Komisji Likwidacyjnej na lokalnym liście poleconym z Cieszyna 12.III.19. Część zn. ząbkowana prywatnie. Frankatura zgodna z taryfą. R-ka austriacka. • 5 Marken aus Satz Adler auf Wappenschild auf Orts-R-Brrief aus Cieszyn 12.III.19. Teil privat gezähnt. Richtig frankierte mit Posttariff. Österreichisches R-Zettel. • 5 stamps from set Coast of Arms with Polish eagle, on local registered letter from Cieszyn 12.IIII.19. Partly with personal perforation. Postage corresponded with the post tax. Austrian R-label.200,-
379.**№ 66-70 • 1919 – Wydz. Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Poznaniu czyste w parce, nr 66 gw. Falkowski • Erste Freimarken für Posen, Paar, postfrisch, Mi 130 gepr. Falkowski • 1919 – first Poznań issue, pairs, mint NH very fine, No. 66 signed by Falkowski (Fi. 600)320,-
380.**№ 66-70 • 1919 – Wydz. Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Poznaniu czyste w czworobloku, nr 66 gw. Ways • Erste Freimarken für Posen, Viererblock, postfrisch, Mi 130 gepr. Schmutz • 1919 – first Poznań issue, blocks of 4, mint NH very fine, No. 66 signed by Ways (Fi. 1200)650,-
381.**№ 67 - 70 Mi. 131 - 34 Sc. 73 - 76 • Wydanie poznańskie, 4 połówki arkuszy po 50 znaczków. • Posener Ausgabe, 4 Halbbogen zu je 50 Marken. • Poznań issue, 4 half - sheets of 50 stamps each. (Fi. 4000)1 125,-
382.№ 66 - 70, 87 Mi. 130 - 134, 91 Sc. 72 - 76, 95 • Wydanie poznańskie, kompletna seria i zn. obiegowy 10f na miejscowym, liście poleconym z Poznania 11.10.19. • Posener Ausgabe, kompletter Satz und Freimarke 10f auf Orts-R-Brief aus Posen 11.10.19. • Poznań issue, complete set and ordinary stamp 10f on local registered letter from Poznań 11.10.19.120,-
383.№ 66 - 70 Mi. 130 - 134 Sc. 72 - 76 • Wydanie poznańskie, kompletna seria na liście poleconym z Wolsztyna 30.9.19 do Poznania 1.10.19. Datownik i R-ka niemieckie, ślad zgięcia koperty. • Posener Ausgabe, kompletter Satz auf R-Brief aus Wolsztyn 30.9.19 nach Posen 1.10.19 mit deutscher Tagesstempel und R-Zettel [Wollstein]. Kuvert mit leichtem Knickspuren. • Poznań issue, complete set on registered letter from Wolsztyn 30.9.19 to Poznań 1.10.19. German date cachet and R-label. Cover light bent.130,-
384.№ 66, 67, 68, 70 Mi. 130, 131, 132, 134 Sc. 72, 73, 74, 76 • Wydanie poznańskie, 4 znaczki na liście z Poznania 16.8.19 do Berlina. • Posener Ausgabe, 4 Marken auf Brief aus Posen 16.8.19 nach Berlin. • Poznań issue, 4 stamps on letter from Poznań 16.8.19 to Berlin.180,-
385.№ 66, 67, 68 x 2 x 2 Mi. 130, 131, 132 x 2 x 2 • miejscowy polecony z Poznania 19.8.19 na druku niemieckiej poczty polowej, parka nr 68 z dużym przesunięciem nadruku • R-Ortsbrief aus Posen 19.8.19, Aufdruck stark verschoben auf Mi 132 x 2 • local R-letter from Poznań 19.8.29, pair with a largely displaced overprint350,-
386.№ 67 - 70 Mi. 131 - 34 Sc. 73 - 76 • Wydanie poznańskie, 4 znaczki na liście miejscowym z Poznania 26.9.19. Na znaczku 5/7f duże przesunięcie nadruku. • Posener Ausgabe, 4 Marken auf Ortsbrief aus Posen 26.9.19. Starke Aufdruckverschiebung auf Marke 5/7f. • Poznań issue, 4 stamps on local letter from Poznań 26.9.19. Great shifting of overprint on stamp 5/7f.120,-
387.№ 66, 67, 68, 70 x2 Mi. 130, 131, 132, 134 x2 Sc. 72, 73, 74, 76 x2 • Wydanie poznańskie, 5 znaczków na liście poleconym z Poznania 20.8.19 do Stęszewa 21.8.19. • Posener Ausgabe, 5 Marken auf R-Brief aus Posen 20.8.19 nach Stenschewo 21.8.19. • Poznań issue, 5 stamps on registered letter from Poznań 20.8.19 to Stęszewo 21.8.19.150,-
388.№ 67 x2 Mi. 131 x2 Sc. 73 x2 • Wydanie poznańskie, 2 znaczki 5/7f na liście miejscowym z Poznania 18.8.19. • Posener Ausgabe, 2 Marken 5/7f auf Ortsbrief aus Posen 18.8.19. • Poznań issue, 2 stamps 5/7f on local letter from Poznań 18.8.19.180,-
389.№ 67 x6 Mi. 131 x6 Sc. 73 x6 • Wydanie poznańskie, 6 znaczków 5/7f na liście miejscowym, poleconym z Poznania 0.9 [27.8.19] do Poznania 0.1 [27.8.19]. • Posener Ausgabe, 6 Marken 5/7f auf Orts-R-Brief aus Posen 0.9 [27.8.19] nach Posen 0.1 [27.8.19]. • Poznań issue, 6 stamps 5/7f on local registered letter from Poznań 0.9 [27.8.19] to Poznań 0.1 [27.8.19].200,-
390.№ 68 x2 Mi. 132 x2 Sc. 74 x2 • Wydanie poznańskie, 2 znaczki 5/20f na liście miejscowym z Poznania. • Posener Ausgabe, 2 Marken 5/20f auf Ortsbrief aus Posen. • Poznań issue, 2 stamps 5/20f on local letter from Poznań.180,-
391.№ 67, 70 B7 Mi. 131, 134 Sc. 73, 76 • Wydanie poznańskie, 5/7f i 10/40f z błędem B7 na liście z Poznania 4.9.19 do Berlina. • Posener Ausgabe, 5/7f und 10/40f mit Fehler Nr. B7 auf Brief aus Posen 4.9.19 nach Berlin. • Poznań issue, 5/7f and 10/40f with error No. B7 on letter from Poznań 4.9.19 to Berlin.150,-
392.№ 68, 70 Mi. 132, 134 Sc. 74, 76 • Wydanie poznańskie, 5/20f i 10/40f na liście z Poznania 12.8.19 do Berlina. • Posener Ausgabe, 5/20f und 10/40f auf Brief aus Posen 12.8.19 nach Berlin. • Poznań issue, 5/20f and 10/40f on letter from Poznań 12.8.19 to Berlin.150,-
393.№ 67 x 2, 68 x 2, 70 x 2 Mi. 131 x 2, 132 x 2, 134 x 2 Sc. 73 x 2, 74 x 2, 76 x 2 • Wydanie poznańskie, 5/7f x2, 5/20f parka i 10/40f x2 na liście ekspresowym z Poznania 1.9.19 do Berlina 3.9.19. Stempel cenzury. • Posener Ausgabe, 5/7 x2, 5/20f Paar und 10/40f x2 auf Expressbrief aus Posen 1.9.19 nach Berlin 3.9.19 mit Zensurstempel. • Poznań issue, 5/7f x2, 5/20f pair and 10/40f x2 on express letter from Poznań 1.9.19 to Berlin 3.9.19 with censor marked.180,-
394.№ 67, 68, 70 x3 Mi. 131, 132, 134 x3 Sc. 73, 74, 76 x3 • Wydanie poznańskie, 5/7f, 5/20f i 3 zn. 10/40f na liście miejscowym z Poznania 0 - 12.8.19 do Poznania W - 12.8.19. Ślad zagięcia koperty. • Posener Ausgabe, 5/7f, 5/20f und 3 Marken 10/40f auf Ortsbrief aus Posen O - 12.8.19 nach Posen W - 12.8.19. Kuvert mit Papiermängel. • Poznań issue, 5/7f, 5/20f and 3 stamps 10/40f on local letter from Poznań O - 12.8.19 to Poznań W - 12.8.19. Cover with paper folded.200,-
395.№ 69 x4 Mi. 133 x4 Sc. 75 x4 • Wydanie poznańskie 10/25f, zn. pojedyńczy i pasek 3 zn. na liście ekspresowym z Poznania 28.8.19 do Berlina 31.8.19. • Posener Ausgabe 10/25f, Einzelmarke und Dreierstreifen auf Expressbrief aus Posen 28.8.19 nach Berlin 31.8.19. • Poznań issue 10/25f, one stamp and strip of 3 on express letter from Poznań 28.8.19 to Berlin 31.8.19.220,-
396.№ 69 x6 Mi. 133 x6 Sc. 75 x6 • Wydanie poznańskie 10/25f, 2 zn. i 2 parki na liście ekspresowym, poleconym z Poznania 27.8.19 do Berlina 28.8.19. • Posener Ausgabe 10/25f, 2 Marken und 2 Paare auf Express-R-Brief aus Posen 27.8.19 nach Berlin 28.8.19. • Poznań issue 10/25f, 2 stamps and 2 pairs on express, registered letter from Poznań 27.8.19 to Berlin 28.8.19.240,-
397.№ 70 Mi. 134 Sc. 76 • Wydanie poznańskie 10/40f, FP, na druku niemieckiej poczty polowej jako list ze Żnina 21.8.19 do Berlina. • Posener Ausgabe 10/40f, EF, auf deuschem Feldpostformular als Brief aus Żnin 21.8.19 nach Berlin. • Poznań issue 10/40f on German Field Post form as letter from Żnin 21.8.19 to Berlin.140,-
398.№ 70 Mi. 134 Sc. 76 • Wydanie poznańskie 10/40f, FP, na druku niemieckiej poczty polowej jako list miejscowy z Poznania 9.9.19 • Posener Ausgabe 10/40f, EF, auf deuschem Feldpostformular als Ortsbrief aus Posen 9.9.19 • Poznań issue 10/40f on German Field Post form as local letter from Poznań 9.9.19140,-
399.№ 70 Mi. 134 Sc. 76 • Wydanie poznańskie 10/40f, FP, na liście z Poznania 18.8.19 do Berlina. • Posener Ausgabe 10/40f, EF, auf Brief aus Posen 18.8.19 nach Berlin. • Poznań issue 10/40f on letter from Poznań 18.8.19 to Berlin.160,-
400.**№ 71 - 72 Mi. 135 - 136 Sc. 77 - 78 • Wydanie gnieźnieńskie, kompletna seria, 2 znaczki w bardzo ładnym stanie, gw. Schmutz. • Gnesener Ausgabe, kompletter Satz, 2 Werte, in tadelloser Erhaltung, gepr. Schmutz. • Gniezno issue, complete set of 2 stamps, very fine condition, signed Schmutz. (Fi. 3400)3 000,-
401.№ 71 - 72 Mi. 135 - 136 Sc. 77 - 78 • Wydanie gnieźnieńskie, kompletna seria, 2 znaczki w bardzo ładnym stanie, gw. Schmutz. • Gnesener Ausgabe, kompletter Satz, 2 Werte, in tadelloser Erhaltung, gepr. Schmutz. • Gniezno issue, complete set of 2 stamps, very fine condition, signed Schmutz. (Fi. 850)550,-
402.№ 71 - 72 Mi. 135 - 136 Sc. 77 - 78 • Wydanie gnieźnieńskie, kompletna seria, 2 znaczki w bardzo ładnym stanie, gw. Schmutz. • Gnesener Ausgabe, kompletter Satz, 2 Werte, in tadelloser Erhaltung, gepr. Schmutz. • Gniezno issue, complete set of 2 stamps, very fine condition, signed Schmutz. (Fi. 850)550,-
403.№ 71 - 72 Mi. 135 - 136 Sc. 77 - 78 • Wydanie gnieźnieńskie, kompletna seria w pionowych parkach, gw. Schmutz. • Gnesener Ausgabe, kompletter Satz, 2 senkrechte Paare, gepr. Schmutz. • Gniezno issue, complete set of 2 stamps, very fine condition, signed Schmutz. (Fi. 1700 +)1 100,-
404.№ 66 - 70, 71 - 72 Mi. 130 - 34, 135 - 36 Sc. 72 - 76, 77 - 78 • Wydanie poznańskie i gnieżnieńskie, kompletne serie na liście filatelistycznym, poleconym z Poznania 18.10.19 do Wrześni 19.10.19. Gw. Richter. • Posener und Gnesener Ausgaben, komplette Sätze auf Sammler-R-Brief aus Posen 18.10.19 nach Września 19.10.19. gepr. Richter. • Poznań and Gniezno issues, complete sets, on philatelic, registered letter from Poznań 18.10.19 to Września 19.10.19. Signed Richter.900,-
405.№ 71 x 2, 72 x 4 Mi. 135 x 2, 136 x 4 Sc. 77 x 2, 78 x 4 • Wydanie gnieźnieńskie, 2 znaczki 5/2f i 4 znaczki 10/7f na liście poleconym z Opalenicy 4.10.19 do Poznania 5.10.19. Niemiecka R-ka. Gw. Jendroszek BPP. RRR ! • Gnesener Ausgabe, 2 Marken 5/2f und 4 Stück 10/7f auf R-Brief aus Opalenica 4.10.19 nach Posen 5.10.19 mit deutsche R-Zettel. gepr. Jendroszek BPP. Sehr seltenes Briefstück !!! • Gniezno issue, 2 stamps of 5/2f and 4 of 10/7f on registered letter from Opalenica 4.10.19 to Poznań 5.10.19 with German R-label. Signed Jendroszek BPP. Very rare cover !!!5 500,-
406.№ 71 x 4, 72 x 3 Mi. 135 x 4, 136 x 3 Sc. 77 x 4, 78 x 3 • Wydanie gnieźnieńskie, 4 znaczki 5/2f i 3 znaczki 10/7f na liście poleconym z Opalenicy 8.10.19 do Poznania. Niemiecka R-ka. Na rewersie stempel odbiorczy. Duża ozdobna koperta.Gw. Jendroszek BPP. RRR ! • Gnesener Ausgabe, 4 Marken 5/2f und 3 Stück 10/7f auf R-Brief aus Opalenica 8.10.19 nach Posen mit deutschem R-Zettel. Rückseitig mit klarer Aufgabestempel. Ein attraktiver Beleg.gepr. Jendroszek BPP. Sehr seltenes Briefstück !!! • Gniezno issue, 4 stamps of 5/2f and 3 of 10/7f on registered letter from Opalenica 4.10.19 to Poznań with German R-label. On reverse arrival cachet. Signed Jendroszek BPP. Very rare cover !!!6 000,-
407.**№ 73 - 84A Mi. 65 - 76 Sc. 109 - 20 • Wydanie w walucie koronowej, seria cięta z marginesami. • Ausgabe in Kronen - Währung, geschnitten Randsatz. • Issue for Southern Poland, imperforated set with margin. (Fi. 350)250,-
408.**№ 73 - 84A Mi. 65 - 76 Sc. 109 - 20 • Wydanie w walucie koronowej, seria cięta z marginesami w 4-blokach. • Ausgabe in Kronen - Währung, geschnitten Rand-Viererblocksatz. • Issue for Southern Poland, blocks of 4, imperforated set with margin. (Fi. 1400 +)1 000,-
409.№ 73 - 84A Mi. 65 - 76 Sc. 109 - 20 • Wydanie w walucie koronowej, seria cięta. • Ausgabe in Kronen - Währung, geschnitten Satz. • Issue for Southern Poland, imperforated set. (Fi. 120 +)120,-
410.№ 73 - 84A Mi. 65 - 76 Sc. 109 - 20 • Wydanie w walucie koronowej, seria cięta w 4-blokach. • Ausgabe in Kronen - Währung, geschnitten Viererblocksatz. • Issue for Southern Poland, blocks of 4, imperforated set. (Fi. 480 +)480,-
411.**№ 84A Dp Mi. 76 DD Sc. 120 • Wydanie w walucie koronowej 5 kr, cięty, druk podwójny, gw. Schmutz. • Ausgabe in Kronen - Währung 5 Kr, geschnitten, Doppeldruck, gepr. Schmutz. • Issue for Southern Poland, imperforated 5 Kr, double printing, signed Schmutz. (Fi. 350)220,-
412.№ 80B Mi. 84 Sc. 128 • Połówka zn. 1kr na liście poleconym z Trembowli do Poznania 22.1.20. Ordynacja pocztowa zabraniała używania znaczków dzielonych jako frankatury. RRR ! • Schräg halbierte Marke zu 1Kr auf R-Brief aus Trembowla nach Posen 22.1.20. Diese Halbierung von 1Kr -Marken erfolgte weil angeblich keine 50f Marken mehr vorhanden waren, verwendet divergent mit Postordnung. Seltene !! • Bisected stamp 1kr on registered letter from Trembowla to Poznań 22.1.20, used incompatibly with postal regulations on account of missing 50f stamps. Scarce !!350,-
413.№ 80, D16 - 19, D15 x 21 Mi. 84, P16-19, P15 x 21 Sc. 128, J25 - 28, J24 x21150,- • Polecony z Rawy Ruskiej 29.XII.19 do Berlina ofrankowany zn. 1Kr i znaczkami dopłaty. Cenzura wojskowa. • R-Brief aus Rawa Ruska 29.XII.19 nach Berlin frankiert mit 1Kr Marke und Portomarken. Militärzensur. • Registered letter from Rawa Ruska 29.XII.19 to Berlin franked by 1kr stamp and postage due stamps with military censor mark.150,-
414.№ 82A, 75B Mi. 74, 79 Sc. 118, 123 • Adres pomocniczy z Wolbromia 26.XI.19 do Ostrowca ofrankowany 2kr cięty i 10h ząbk. Dodatkowo znaczek opłaty skarbowej 10h. • Postebegleiteadresse aus Wolbrom 26.IX.19 nach Ostrowiec frankiert mit geschn. 2Kr und gezähnt 10h, sowie Stempelmarke 10h. • Parcel form from Wolbrom 26.IX.19 to Ostrowiec franked by imperf. 2 Kr and perf. 10h, additional revenus stamp 10h.140,-
415.**№ 85 - 96A Mi. 89 - 100 Sc. 81 - 92 • Wydanie w walucie markowej, seria cięta, szerokie marginesy. • Ausgabe in Markwährung, geschnitter Satz, allseits vollrandig. • Issue in Mark currency, imperforated set with good sized margins. (Fi. 660)480,-
416.№ 85 - 96A Mi. 89 - 100 Sc. 81 - 92 • Wydanie w walucie markowej, seria cięta, część na wycinkach. • Ausgabe in Markwährung, geschnitter Satz, teils auf Briefstück. • Issue in Mark currency, imperforated set, partly on pieces. (Fi. 250)180,-
417.**№ 88 A Mi. 92 Sc. 84 • Wydanie w walucie markowej 15f, nieząbkowany, cały arkusz z wszystkimi typami i błędami, 100 szt. • Ausgabe in Markwährung 15f, ungezähnt mit Plattenfehler und Typen, kompletter Bogen zu 100 Marken. • Issue in Mark currency 15f, imperforated, sheet of 100 stamps with errors and types. (Fi. 900)450,-
418.**№ 88 A Mi. 92 Sc. 84 • Wydanie w walucie markowej 15f, nieząbkowany, cały arkusz z wszystkimi typami i błędami, 100 szt. • Ausgabe in Markwährung 15f, ungezähnt mit Plattenfehler und Typen, kompletter Bogen zu 100 Marken. • Issue in Mark currency 15f, imperforated, sheet of 100 stamps with errors and types. (Fi. 900)450,-
419.**№ 88 B Mi. 104 Sc. 97 • Wydanie w walucie markowej 15f, ząbkowany, cały arkusz z wszystkimi typami i błędami, 100 szt. • Ausgabe in Markwährung 15f, gezähnt mit Plattenfehler und Typen, kompletter Bogen zu 100 Marken. • Issue in Mark currency 15f, perforated, sheet of 100 stamps with errors and types. (Fi. 420)220,-
420.**№ 88 C Mi. 104 Sc. 97 • Wydanie w walucie markowej 15f, ząbkowany, część arkusza z wszystkimi typami, 80 szt. • Ausgabe in Markwährung 15f, gezähnt, Bogenteil zu 80 Marken. • Issue in Mark currency 15f, perforated, part of sheet of 80 stamps. (Fi. 320)160,-
421.**№ 95B Mi. 112 Sc. 107 • Wydanie w walucie markowej 2.50 mk, ząbkowany, cały arkusz, 100 szt. • Ausgabe in Markwährung 2.50 mk, gezähnt, kompletter Bogen zu 100 Marken. • Issue in Mark currency 2.50 mk, perforated, sheet of 100 stamps. (Fi. 1800 +)900,-
422.**№ 96B Mi. 114 Sc. 108 • Wydanie w walucie markowej 5 mk, ząbkowany, cały arkusz bez górnego marginesu, 100 szt. • Ausgabe in Markwährung 5 mk, gezähnt, kompletter Bogen zu 100 Marken, ohne Oberrand. • Issue in Mark currency 5 mk, perforated, sheet of 100 stamps, without top margin. (Fi. 3600 +)1 300,-
423.**№ 96B Mi. 114 Sc. 108 • Wydanie w walucie markowej 5 mk, ząbkowany, cały arkusz bez bocznych marginesów, 100 szt. • Ausgabe in Markwährung 5 mk, gezähnt, kompletter Bogen zu 100 Marken, ohne Seitenrandes. • Issue in Mark currency 5 mk, perforated, sheet of 100 stamps, without side margins. (Fi. 3600 +)1 300,-
424.**№ 96b Mi. 114 Sc. 108 • Wydanie w walucie markowej 5 mk, ząbkowany, cały arkusz, 100 szt. • Ausgabe in Markwährung 5 mk, gezähnt, kompletter Bogen zu 100 Marken. • Issue in Mark currency 5 mk, perforated, sheet of 100 stamps. (Fi. 1600 +)800,-
425.**№ 88 B Mi. 104 Sc. 97 • Wydanie w walucie markowej 15f, ząbkowany, 9-blok zawierający pasek Typ I + Typ III + Typ I • Ausgabe in Markwährung 15f, gezähnt, 9er Block mit Streifen, Type I + T. III + T. I • Issue in Mark currency 15f, perforated, block of 9 stamps with strip type, I + type III + type I. (Fi. 160)120,-
426.**№ 88 B Mi. 104 Sc. 97 • Wydanie w walucie markowej 15f, ząbkowany, dwa 9-bloki na 2 różnych papierach z pionowymi kombinacjami typów Typ II + Typ I + Typ II • Ausgabe in Markwährung 15f, gezähnt, zwei 9er Blöcke auf 2 verschiedenen Papiersorten mit Streifen Type II + T. I + T. II. • Issue in Mark currency 15f, perforated, 2 blocks of 9 stamps on 2 different paper types with strips type II + type I + type II. (Fi. 220)120,-
427.**№ 88 C Mi. 104 Sc. 97 • Wydanie w walucie markowej 15f, ząbkowany, 9-blok zawierający 2 parki pionowe Typ I + Typ II. • Ausgabe in Markwährung 15f, gezähnt, 9er Block mit zwei senkrechte Paaren Type I + Type II. • Issue in Mark currency 15f, perforated, block of 9 stamps with 2 vertical pairs type I + type II. (Fi. 240)120,-
428.**№ 96B Mi. 114 Sc. 108 • Wydanie w walucie markowej 5 mk, ząbkowana parka, z błedem katalogowanym 96t, “buława” i błędem niekatalogowanym “przekreślone 5”, gw. Schmutz. • Ausgabe in Markwährung 5 mk, gezähntes Paar, mit Plattenfehler Nr. 96t “Stab” und nicht katalogisiert “durchstreicht 5”, gepr. Schmutz. • Issue in Mark currency 5 mk, perforated pair with plate error No. 96t “mace” and not catalogued “drawing 5”, signed Schmutz. (Fi. 550)350,-
429.**№ 96aB Mi. 114 Sc. 108 • Wydanie w walucie markowej 5 mk, ząbkowany pasek 3 zn. z błedem katalogowanym 96t “buława” i 96s “bomba pod koniem”, gw. Schmutz. • Ausgabe in Markwährung 5 mk, gezähnt streifen zu 3 Marken mit Plattenfehler Nr. 96t “Stab” und 96s “Bombe unter dem Pferd”, gepr. Schmutz. • Issue in Mark currency 5 mk, perforated strip of 3 with plate error No. 96t “mace” and 96s “bomb below horse”, signed Schmutz. (Fi. 1000 +)600,-
430.**№ 96A Np. Mi. 100 DD Sc. 92 • Wydanie w walucie markowej 5 mk, cięty, druk podwójny, gw. Schmutz. • Ausgabe in Markwährung 5 mk, ungezähnt, Doppeldruck, gepr. Schmutz. • Issue in Mark currency 5 mk, imperforated stamp with double print, signed Schmutz. (Fi. 450)280,-
431.**№ 96A Np. Mi. 100 DD Sc. 92 • Wydanie w walucie markowej 5 mk, cięty z górnym marginesem, druk podwójny, gw. Schmutz. • Ausgabe in Markwährung 5 mk, ungezähnt Obenrandstück mit Doppeldruck, gepr. Schmutz. • Issue in Mark currency 5 mk, imperforated top marginal stamp with double print, signed Schmutz. (Fi. 450)320,-
432.№ 87B Mi. 87 Sc. 95 • z Jasła 13.IV.20 do Bazylei, przeadresowany do Zofingen, nalepka “Paye par comptant”. • aus Jasło 13.IV.20 nach Basel, nachadressiert nach Zofingen mi Vignette “Paye par comptant”. • from Jasło 13.IV.20 to Basle, and next to Zofingen readdressed with label “Paye par comptant”.180,-
433.№ 85 x5, 87, 90 x2 Mi. 101 x5, 103, 106 x2 Sc. 93 x5, 95, 100 x2 • Wydanie w walucie markowej, 8 znaczków na liście poleconym z Grodna 24.VI.19 do Lucerny, Szwajcaria 3.VII.19 ze stemplem cenzury. • Ausgabe in Markwährung 8 Marken auf R-Brief aus Grodno 24.VI.19 nach Luzern, Schweiz 3.VII.19 mit Zensurstempel. • Issue in Mark currency, 8 stamps on registered letter from Grodno 24.VI.19 to Lucerne, Switzerland 3.VII.19 with censor marked.120,-
434.№ 90 x2 Mi. 106 x2 Sc. 100 x2 • Wydanie w walucie markowej, 2 znaczki 25f skasowane stemplem Ambulansu Pocztowego, numer wycięty. Lekkie przebarwienie koperty. • Ausgabe in Markwährung 2 Marken je 25f entwertet mit Postwagenstempel ohne Nummer, ausschneidet waren, Beleg mit leichter Patina. • Issue in Mark currency, 2 stamps of 25f tied by mail coach cancel without number, is cuting, cover with little patina.250,-
435.№ 90A Mi. 94 Sc. 86 • Wydanie w walucie markowej 25f, cięty na liście z Warszawy 31.5.19 do Poznania ze stemplem cenzury. • Ausgabe in Markwährung 25f, ungezähnt auf Brief aus Warschau 31.5.19 nach Posen mit Zensurstempel. • Issue in Mark currency 25f, imperforated on letter from Warsaw 31.5.19 to Poznań with censor marked.120,-
436.№ 91A Mi. 95 Sc. 87 • Wydanie w walucie markowej 50f, cięty na liście z Warszawy 13.11.19 do Berlina ze stemplem cenzury wojskowej. • Ausgabe in Markwährung 50f, ungezähnt auf Brief aus Warschau 13.11.19 nach Berlin mit Militärzensurstempel. • Issue in Mark currency 50f, imperforated on letter from Warsaw 13.11.19 to Berlin with military censor marked.120,-
437.• Miejscowy list polecony z Suwałk ostemplowany prowizorycznym stemplem “Poczta Polska Suwałki” i dodatkowym “Poczta Polska Suwałki 40 Gr” R ! Gw. Mikulski. • Orts-R-Brief aus Suwałki entwertet mit provisorischem Stempel “Poczta Polska Suwałki” und zusatzlichem “Poczta Polska Suwałki 40 Gr”. gepr. Mikulski. • Local registered letter from Suwałki cancelled by provisional marked “Poczta Polska Suwałki” and additional “Poczta Polska Suwałki 40 Gr”. Signed Mikulski.350,-
438.№ 92 x2 Mi. 109 x2 Sc. 103 x2 • Wydanie w walucie markowej, 2 zn. 1 mk na liście z Mińska Litewskiego 3.5.20 do Moguncji, Niemcy, ze stemplem cenzury wojskowej. • Ausgabe in Markwährung, 2 Marken zu 1mk auf Brief aus Mińsk Litewski 3.5.20 nach Mainz, Deutschland, mit Militärzensurstempel. • Issue in Mark currency, 2 stamps 1mk each on letter from Mińsk Litewski 3.5.20 to Mainz, Germany, with military censor marked.800,-
439.№ 93B x4 Mi. 110 x4 Sc. 105 x4 • Miejscowy list polecony z Augustowa 16.VI.19 ofrankowany 4 znaczkami po 1.50 mk ostemplowany prowizorycznym stemplem “Poczta Polska St. Augustów”. R-ka prowizoryczna. • Orts-R-Brief aus Augustów 16.VI.19 frankiert mit 4 Werten je 1.50 mk entwertet mit provisorischem Stempel “Poczta Polska St. Augustów” und provisorische R-Zettel. • Local registered letter from Augustów franked with 4 stamps of 1.50 mk cancelled by provisional marked “Poczta Polska St. Augustów” and provisional R-label.180,-
440.№ 92, 94 x2 Mi. 109, 111 x2 Sc. 103, 106 x2 • Wydanie w walucie markowej, 1mk i 2 zn. po 2mk na liście poleconym z Warszawy 25.9.20 do Forks, USA 23.Oct.1920, ze stemplem polskiej cenzury wojskowej. • Ausgabe in Markwährung 1mk und 2 Marken zu 2mk auf R-Brief aus Warschau 25.9.20 nach Forks, USA 23.Oct. 1920, mit polnischem Militärzensurstempel. • Issue in Mark currency, 1mk and 2 stamps 2mk each on registered letter from Warsaw 25.9.20 to Forks,USA 23.Oct.1920, with Polish military censor marked.150,-
441.№ 96a Mi. 114 Sc. 108 • Wydanie w walucie markowej 5mk, FP, na liście poleconym z Tarnowa 1.10.20 do Gotha, Niemcy, ze stemplem kierunkowym. • Ausgabe in Markwährung 5mk, EF, auf R-Brief aus Tarnów 1.10.20 nach Gotha, Deutschland, mit Richtungsstempel. • Issue in Mark currency 5mk on registered letter from Tarnów 1.10.20 to Gotha, Germany, with direction marked.120,-
442.№ 91, 92 x4, 96 x3 Mi. 108, 109 x4, 114 x3 Sc. 102, 103 x4, 108 x3 • Wydanie w walucie markowej, 8 znaczków na liście wartościowym na sumę 9.000 mk z Katowic 30.8.20 do Poznania 1.9.20. Sygn. Vaumund. • Ausgabe in Markwährung 8 Marken auf Wertbrief um 9.000 mk aus Kattowitz 30.8.20 nach Posen 1.9.20. Sign. Vaumund. • Issue in Mark currency, 8 stamps on value letter of 9.000 mk from Katowice 30.8.20 to Poznań 1.9.20. Signed Vaumund.450,-
443.№ 96a x4 Mi. 114 x4 Sc. 108 x4 • Wydanie w walucie markowej 5mk, 4-blok, na liście z Poznania 1.8.21 do Magdeburga, Niemcy. Sygn. Vaumund. • Ausgabe in Markwährung 5mk, Viererblock, auf Brief aus Posen 1.8.21 nach Magdeburg, Deutschland. Sign. Vaumund. • Issue in Mark currency 5mk, block of 4 on letter from Poznań 1.8.21 to Magdeburg, Germany. Signed Vaumund.150,-
444.№ 96a x2, 100 Mi. 114 x2, 117 Sc. 108 x2, 147 • Znaczki obiegowe 5mk x2 i 10mk na liście poleconym z Poznania 6.4.21 do Lahti, Finlandia 15.IV.21. Sygn. Vaumund. • Freimarken 5mk x2 und eine 10mk auf R-Brief aus Posen 6.4.21 nach Lahti, Finnland 15.IV.21. Sign. Vaumund. • Ordinary stamps 5mk x2 and one 10mk on registered letter from Poznań 6.4.21 to Lahti, Finland 15.IV.21. Signed Vaumund.140,-
445.**№ 97bt Mi. 107x Sc. 101 • 1920, obiegowy 40f bez ząbkowania poziomego, w katalogu Fischera nie notowany. • 1920, Freimarke 40f ohne waagrechte Zähnung, Fischer bisher unbekannt. • 1920, regular stamp 40f without horizontal perforation, Fischer not catalogued till now. (Fi. 97at = 240)180,-
446.№ 100, 115 x2 Mi. 116, 148 x2 Sc. 147, 150 x2 • List polecony z Grodna 20.V.21 do Berlina 24.5.21 ofrankowany 10mk i 2 po 2mk. Nalepka “Na plebiscyt 1mk”. Cenzura wojskowa. • R-Brief aus Grodno 20.V.21 nach Berlin 24.5.21 frankiert mit 10mk und 2 Marken je 2mk, sowie Vignette: Für Abstimmung 1mk. Militärzensur. • Registered letter from Grodno 20.V.21 to Berlin 24.5.21 franked by 10mk and 2 stamps of 2mk. Label: For plebiscite 1mk. Military censorship.130,-
447.№ 97, 87 Mi. 107, 103 Sc. 101, 95 • Obiegowy 40f NIEZĄBKOWANY !! na pocztówce z Nakła 4.12.20 do Jasła. Gw. Krawczyk. • Freimarke 40f UNGEZÄHNT !! auf Bildkarte aus Nakło 4.12.20 nach Jasło. gepr. Krawczyk. • Regular stamp 40f IMPERFORATED on picture card from Nakło 4.12.20 to Jasło. Signed Krawczyk.650,-
448.**№ 104 x 3 • pasek pionowy, typ II+I+II • senkrechte 3-Streife, Type II+I+II • vertical strip of 3, type II+I+II (Fi. ca 300)120,-
449.**№ 104 x 4 • czworoblok z marginesem, typ I i II • Rand-Viererblock, Type I und II • block of 4, with margin, type I and II (Fi. ca 300)100,-
450.№ 104 x 2+4 • czworoblok typów I i II oraz parka pionowa • Viererblock, Type I und II + senkrechtes Paar • block of 4, type I and II, and vertical pair (Fi. ca 450)150,-
451.**№ 104 x 10 • 10-blok (5x typ I i II), z marginesem • Rand-10-Block (5x Type I und II) • block of 10 (5x type I and II), with margin (Fi. ca 750)250,-
452.№ Cp32, 105B x2 Mi. P32, 121A x2 Sc. B9 x2 • Kartka pocztowa 25f dofrankowana 2 zn. 25+5f Wystawa Filatelistyczna jako miejscowa, polecona do Ministerstwa Spraw Wojskowych. R-ka prowizoryczna. • Postkarte 25f und 2 Werte 25+5f Markenausstellung als Orts-R-Karte an das Militärministerium. Provisorische R-Zettel. • Postcard 25f and 2 stamps 25+5f of Philatelic Exhibition, all as local, registered mail to Military Ministry. Provisional R-label.120,-
453.(*)№ 111 P4 Mi. 127 P Sc. 137 • 1919, Sejm Ustawodawczy 25f, próba cięta w kolorze czerwonym nr P4, gw. Schmutz. • 1919, Parlament [Sejm] 25f, roter ungezähnter Probedruck Nr. P4, gepr. Schmutz. • 1919, Assembly issue 25f, imperforated proof in red colour, signed Schmutz. (Fi. 500)400,-
454.№ 107 x2, 109 x3 Mi. 123 x2, 125 x3 Sc. 133 x2, 135 x3 • Sejm Ustawodawczy, 2 zn. 10f i 3 po 20f na liście poleconym z Węgrowca 24.11.19 do Chicago 15.Dec.1919, stempel tranzytowy Nowy Jork 13.Dec.1919. Polska cenzura wojskowa. • Parlament [Sejm], 2 Werte 10f und 3 je 20f auf R-Brief aus Węgrowiec 24.11.19 nach Chicago 15.Dec. 1919, Transitstempel N.Y. 13.Dec.1919. Polnische Militärzensur. • Assembly issue, 2 stamps 10f and 3 of 20f on registered letter from Węgrowiec 24.11.19 to Chicago 15.Dec.1919, transit cancel N.Y. 13.Dec.1919. Polish military censor.120,-
455.№ 111 x2, 112 x2, 113 x2 Mi. 127 x2, 128 x2, 129 x2 Sc. 137 x2, 138 x2, 139 x2 • Sejm Ustawodawczy, 6 znaczków na liście poleconym ze Zgierza 30.3.20 do Łodzi 1.4.20. Prowizoryczna R-ka. • Parlament [Sejm], 6 Marken auf R-Brief von Zgierz 30.3.20 nach Łódź 1.4.20. Provisorische R-Zettel. • Assembly issue, 6 stamps on registered letter from Zgierz 30.3.20 to Łódź 1.4.20. Provisional R-label.150,-
456.№ 120 x9 Mi. 153 x9 Sc. 153 x9 • Skart z Zakopanego 3.VI.21 do Nowego Sącza 4.VI.21 ofrankowany 9 zn. Pprzedrukowymi 3mk/40f. • Postformular aus Zakopane 3.VI.21 nach Nowy Sącz 4.VI.21 frankiert mit 9 Aufdruckmarken 3mk/40f. • Postal form from Zakopane 3.VI.21 to Nowy Sącz 4.VI.21 franked with 9 overprint stamps 3mk/40f.120,-
457.**№ 120 P2 Mi. 153 P Sc. 153 • 1921, znaczek przedrukowy 3mk/40f, próba nr P2, gw. Schmutz. • 1921, Aufdruckmarke 3mk/40f, Probedruck Nr. P2, gepr. Schmutz. • 1921, overprint stamp 3mk/40f, proof No. P2, signed Schmutz. (Fi. 150)120,-
458.**№ 120 P2 Mi. 153 P Sc. 153 • 1921, znaczek przedrukowy 3mk/40f, próba nr P2, 4-blok z marginesem. • 1921, Aufdruckmarke 3mk/40f, Probedruck Nr. P2, gepr. Rand-Viererblock. • 1921, overprint stamp 3mk/40f, proof No. P2, marginal block of 4. (Fi. 600)400,-
459.**№ 121 - 24 Mi. 154 - 57 Sc. B11 - B14 • 1921, przedrukowe Czerwony Krzyż, kompletna seria, 20+30 M z gw. Schmutza. • 1921, Aufdruck, Rotes Kreuz, kompletter Satz, 20+30 M mit gepr. Schmutz. • 1921, overprint Red Cross, complete set, 20+30 M signed Schmutz. (Fi. 480)280,-
460.*№ 121 - 24 Mi. 154 - 57 Sc. B11 - B14 • 1921, przedrukowe, Czerwony Krzyż, kompletna seria, gw. Petriuk. • 1921, Aufdruck, Rotes Kreuz, kompletter Satz, gepr. Petriuk. • 1921, overprint Red Cross, complete set, signed Petriuk. (Fi. 200)110,-
461.**№ 121 - 24 Mi. 154 - 57 Sc. B11 - B14 • 1921, przedrukowe Czerwony Krzyż, kompletna seria, poziome parki z marginesem, gw. Schmutz. • 1921, Aufdruck, Rotes Kreuz, kompletter Satz, waagrechtes Randpaare, gepr. Schmutz. • 1921, overprint Red Cross, complete set, horizontal, marginal pairs, signed Schmutz. (Fi. 960 +)560,-
462.**№ 121 - 24 Mi. 154 - 57 Sc. B11 - B14 • 1921, przedrukowe, Czerwony Krzyż, kompletna seria w 4-blokach, gw. Vossen. • 1921, Aufdruck, Rotes Kreuz, kompletter Viererblocksatz, gepr. Vossen. • 1921, overprint Red Cross, complete set in block of 4, signed Vossen. (Fi. 1920)1 200,-
463.№ 121 - 24 Mi. 154 - 57 Sc. B11 - B14 • Przedrukowe, Czerwony Krzyż, kompletna seria na liście miejscowym, poleconym z Łodzi 5.8.21. • 1921, Aufdruck, Rotes Kreuz, kompletter Satz auf Orts-R-Brief von Łódź 5.8.21. • 1921, overprint Red Cross, complete set on local, registered letter from Łódź 5.8.21.350,-
464.**№ 125 - 27 I + II Mi. 158 - 63 Sc. 154-55A, 191 • 1921, Siewca, kompletna seria, 5 znaczków w 4-blokach. • 1921, Sämann, 5 Werte, kompletter Viererblocksatz. • 1921, Sower, 5 stamps, complete set in block of 4. (Fi. 172 +)240,-
465.№ 126 x20, 138 Mi. 159 x20, 174 Sc. 155 x20, 166 • List z Łodzi 28.II.23 do Rüti / Zurych 4.III.23, frankatura inflacyjna, 20 zn. 15mk Siewca i jeden 200mk. • Brief aus Łódź 28.II.23 nach Rüti /Zürich 4.III.23, Infationsfrankatur mit 20 Marken 15mk Sämann und eins 200mk. • Letter from Łódź 28.II.23 to Rüti / Zurich 4.III.23, inflationary postage with 20 stamps 15mk Sower and one 200mk.150,-
466.№ 126 x20, 138 Mi. 159 x20, 174 Sc. 155 x20, 166 • List polecony ze Lwowa 16.1.23 do Soligen 22.1.23, frankatura inflacyjna, 20 zn. 20mk Siewca. Sygn. Vaumund. • R-Brief aus Lemberg 16.1.23 nach Soligen 22.1.23, Infationsfrankatur mit 20 Marken 20mk Sämann. Sign. Vaumund. • Registered letter from Lwów 16.1.23 to Soligen 22.1.23, inflationary postage with 20 stamps 20mk Sower. Signed Vaumund.120,-
467.**№ 128 - 34 Mi. 164 - 70 Sc. 156 - 62 • 1921, Konstytucja, kompletna seria w 4-blokach. • 1921, Verfassung, kompletter Viererblocksatz. • 1921, Constitution, complete set in block of 4. (Fi. 320)160,-
468.**№ 134s Mi. 170 Sc. 162 • 1921, Konstytucja, 4-blok 50mk z błędem nr B134s, brak kropki po 1921. • 1921, Verfassung, Viererblock 50 mk mit Plattenfehler Nr. B134s, ohne Punkt nach 1921. • 1921, Constitution 50mk, block of 4 with plate error No. B134s, without point after 1921.110,-
469.№ 134 Mi. 170 Sc. 162 • Konstytucja 50mk, FP, na liście poleconym z Warszawy 8.4.22 do St. Gallen 11.IV.22. • Verfassung 50mk, EF, auf R-Brief aus Warschau 8.4.22 nach St. Gallen 11.IV.22. • Constitution 50mk on registered letter from Warsaw 8.4.22 to St. Gallen 11.IV.22.150,-
470.№ 134s + 134 Mi. 170 x2 Sc. 162 x2 • Konstytucja, parka 50mk, jeden zn. z błędem nr B134s, brak kropki po 1921, na liście poleconym z Warszawy 5.5.22 do Zurychu 9.V.22. • Verfassung, Paar 50mk, eins mit Plattenfehler Nr. B134s, ohne Punkt nach 1921, auf R-Brief aus Warschau 5.5.22 nach St. Gallen 9.V.22. • Constitution, pair 50mk, one stamp with plate error No. B134s, without point after 1921, on registered letter from Warsaw 5.5.22 to St. Gallen 9.V.22.250,-
471.№ 134s Mi. 170 Sc. 162 • Konstytucja 50mk z błędem nr B134s, brak kropki po 121, FP, na liście poleconym z Wilna do Bazylei. Kasownik Litwy Środkowej. Koperta naderwana. • Verfassung 50mk mit Plattenfehler Nr. B134s, ohne Punkt nach 1921, EF, auf R-Brief aus Wilno nach Basel. Mittellitauische Stempel. Kuvert zertrennt. • Constitution 50mk with plate error No. B134s, without point after 1921 on registered letter from Wilno to Basle. Central Lithuania cancel. Cover is partly teared.300,-
472.№ 128 - 34 Mi. 164 - 70 Sc. 156 - 62 • 1921, Konstytucja, kompletna seria na liście poleconym, ekspresowym z Łodzi 26.9.21 do Berlina 1.10.21. Niemiecka cenzura. • 1921, Verfassung, kompletter Satz auf Express-R-Brief aus Łódź 26.9.21 nach Berlin 1.10.21 mit deutscher Zensur. • 1921, Constitution, complete set on express, registered letter from Łódź 26.9.21 to Berlin 1.10.21 with German censor mark.150,-
473.**№ L1 - L2 Mi. I - II • 1921, TABROMIK, seria, 2 znaczki, gw. Schmutz, Korszeń. • 1921, Halbamtliche Vorläufer TABROMIK, 2 Werte, gepr. Schmutz, Korszeń. • 1921, semi postal issue, TABROMIK, 2 stamps, signed Schmutz, Korszeń. (Fi. 350)450,-
474.№ 137 x2, 136 Mi. 173 x2, 172 Sc. 165 x2, 164 • Orzeł na tarczy 50mk i 2 zn. 100mk na liście wartościowym, zagranicznym. Adnotacja “Za zezwoleniem Delegata Min. Skarbu z dnia 9.9.22 nr 7188” • Wappenadler 50mk und 2 Werte zu 100mk auf Auslands-Wertbrief. Vermerk “Bewilligung des Schatzministerium vom 9.9.22 Nr. 7188” • Eagle arms 50mk and 2 stamps of 100mk on foreign, value letter, annotation “Ministry of Treasury permission dated 9.9.22 No. 7188”300,-
475.№ 137 x9, 138 x3 Mi. 173 x9, 174 x3 Sc. 165 x9, 166 x3 • Orzeł na tarczy, 9 zn. 100mk i 3 zn. 200mk, frankatura inflacyjna na liście poleconym Żydowskiego Banku Spółdzielczego z Brzezin Łódzkich 2.VIII.23 do Nowego Sącza. • Wappenadler, Inflationsfrankatur mit 9 Werten zu 100mk und 3 zu 200mk auf R-Brief der Juden-Genossenschaftsbank aus Brzeziny Łódzkie 2.VIII.23 nach Nowy Sącz. • Eagle arms, inflationary postage with 9 stamps of 100mk and 3 of 200mk on registered letter of Jewish Cooperative Bank from Brzeziny Łódzkie 2.VIII.23 to Nowy Sącz.150,-
476.**№ 139 - 43 Mi. 177 - 81 Sc. 167- 69B • 1923, Orzeł na tarczy, 5 znaczków, kompletna seria w 4-blokach z marginesami. • 1923, Wappenadler, 5 Werte, kompletter Rand-Viererblocksatz. • 1923, Eagle arms, 5 stamps, complete margin set in blocks of 4. (Fi. 80)100,-
477.№ 137, 138, 139 x15, 143 x3 Mi. 173, 174, 177 x15, 181 x3 Sc. 165, 166, 167 x15, 169B x3 • Orzeł na tarczy, 20 znaczków, frankatura inflacyjna na liście poleconym z Nowego Sącza 29.X.23 do Lwowa. • Wappenadler, Inflationsfrankatur mit 20 Marken auf R-Brief aus Nowy Sącz 29.X.23 nach Lemberg. • Eagle arms, inflationary postage with 20 stamps on registered letter from Nowy Sącz 29.X.23 to Lwów.120,-
478.№ 142 x20 Mi. 180 x20 Sc. 169A x20 • Orzeł na tarczy, 20 zn. 1000mk, FW, frankatura inflacyjna na liście poleconym z Dziedzic 14.XI.23 do Nowego Sącza. • Wappenadler, Inflationsfrankatur mit 20 Werte zu 1000mk, MeF, auf R-Brief aus Dziedzice 14.XI.23 nach Nowy Sącz. • Eagle arms, inflationary postage with 20 stamps of 1000mk on registered letter from Dziedzice 14.XI.23 to Nowy Sącz.120,-
479.**№ 165 Mi. 183 Sc. 193 • 1923, Konarski 3000 mk, dwa 4-bloki rozdzielone postopolami. • 1923, Konarski 3000mk, Zwischensteg-Viererblöcke. • 1923, Konarski 3000mk, gutter strip with 2 blocks of 4.120,-
480.**№ 165 Mi. 183 Sc. 193 • 1923, Konarski 3000 mk, kompletny, złożony i częściwo sklejony arkusz. • 1923, Konarski 3000mk, kompletter, gefalteter und teils geklebter Bogen. • 1923, Konarski 3000mk, complete, folded and partly glued sheet. (Fi. 677)120,-
481.№ 166, 168, 174, 176, 171 No Mi. 184, 189, 193, 195, 190 K Sc. 194, 199, 207, 209, 200b • List filatelistyczny, 5 znaczków w tym 100.000/5mk, odwrotka nadruku, gw. Korszeń skasowany stemplem ambulansowym Trzebinia - Kowel 15.II.24. • Sammlerbrief, 5 Marken mit 100.000/5mk, kopfstehender Aufdruck, gepr Korszeń, entwertet mit Postwagenstempel Trzebinia-Kowel 15.II.24. • Philatelic letter franked by 5 stamps with 100.000/5mk, inverted overprint, signed Korszeń, tied by railway mail -coach cachet Trzebinia - Kowel 15.II.24.180,-
482.**№ 172 - 81 Mi. 191-200 Sc. 205 - 14 • 1924, Orzeł na tarczy, 10 znaczków, kompletna seria. • 1924, Wappenadler, 10 Werte, kompletter Satz. • 1924, Eagle arms, 10 stamps, complete set. (Fi. 135)100,-
483.№ 181 Mi. 200 Sc. 214 • 1924, Orzeł na tarczy, 2.000.000 mk, gw. Krawczyk, Falkowski. • 1924, Wappenadler, 2.000.000mk, gepr Krawczyk, Falkowski. • 1924, Eagle arms, 2.000.000mk, signed Krawczyk, Falkowski. (Fi. 690)300,-
484.№ 171, 180 Mi. 190, 199 Sc. 200, 213 • Orzeł na tarczy, 100.000/5mk i 1.000.000mk, frankatura inflacyjna na liście poleconym z Łodzi 9.IV.24 do Grevenbroich k/Kolonii. • Wappenadler, Inflationsfrankatur, 100.000/5mk und 1.000.000mk auf R-Brief aus Łódź 9.IV.24 nach Grevenbroich bei Köln. • Eagle arms, inflationary postage with 100.000/5mk and 1.000.000mk on registered letter from Łódź 9.IV.24 to Grevenbroich near Cologne. (Fi. 1700 +)850,-
485.**№ 182 - 92 Mi. 201 - 11 Sc. 215 - 25 • 1924, Orzeł w wieńcu, 11 znaczków, kompletna seria. • 1924, Adler im Lorbeerkranz, 11 Werte, kompletter Satz. • 1924, Eagle in wreath, 11 stamps, complete set. (Fi. 460)350,-
486.**№ 182 - 92 Mi. 201 - 11 Sc. 215 - 25 • 1924, Orzeł w wieńcu, 11 znaczków, kompletna seria w parkach. • 1924, Adler im Lorbeerkranz, 11 Paare, kompletter Satz. • 1924, Eagle in wreath, 11 stamps, complete set in pairs. (Fi. 920)700,-
487.**/*№ 190+190a Mi. 209 a+b Sc. 223+223a • 1924, Orzeł w wieńcu, parka 30gr, zn. fioletowy z podlepką + zn. fioletowo-niebieski bez podlepki. • 1924, Adler im Lorbeerkranz, Paar 30gr, violett mit Falz + violettgrau postfrisch. • 1924, Eagle in wreath, pair 30gr, deep violet with hinge + gray blue mint never hinged. (Fi. 620)600,-
488.• Fi 191 x 8 + 189a w środku 9-bloku. Unikat znany w jednym egzemplarzu. Fotoatest J. Tokar. Patrz też jego artykuł w Filateliście 3/2007 „Najrzadszy polski błędnodruk”. Fi za parkę 55 000 zł. • Mi 210 x 8 + 208F in Mitte des 9-Block. Selfenheit RRRR! Unikat, nur ein bekannt. Fotoattest Tokar • Sc 224 x 8 + Sc 222a in the middle of block of 9. Unique RRRR! Only one known. Photoattest Tokar.130 000,-
489.(*)№ 182- 87P, 192P Mi. 201 -06P, 211P Sc. 215 - 20, 225 • 1924, Orzeł w wieńcu, 7 ciętych prób, bez kreślenia tuszem, gw. Schmutz. • 1924, Adler im Lorbeerkranz, 7 ungezähnt Probedrucke, ohne Durchstreichen, gepr. Schmutz. • 1924, Eagle in wreath, 7 imperforated proofs, without penmarks, signed Schmutz. (Fi. 980)700,-
490.(*)№ 183P x2 Mi. 202P x2 Sc. 216 x2 • 1924, Orzeł w wieńcu, cięta próba 2gr w parce, bez kreślenia tuszem. • 1924, Adler im Lorbeerkranz, 2gr Paar, ungezähnt Probedruck, ohne Durchstreichen. • 1924, Eagle in wreath, 2gr pair, imperforated proof, without penmarks. (Fi. 280)200,-
491.(*)№ 185-87P x2 Mi. 204-06P x2 Sc. 218-20 x2 • 1924, Orzeł w wieńcu, 3 cięte próby w parkach, kreślone. • 1924, Adler im Lorbeerkranz, 3 Paare, ungezähnt Probedrucke, mit Durchstreichen. • 1924, Eagle in wreath, 3 pairs, imperforated proofs, with pen strike. (Fi. 540)300,-
492.(*)№ 187 Mi. 206 Sc. 220 • pasek z pustopolem (makulatura) • ungezänter 4-Streifen, in diese Form selten • imperf. horizontal strip of 4, rare in this form700,-
493.(*)№ 186 x48 Mi. 205 x48 Sc. 219 x48 • 1924, Orzeł w wieńcu 10gr, fragment arkusza z 48 zn. , znaczki przekreślone i ostemplowane : Wzór - skasowano. • 1924, Adler im Lorbeerkranz 10gr, Bogenteil zu 48 Stück, durchstreicht Marken mit Stempel: Muster, gestempelt. • 1924, Eagle in wreath 10gr, part of sheet with 48 pieces, stamps are striked and with marked: proof, cancelled.250,-
494.**№ 193 Mi. 212 Sc. 226 • 1924, Wojciechowski 1zł, luksusowy. • 1924, Wojciechowski 1zł, in todelloser Erhaltung. • 1924, Wojciechowski 1zł, very fine codition. (Fi. 230)250,-
495.**№ 193 Mi. 212 Sc. 226 • 1924, Wojciechowski 1zł, parka z marginesem, bardzo ładna. • 1924, Wojciechowski 1zł, Randpaar in todelloser Erhaltung. • 1924, Wojciechowski 1zł, margin pair in very fine codition. (Fi. 460)500,-
496.**№ 194-204 Mi. 213 - 223 Sc. B15- B25 • 1925, NA SKARB, kompletna seria, 11 znaczków. • 1925, Für die Staatskasse, 11 Werte, kompletter Satz. • 1925, For National Funds, 11 stamps, complete set. (Fi. 1000)750,-
497.*№ 194-204 Mi. 213 - 223 Sc. B15- B25 • 1925, NA SKARB, kompletna seria, 11 znaczków. • 1925, Für die Staatskasse, 11 Werte, kompletter Satz. • 1925, For National Funds, 11 stamps, complete set. (Fi. 450)250,-
498.**№ 194-204 Mi. 213 - 223 Sc. B15- B25 • 1925, NA SKARB, kompletna seria, 11 znaczków, w 4-blokach. • 1925, Für die Staatskasse, 11 Werte, kompletter Viererblocksatz. • 1925, For National Funds, 11 stamps, complete set in blocks of 4. (Fi. 4000)2 400,-
499.№ 194-204 Mi. 213 - 223 Sc. B15- B25 • 1925, NA SKARB, kompletna seria, 11 znaczków, gw. Falkowski, Korszeń. • 1925, Für die Staatskasse, 11 Werte, kompletter Satz, gepr. Falkowski, Korszeń. • 1925, For National Funds, 11 stamps, complete set, signed Falkowski, Korszeń. (Fi. 1100)600,-
500.№ 194-204 Mi. 213 - 223 Sc. B15- B25 • 1925, NA SKARB, kompletna seria, 11 znaczków, gw. Weźranowski. • 1925, Für die Staatskasse, 11 Werte, kompletter Satz, gepr. Weźranowski. • 1925, For National Funds, 11 stamps, complete set, signed Weźrasnowski. (Fi. 1100)650,-
501.№ 204, Bl 1 Mi. 223, Bl 1 Sc. B25, 251 • Na skarb 50+50gr i Blok 1 na liście poleconym skasowane stemplami wystawowymi z 11.V.28. Stempele odbiorcze Warszawa 21, 12.V.28, gw. Jungjohann. • Für die Staatskasse 50 +50gr und Block 1 auf R-Brief entwertet mit Austellungsstempeln vom 11.V.28, Ankunftstempeln Warschau 21, 12.V.28, gepr. Jungjohann. • National Funds 50+50gr and first Polish souvenir sheet on registered letter tied by exhibition special cancels of 11.V.28, receipt cancels Warsaw 21, 12.V.28, signed Jungjohann.2 000,-
502.**№ 205 - 215 I + II Mi. 233 - 43 I + II Sc. 227 - 41 • 1925, Zabytki i żaglowiec, 18 zn. kompletna seria z odmianami. • 1925, Baudenkmäler und Segelshiff, 18 Werte, kompletter Satz mit Typen. • 1925, Historic towns and sailing-ship, 18 stamps, complete set with redrawn stamps. (Fi. 648)450,-
503.**№ 205 - 15 Mi. 233 - 43 Sc. 227 - 37 • 1925, Zabytki i żaglowiec, 11 zn. kompletna seria w 4-blokach. • 1925, Baudenkmäler und Segelshiff, 11 Werte, kompletter Viererblocksatz. • 1925, Historic towns and sailing-ship, 11 stamps, complete set in blocks of 4. (Fi. 800 +)300,-
504.№ 206 P2 Mi. 234 P Sc. 228 • Pomnik Sobieskiego 2gr, próba oliwkowo - zielona, gw. i fotoatest Schmutz. • Sobieski-Denkmal 2gr, oliv-grüner Probedruck. gepr. und Fotoattest Schmutz. • Sobieski monument 2gr, olive-green proof, signed and photo certificate Schmutz. (Fi. 500)300,-
505.**№ 216 - 24 Mi. 224 - 32 Sc. C1 - C9 • 1925, Lotnicze, 9 znaczków, kompletna seria w parkach. • 1925, Flugpostmarken, 9 Werte, kompletter Paarsatz. • 1925, Air post, 9 stamps, complete set in pairs. (Fi. 440)270,-
506.**№ 216 - 24 Mi. 224 - 32 Sc. C1 - C9 • 1925, Lotnicze, 9 znaczków, kompletna seria w 4-blokach. • 1925, Flugpostmarken, 9 Werte, kompletter Viererblocksatz. • 1925, Air post, 9 stamps, complete set in blocks of 4. (Fi. 880 +)440,-
507.**/*№ 216 -24P Mi. 224 -32P Sc. C1 - C9 • 1925, Lotnicze, 9 ciętych prób w barwach znaczków. Gw. Rachmanow, Schmutz. • 1925, Flugpost, 9 ungezähnt Probedrucke in Markenfarben. gepr. Rachmanow, Schmutz. • 1925, Air post, 9 imperforated proofs in stamps colours. Signed Rachmanow, Schmutz. (Fi. 4500)3 000,-
508.**№ 219 P1 Mi. 227 P Sc. C4 • 1925, lotniczy 5gr, cięta próba P1 w kolorze zn. , gw. Falkowski. • 1925, Flugmarke 5gr, ungezähnt Probedruck in Markenfarbe, gepr. Falkowski. • 1925, air post stamp 2gr, imperforated proof in stamp colour, signed Falkowski. (Fi. 500)250,-
509.**№ 225 Mi. 244 Sc. 243 • 1927, Chopin, 4-blok z marginesem. • 1927, Chopin, Rand-Viererblock. • 1927, Chopin, margin block of 4. (Fi. 280)160,-
510.**№ 225ab Mi. 244 Sc. 243 • 1927, Chopin, 4-bloki w dwu kolorach. • 1927, Chopin, 2 Viererblocke in 2 verschiedenen Farben. • 1927, Chopin, 2 blocks of 4 with 2 different colours. (Fi. 560)320,-
511.**№ 226 Mi. 245 Sc. 242 • 1927, Piłsudski 20gr, 4-blok z marginesem • 1927, Piłsudski 20gr, Rand-Viererblock. • 1927, Piłsudski 20gr, margin block of 4. (Fi. 100)100,-
512.**№ 227 Mi. 246 Sc. 245 • 1927, Mościcki 20gr, 4-blok. • 1927, Mościcki 20gr, Viererblock. • 1927, Mościcki 20gr, block of 4. (Fi. 104)100,-
513.**№ 228 - 29 Mi. 247 - 48 Sc. B26-B27 • 1927, Oświata, 2 zn. , kompletna seria, narożne parki. • 1927, Für die Volksschulen, 2 Werte, kompletter Eckrandpaarsatz. • 1927, For education, 2 stamps, complete set in corner pairs. (Fi. 220 +)150,-
514.№ 228, 229 x2 Mi. 247, 248 x2 Sc. B26, B27 x2 • Oświata, 10+5 gr i 2 zn. 20+5 gr na liście z Warszawy 17.X.30 do Cagnes sur Mer, Francja. • 1927, Für die Volksschulen, 10+5 gr und 2 Werte 20+5 gr auf Brief von Warschau 17.X.30 nach Cagnes sur Mer, Frankreich. • 1927, For education, 10+5 gr and 2 stamps 20+5 gr on letter from Warsaw 17.X.30 to Cagnes sur Mer, France.120,-
515.**№ 230 - 32 Mi. 249 - 51 Sc. 246 - 48 • 1927, Kongres Medycyny Wojskowej, 3 znaczki, kompletna seria. • 1927, Kongress für Militärmedizin, 3 Werte, kompletter Satz. • 1927, Congress of Military Medicine, 3 stamps, complete set. (Fi. 150)110,-
516.**№ 230 - 32 Mi. 249 - 51 Sc. 246 - 48 • 1927, Kongres Medycyny Wojskowej, 3 znaczki, kompletna seria w parkach. • 1927, Kongress für Militärmedizin, 3 Werte, kompletter Paarsatz. • 1927, Congress of Military Medicine, 3 stamps, complete set in pairs. (Fi. 300)220,-
517.**№ 230 - 32 Mi. 249 - 51 Sc. 246 - 48 • 1927, Kongres Medycyny Wojskowej, 3 znaczki, kompletna seria w 4-blokach. • 1927, Kongress für Militärmedizin, 3 Werte, kompletter Viererblocksatz. • 1927, Congress of Military Medicine, 3 stamps, complete set in blocks of 4. (Fi. 600)440,-
518.№ 232 x2 Mi. 251 x2 Sc. 248 x2 • Kongres Medycyny Wojskowej, parka 40 gr na liście poleconym z Wąbrzeźna 24.6.27 do Kościerzyny. • Kongress für Militärmedizin, 40 gr Paar auf R-Brief aus Wąbrzeźno 24.6.27 nach Kościerzyna. • Congress of Military Medicine, 40gr pair on registered letter from Wąbrzeźno 24.6.27 to Kościerzyna.130,-
519.**№ 233 Mi. 252 Sc. 249 • 1927, Słowacki 20gr w 4 bloku. • 1927, Słowacki 20gr, Viererblock. • 1927, Słowacki 20gr, block of 4. (Fi. 140)100,-
520.№ 234 Mi. 253 Sc. 250 • Piłsudski 25 gr i inne na liście LOPP z 15.II.28 do Paryża 18.2.28, nalepka LOPP. • Piłsudski 25 gr und andere auf Brief des Territoriale Luftabwehrbundes vom 15.II.28 nach Paris 18.2.28 mit Vignette des Bundes. • Piłsudski 25 gr and others stamps on letter of Air Defence League of 15.II.28 to Paris with label of League.150,-
521.**№ Bl 1 Mi. Bl 1 Sc. 251 • 1928, Wystawa Filatelistyczna, blok, gw. Krawczyk. • 1928, Briefmarkenausstellung, Block, gepr. Krawczyk. • 1928, Philatelic Exhibition, souvenir sheet, signed Krawczyk. (Fi. 1200)1 000,-
522.№ Bl 1 Mi. Bl 1 Sc. 251 • 1928, Wystawa Filatelistyczna, blok z 2 kasownikami wystawowymi z 8.V.28. • 1928, Briefmarkenausstellung, Block entwertet mit 2 Ausstellungstempeln vom 8.V.28. • 1928, Philatelic Exhibition, souvenir sheet cancelled by 2 special exhibition cancels of 8.V.28. (Fi. 650)500,-
523.№ Bl 1 Mi. Bl 1 Sc. 251 • 1928, Wystawa Filatelistyczna, blok z kasownikiem wystawowym z 3.V.28, pierwszy dzień obiegu, gw. Krawczyk. • 1928, Briefmarkenausstellung, Block entwertet mit Ausstellungstempel vom 3.V.28, Ersttagsstempel, gepr. Krawczyk. • 1928, Philatelic Exhibition, souvenir sheet cancelled by special exhibition cancel of 3.V.28, first day cancel, signed Krawczyk. (Fi. 650)520,-
524.№ Bl 1 Mi. Bl 1 Sc. 251 • 1928, Wystawa Filatelistyczna, blok z 2 kasownikami Poznań 1, 10.5.28. • 1928, Briefmarkenausstellung, Block entwertet mit 2 Stempeln Poznań 1, 10.5.28. • 1928, Philatelic Exhibition, souvenir sheet cancelled by 2 cancels Poznań 1, 10.5.28. (Fi. 900)700,-
525.№ Bl 1 Mi. Bl 1 Sc. 251 • 1928, Wystawa Filatelistyczna, blok z 2 kasownikami Warszawa 1, 6.XI.33. • 1928, Briefmarkenausstellung, Block entwertet mit 2 Stempeln Warszawa 1, 6.XI.33. • 1928, Philatelic Exhibition, souvenir sheet cancelled by 2 cancels Warszawa 1, 6.XI.33. (Fi. 900)700,-
526.№ 235 - 36 Mi. 254 - 56 Sc. 251a+b • Wystawa Filatelistyczna, pasek z bloku, gw. Jungjohann. • Briefmarkenausstellung, Streifen aus Block, gepr. Jungjohann. • Philatelic Exhibition, strip from souvenir sheet, signed Jungjohann. (Fi. 650)250,-
527.№ Bl 1 Mi. Bl 1 Sc. 251 • Wystawa Filatelistyczna, blok z 2 kasownikami wystawowymi z 12.V.28 na lokalnym liście poleconym z Warszawy. • Briefmarkenausstellung, Block entwertet mit 2 Ausstellungstempeln vom 12.V.28 auf Orts-R-Brief aus Warschau. • Philatelic Exhibition, souvenir sheet cancelled by 2 special exhibition cancels of 12.V.28 on local registered letter from Warsaw. (Fi. 1000)700,-
528.№ 235 - 36, 218 x 5, 219, 220 Mi. 254 - 55, 226 x 5, 227, 228 Sc. 251 a+b, C3 x 5, C4, C5 • Wystawa Filatelistyczna, pasek z bloku z kasownikiem wystawowym i 7 znaczków lotniczych na liście lotniczym, poleconym z Warszawy 3.V.28 do Lwowa 7.V.28. Dodatkowe 3 stemple pocztowe. • Briefmarkenausstellung, Streifen aus Block und 7 Flugpostmarken entwertet mit Ausstellungstempeln auf Luftpost-R-Brief aus Warschau 3.V.28 nach Lemberg 7.V.28, sowie 3 entsprechenden Poststempeln. • Philatelic Exhibition, strip from souvenir sheet and 7 air post stamps tied by special exhibition cancels on airmail, registered letter from Warsaw 3.V.28 to Lwów 7.V.28 and 3 additional special marks.500,-
529.**№ Bl 1 Mi. Bl 1 Sc. 251 • 1928, Wystawa Filatelistyczna, blok, fałszywy, bardzo rzadki. • 1928, Briefmarkenausstellung, Block, Fälschnung, sehr seltene. • 1928, Philatelic Exhibition, souvenir sheet, forgery, very scarce.160,-
530.**№ 238 - 39 Mi. 257 - 58 Sc. 253 - 54 • 1928, Piłsudski 50gr, Mościcki 1zł. • 1928, Piłsudski 50gr, Mościcki 1zł. • 1928, Piłsudski 50gr, Mościcki 1zł. (Fi. 170)180,-
531.**№ 238 - 39 Mi. 257 - 58 Sc. 253 - 54 • 1928, Piłsudski 50gr, Mościcki 1zł, 4-bloki z marginesem. • 1928, Piłsudski 50gr, Mościcki 1zł, Rand-4er-Blöcke. • 1928, Piłsudski 50gr, Mościcki 1zł, margin blocks of 4. (Fi. 680)600,-
532.(*)№ 239z Mi. 258v Sc. 255a • 1928, Mościcki 1zł, papier żółty prążkowany poziomo, 16 prążków. • 1928, Mościcki 1zł, gelblich Papier, waagerecht gestreiftes mit 16 Streifen. • 1928, Mościcki 1zł, yellow paper, horizontal laid with 16 strip. (Fi. 300)150,-
533.**№ 239 Sc. 254 • makulatura, gw. Falkowski • Perforationverschiebung, gepr. Falkowski • error – displaced perforation, MNH, sign. Falkowski250,-
534.№ 238, 239, 258 - 60, 250 Mi. 257 - 58, 279 - 81, 271 Sc. 253 - 54, 267, 275, B28, C10 • 1933, Oficjalny karnet Ministerstwa Poczt i Telegrafów zawierający 6 niestemplowanych znaczków na 2 kartach. Bardzo rzadki !! • 1933, Minister der Post und Telegraph, offiziele Markenheftche, 2 verschiedene Karten mit 6 postfrisch Marken. Sehr seltenes MH !! • 1933, Official booklet of The Ministry of Post and Telegraph withs 2 pages with 6 mint stamps content. Very scarce booklet !!1 000,-
535.**№ 240 Mi. 259 Sc. 257 • 1928, Sienkiewicz 15gr, poziomy pasek 4-znaczkowy z marginesem i numerem walca. • 1928, Sienkiewicz 15gr, Rand-4er-Streifen mit Walzennummer. • 1928, Sienkiewicz 15gr, margin strip of 4 stamps with cylinder number.1 500,-
536.№ 240b Mi. 259 SZ Sc. 257 • 1928, Sienkiewicz 15gr, parka rozdzielona pustopolem. • 1928, Sienkiewicz 15gr, Zwischenstegpaar. • 1928, Sienkiewicz 15gr, gutter pair. (Fi. 550)500,-
537.**№ 244 F2 Mi. 263 Sc. 260 • 1928, Orzeł 25 gr, fałszerstwo na szkodę poczty tzw. wiedeńskie, gw. Schmutz. • 1928, Adler 25gr, Fälschnung zum Schaden der Post sogenannt “wiener”, Nr. F2, gepr. Schmutz. • 1928, Eagle 25gr, postal forgery, so-called “Viennese”, No. F2, signed Schmutz.100,-
538.**№ 244 F2 Mi. 263 Sc. 260 • 1928, Orzeł 25 gr, fałszerstwo na szkodę poczty tzw. wiedeńskie, parka pionowa, gw. Schmutz. • 1928, Adler 25gr, Fälschnung zum Schaden der Post sogenannt “wiener”, Nr. F2, senkrechtes Paar, gepr. Schmutz. • 1928, Eagle 25gr, postal forgery, so-called “Viennese”, No. F2, vertical pair, signed Schmutz.100,-
539.**№ 244 F2 Mi. 263 Sc. 260 • 1928, Orzeł 25 gr, fałszerstwo na szkodę poczty tzw. wiedeńskie, parka pozioma, gw. Schmutz. • 1928, Adler 25gr, Fälschnung zum Schaden der Post sogenannt “wiener”, Nr. F2, waagrechtes Paar, gepr. Schmutz. • 1928, Eagle 25gr, postal forgery, so-called “Viennese”, No. F2, horizontal pair, signed Schmutz.100,-
540.**№ 245 Mi. 264 Sc. 262 • 1930, Sobieski 75gr, 6-blok z numerem na marginesie, HAN-em. • 1930, Sobieski 75gr, 6er-Randblock mit HAN-Nummer. • 1930, Sobieski 75gr, margin block of 6 with plate number.260,-
541.**№ 245 Mi. 264 SZ Sc. 262 • 1930, Sobieski 75gr, 6-blok z 2 parkami rozdzielonymi pustopolem. • 1930, Sobieski 75gr, 6er-Block mit 2 Zwischenstegpaare. • 1930, Sobieski 75gr, block of 6 with 2 gutter pairs. (Fi. 1200)1 000,-
542.**№ 246 - 49 Mi. 265 - 68 Sc. 263 - 66 • 1930, Powstanie Listopadowe, 4 znaczki, kompletna seria w parkach. • 1930, November-Aufstand, 4 Werte, kompletter Pairsatz. • 1930, November uprising, 4 stamps, complete pairs set. (Fi. 140)110,-
543.**№ 246 - 49 Mi. 265 - 68 Sc. 263 - 66 • 1930, Powstanie Listopadowe, 4 znaczki, kompletna seria w 4-blokach. • 1930, November-Aufstand, 4 Werte, kompletter Viererblocksatz. • 1930, November uprising, 4 stamps, complete blocks of 4 set. (Fi. 280)200,-
544.**№ 246 Mi. 265 Sc. 263 • 1930, Powstanie Listopadowe 5gr, 4-blok z numerem na marginesie, HAN-em. • 1930, November-Aufstand 5gr, Rand-4er-Block mit HAN-Nummer. • 1930, November uprising 5gr, plate block of 4.120,-
545.**№ 247 Mi. 266 Sc. 264 • 1930, Powstanie Listopadowe 15gr, 4-blok z numerem na marginesie, HAN-em. • 1930, November-Aufstand 15gr, Rand-4er-Block mit HAN-Nummer. • 1930, November uprising 15gr, plate block of 4.200,-
546.№ 246, 247, 249 Mi. 265, 266, 268 Sc. 263, 264, 266 • Powstanie Listopadowe 5, 15 i 30gr na liście z Warszawy 18.XI.30 do Nowego Jorku. • November-Aufstand 5, 15 und 30gr auf Brief von Warschau 18.XI.30 nach N.Y. • November uprising 5, 15 and 30gr on letter from Warsaw 18.XI.30 to N.Y.150,-
547.№ 247 x 2, 248, 249 x2 Mi. 266 x 2, 267, 268 x2 Sc. 264 x 2, 265, 266 x2 • Powstanie Listopadowe 15gr parka, 25gr i 30gr parka na liście poleconym z Warszawy 10.XI.30 do Paryża 12..30. • November-Aufstand 15gr Paar, 25gr und 30gr Paar auf R-Brief von Warschau 10.XI.30 nach Paris 12..30. • November uprising 15gr pair, 25gr and 30gr pair on registered letter from Warsaw 10.XI.30 to Paris 12.. 30.120,-
548.№ 247 x 2, 248, 249 x2 Mi. 266 x 2, 267, 268 x2 Sc. 264 x 2, 265, 266 x2 • Powstanie Listopadowe, 2 zn. 15gr, 25gr i 2 zn. 30gr na liście poleconym z Warszawy 8.XI.30 do Paryża. • November-Aufstand, 2 Marke je 15gr, 25gr und 2 Marken je 30gr auf R-Brief von Warschau 8.XI.30 nach Paris. • November uprising, 2 stamps of 15gr, 25gr and 2 stamps of 30gr on registered letter from Warsaw 8.XI.30 to Paris.120,-
549.**№ 250 Mi. 271 Sc. 267 • 1932, Waszyngton 30 gr, kompletny arkusz, 70 znaczków. • 1932, Washington 30gr im kompletten Bogen zu 70 Marken. • 1932, Washington 30gr in complete sheet of 70 stamps. (Fi. 700 +)300,-
550.**№ 251 - 57 Mi. 272 - 78 Sc. 268 - 74 • 1932, Orzeł, 7 zn. , kompletna seria w parkach. • 1932, Adler, 7 Werte, kompletter Paarsatz. • 1932, Eagle, 7 stamps, complete set in pairs. (Fi. 160)100,-
551.**№ 258 Mi. 279 Sc. 275 • 1933, Toruń 60 gr. • 1933, Thorn 60 gr. • 1933, Toruń 60 gr. (Fi. 260)200,-
552.**№ 258 Mi. 279 Sc. 275 • 1933, Toruń 60 gr, 4-blok. • 1933, Thorn 60 gr, 4-er Block. • 1933, Toruń 60 gr, block of 4. (Fi. 1040)1 000,-
553.**№ 258 D Mi. 279 Y Sc. 275 • 1933, Toruń 60 gr, znak wodny w pozycji IID. Gw. Schmutz. • 1933, Thorn 60 gr mit Wz.2, Schallöffnung nach rechts. gepr. Schmutz. • 1933, Toruń 60 gr with the changed watermark. Signed Schmutz. (Fi. 1000)600,-
554.**№ 258 D Mi. 279 Y Sc. 275 • 1933, Toruń 60 gr, znak wodny w pozycji IID z dolnym marginesem. • 1933, Thorn 60 gr mit Wz.2, Schallöffnung nach unten. Unterrandstück. • 1933, Toruń 60 gr with the changed watermark and bottom margin. (Fi. 1000 +)650,-
555.**№ 258 D Mi. 279 Y Sc. 275 • 1933, Toruń 60 gr, znak wodny w pozycji IID, pozioma parka z dolnym marginesem • 1933, Thorn 60 gr mit Wz.2, Schallöffnung nach unten, waagrechtes Untenrandpair. • 1933, Toruń 60 gr with changed watermark, horizontal, bottom margin pair. (Fi. 2000 +)1 300,-
556.**№ 258 D Mi. 279 Y Sc. 275 • 1933, Toruń 60 gr, znak wodny w pozycji IID, 4-blok. • 1933, Thorn 60 gr mit Wz.2, Schallöffnung nach unten, Viererblock. • 1933, Toruń 60 gr with changed watermark, block of 4. (Fi. 4000)2 600,-
557.**№ 258 P3 Mi. 279 Sc. 275 • 1933, Toruń 60 gr, próba na papierze żółtym żeberkowanym poziomo, P3, gw. Łaszkiewicz, Ways. • 1933, Thorn 60 gr, Probedruck, gelblich, waagerecht gestreifstes Papier. gepr. Łaszkiewicz, Ways. • 1933, Toruń 60 gr, proof, yellow paper, horizontal laid. Signed Łaszkiewicz, Ways. (Fi. 1200)800,-
558.**№ 259 Mi. 280 Sc. C10 • 1933, Żwirko i Wigura 30gr, parka z marginesem. • 1933, Żwirko i Wigura 30gr, Bogenrandpaar. • 1933, Żwirko i Wigura 30gr, margin pair. (Fi. 220)120,-
559.**№ 259 Mi. 280 Sc. C10 • 1933, Żwirko i Wigura 30gr, 4-blok. • 1933, Żwirko i Wigura 30gr, Viererblock. • 1933, Żwirko i Wigura 30gr, block of 4. (Fi. 440)240,-
560.№ 259 Mi. 280 Sc. C10 • 1933, Oficjalny karnet Ministerstwa Poczt i Telegrafów ze znaczkiem Żwirko i Wigura 30gr. Bardzo rzadki !! • 1933, Minister der Post und Telegraph, offiziele Markenheftche mit Marke Żwirko i Wigura 30gr. Sehr seltenen MH !! • 1933, Official booklet Ministry of Post and Telegraph with Żwirko i Wigura 30gr stamp. Very scarce booklet !!1 400,-
561.**№ 259P Mi. 280Y Sc. C10 • 1933, Żwirko i Wigura 30gr, ze znakiem wodnym IIP. • 1933, Żwirko i Wigura 30gr mit Wz.2, Schallöffnung nach rechts. • 1933, Żwirko i Wigura 30gr with changed watermark. (Fi. 1600)800,-
562.**№ 259P Mi. 280Y Sc. C10 • 1933, Żwirko i Wigura 30gr, parka ze znakiem wodnym IIP. • 1933, Żwirko i Wigura 30gr, Paar mit Wz.2, Schallöffnung nach rechts. • 1933, Żwirko i Wigura 30gr, pair with changed watermark. (Fi. 3200)1 500,-
563.№ 259 x2 Mi. 280 x2 Sc. C10 x2 • 1933, Żwirko i Wigura 30gr, parka na liście z 27.V.33 do Batavi [Dżakarta] 15.7.33 przez Aleksandrię 2.VI.33 i następnie zwrot z Batavi 22.7.33. • 1933, Żwirko i Wigura 30gr, Paar auf Brief vom 27.V.33 nach Batavia 15.7.33 via Alexandria 2.VI.33 und weiter zurück aus Batavia 22.7.33. • 1933, Żwirko i Wigura 30gr, pair on the letter of 27.V.33 to Batavia 15.7.33 via Alexandria 2.VI.33 and next back from Batavia 22.7.33.120,-
564.**№ 260 Mi. 281 Sc. B28 • 1933, Toruń, 60+40gr, parka z marginesem. • 1933, Thorn 60+40gr, Bogenrandpaar. • 1933, Toruń 60+40gr, margin pair. (Fi. 160)100,-
565.**№ 260 Mi. 281 Sc. B28 • 1933, Toruń, 60+40gr, 4-blok z marginesem. • 1933, Thorn 60+40gr, Bogenrand-4er-Block. • 1933, Toruń 60+40gr, margin block of 4. (Fi. 320)200,-
566.**№ 260 D Mi. 281 Y Sc. B28 • 1933, Toruń 60+40 gr, znak wodny w pozycji IID, gw. Weźranowski. • 1933, Thorn 60+40 gr mit Wz.2, Schallöffnung nach unten. gepr. Weźranowski. • 1933, Toruń 60+40 gr with changed watermark. Signed Weźranowski. (Fi. 110)110,-
567.№ 260 D Mi. 281 Y Sc. B28 • 1933, Toruń 60+40 gr, znak wodny w pozycji IID, kasownik wystawowy, gw. Weźranowski. • 1933, Thorn 60+40 gr mit Wz.2, Schallöffnung nach unten, entertet mit Ausstellungsstempel. gepr. Weźranowski. • 1933, Toruń 60+40 gr with changed watermark, tied by exhibition cachet, signed Weźranowski. (Fi. 110)110,-
568.**№ 261 Mi. 282 Sc. 277 • 1933, Wit Stwosz, parka. • 1933, Veit Stoss, Paar. • 1933, Veit Stoss, pair. (Fi. 180)100,-
569.**№ 261 Mi. 282 Sc. 277 • 1933, Wit Stwosz, 4-blok z marginesem. • 1933, Veit Stoss, Rand-Viererblock • 1933, Veit Stoss, margin block of 4 (Fi. 360)200,-
570.**№ 262 Mi. 283 Sc. 278 • 1933, Sobieski 1.20 zł. • 1933, König Sobieski 1.20 zł. • 1933, King Sobieski 1.20 zł. (Fi. 200)150,-
571.**№ 262 Mi. 283 Sc. 278 • 1933, Sobieski 1.20 zł, pionowa parka z marginesem. • 1933, König Sobieski 1.20 zł, senkrechtes Randpaar. • 1933, King Sobieski 1.20 zł, vertical margin pair. (Fi. 400)300,-
572.**№ 262 Mi. 283 Sc. 278 • 1933, Sobieski 1.20 zł, 4-blok. • 1933, König Sobieski 1.20 zł, Viererblock. • 1933, King Sobieski 1.20 zł, block of 4. (Fi. 800)400,-
573.№ 262 Mi. 283 Sc. 278 • 1933, Oficjalny karnet Ministerstwa Poczt i Telegrafów ze znaczkiem Sobieski 1.20 zł, bez tekstu. Bardzo rzadki !! • 1933, Minister der Post und Telegraph, offiziele Markenheftche mit Marke Sobieski 1.20 zł, ohne Text. Sehr seltenen MH !! • 1933, Official booklet of The Ministry of Post and Telegraph with Sobieski 1.20 zł stamp, without text. Very scarce booklet !!800,-
574.**№ 264 - 65 Mi. 285 - 86 Sc. 280 - 81 • 1934, Wystawa filatelistyczna, Katowice, 2 zn. , gw. Mikstein, Schmutz. • 1934, Briefmarkenaustellung, Kattowitz, 2 Werte, gepr. Mikstein, Schmutz. • 1934, Philatelic Exhibition, Katowice, 2 stamps, signed Mikstein, Schmutz. (Fi. 460)380,-
575.**№ 264 - 65 Mi. 285 - 86 Sc. 280 - 81 • 1934, Wystawa filatelistyczna, Katowice, 2 zn. z marginesem, gw. Korszeń. • 1934, Briefmarkenaustellung, Kattowitz, 2 Werte, Randsatz, gepr. Korszeń. • 1934, Philatelic Exhibition, Katowice, 2 stamps, margin set, signed Korszeń. (Fi. 460)380,-
576.**№ 264 - 65 Mi. 285 - 86 Sc. 280 - 81 • 1934, Wystawa filatelistyczna, Katowice, 2 zn. w 4-bloku z marginesem, gw. Schmutz. • 1934, Briefmarkenaustellung, Kattowitz, 2 Werte, Rand-4er-Block, gepr. Schmutz. • 1934, Philatelic Exhibition, Katowice, 2 stamps, margin block of 4, signed Schmutz. (Fi. 1840)1 600,-
577.**№ 265P Mi. 286 Sc. 281 • 1934, Wystawa filatelistyczna, Katowice 30gr ze znakiem wodnym IIP, gw. Weźranowski. • 1934, Briefmarkenaustellung, Kattowitz 30gr mit Wz.2, Schallöffnung nach rechts, gepr. Weźranowski. • 1934, Philatelic Exhibition, Katowice 30gr with changed watermark [№ IIP], signed Weźranowski. (Fi. 450)230,-
578.№ 265P Mi. 286 Sc. 281 • 1934, Wystawa filatelistyczna, Katowice 30gr ze znakiem wodnym IIP, gw. Weźranowski. • 1934, Briefmarkenaustellung, Kattowitz 30gr mit Wz.2, Schallöffnung nach rechts, gepr. Weźranowski. • 1934, Philatelic Exhibition, Katowice 30gr with changed watermark [№ IIP], signed Weźranowski. (Fi. 450)240,-
579.№ 264 - 65 Mi. 285 - 86 Sc. 280 - 81 • 1934, Wystawa filatelistyczna, Katowice, seria z kasownikiem wystawowym, gw. Schmutz. • 1934, Briefmarkenaustellung, Kattowitz, Satz mit Ausstellungsstempeln, gepr. Schmutz. • 1934, Philatelic Exhibition, Katowice, set tied by exhibition cancels, signed Schmutz.100,-
580.№ 264 - 65 Mi. 285 - 86 Sc. 280 - 81 • 1934, Wystawa filatelistyczna, Katowice, seria ostemplowana kasownikiem wystawowym z 10.V.34 na liście poleconym, okolicznościowa R-ka, gw. Falkowski. • 1934, Briefmarkenaustellung, Kattowitz, Satz mit Ausstellungsstempel vom 10.V.34 auf R-Brief, Sonder-R-Vermerk, gepr. Falkowski. • 1934, Philatelic Exhibition, Katowice, set tied by exhibition cancel of 10.V.34 on registered letter, special R-mark, signed Falkowski.180,-
581.№ 264 - 65 Mi. 285 - 86 Sc. 280 - 81 • 1934, Wystawa filatelistyczna, Katowice, nalepka i seria ostemplowana kasownikiem wystawowym na ozdobnym druku pamiątkowym. • 1934, Briefmarkenaustellung, Kattowitz, Satz mit Ausstellungsstempel und Vignette auf Sonderblätter. • 1934, Philatelic Exhibition, Katowice, set tied by exhibition cancel and exhibition label on special illustrated card.300,-
582.**№ 268 - 69 Mi. 289 - 90 Sc. C11 -C12 • 1934, nadruk Challenge, 2zn., kompletna seria w 4-blokach z marginesami. Gw. Ryblewski, Schmutz. • 1934, Challenge Aufdruck, 2 Werte, Rand-Viererblocksatz. Gepr. Ryblewski, Schmutz. • 1934, Challenge overprint, 2 stamps, margin blocks set of 4. Signed Ryblewski, Schmutz. (Fi. 440,-)290,-
583.**№ 270 - 72 Mi. 291 - 93 Sc. 284 - 86 • 1934, Wydanie przedrukowe, z odmianami, 7 zn. , 25/80gr z nadrukiem niebieskim z gw. Schmutza. • 1934, Aufdruck des neuen Wertes mit Abarten, 7 Marken, 25/80gr blauer Aufdruck mit gepr. Schmutz. • 1934, overprint issue with types, 7 stamps, 25/80gr blue overprint with sign. Schmutz.720,-
584.**№ 270 I Mi. 291 IA Sc. 285 • 1934, Wit Stwosz 25/80gr, nadruk ofsetowy, 4-blok. • 1934, Veit Stoss 25/80gr, Offsetaufdruck, Viererblock. • 1934, Veit Stoss 25/80gr, offset overprint, block of 4. (Fi. 400,-)300,-
585.*№ 270 III Mi. 291 II Sc. 285 • 1934, Wit Stwosz 25/80gr, typ III, obniżone “g” w “gr”. • 1934, Veit Stoss 25/80gr, Buchaufdruck, Type II. • 1934, Veit Stoss 25/80gr, lower “g” in “gr”. (Fi. 400,- za xx)100,-
586.**№ 270II No Mi. 291 IA Sc. 285 • 1934, Wit Stwosz 25/80gr, nadruk odwrócony, gw. Schmutz. • 1934, Veit Stoss 25/80gr, kopfstehender Aufdruck, gepr. Schmutz. • 1934, Veit Stoss 25/80gr, inverted overprint, signed Schmutz. (Fi. 600,-)300,-
587.**№ 270II No Mi. 291 IA Sc. 285 • 1934, Wit Stwosz 25/80gr, nadruk odwrócony, gw. Schmutz. • 1934, Veit Stoss 25/80gr, kopfstehender Aufdruck, gepr. Schmutz. • 1934, Veit Stoss 25/80gr, inverted overprint, signed Schmutz. (Fi. 600,-)350,-
588.**№ 273 - 77 Mi. 294 - 98 Sc. 287 - 91 • 1935, Wydanie żałobne, Piłsudski, 5 zn. , w 4-blokach. • 1935, Tod von Piłsudski, 5 Werte, Viererblocksatz. • 1935, Piłsudski mourning issue, 5 stamps, complete set in block of 4. (Fi. 340,-)220,-
589.**№ 280 - 90 Mi. 301 - 11 Sc. 294 - 04 • 1935, Widoki, 11 zn. , kompletna seria w parkach. • 1935, Sehenswürdigkeiten, 11 Werte, kompletter Paarsatz. • 1935, Views, 11 stamps, complete set in pairs. (Fi. 220,-)135,-
590.**№ 280 - 90 Mi. 301 - 11 Sc. 294 - 04 • 1935, Widoki, 11 zn. , kompletna seria w 4-blokach. • 1935, Sehenswürdigkeiten, 11 Werte, kompletter Viererblocksatz. • 1935, Views, 11 stamps, complete set in blocks of 4. (Fi. 440,-)270,-
591.**№ 280 - 90 I+II Mi. 301 - 11 I+II Sc. 294 - 04 • 1935, Widoki, 16 zn. , kompletna seria z odmianami. • 1935, Sehenswürdigkeiten, 16 Werte, kompletter Satz mit Abarten. • 1935, Views, 16 stamps, complete set with different types. (Fi. 168,-)180,-
592.№ 290 Mi. 311 Sc. 304 • Mościcki 3 zł , FP, na liście poleconym ze Lwowa 7.II.38 do Schwabmünchen, Niemcy. Nalepka kontroli dewizowej. Stempel ambulansu: Breslau-Beuthen Zug 78 - 8.2.38. • Mościcki 3 zł , EF, auf R-Brief aus Lemberg 7.II.38 nach Schwabmünchen mit Devisenstellenzettel. Postwagenstempel: Breslau-Beuthen Zug 78 - 8.2.38. • Mościcki 3 zł on registerted letter from Lwów 7.II.38 to Schwabmünchen, Germany with label of foreign-currency inspection. Mail-coatch marked: Breslau-Beuthen Zug 78 - 8.2.38.120,-
593.№ 284, 288, 294 - 97 Mi. 305, 309, 315 - 18 Sc. 298, 302, 308 - 11 • 1937, Oficjalny karnet Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych z 6 znaczkami z serii Widoki miast. Bardzo rzadki !! • 1937, Staatlicher Wertpapierdruckerei, offiziele Markenheftche mit 6 Marken aus Satz Sehenswürdigkeiten. Sehr seltenen MH !! • 1937, Official booklet of The State Printing-House for Valuable Papers with 6 stamps from Views set. Very scarce booklet !!250,-
594.№ 282, 287, 291 Mi. 303, 308, 312 Sc. 196, 301, 305 • Widoki 15, 50gr i Mościcki 1zł na liście ekspresowym z Warszawy 16.XII.36 do Wrocławia 17.12.36, stempel ambulansu pocztowego Warszawa - Zbąszyń. • Sehenswürdigkeiten 15, 50gr und Mościcki 1zł auf Expressbrief von Warschau 16.XII.36 nach Breslau 17.12.36 mit Postwagenstempel Warschau - Zbąszyń. • Views 15, 50gr and Mościcki 1zł on express letter from Warsaw 16.XII.36 to Wrocław 17.12.36 with mail-coach cachet Warsaw - Zbąszyń.130,-
595.**№ Bl 2 - 4 Mi. Bl 2 - 4 Sc. 314 - 16 • 1937, Wizyta króla Rumunii, 3 bloki, komplet. • 1937, Besuch des Königs von Rumänien, 3 Blöcke, komplett. • 1937, Visit of The King of Romania, 3 souvenir sheets, complete set. (Fi. 400,-)220,-
596.№ Bl 2 - 4 Mi. Bl 2 - 4 Sc. 314 - 16 • 1937, Wizyta króla Rumunii, 3 bloki, komplet. • 1937, Besuch des Königs von Rumänien, 3 Blöcke, komplett. • 1937, Visit of The King of Romania, 3 souvenir sheets, complete set. (Fi. 180,-)120,-
597.(*)№ Bl 4 Mi. Bl 4 Sc. 316 • 1937, Wizyta króla Rumunii, Mościcki 4 x 1zł, 4 bloki cięte w 4-bloku. PRÓBA. • 1937, Besuch des Königs von Rumänien, Mościcki 4 x 1zł, Kleinbogen mit 4 ungezähnte Blöcke. PROBEDRUCK. • 1937, Visit of The King of Romania, 4 imperforated souvenir sheets in one miniature sheet, proof.2 000,-
598.**№ Bl 5AB Mi. Bl 5AB Sc. B29 • 1938, Wystawa filatelistyczna, 2 bloki, komplet. • 1938, Briefmarkenausstellung, 2 Blöcke, komplett. • 1938, Philatelic Exhibition, complete set of 2 souvenir sheets. (Fi. 1.000,-)500,-
599.№ Bl 5AB Mi. Bl 5AB Sc. B29 • 1938, Wystawa filatelistyczna, 2 bloki, komplet, z kasownikami wystawowymi. • 1938, Briefmarkenausstellung, 2 Blöcke, komplett, mit Ausstellungsstempeln. • 1938, Philatelic Exhibition, complete set of 2 souvenir sheets with exhibition cachets. (Fi. 250,-)250,-
600.№ Bl 5AB Mi. Bl 5AB Sc. B29 • 1938, Wystawa filatelistyczna, 2 bloki, komplet, z kasownikami obiegowymi. • 1938, Briefmarkenausstellung, 2 Blöcke, komplett, mit Tagesstempeln. • 1938, Philatelic Exhibition, complete set of 2 souvenir sheets with date cancels. (Fi. 450,-)300,-
601.**№ Bl 5AB Mi. Bl 5AB Sc. B29 • 1938, Wystawa filatelistyczna, 4 znaczki z bloków. • 1938, Briefmarkenausstellung, 4 Marken aus Blöcke. • 1938, Philatelic Exhibition, 4 stamps from souvenir sheets. (Fi. 160,-)120,-
602.**№ Bl 5AB Mi. Bl 5AB Sc. B29 • 1938, Wystawa filatelistyczna, 2 parki pionowe z bloków. • 1938, Briefmarkenausstellung, 2 senkrechtes Paare aus Blöcke. • 1938, Philatelic Exhibition, 2 vertical pairs from souvenir sheets. (Fi. 200,-)180,-
603.№ Bl 5AB Mi. Bl 5AB Sc. B29 • Wystawa filatelistyczna, 2 bloki na 2 listach poleconych, ekspresowych z Warszawy 7.V.1938, z kasownikami wystawowymi. • Briefmarkenausstellung, 2 Blöcke auf 2 Express-R-Briefes aus Warschau 7.V.1938, mit Ausstellungsstempeln. • Philatelic Exhibition, 2 souvenir sheets on 2 express, registered letter from Warsaw 7.V.1938, with exhibition cachets.150,-
604.**№ 308 Mi. 329 Sc. B 31 • 1938, Stratosfera, znaczek z bloku. • 1938, Stratosphärenflug, Marke aus Block. • 1938, Statosphere flight, stamp from souvenir sheet. (Fi. 180,-)115,-
605.№ Bl. 6 Mi. Bl. 6 Sc. B 31 • 1938, blok Stratosfera, okolicznościowy kasownik Zakopane 30.IX.38 i R-ka. • 1938, Stratosphärenflug, Block, Sonderstempel Zakopane 30.IX.38 und Sonder-R-Stempel. • 1938, Statosphere flight, souvenir sheet, special cachet Zakopane 30.IX.38 and special R-marked. (Fi. 160,-)120,-
606.**• Próba maszynowa Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych znaczka podobnego do serii widokowej II, kolor czerwony, 4-blok. • Probedruck der Staatlicher Wertpapierdruckerei, Marke gleich wie Marke aus Sehenswürdigkeiten II, roter 4er-Block. • proof of The State Printing-House for Valuable Papers, stamp similar to stamp from View set II, red block of 4.120,-
607.**№ 292 - 93 Mi. 313 - 14 Sc. 306 - 07 • 1936, Gordon-Bennett, 2 zn. , kompletna seria w 4-blokach. • 1936, Gordon-Bennett, 2 Werte, kompletter Viererblocksatz. • 1936, Gordon-Bennett, 2 stamps, complete set in blocks of 4. (Fi. 320,- +)160,-
608.(*)№ 298 II Mi. 319 Sc. 312 • 1937, Rydz-Śmigły 25gr, WZÓR. • 1937, Rydz-Śmigły 25gr, MUSTER. • 1937, Rydz-Śmigły 25gr, SPECIMEN.150,-
609.**№ 310 - 22 Mi. 331 - 43 Sc. 320 - 32 • 1938, 20 lat niepodległości, 13 znaczków, kompletna seria. • 1938, 20 Jahre Republik Polen, 13 Werte, kompletter Satz. • 1938, 20 years of Poland, 13 stamps, complete set. (Fi. 150,-)100,-
610.№ 322 x3, 305 Mi. 343 x3, 326 Sc. 332 x3, 319 • 3 zn. Piłsudski 3 zł i znaczek 1zł ostemplowane Korczyn k/Nowego Sącza 15.VIII.39 jako opłata za rozmowę telefoniczną z Krakowem, 15 min. Bardzo rzadki skart !! • Piłsudski 3zł, 3 Werte und eine 1zł entwertet mit Korczyn bei Nowy Sącz 15.VIII.39 als Anrufgebühr nach Krakau. Sehr selten Formular ! • Piłsudski 3zł, 3 stamps and one 1zł tied by Korczyn near Nowy Sącz 15.VIII.39 as payment for phone call with Cracow, 15 min.,very scarce form !250,-
611.**№ 330 - 33 Mi. 351 - 54 Sc. 335 - 38 • 1939, FIS, 4 zn. , kompletna seria w 4-blokach. • 1939, FIS, 4 Werte, kompletter Viererblocksatz. • 1939, FIS, 4 stamps, complete set in blocks of 4. (Fi. 220,-)120,-
612.№ 310, 312, 314 x 4, 332 x 4 Mi. 331, 333, 335 x 4, 353 x 4 Sc. 320, 322, 324 x 4, 337 x 4 • 20 lat niepodległości, 6 zn. i 4-blok FIS-u 30gr na liście poleconym, ekspresowym ze Lwowa 3.VII.39 do Karlsbadu 5.7.39. Stempel ambulansu Breslau-Beuthen-zug 042 - 4.7.39. Stempel kontroli dewizowej. Sygn. Vaumund. • 20 Jahre Polen, 6 Werte und FIS 4er-Block 30gr auf Express-R-Brief von Lemberg 3.VII.39 nach Karlsbad 5.7.39. Postwagenstempel Breslau-Beuthen-zug 042 - 4.7.39. Stempel der Devisenkontrolle. Sign. Vaumund. • 20 years of Poland, 6 stamps and FIS, 30gr block of 4 on express, registered letter from Lwów 3.VII.39 to Karlsbad 5.7.39. Mail-coach cachet Breslau-Beuthen-zug 042 - 4.7.39. Foreign-currency inspection marked. Sign. Vaumund.120,-
613.**№ Bl. 8 Mi. Bl. 8 Sc. B 35 • 1939, Legiony, blok. • 1939, Legion Block. • 1939, Legion souvenir sheet. (Fi. 120,-)100,-
614.**№ 336 - 38 Mi. Bl. 8 Sc. B 35 • 1939, znaczki, parka i trójka z bloku Legiony. • 1939, 3 Marken, Paar und Dreierblock aus Legion Block. • 1939, 3 stamps, pair and block of 3 from Legion souvenir sheet. (Fi. 200,-)120,-
615.• List polecony z Przemyśla 6.VIII.20 do USA z propagandowym dwujęzycznym hasłem “Pomagajcie odbudowie Polski, kupując Polską Pożyczkę Rządową. • R-Brief aus Przemyśl 6.VIII.20 to USA mit zwei sprachigem Propagandastempel zugunsten des polnischen Wiederaufbau - Fonds. • Registered letter from Przemyśl 6.VIII.20 to USA with propaganda two-languages slogan: „Help in reconstruction of Poland, buy Polish Government Bonds”350,-
616.• List z Łodzi 22.XII.23 z wirnikiem propagandowym nr 101 [D]. • Brief aus Łódź 22.XII.23 mit Propaganda - Werbestempel Nr. 101 [D]. • Letter from Łódź 22.XII.23 with machine slogan cancel type 101 [D]200,-
617.№ 230 - 32 Mi. 249 - 51 Sc. 246 - 48 • Seria Kongresu Medycyny ostemplowana stemplem okolicznościowym “IV Międzynarodowy Kongres Medycyny i Farmacji Wojskowej, Warszawa 30.V - 4.VI.1927”. • Kongress - Satz mit Sonderstempel: IV Internationaler Kongress für Militärmedizin und Pharmazie, Warschau 30.V. - 4.VI.1927. • Congress set tied by special cachet: IV International Congress of Military Medicine and Pharmacy, Warsaw 30.V. - 4.VI.1927.120,-
618.№ 192 Mi. 211 Sc. 225 • Orzeł 50gr na liście poleconym z Warszawy 29.V.27 do Pińska 30.V.27 z kasownikiem okolicznościowym Kongresu Medycyny i Farmacji Wojskowej. • Adler 50gr auf R-Brief aus Warschau 29.V.27 nach Pińsk 30.V.27 mit Sonderstempel des Kongress für Militärmedizin und Pharmazie. • Eagle 50gr on registered letter from Warsaw 29.V.27 to Pińsk 30.V.27 with special cachet of Congress of Military Medicine and Pharmacy.120,-
619.№ 232 x 2 Mi. 251 x 2 Sc. 248 x 2 • Kongres Medycyny, 2 zn. 40gr ostemplowane stemplem okolicznościowym “IV Międzynarodowy Kongres Medycyny i Farmacji Wojskowej, Warszawa 30.V - 4.VI.1927” na liście poleconym z Warszawy 31.V.27 do Francji. • Kongress, 2 Werte je 40gr entwertet mit Sonderstempel: IV Internationaler Kongress für Militärmedizin und Pharmazie, Warschau 30.V. - 4.VI.1927 auf R-Brief aus Warschau 31.V.27 nach Frankreich. • Congress, 2 stamps of 40gr tied by special cachet: IV International Congress of Military Medicine and Pharmacy, Warsaw 30.V. - 4.VI.1927 on registered letter from Warsaw 31.V.27 to France.200,-
620.№ 232 x 2 Mi. 251 x 2 Sc. 248 x 2 • Kongres Medycyny, 2 zn. 40gr ostemplowane stemplem okolicznościowym Międzynarodowego Kongresu Medycyny i Farmacji Wojskowej na liście poleconym z Warszawy 17.VI.27 do Bazylei, Szwajcaria 19.6.27. • Kongress, 2 Werte je 40gr entwertet mit Sonderstempel des Kongress für Militärmedizin und Pharmazie auf R-Brief aus Warschau 17.VI.27 nach Basel, Schweiz 19.6.27. • Congress, 2 stamps of 40gr tied by special cachet of Congress of Military Medicine and Pharmacy on registered letter from Warsaw 17.VI.27 to Basle, Switzerland 19.6.27.250,-
621.№ Bl 1 Mi. Bl 1 Sc. 251 • Wystawa Filatelistyczna, blok skasowany kasownikami wystawowymi z 6.V.28 na lokalnym liście poleconym z Warszawy, stempel odbiorczy Warszawa 1, 6.V.28. • Briefmarkenausstellung, Block entwertet mit Ausstellungstempeln vom 6.V.28 auf Orts-R-Brief aus Warschau. Ankunftstempel Warszawa 1, 6.V.28 • Philatelic Exhibition, souvenir sheet cancelled by special exhibition cancels of 6.V.28 on local registered letter from Warsaw, receipt cancel Warszawa 1, 6.V.28.700,-
622.№ 234 Mi. 253 Sc. 250 • Piłsudski 25 gr na liście miejscowym. Stempel “Pomorska Wystawa Ogrodniczo-Przemysłowa, Toruń 28.VII - 4.X.1928” • Piłsudski 25 gr auf Ortsbrief mit Sonderstempel: Pommerische Ausstellung für Gartenbau und Industrie, Thorn 28.VII. - 4.X.1928. • Piłsudski 25 gr on local letter with special cachet: Pomeranian Exhibition of Gardening and Industry, Toruń 28.VII. - 4.X.1928.250,-
623.№ 244 Mi. 263 Sc. 260 • Orzeł 25gr na widokówce z kasownikiem “Zakład Przyrodoleczniczy Kosów k/Kołomyji D-ra Tarnawskiego”. Dodatkowy stempel “Nachgebühr 1” • Adler 25gr auf Bildkarte mit Stempel “Naturheilanstalt Kosów bei Kolomea von Dr. Tarnawski. Zusatzlich Stempel “Nachgebühr 1” • Eagle 25gr on picture card with cancel “Physiotherapeutic clinic Kosów near Kolomea of Dr. Tarnawski. Additional marked “Nachgebühr 1”180,-
624.• “Mistrzostwa świata w hokeju na lodzie, Krynica 22.I.31” kasownik na liście z Krynicy do Warszawy. Stan słaby. • Stempel “Eishockey - Weltmeisterschaften, Krynica 22.I.31” auf Brief von Krynica nach Warschau. Schlechte Erhaltung. • “World Ice Hockey Championship, Krynica 22.I.31” cancel on letter from Krynica to Warsaw. Poor condition.180,-
625.№ 226, 248, 258 x 2 Mi. 245, 267, 279 x 2 Sc. 242, 265, 275 x 2 • List lotniczy z Torunia 21.V.33 do Lucerny ze stemplem 700 lat Torunia. Na odwrocie nalepka PCK 10gr i stempel tranzytowy Warszawa 16, Port lotniczy, 22.V.33. • Flugpostbrief aus Thorn 21.V.33 nach Luzern mit Sonderstempel 700 Jahre Thorn. Rückseitig mit Vignette des Polnischen Roten Kreuzes 10gr und Transitstempel Warschau 16, Flughafen, 22.V.23. • Air mail letter from Toruń 21.V.33 to Lucerne with special cachet 700 years of Toruń. On reverse Polish Red Cross label 10gr and transit cancel Warsaw 16, air port,22.V.23.120,-
626.№ 258 - 60, 250 Mi. 279 - 81, 271 Sc. 267, 275, B28, C10 • Kasowniki: 700 lat Torunia i Wystawa Filatelistyczna, R-ka okolicznościowa na miejscowym liście ekspresowym z Torunia 20.V.33 • Soderstempeln: 700 Jahre Thorn und Briefmarkenausstellung, sowie Sonder-R-Stempel auf Orts-Express-R-Brief von Thorn 20.V.33. • Special cancels: 700 years of Toruń and Philatelic Exhibition, special R-mark on local, express, registered letter from Toruń 20.V.33.120,-
627.№ 250, 259, 260 Mi. 271, 280, 281 Sc. 267, B28, C10 • Oficjalna kartka pocztowa wystawy z autografem Miksteina jako lotnicza polecona ze stemplami wystawowymi z 22.V.33. • Ausstellungspostkarte mit Unterschrift von Mikstein als Flugpost-R-Karte mit Ausstellungsstempeln vom 22.V.33. • Exhibition postcard with Mikstein signature as air mail, registered card with exhibition cancels of 22.V.33.120,-
628.№ 251, 259 Mi. 272, 280 Sc. 268, C10 • Widokówka z Warszawy 25.III.33 do Norwegii. Rzadki kasownik “VII Międzynarodowy Kongres Historyków, 21 - 27 sierpnia 1933” • Ansichtskarte aus Warschau 25.III.33 nach Norwegen. Selten Sonderstempel: VII Internationaler Geschichtskongress, 21-27 August 1933. • View card from Warsaw 25.III.33 to Norway with scarce special cancel: VII International Historians Congress, 21-27 August 1933.230,-
629.№ Cp 50IIb, ilus 18, 254 Mi. P 50 II, 275 Sc. 271 • Kartka pocztowa Sienkiewicz 15gr z Warszawy 30.VIII.34 do Stuttgartu, Niemcy. Kasownik okolicznościowy Międzynarodowego Kongresu Geograficznego. • Postkarte Sienkiewicz 15gr aus Warschau 30.VIII.34 nach Stuttgart, Deutschland mit Soderstempel des Internationalen Geographisch-Kongress. • Postcard Sienkiewicz 15gr from Warsaw 30.VIII.34 to Stuttgart, Germany with special cancel of The International Geographic Congress.380,-
630.№ 264 - 65 Mi. 285 - 86 Sc. 280 - 81 • Wystawa filatelistyczna, Katowice, seria ostemplowana kasownikami wystawowymi z 12.V.34 na liście poleconym, okolicznościowa R-ka, fioletowa nalepka wystawowa. • Briefmarkenaustellung, Kattowitz, Satz mit Ausstellungsstempeln vom 12.V.34 auf R-Brief, Sonder-R-Vermerk und violette Vignette. • Philatelic Exhibition, Katowice, set tied by exhibition cancels of 12.V.34 on registered letter, special R-mark and violet label.180,-
631.№ 264 - 65 Mi. 285 - 86 Sc. 280 - 81 • Wystawa filatelistyczna, Katowice, seria ostemplowana fioletowym kasownikiem wystawowym z 13.V.34 na liście do Krakowa. • Briefmarkenaustellung, Kattowitz, Satz entwertet mit violetter Ausstellungsstempel vom 13.V.34 auf Brief nach Krakau. • Philatelic Exhibition, Katowice, set tied by violet exhibition cancel of 13.V.34 on the letter to Cracow.180,-
632.• List z Rio de Janeiro do Warszawy. Jako stempla odbiorczego użyto stempel okolicznościowy “I Igrzyska Sportowe Polaków z Zagranicy, Warszawa 1, 27.VII.34”. • Brief aus Rio de Janeiro nach Warschau. Sonderstempel verwendet als Ankunftstempel: I Sportspiel der Auslandspolen, Warschau 1, 27.VII.34. • Letter from Rio de Janeiro to Warsaw. Special cancel used as arrival cancel: I Polish emigrants competition, Warsaw 1, 27.VII.34.200,-
633.№ 273 x 2 Mi. 294 x 2 Sc. 287 x 2 • Kasownik okolicznościowy “Wszechświatowa Olimpiada Szachowa, Kongres FIDE, 16 - 31.VIII.35, Warszawa 1” • Sonderstempel “Schach- Weltmeisterschaften, Kongress FIDE, 16 - 31.VIII.35, Warschau 1” • Special cancel “Worldwide Chess Olympic Games, Congress FIDE, 16-31.VIII.35, Warsaw 1”120,-
634.№ 275 Mi. 296 Sc. 289 • Pocztówka z Warszawy do Budapesztu ostemplowana kasownikiem okolicznościowym “Wszechświatowa Olimpiada Szachowa, Kongres FIDE, 16 - 31.VIII.35, Warszawa 1” • Bildkarte aus Warschau nach Budapest mit Sonderstempel “Schach- Weltmeisterschaften, Kongress FIDE, 16 - 31.VIII.35, Warschau 1” • Picture card from Warsaw to Budapest with special cancel “Worldwide Chess Olympic Games, Congress FIDE, 16-31.VIII.35, Warsaw 1”340,-
635.№ Cp 71A Mi. P 70F • Kartka pocztowa MS Piłsudski (okręt) 15 gr z Warszawy 30.IX.35 do Bydgoszcz ze stempelem okolicznościowym Wystawy Drogowej. • Postkarte MS Piłsudski (Schiff) 15gr aus Warschau 30.IX.35 nach Bydgoszcz mit Sonderstempel der Verkehrsausstellung. • Postcard MS Piłsudski (ship) 15gr from Warsaw 30.IX.35 to Bydgoszcz with special cancel of Road Exhibition.160,-
636.• Karnet Wystawy Drogowej ze stemplem okolicznościowym z 21.IX.35. • Heftchen der Verkehrsausstellung mit Sonderstempel vom 21.IX.35. • Booklet of Road Exhibition with special cancel of 21.IX.35.320,-
637.• Pocztówka z kasownikiem “Stadion Reprezentacyjny W.P., Mecz Polska - Niemcy, 13.IX.36”, bardzo rzadki !! • Bildkarte mit Sonderstempel “ Repräsentationsstadion, Fussballtreffen Polen - Deutschland, 13.IX.36”, sehr selten !! • Picture card with commemorative cancel “Representative stadion, soccer match Poland - Germany, 13.IX.36”, very rare !!1 100,-
638.• List z Juraty 22.VI.37 do Warszawy z kasownikiem “Międzynarodowy IV Turniej Szachowy o Mistrzostwo Polski” • Brief aus Jurata 22.VI.37 nach Warschau mit Sonderstempel “Internationaler IV Schachturnier für Polnische Meisterschaft. • Letter from Jurata 22.VI.37 to Warsaw with special cancel “ IV International Chess Meet of Polish Championship”360,-
639.• Kartka z Juraty 6.VI.37 do Warszawy z kasownikiem “Międzynarodowy IV Turniej Szachowy o Mistrzostwo Polski” • Bildkarte aus Jurata 6.VI.37 nach Warschau mit Sonderstempel “Internationaler IV Schachturnier für Polnische Meisterschaft. • Picture card from Jurata 6.VI.37 to Warsaw with special cancel “ IV International Chess Meet of Polish Championship”380,-
640.• Widokówka z kasownikiem okolicznościowym “29 Jubileuszowy Kongres Esperantystów 7 - 14.VIII.1937, Warszawa” • Ansichtskarte mit Sonderstempel “ 29 Jubiläumskongress der Esperantisten 7-14.VIII. 1937, Warschau” • Picture card with commemorative cancel “29 Jubilee Congress of Esperantists 7 - 14.VIII.1937, Warsaw”130,-
641.• List z Dziekanowic 31.XII.37 do Łodzi ze stemplem propagandowym “Zwiedzajcie Ruiny Piastowskie w Ostrowie Lednickim k/Gniezna”. • Brief aus Dziekanowice 31.XII.37 nach Łódź mit Propagandastempel, Popularisierung der Piastendenkmäler in Ostrow Lednicki bei Gniezno. • Letter from Dziekanowice 31.XII.37 to Łódź with slodan cancel popularizing ruins of castle in Ostrow Lednicki near Gniezno.200,-
642.№ Bl 5A Mi. Bl 5B Sc. B29 • Wystawa filatelistyczna, blok cięty z kasownikiem wystawowym z 3.V.38, stempel pierwszego dnia obiegu, FDC ! • Briefmarkenausstellung, ungezähnt Block mit Ausstellungsstempel vom 3.V.38, Ersttagsstempeln, FDC ! • Philatelic Exhibition, imperforated souvenir sheet with exhibition cachet of 3.V.38, first day of circulation, FDC !120,-
643.№ Bl 5B Mi. Bl 5A Sc. B29 • Wystawa filatelistyczna, blok ząbkowany z kasownikiem okolicznościowym Zjazdu Związku Stowarzyszeń Filatelistycznych z 7.V.38 • Briefmarkenausstellung, gezähnt Block mit Sonderstempel: Versammlung des Philatelisten-Verbandes vom 7.V.38. • Philatelic Exhibition, perforated souvenir sheet with special cancel Conference of Polish Philatelic Associations of 7.V.38.150,-
644.№ Cp 78 Mi. P 77 • Kartka pocztowa Mościcki 15gr z kasownikiem okolicznościowym “Odsłonięcie Kopca Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zawadach pow.siedleckiego 15.V.1938. Mordy”. Kartka ze śladami zgniecenia. • Postkarte Mościcki 15gr mit Sonderstempel “Errichtung des Piłsudski-Hügels in Zawady 15.V.1938. Mordy”. Postkarte mit Papirfalten. • Postcard Mościcki 15gr with commemorative cancel “Inauguration of Mound of Marshal Piłsudski in Zawady 15.V.1938. Mordy”. Postcard partly bent.120,-
645.№ Bl. 6 Mi. Bl. 6 Sc. B 31 • Blok Stratosfera na liście poleconym, okolicznościowy kasownik Zakopane 23.IX.38. • Stratosphärenflug Block auf R-Brief entwertet mit Sonderstempel Zakopane 23.IX.38. • Statosphere flight souvenir sheet on registered letter tied by special cachet Zakopane 23.IX.38. (Fi. 160,-)120,-
646.№ 294 Mi. 315 Sc. 308 • Kartka pocztowa z kasownikiem okolicznościowym “VI Lubelsko-Podlaskie Zawody Lotnicze w Świdniku” i datownik Świdnik k/Lublina 17.II.1939. • Postkarte mit Sonderstempel: Wettfliegen in Świdnik und Tagesstempel: Świdnik bei Lublin 17.II.1939. • Postcard with commemorative cancel: Air competition in Świdnik and date cachet Świdnik near Lublin 17.II.1939.320,-
647.№ 332 Mi. 353 Sc. 337 • FIS 30gr na widokówce FIS-u z kasownikiem okolicznościowym Zakopane FIS 1939 z 19.II.39 do Kassel, Niemcy. • FIS 30gr auf FIS -Bildkarte mit Soderstempel FIS Zakopane 1939 vom 19.II.39 nach Kassel, Deutschland. • FIS 30gr on FIS view card with special cancel FIS Zakopane 1939 of 19.II.39 to Kassel, Germany.120,-
648.№ 332 Mi. 353 Sc. 337 • FIS 30gr i 2 nalepki na oficjalnej kopercie FIS z Zakopanego 18.II.39 do Lwowa. • FIS 30gr und 2 Vignetten auf offiziel FIS-Kuvert von Zakopane 18.II.39 nach Lemberg. • FIS 30gr and 2 labels on official FIS cover from Zakopane 18.II.39 to Lwów.120,-
649.№ 226 Mi. 245 Sc. 242 • Widokówka z okolicznościowym stemplem “Kongres Eucharystyczny, Radom 1, 14.VI.33” • Ansichtskarte mit Sonderstempel “Eucharistischer Kongress, Radom 1, 14.VI.33” • Picture card with commemorative cancel “ Eucharistic Congress, Radom 1, 14.VI.33”220,-
650.• z Konwoju Pocztowego Truskawiec - Drohobycz 3114 - 9.V.30 do Lwowa. • aus dem Postgeleitzug Truskawiec - Drohobycz 3114 - 9.V.30 nach Lemberg. • from post escord Truskawiec - Drohobycz 3114 - 9.V.30 to Lwów.150,-
651.№ Cp 62II, ilust. 9 Mi. P 65 • Kartka pocztowa Wit Stwosz 15/30gr. Poczta peronowa Częstochowa. Ambulans pocztowy Kraków - Warszawa 13.XI.34. • Postkarte Veit Stoss 15/30gr. Bahnsteigspost aus Częstochowa. Postwagen Krakau - Warschau 13.XI.34. • Postcard Veit Stoss 15/30gr. Train’s platform post from Częstochowa. Post-coach Cracow - Warsaw 13.XI.34.300,-
652.№ 281, 282, 285 Mi. 302, 303, 306 Sc. 295, 296, 299 • Widoki 10, 15 i 30gr na liście poleconym z Radomia 25.III.37 do Garbatki 26.III.37. R-ka Pośrednictwo pocztowe Związku Kupców w Kasie Kredytowej. • Sehenswürdigkeiten 10, 15 und 30gr auf R-Brief aus Radom 25.III.37 nach Garbatka 26.III.37. R-Zettel aus Posthilfsstelle des Kaufmannsverbandes. • Views 10,15 and 30gr on registered letter from Radom 25.III.37 to Garbatka 26.III.37. R-label from postal agency of dealer’s association.250,-
653.• List polecony z Radomia 8.IX.37 do Garbatki. R-ka Pośrednictwa pocztowego przy Hotelu Europejskim. • R-Brief von Radom 8.IX.37 nach Garbatka. R-Zettel aus Posthilfsstelle an der Europa-Hotel. • Registered letter from Radom 8.IX.37 to Garbatka. R-label from sub-post office of European Hotel.300,-
654.№ 275 II Mi. 296 II Sc. 289 • Piłsudski 25gr skasowany wirnikowym kasownikiem propagandowym na liście z Warszawy 17.V.35 do Gdańska, wysłany przez portiera Hotelu Bristol. • Piłsudski 25gr entwertet mit Propaganda-Werbestempel auf Brief von Warschau 17.V.35 nach Danzig, befördert durch Portier der Bristol Hotel. • Piłsudski 25gr tied by slogan, machine cancel on letter from Warsaw 17.V.35 to Gdańsk, sending with the aid of porter of Bristol Hotel.250,-
655.• List polecony nadany w Oddziale Pocztowo-Telekomunikacyjnym Warszawa 1 w Banku Handlowym 31.V.37 do Radomia 31.V.37 • R-Brief befördert an Postnebenstelle Warszawa 1 in Handelsbank 31.V.37 nach Radom 31.V.37. • Registererd letter sending from postal agency Warszawa 1 in Commercial Bank 31.V.37 to Radom 31.V.37.150,-
656.• 14 wycinków z kasownikami Warszawa 2, Oddział na dworcu Warszawa Wileńska. • 14 Briefstücke mit Stempeln Warszawa 2, Postnebenstelle an Bahnhof Warszawa Wileńska. • 14 pieces with cancels Warszawa 2, postal branch in railway station Warszawa Wileńska.140,-
657.• List urzędowy, okienkowy z Warszawy 8.I.38 do Gdyni-Orłowo 14.I.38, zwrot do nadawcy. • Dienst-Fenstbrief aus Warschau 8.I.38 nach Gdynia-Orłowo 14.I.38 und züruck nach Absender. • Official, window letter from Warsaw 8.I.38 to Gdynia-Orłowo and back to sender.200,-
658.№ 287, 295, 304 Mi. 308, 316, 325 Sc. 301, 309, 318 • Adres pomocniczy z Warszawy 17.IX.38 do Garbatki, stempel “Doręczono d.18/IX.1938 r. Listonosz:” • Paketkarte aus Warschau 17.IX.38 nach Garbatka mit Poststempel “Bestellung d. 18/IX.1938 r. Briefträger” • Parcel form from Warsaw 17.IX.38 to Garbatka with mark “Delivered d. 18/IX.1938 r. Postman”130,-
659.№ Mi. 343a Sc. 325 • J.Mermoz 30c [Yv 337] na widokówce z Paryża 13.VI.1937 do Warszawy. Adnotacje dotyczące prób doręczenia korespondencji. • J.Mermoz 30c auf Bildkarte aus Paris 13.VI.1937 nach Warschau mit Vermerken wegen Bestellung der Korrespondenz. • J. Mermoz 30c on picture card from Paris 13.VI.1937 to Warsaw with handstruck marking concern to delivery of correspondence.120,-
660.• z Warszawy 3.VIII.28 do Pabianic. Frankatura mechaniczna z grupy A, maszyna Midget. Firma: d.Magister Klawe S.A. Warszawa. • aus Warschau 3.VIII.28 nach Pabianice, Maschinenfrankatur Type A, Maschine Midget, Firma: d.Magister Klawe S.A. Warszawa. • from Warsaw 3.VIII.28 to Pabianice, machine postage type A, machine Midget, firm: d.Magister Klawe S.A. Warszawa.120,-
661.• Frankatura mechaniczna: Łódzki Bank Depozytowy 1.4.33. • Maschinenfrankatur: Depositionsbank von Łódź vom 1.4.33. • Machine postage: Deposit Bank in Łódź of 1.4.33.120,-
662.• Polecony, ekspresowy z Warszawy 9.XI.33 do Pragi, Czechosłowacja 10.XI.33. Frankatura mechaniczna Ministerstwa Komunikacji. • Express-R-Brief aus Warschau 9.XI.33 nach Prag, Tschechoslowakei 10.XI.33 mit Maschinenfrankatur: Ministerium für Verkehr. • Express, registered letter from Warsaw 9.XI.33 to Prague, Czechoslovakia 10.XI.33 with machine postage of Ministry of Transport.120,-
663.• Frankatura mechaniczna: Giesche Spółka Akcyjna - Katowice 13.4.34. • Maschinenfrankatur: Giesche Aktiengesellschaft - Kattowitz 13.4.34. • Machine postage: Giesche Company Ltd. - Katowice 13.3.34.110,-
664.• z Bielska 12.12.36, koperta okienkowa, frankatura mechaniczna z grupy B. Firma LENKO Zakłady Przemysłu Włókienniczego. Bielsko. • Fenstkuvert aus Bielsko 12.12.36 mit Maschinenfrankatur Type B, Firma: LENKO Textilfabrik. Bielsko. • Window cover from Bielsko 12.12.36 with machine postage, type B. Firm: LENKO Textile Factory. Bielsko.120,-
665.• List polecony z Bielska 26.4.39 do Pabianic 27.IV.39, frankatura mechaniczna z grupy B. Firma LENKO Zakłady Przemysłu Włókienniczego. Bielsko. • R-Brief aus Bielsko 26.4.39 nach Pabianice 27.IV.39 mit Maschinenfrankatur Type B, Firma: LENKO Textilfabrik. Bielsko. • Registered letter from Bielsko 26.4.39 to Pabianice 27.IV.39 with machine postage, type B. Firm: LENKO Textile Factory. Bielsko.150,-
666.• List polecony z Warszawy 29.12.36 do Pabianic 30.XII.36. Frankatura mechaniczna: Towarzystwo Ubezpieczeń “Przezorność”. • R-Brief aus Warschau 29.12.36 nach Pabianice 30.XII.36. Maschinenfrankatur: Versicherungsgesellschaft “Przezorność” • Registered letter from Warsaw 29.12.36 to Pabianice 30.XII.36. Machine postage: Insurance Company “Przezorność”.150,-
667.• Polecony z Krakowa 18.8.37 do Pabianic 19.VIII.37. Frankatura mechaniczna: Państwowy Bank Rolny. • R-Brief aus Krakau 18.8.37 nach Pabianice 19.VIII.37. Maschinenfrankatur: Staatliche Landesbank. • Registered letter from Cracow 18.8.37 to Pabianice 19.VIII.37. Machine postage: State Land Bank.120,-
668.• z Gdyni 22.10.37 do Pabianic. Frankatura mechaniczna z grupy B. Firma: BERGTRANS Towarzystwo Żeglugowe, Gdynia. • aus Gdynia 22.10.37 nach Pabianice. Maschinenfrankatur Type B, Firma: BERGTRANS Schiffahrtsgesellschaft, Gdynia. • from Gdynia 22.10.37 to Pabianice with machine postage, type B. Firm: BERGTRANS Shipping Company, Gdynia.150,-
669.• Polecony z Wilna 7.IV.39 do Pabianic 8.IV.39. Frankatura mechaniczna, firma: ELEKTRIT T-wo Radiotechniczne. • R-Brief aus Wilno 7.IV.39 nach Pabianice 8.IV.39. Maschinenfrankatur, Firma: ELEKTRIT Rundfunkgesellschaft. • Registered letter from Wilno 7.IV.39 to Pabianice 8.IV.39 with machine postage. Firm: ELEKTRIT Radio Engineering Company.150,-
670.• Polecony z Wilna 8.IV.39 do Pabianic 9.IV.39. Frankatura mechaniczna, firma: ELEKTRIT T-wo Radiotechniczne. • R-Brief aus Wilno 8.IV.39 nach Pabianice 9.IV.39. Maschinenfrankatur, Firma: ELEKTRIT Rundfunkgesellschaft. • Registered letter from Wilno 8.IV.39 to Pabianice 9.IV.39 with machine postage. Firm: ELEKTRIT Radio Engineering Company.150,-
671.• Polecony z Włocławka 28.4.39 do Pabianic 29.IV.39. Frankatura mechaniczna, firma: F.Bohm Zjednoczone Fabryki Cykorii. • R-Brief aus Włocławek 28.4.39 nach Pabianice 29.IV.39. Maschinenfrankatur, Firma: F.Bohm Vereinigten Fabriken der Zichorien. • Registered letter from Włocławek 28.4.39 to Pabianice 29.IV.39 with machine postage. Firm: F.Bohm United Factories of Chicory.150,-
672.• Polecony z Warszawy 28.VI.39 do Radomia 29 i 30.VI.39. Frankatura mechaniczna z grupy B. Firma: TELEFUNKEN. • R-Brief aus Warschau 28.VI.39 nach Radom 29 und 30.VI.39, Maschinenfrankatur Type B, Firma: TELEFUNKEN. • Registered cover from Warsaw 28.VI.39 to Radom 29 and 30.VI.39, machine postage type B, firm: TELEFUNKEN.150,-
673.**№ 284 x 4, 294 x 4, 295 x 4, 296 x 4 Mi. 305 x 4, 315 x 4, 316 x 4, 317 x 4 Sc. 298 x 4, 308 x 4, 309 x 4, 310 x 4 • 1937, Zeszycik znaczkowy nr 4b z nadrukiem “5zł 50gr”, cena sprzedażna ? • 1937, Markenheftchen Nr. 4b mit Aufdruck “5zł 50gr”, Ladenpreis ? • 1937, stamps booklet No. 4b with overprint “5zł 50gr”, acceptable price ? (Fi. 500,-)300,-
674.**№ 294 x 4, 295 x 4, 298 x 4, 303 x 4 Mi. 315 x 4, 316 x 4, 319 x 4, 324 x 4 Sc. 308 x 4, 309 x 4, 312 x 4, 317 x 4 • 1938, Zeszycik znaczkowy, nr 5a typ I zawierający 16 znaczków. • 1938, Markenheftchen Nr. 5a Type I mit 16 Marken. • 1938, stamps booklet No. 5a type I with 16 stamps. (Fi. 280,-)320,-
675.**№ 294 x 4, 295 x 4, 298 x 4, 303 x 4 Mi. 315 x 4, 316 x 4, 319 x 4, 324 x 4 Sc. 308 x 4, 309 x 4, 312 x 4, 317 x 4 • 1938, Zeszycik znaczkowy, nr 5c typ III zawierający 16 znaczków. • 1938, Markenheftchen Nr. 5c Type III mit 16 Marken. • 1938, stamps booklet No. 5c type III with 16 stamps. (Fi. 280,-)320,-
676.№ Cp 17II, D15, D19 Mi. P 15III, Porto 15, 19 Sc. J24, J28 • 1920, Kartka pocztowa 15/10h, przedruk krakowski i znaczki dopłaty 5 i 50h, użyte jako znaczki opłaty !!!, jako polecona z Sędziszowa do Czechosłowacji. Zażółcenia papieru. • 1920, Postkarte 15/10h, krakauer Aufdruck und Portomarken 5, 50h verwendet als Freimarken !!! R-Karte aus Sędziszów nach Tschechoslowakei. Beleg mit leichter Patina. • 1920, Postcard 15/10h, Cracow overprint and postage due stamps 5, 50h used as ordinary stamps !! Registered mail from Sędziszów to Czechoslowakia. Lightly patina on paper.350,-
677.**№ D38 x2 Mi. P38 x 2 Sc. J41 x2 • 1921, Parka pozioma znaczków dopłaty 2mk z niekatalogowanym błędem jest “2” zamiast “2mk”. Brak oznaczenia waluty. Fotoatest Schmutz. • 1921, waagerechtes Paar, Portomarken 2mk ohne Währungsvermerk, “2” statt “2mk”. Nicht katalogisiert Fehler. Fotoattest Schmutz. • 1921, horizontal pair, postage due stamps 2mk without currency mark, not catalogued error, photo certificate Schmutz.1 100,-
678.№ D50 x 2, D49 x 122 Mi. P50 x 2, P49 x 122 Sc. J56 x 2, J55 x 122 • 1923, znaczki dopłaty, 2 po 2000mk i 122 szt. !!! po 1000mk na liście przesyłowym z Nowego Sącza 22.X.23 do Grybowa 22.X.23 i zwrot do Nowego Sącza 31.X.23. • 1923, Portomarken, 2 je 2000mk und 122 Stück !! zu je 1000mk auf Begleitschein aus Nowy Sącz 22.X.23 nach Grybów 22.X.23 und weiter nach Nowy Sącz 31.X.23 nachgesandt. • 1923, postage due stamps, 2 of 2000mk and 122 stamps !!! of 1000mk on accompaying parcel form from Nowy Sącz 22.X.23 to Grybów 22.X.23 and next back to Nowy Sącz 31.X.23.150,-
679.**№ D65II - D72II Mi. 65II - 72II Sc. J68 -J75 • 1924, dopłaty, 6 znaczków, kompletna seria, typ II na grubym papierze, w czworoblokach. • 1924, Portomarken, 6 Werte, kompletter Viererblocksatz, Type II auf gewöhnlichem Papier. • 1924, Postage due complete set of 6 stamps, type II on thick paper, block of 4. (Fi. 1.360,-)1 200,-
680.**№ D67 Mi. P67 Sc. J70 • 1924, zn. dopłaty 4gr, parka pionowa, częściowe ząbkowanie, gw. Schmutz. • 1924, Portomarke 4gr, senkrechtes Paar, Teilzähnung, gepr. Schmutz. • 1924, Postage due stamp 4gr, vertical pair only partly perforated, signed Schmutz.200,-
681.(*)№ P D79 Mi. P79 Sc. J82 • 1924, zn. dopłaty 5zł, Próba, nieząbkowana parka, gw. Schmutz. • 1924, Portomarke 5zł, Probedruck, ungezähnt Paar. Gepr. Schmutz. • 1924, Postage due stamp 5zł, proof, imperforated pair. Signed Schmutz.150,-
682.№ D69 x 5, D72 x 2 Mi. P69 x 5, P72 x 2 Sc. J72 x 5, J75 x 2 • Nieofrankowany list z Kijowa Dworzec 10.3.32 do Warszawy 12.III.32 i teraz ofrankowany 5 zn. dopłaty 10gr i 2 po 25gr. • Unfrankierter Brief aus Kiew Bahnhof 10.3.32 nach Warschau 12.III.32 und jetzt frankiert mit 5 Portomarken zu 10gr und 2 je 25gr. • Letter without postage from Kiev Railway Station 10.3.32 to Warsaw 12.III.32 and now franked with postage due stamps 5 of 10gr, 2 of 25gr.180,-
683.№ D88 x 2 Mi. P91 x 2 Sc. J91 x 2 • 1938, List z Częstochowy do Kielc opłacony zn. skarbowym 25gr. Adnotacja T50 i później zn. dopłaty 50gr w Częstochowie i 50gr w Kielcach. Podwójnie opłacona dopłata. Ciekawa koperta !! • 1938, Brief aus Częstochowa nach Kielce frankiert mit Fiskalmarke 25gr. Vermerk T50 und weiter 50gr Portomarke in Częstochowa und 50gr in Kielce. Doppel-Portogebühr. Sehr interessantes Beleg !! • 1938, letter from Częstochowa to Kielce franked with revenue stamp 25gr. Marked T50 and next 50gr postage due stamp in Częstochowa and 50gr in Kielce. Twice payed. Very interesting cover !!250,-
684.№ D69 I x 1 1/2 Mi. P69 x 1 1/2 Sc. J72 x 1 1/2 • Znaczek dopłaty 10gr + połówka znaczka na skarcie ostemplowane Mościska 28.I.25. • Portomarke 10gr und halbierte Marke auf Postformular entwertet mit Mościska 28.I.25 • Postage due stamp 10gr and bisected stamp on postal form tied by cancel Mościska 28.I.25300,-
685.№ D69 x 1/2 Mi. P69 x 1/2 Sc. J72 x 1/2 • Połówka znaczka dopłaty 10gr na skarcie ostemplowana Mościska 26.I.25. • Halbierte Portomarke 10gr auf Postformular entwertet mit Mościska 26.I.25 • bisected postage due stamp 10gr on postal form tied by cancel Mościska 26.I.25200,-
686.№ D89 Mi. P81 Sc. J92 • 1934, znaczek dopłaty 10gr/1zł Mościcki, papier żeberkowany skośnie !!, gw. Krawczyk. • 1934, Portomarke 10gr/1zł Mościcki, schräg !! gestreiftes Papier, gepr. Krawczyk. • 1934, postage due stamp 10ge/1zł Mościcki, diagonally !! laid paper, signed Krawczyk.100,-
687.**№ D92- D99 Mi. P92 -P99 Sc. J95 - J102 • 1938, dopłaty, 8 zn. , kompletna seria w 4-blokach. • 1938, Portomarken, 8 Werte, kompletter Viererblocksatz. • 1938, postage due, 8 stamps, complete set in blocks of 4. (Fi. 160,-)100,-
688.**/*№ D93 P2 Mi. P93 Sc. J96 • 1938, znaczek dopłaty 10gr, PRÓBA nr P2, pionowa parka, gw. Schmutz. • 1938, Portomarke 10gr, PROBEDRUCK Nr. P2, senkrechtes Paar, gepr. Schmutz. • 1938, postage due stamp 10gr, proof No. P2, vetical pair, signed Schmutz. (Fi. 2.000,-)1 000,-
689.№ 78, 81 Mi. 82, 85 Sc. 126, 129 • Przekaz pocztowy z Wieliczki 5.VIII.19 do Skawiny 7.8.19 ofrankowany zn. 1.50kr. Na odwrocie zn. obiegowy 25h ostemplowany “Porto”. • Postanweisung aus Wieliczka 5.VIII.19 nach Skawina 7.8.19 frankiert mit Freimarke 1.50kr. Rückseitig Freimarke 25h entwertet mit Vermerk “Porto”. • Postal money order from Wieliczka 5.VIII.19 to Skawina 7.8.19 franked by 1.50kr stamp. On reverse regular stamp 25h tied with marked “Porto”.200,-
690.№ 55 - 65, 73A Mi. 54 - 64, 65 Sc. 61 - 71, 109 • Znaczki obiegowe z lokalnymi przedrukami “Porto” Kraków 10 [Zwierzyniec] na kopercie z Liska 20.V.19 do Krakowa 10, 21.V.19. • Freimarken mit Lokal-Handstempelaufdruck “Porto” Kraków 10 auf Umachlag aus Lisko 20.V.19 nach Krakau 10, 21.V.19. • Regular stamps with hand mark “Porto” Kraków 10 [Zwierzyniec] on cover from Lisko 20.V.19 to Cracow 10, 21.V.19.140,-
691.№ 143, 165 Mi. 181, 183 Sc. 169B, 193 • 1924, znaczki opłaty Orzeł 2000mk i Konarski 3000mk z ręcznym stemplem “T” użyte w Przemyślu jako lokalne znaczki dopłaty. Bardzo rzadki list, dotychczas nieznane lokalne zn. dopłat. • 1924, Adler 2000mk und Konarski 3000mk mit Handstempelaufdruck “T” verwendet in Przemyśl als Lokal- Portomarken. Sehr seltenes Brief, bisher unbekannt Portomarken. • 1924, Eagle 2000mk and Konarski 3000mk with hand mark “T” used as local postage due stamps. Sehr scarce cover, till now unknown local postage due stamps.1 100,-
692.• List wartościowy z Łap 21.X.33 do Leningradu z 3 granicznymi stemplami kontrolnymi. • Wertbrief von Łapy 21.X.33 nach St. Petersburg mit 3 Grenzkontrollenstempeln • Value letter from Łapy 21.X.33 to St. Petersburg with 3 frontier inspection marks.350,-
693.• Wartościowy, zagraniczny z Tłustego 26.IV.32 do Antwerpii, Belgia via Urząd Wymiany Katowice 1, ambulans pocztowy Bytom-Wrocław Z-40, Kolonia. Pieczęcie lakowe nienaruszone. • Wert-Auslandsbrief aus Tłuste 26.IV.32 nach Antwerpen, Belgien via Postwechselamt Katowice 1, Postwagen Beuthen-Breslau Z-40, Köln. Unbeschädigt Lacksiegel. • Value foreign letter from Tłuste 26.IV.32 to Antwerp, Belgium via exchange post office Katowice 1. Mail-coach Bytom-Wrocław Z-40, Cologne. Undamaged wax-seals.200,-
694.• Wartościowy z Warszawy 6.XI.34 do Berlina 8.11.34, stempel tranzytowy Poznań 7.11.34. Pieczęcie lakowe nienaruszone. • Wertbrief aus Warschau 6.XI.34 nach Berlin 8.11.34 mit Transitstempel Posen 7.11.34. Unbeschädigt Lacksiegel. • Value letter from Warsaw 6.XI.34 to Berlin 8.11.34 with transit cancel Poznań 7.11.34. Undamaged wax-seals.120,-
695.• List przewozowy z Tomaszowa Rawskiego do Bryn k/Oslo 31.X.25. Stempel tranzytowy Breslau 25.10.25. Sygn. Vaumund. • Begleitschein aus Tomaszów Rawski nach Bryn bei Oslo 31.X.25 mit Transitstempel Breslau 25.10.25. Sign. Vaumund. • Accompaying parcel form from Tomaszów Rawski to Bryn near Oslo 31.X.25 with transit cancel Breslau 25.10.25. Signed Vaumund.120,-
696.• Przekaz pocztowy urzędowy z Dobromila 18.III.19 do Przemyśla 19.III.19, wolny od opłaty pocztowej. • Postfrei-Dienst-Postanweisung aus Dobromil 18.III.19 nach Przemyśl 19.III.19. • Official postal money order from Dobromil 18.III.19 to Przemyśl 19.III.19, post-free.120,-
Całostki • Ganzachen • Postal stationary
697.• Pokwitowanie nadania telegramu z Płocka 14.VII.20 do Bordeaux, Francja. Prowizoryczny stempel pocztowy Płock. • Telegrammaufgabeschein aus Płock 14.VII.20 nach Bordeaux, Frankreich mit provisorischen Stempel Płock. • Acknowledgment of telegram expedition from Płock 14.VII.20 to Bordeaux, France with provisional postmark Płock.120,-
698.• Niemiecka kartka pocztowa z Poznania 21.4.19 do Berlina. Sygn. Vaumund. • Deutsche Postkarte aus Posen 21.4.19 nach Berlin. Sign. Vaumund. • German postcard from Poznań 21.4.19 to Berlin. Signed Vaumund.150,-
699.• Niemiecka kartka pocztowa z Poznania 10.9.19 do Śmigla. Sygn. Vaumund. • Deutsche Postkarte aus Posen 10.9.19 nach Śmigiel. Sign. Vaumund. • German postcard from Poznań 10.9.19 to Śmigiel. Signed Vaumund.120,-
700.№ Cs 3III Mi. K 3III • 1919, Sekretnik 25h/15, wydanie krakowskie z grzecznościowym kasownikiem. • 1919, Kartenbrief 25h/15, krakauer Aufdruck mit Gefälligkeitsstempel. • 1919, Letter card 25h/15, Cracow overprint with philatelic cancel. (Fi. 250,-)110,-
701.№ Cd 3 III (DD) Np • Litera P na doklejonym znaczku. R! Gw. Klickow • In einigen Fällen wurden Kartenbriefen der K3 überduckt, die wagen Portoerhöhnung mit dazugeklebter Briefmarke zu 5 h. on der Schalter gekommen waren • Double overprinted postal form. “P” on the extra sticked stamp.800,-
702.№ Cs 4IIIs Mi. K 4III • 1919, Sekretnik 25h/20, wydanie krakowskie, belka zamiast ornamentu, błąd nr 4IIIs, niekasowany. • 1919, Kartenbrief 25h/20, krakauer Aufdruck, Balken statt Ornament, Fehler Nr. 4IIIs, ungestempelt. • 1919, Letter card 25h/20, Cracow overprint with error No. 4IIIs, balk instead of ornament, mint. (Fi. 240,-)250,-
703.№ Cs 4IIIs Mi. K 4III • 1919, Sekretnik 25h/20, wydanie krakowskie, “Polska Poczta” zamiast “Poczta Polska”, błąd nr 4IIIt, niekasowany. • 1919, Kartenbrief 25h/20, krakauer Aufdruck, “Polska Poczta” statt “Poczta Polska”, Fehler Nr. 4IIIt, ungestempelt. • 1919, Letter card 25h/20, Cracow overprint with error No. 4IIIt, “Polska Poczta” instead of “Poczta Polska”, mint. (Fi. 500,-)400,-
704.№ Cs 4IIIs Mi. K 4III • 1919, Sekretnik 25h/20, wydanie krakowskie, belka zamiast ornamentu, błąd nr 4IIIs, kasowany grzecznościowo Cieszyn 1. • 1919, Kartenbrief 25h/20, krakauer Aufdruck, Balken statt Ornament, Fehler Nr. 4IIIs, Gefälligkeitsstempel Teschen 1. • 1919, Letter card 25h/20, Cracow overprint with error No. 4IIIs, balk instead of ornament, philatelic cachet Cieszyn 1. (Fi. 300,-)150,-
705.№ Cs 4IIIs Mi. K 4III • 1919, Sekretnik 25h/20, wydanie krakowskie, belka zamiast ornamentu, błąd nr 4IIIs, kasowany grzecznościowo Kraków 1. • 1919, Kartenbrief 25h/20, krakauer Aufdruck, Balken statt Ornament, Fehler Nr. 4IIIs, Gefälligkeitsstempel Krakau 1. • 1919, Letter card 25h/20, Cracow overprint with error No. 4IIIs, balk instead of ornament, philatelic cachet Kraków 1. (Fi. 300,-)120,-
706.№ Cs 4IIIs Mi. K 4III • 1919, Sekretnik 25h/20, wydanie krakowskie, “Polska Poczta” zamiast “Poczta Polska”, błąd nr 4IIIt z Tarnowa 5.V.19 do Warszawy. Bardzo rzadki z obiegu pocztowego !! • 1919, Kartenbrief 25h/20, krakauer Aufdruck, “Polska Poczta” statt “Poczta Polska”, Fehler Nr. 4IIIt aus Tarnów 5.V.19 nach Warschau. Sehr selten, durch Post befördert. • 1919, Letter card 25h/20, Cracow overprint with error No. 4IIIt, “Polska Poczta” instead of “Poczta Polska” from Tarnów 5.V.19 to Warsaw, very scarce from postal circulation. (Fi. 1.000,-)700,-
707.№ Ct 1npu Mi. TA 1c • 1919, Dowód nadania telegramu 25hal/10, wydanie krakowskie, z błędem podwyższone “l” w “hal”. • 1919, Telegrammaufgabeschein 25hal/10, krakauer Aufdruck mit Fehler, erhöhte “l” in “hal” • 1919, Acknowledgment of telegram expedition, Cracow overprint, with error increased “l” in “hal” (Fi. 250,-)200,-
708.№ Ct 2npu Mi. TA 2b • 1919, Dowód nadania telegramu 25hal/10, wydanie krakowskie, z błędem “haj” zamiast “hal”. • 1919, Telegrammaufgabeschein 25hal/10, krakauer Aufdruck mit Fehler,”haj” statt “hal” • 1919, Acknowledgment of telegram expedition, Cracow overprint, with error “haj” instead of “hal” (Fi. 150,-)120,-
709.№ Ct 2npu Mi. TA 2b • 1919, Dowód nadania telegramu 25hal/10, wydanie krakowskie, z błędem podwyższone “l” w “hal”. • 1919, Telegrammaufgabeschein 25hal/10, krakauer Aufdruck mit Fehler, erhöhte “l” in “hal” • 1919, Acknowledgment of telegram expedition, Cracow overprint, with error increased “l” in “hal” (Fi. 200,-)150,-
710.№ Ct 2npu, Np. Mi. TA 2b, DD • 1919, Dowód nadania telegramu 25hal/10, wydanie krakowskie, nadruk podwójny. • 1919, Telegrammaufgabeschein 25hal/10, krakauer Aufdruck mit Fehler, doppelter Aufdruck. • 1919, Acknowledgment of telegram expedition, Cracow overprint, with error double overprint. (Fi. 2.500,-)2 000,-
711.№ Ct 2npu, Np. Mi. TA 2b, DD • 1919, Dowód nadania telegramu 25hal/10, wydanie krakowskie, nadruk podwójny. • 1919, Telegrammaufgabeschein 25hal/10, krakauer Aufdruck mit Fehler, doppelter Aufdruck. • 1919, Acknowledgment of telegram expedition, Cracow overprint, with error double overprint. (Fi. 2.500,-)1 800,-
712.№ Ct 11 • 1922, Dowód nadania telegramu, wydanie dla Górnego Śląska 3/20mk, niekasowany. • 1922, Telegrammaufgabeschein, Ausgabe für Oberschlesien 3/20mk, ungestempelt. • 1922, Acknowledgment of telegram expedition, issue for Upper Silesia 3/20mk, mint. (Fi. 700,-)550,-
713.№ Ct 12 • 1923, Dowód nadania telegramu, wydanie dla Górnego Śląska 25/80mk. Bardzo rzadki z obiegu pocztowego !! • 1923, Telegrammaufgabeschein, Ausgabe für Oberschlesien 25/80mk. Sehr selten, durch Post befördert !! • 1922, Acknowledgment of telegram expedition, issue for Upper Silesia 3/20mk, very scarce from postal circulation !! (Fi. 1.500,-)1 300,-
714.№ Ca 2 • Pocztowy adres przesyłkowy, język niemiecki i francuski, typ 18 z pobraniowym przekazem pocztowym. • Begleitadresse mit Nachnahme-Postanweisungen, Type 18, deutscher und franz. Text. • Stamped postal form with cash on delivery postal money order, type 18, German and French text. (Fi. 650,-)500,-
715.№ Ca 2 • Pocztowy adres przesyłkowy, język niemiecki i francuski, typ nieznany, z pobraniowym przekazem pocztowym, brak środkowej kreski. • Begleitadresse mit Nachnahme-Postanweisungen, unbekannt Type, ohne Mittellstrich. • Stamped postal form with cash on delivery postal money order, unknown type , German and French text, without central stroke. (Fi. 650,-)500,-
716.№ Ca 2 • Pocztowy adres przesyłkowy, język niemiecki-polski-ukraiński, typ 6 z pobraniowym przekazem pocztowym. • Begleitadresse mit Nachnahme-Postanweisungen, Type 6, deutscher-poln.-ruth. Text. • Stamped postal form with cash on delivery postal money order, type 6, German, Polish and Ukrainian text. (Fi. 650,-)500,-
717.№ Ca 2 • Pocztowy adres przesyłkowy, język niemiecki-polski-ukraiński, typ 8 z pobraniowym przekazem pocztowym. Z błędem, nadruk “Poczta Polska” na części dla odbiorcy. • Begleitadresse mit Nachnahme-Postanweisungen, Type 8, deutscher-poln.-ruth. Text. Mit Fehler, Aufdruck “Poczta Polska” auf Abschnitt für Empfänger. • Stamped postal form with cash on delivery postal money order, type 8, German, Polish and Ukrainian text. With error, overprint “Poczta Polska” on receipt section. (Fi. 650,-)600,-
718.№ Ca 2 • Pocztowy adres przesyłkowy, język niemiecki-polski-ukraiński, typ 14 z pobraniowym przekazem pocztowym. Z błędem, nadruk “Poczta Polska” na części dla odbiorcy. • Begleitadresse mit Nachnahme-Postanweisungen, Type 14, deutscher-poln.-ruth. Text. Mit Fehler, Aufdruck “Poczta Polska” auf Abschnitt für Empfänger. • Stamped postal form with cash on delivery postal money order, type 14, German, Polish and Ukrainian text. With error, overprint “Poczta Polska” on receipt section.600,-
719.№ Ca 2 • Pocztowy adres przesyłkowy, język niemiecki-polski-ukraiński, typ 20 z pobraniowym przekazem pocztowym. Z błędem, nadruk “Poczta Polska” na części dla odbiorcy. • Begleitadresse mit Nachnahme-Postanweisungen, Type 20, deutscher-poln.-ruth. Text. Mit Fehler, Aufdruck “Poczta Polska” auf Abschnitt für Empfänger. • Stamped postal form with cash on delivery postal money order, type 20, German, Polish and Ukrainian text. With error, overprint “Poczta Polska” on receipt section.600,-
720.№ Ca 2 • Pocztowy adres przesyłkowy, język niemiecki-polski-ukraiński, typ 22 z pobraniowym przekazem pocztowym. Z błędem, nadruk “Poczta Polska” na części dla odbiorcy. • Begleitadresse mit Nachnahme-Postanweisungen, Type 22, deutscher-poln.-ruth. Text. Mit Fehler, Aufdruck “Poczta Polska” auf Abschnitt für Empfänger. • Stamped postal form with cash on delivery postal money order, type 22, German, Polish and Ukrainian text. With error, overprint “Poczta Polska” on receipt section.600,-
721.№ Ca 2 • Pocztowy adres przesyłkowy, język niemiecki-polski-ukraiński, typ 34 z pobraniowym przekazem pocztowym. Z błędem, nadruk “Poczta Polska” na części dla odbiorcy. • Begleitadresse mit Nachnahme-Postanweisungen, Type 34, deutscher-poln.-ruth. Text. Mit Fehler, Aufdruck “Poczta Polska” auf Abschnitt für Empfänger. • Stamped postal form with cash on delivery postal money order, type 34, German, Polish and Ukrainian text. With error, overprint “Poczta Polska” on receipt section.800,-
722.№ Ca 3 • Pocztowy adres przesyłkowy, język niemiecki typ 14 z pobraniowym przekazem pocztowym. • Begleitadresse mit Nachnahme-Postanweisungen, Type 14, deutscher Text. • Stamped postal form with cash on delivery postal money order, type 14, German text. With error, overprint “Poczta Polska” on receipt section. (Fi. 650,-)500,-
723.№ Ca 3 • Pocztowy adres przesyłkowy, język niemiecki, typ 8 z pobraniowym przekazem pocztowym. • Begleitadresse mit Nachnahme-Postanweisungen, Type 8, deutscher Text. • Stamped postal form with cash on delivery postal money order, type 8, German text. (Fi. 650,-)500,-
724.№ Ca 3 • Pocztowy adres przesyłkowy, język niemiecki, typ 17 z pobraniowym przekazem pocztowym. • Begleitadresse mit Nachnahme-Postanweisungen, Type 14, deutscher Text. • Stamped postal form with cash on delivery postal money order, type 14, German text. (Fi. 650,-)500,-
725.№ Ca 3 • Pocztowy adres przesyłkowy, język niemiecki typ 33 z pobraniowym przekazem pocztowym. • Begleitadresse mit Nachnahme-Postanweisungen, Type 33, deutscher Text. • Stamped postal form with cash on delivery postal money order, type 33, German text. (Fi. 650,-)500,-
726.№ Ca 3 • Pocztowy adres przesyłkowy, język niemiecki-polski-ukraiński, typ 3 z pobraniowym przekazem pocztowym. • Begleitadresse mit Nachnahme-Postanweisungen, Type 3, deutscher-poln.-ruth. Text. • Stamped postal form with cash on delivery postal money order, type 3, German, Polish and Ukrainian text. (Fi. 650,-)500,-
727.№ Ca 3 • Pocztowy adres przesyłkowy, język niemiecki-polski-ukraiński, typ 6 z pobraniowym przekazem pocztowym. • Begleitadresse mit Nachnahme-Postanweisungen, Type 6, deutscher-poln.-ruth. Text. • Stamped postal form with cash on delivery postal money order, type 6, German, Polish and Ukrainian text. (Fi. 650,-)500,-
728.№ Ca 3 • Pocztowy adres przesyłkowy, język niemiecki-polski-ukraiński, typ 7 z pobraniowym przekazem pocztowym. • Begleitadresse mit Nachnahme-Postanweisungen, Type 7, deutscher-poln.-ruth. Text. • Stamped postal form with cash on delivery postal money order, type 7, German, Polish and Ukrainian text. (Fi. 650,-)500,-
729.№ Ca 3 • Pocztowy adres przesyłkowy, język niemiecki-polski-ukraiński, typ 8 z pobraniowym przekazem pocztowym. • Begleitadresse mit Nachnahme-Postanweisungen, Type 8, deutscher-poln.-ruth. Text • Stamped postal form with cash on delivery postal money order, type 8, German, Polish and Ukrainian text. (Fi. 650,-)500,-
730.№ Ca 3 • Pocztowy adres przesyłkowy, język niemiecki-polski-ukraiński, typ 12 z pobraniowym przekazem pocztowym. • Begleitadresse mit Nachnahme-Postanweisungen, Type 12, deutscher-poln.-ruth. Text. • Stamped postal form with cash on delivery postal money order, type 12, German, Polish and Ukrainian text. (Fi. 650,-)500,-
731.№ Ca 3 • Pocztowy adres przesyłkowy, język niemiecki-polski-ukraiński, typ 14 • Begleitadresse Type 14, deutscher-poln.-ruth. Text. • Stamped postal form, type 14, German, Polish and Ukrainian text. (Fi. 150,-)120,-
732.№ Ca 3 • Pocztowy adres przesyłkowy, język niemiecki-polski-ukraiński, typ 17 • Begleitadresse Type 17, deutscher-poln.-ruth. Text. • Stamped postal form, type 17, German, Polish and Ukrainian text. (Fi. 150,-)120,-
733.№ Ca 3 • Pocztowy adres przesyłkowy, język niemiecki-polski-ukraiński, typ 12 z pobraniowym przekazem pocztowym. Małe plamy. • Begleitadresse mit Nachnahme-Postanweisungen, Type 12, deutscher-poln.-ruth. Text. Kleine Flaecken. • Stamped postal form with cash on delivery postal money order, type 12, German, Polish and Ukrainian text. Small stains. (Fi. 650,-)400,-
734.№ Ca 3 • Pocztowy adres przesyłkowy, język niemiecki-polski-ukraiński, typ 20 z pobraniowym przekazem pocztowym. • Begleitadresse mit Nachnahme-Postanweisungen, Type 20, deutscher-poln.-ruth. Text. • Stamped postal form with cash on delivery postal money order, type 20, German, Polish and Ukrainian text. (Fi. 650,-)500,-
735.№ Ca 3 • Pocztowy adres przesyłkowy, język niemiecki-polski-ukraiński, typ 20 z pobraniowym przekazem pocztowym. Małe plamy. • Begleitadresse mit Nachnahme-Postanweisungen, Type 20, deutscher-poln.-ruth. Text. Kleine Flaecken. • Stamped postal form with cash on delivery postal money order, type 20, German, Polish and Ukrainian text. Small stains. (Fi. 650,-)400,-
736.№ Ca 3 • Pocztowy adres przesyłkowy, język niemiecki-polski-ukraiński, typ 31. • Begleitadresse Type 31, deutscher-poln.-ruth. Text. • Stamped postal form, type 31, German, Polish and Ukrainian text. (Fi. 150,-)120,-
737.№ Ca 3 • Pocztowy adres przesyłkowy, język niemiecki-polski-ukraiński, typ 33 z pobraniowym przekazem pocztowym. Brak kropki po “h”. • Begleitadresse mit Nachnahme-Postanweisungen, Type 33, deutscher-poln.-ruth. Text. Punkt nach “h” fehlend. • Stamped postal form with cash on delivery postal money order, type 33, German, Polish and Ukrainian text. Without point till “h” (Fi. 650,-)600,-
738.№ Ca 3 • Pocztowy adres przesyłkowy, język niemiecki-polski-ukraiński, typ 34 z pobraniowym przekazem pocztowym. Brak kropki po “h”. • Begleitadresse mit Nachnahme-Postanweisungen, Type 34, deutscher-poln.-ruth. Text. Punkt nach “h” fehlend. • Stamped postal form with cash on delivery postal money order, type 34, German, Polish and Ukrainian text. Without point after “h” (Fi. 650,-)600,-
739.№ Ca 3 • Pocztowy adres przesyłkowy, język niemiecki-polski-ukraiński, nadruk ukośny. • Begleitadresse, deutscher-poln.-ruth. Text, schräger Aufdruck. • Stamped postal form, German, Polish and Ukrainian text, diagonal overprint.300,-
740.№ Ca 3 • Pocztowy adres przesyłkowy, język niemiecki-polski-ukraiński, typ nieznany z pobraniowym przekazem pocztowym. Dolna kreska dłuższa, naderwany. • Begleitadresse mit Nachnahme-Postanweisungen, unbekannt Type , deutscher-poln.-ruth. Text. Längere Unterstrich, Teil zertrennt. • Stamped postal form with cash on delivery postal money order, unknown type, German, Polish and Ukrainian text. Bottom stroke is longer, partly teared. (Fi. 650,-)500,-
741.№ Ca 3 • Pocztowy adres przesyłkowy, język niemiecki-polski-ukraiński, typ nieznany z pobraniowym przekazem pocztowym. • Begleitadresse mit Nachnahme-Postanweisungen, unbekannt Type , deutscher-poln.-ruth. Text. • Stamped postal form with cash on delivery postal money order, unknown type, German, Polish and Ukrainian text. (Fi. 650,-)500,-
742.№ 94 x 2, Ca 3 Mi. 111 x 2 Sc. 106 x 2 • Pocztowy adres przesyłkowy, język niemiecki-polski-ukraiński, typ 22 z parką znaczków 2mk ze Lwowa 12.3.20 do Nowego Sącza 16.III.20. [I Pułk Strzelców Podhalańskich] • Begleitadresse,Type 22, deutscher-poln.-ruth. Text mit Freimarken-Paar 2mk aus Lemberg 12.3.20 nach Nowy Sącz 16.III.20. [I Schützenregiment von Podhale] • Stamped postal form, type 22, German, Polish and Ukrainian text and stamp pair of 2mk from Lwów 12.3.20 to Nowy Sącz 16.III.20. [I Rifle Regiment from Podhale]220,-
743.№ Cp 3 IA Mi. P 3 IF, 231a Sc. 184 • Kartka pocztowa 15/7f, ex-GG Warschau z Warszawy 14.3.19 do Lucerny, Szwajcaria. W Wiedniu 18.III.19 doklejono austriacki znaczek 10h. • Postkarte 15/7f, ex-GG Warschau, aus Warschau 14.3.19 nach Luzern, Schweiz. In Wien am 18.III.19 zuklebt österreichische Marke 10h. • Postcard 15/7f, ex-GG Warschau from Warsaw 14.3.19 to Lucerne, Switzerland. In Vienna on 18.III.19 sticked one Austrian stamp 10h.320,-
744.№ Cp 3 It Mi. P 3 I • 1918, kartka pocztowa 15/7f podwójna, ex GG-Warschau, z opłaconą odp. i na odp., niekasowana, nadruk tylko na jednej części karty. • 1918, Doppel-Postkarte 15/7f, ex-GG Warschau, Frageteil und Antwortteil, ungestempelt, Aufdruck nur auf eine Teil des Postkarte. • 1918, Double Postcard 15/7f, ex -GG Warschau, with reply paid, mint, overprint only on one part of the card. (Fi. 2.000,- +)1 000,-
745.№ Cp 4ax Mi. P 4a • 1918, kartka pocztowa 15 hal, wydanie lubelskie, kasownik grzecznościowy. • 1918, Postkarte 15 hal, lubliner Ausgabe, mit Gefälligkeitsstempel. • 1918, postcard 15 hal, Lublin issue, cancelled to order. (Fi. 800,-)500,-
746.№ Cp 4ax Mi. P 4a • Kartka pocztowa 15 hal, wydanie lubelskie, z Lublina 12.II.19 do Warszawy. • Postkarte 15 hal, lubliner Ausgabe, aus Lublin 12.II.19 nach Warschau. • Postcard 15 hal, Lublin issue, from Lublin 12.II.19 to Warsaw. (Fi. 800,-)600,-
747.№ Cp 4ax Mi. P 4a • Kartka pocztowa 15 hal, wydanie lubelskie, z Gorzkowic 14.III.19 do Głównej Poczty Polowej Nr 2, Pociąg pancerny “Śmiały”. • Postkarte 15 hal, lubliner Ausgabe, aus Gorzkowice 14.III.19 nach Hauptfeldpost Nr. 2, Panzerzug “Śmiały”. • Postcard 15 hal, Lublin issue, from Gorzkowice 14.III.19 to Central Field Post Office No. 2, Armoured train “Śmiały”. (Fi. 800,-)600,-
748.№ Cp 5x Mi. P 5b • 1918, kartka pocztowa 25 hal, wydanie lubelskie, kasownik grzecznościowy Lublin 28.XII.18 • 1918, Postkarte 15 hal, lubliner Ausgabe, mit Gefälligkeitsstempel Lublin 28.XII.18 • 1918, postcard 15 hal, Lublin issue, cancelled to order Lublin 28.XII.18. (Fi. 1.200,-)150,-
749.№ Cp 5 Mi. P 5 • 1918, kartka pocztowa 25 hal, wydanie lubelskie, kasownik grzecznościowy. • 1918, Postkarte 15 hal, lubliner Ausgabe, mit Gefälligkeitsstempel. • 1918, postcard 15 hal, Lublin issue, cancelled to order. (Fi. 1.200,-)200,-
750.№ Cp 8 I Mi. P 7II • 1919, kartka pocztowa 15hl/10, wydanie krakowskie, niekasowana. • 1919, Postkarte 15hl/10, krakauer Ausgabe, ungestempelt. • 1919, postcard 15hl/10, Cracow issue, not cancelled. (Fi. 600,-)300,-
751.№ Cp 8 I Mi. P 7II • 1919, kartka pocztowa 15hl/10, wydanie krakowskie, niekasowana. • 1919, Postkarte 15hl/10, krakauer Ausgabe, ungestempelt. • 1919, postcard 15hl/10, Cracow issue, not cancelled. (Fi. 600,-)400,-
752.№ Cp 8 II Mi. P 7III • 1919, kartka pocztowa 15h/10, wydanie krakowskie, niekasowana. • 1919, Postkarte 15h/10, krakauer Ausgabe, ungestempelt. • 1919, postcard 15h/10, Cracow issue, not cancelled. (Fi. 600,-)400,-
753.№ Cp 10 I Mi. P 8II • 1919, kartka pocztowa 15hl/8, wydanie krakowskie, niekasowana. • 1919, Postkarte 15hl/8, krakauer Ausgabe, ungestempelt. • 1919, postcard 15hl/8, Cracow issue, not cancelled. (Fi. 1.000,-)600,-
754.№ Cp 12 II Mi. P 9III • 1919, kartka pocztowa 15h/10, wydanie krakowskie, niekasowana, nadruk przesunięty. • 1919, Postkarte 15h/10, krakauer Ausgabe, ungestempelt, Verschiebung des Aufdrucks. • 1919, postcard 15h/10, Cracow issue, not cancelled, shifting of overprint.120,-
755.№ Cp 13 II Mi. P 15II • 1919, kartka pocztowa 15hl/10, wydanie krakowskie, niekasowana. • 1919, Postkarte 15hl/10, krakauer Ausgabe, ungestempelt. • 1919, postcard 15hl/10, Cracow issue, not cancelled. (Fi. 300,-)160,-
756.№ Cp 13 II Mi. P 15III • 1919, kartka pocztowa 15h/10, wydanie krakowskie, niekasowana. • 1919, Postkarte 15h/10, krakauer Ausgabe, ungestempelt. • 1919, postcard 15h/10, Cracow issue, not cancelled. (Fi. 300,-)200,-
757.№ Cp 13 IIB Mi. P 15III • Kartka pocztowa 15h/10, wydanie krakowskie z Krakowa 3.II.20 do Lipska 10.Feb.1920. • Postkarte 15h/10, krakauer Ausgabe aus Krakau 3.II.20 nach Leipzig 10.Feb.1920. • Postcard 15h/10, Cracow issue from Cracow 3.II.20 to Leipzig 10.Feb.1920. (Fi. 150,-)120,-
758.№ Cp 14 II Mi. P 10III • 1919, kartka pocztowa 15h/8, wydanie krakowskie, niekasowana, na papierze żeberkowym, przecinek zamiast kropki. • 1919, Postkarte 15h/8, krakauer Ausgabe, ungestempelt, auf geripptem Papier, Komma statt Punkt. • 1919, postcard 15h/8, Cracow issue, not cancelled, ribbed paper, comma instead of of point.180,-
759.№ Cp 14 II, 73B-76B Mi. P 10III, 77- 80 Sc. 121 - 124 • Kartka pocztowa 15h/8, wydanie krakowskie z dodatkową frankaturą, jako polecona z Myślenic 9.VII.19 do Warszawy. Przesunięcie nadruku. Sygnatura Klickow. • Postkarte 15h/8, krakauer Ausgabe mit zus. Frankatur als R-Karte aus Myślenice 9.VII.19 nach Warschau. Verschiebung des Aufdrucks. Signatur Klickow. • Postcard 15h/8, Cracow issue with additional postage as registered mail from Myślenice 9.VII.19 to Warsaw. Shifting of overprint. Signed Klickow.800,-
760.№ Cp 16 IIx Mi. P 11aIII • 1919, kartka pocztowa 15h/10, wydanie krakowskie, niekasowana z naklejonym zn. austriackim porto 10h. Sygn. Klickow. • 1919, Postkarte 15h/10, krakauer Ausgabe, ungestempelt mit zuklebt österreichische Portomarke 10h. Sign. Klickow. • 1919, postcard 15h/10, Cracow issue, not cancelled with sticked one Austrian postage due stamp 10h. Signed Klickow. (Fi. 300,-)250,-
761.№ Cp 16 IIx, 81B Mi. P 11aIII, 85 Sc. 129 • Kartka pocztowa 15h/10, wydanie krakowskie z dodatkowym znaczkiem 1.50kr z Myślenic 16.VI.19 do Warszawy. Duże przesunięcie nadruku. Sygnatura Klickow. • Postkarte 15h/10, krakauer Ausgabe mit Freimarke 1.50kr aus Myślenice 16.VI.19 nach Warschau. Verschiebung des Aufdrucks. Signatur Klickow. • Postcard 15h/10, Cracow issue with additional stamp 1.50kr as mail from Myślenice 16.VI.19 to Warsaw. Shifting of overprint. Signed Klickow.200,-
762.№ Cp 17 II Mi. P 17III • 1919, kartka pocztowa 15h/10, wydanie krakowskie, niekasowana. • 1919, Postkarte 15h/10, krakauer Ausgabe, ungestempelt. • 1919, postcard 15h/10, Cracow issue, not cancelled. (Fi. 250,-)180,-
763.№ Cp 17 IIA Mi. P 17III • Kartka pocztowa 15h/10, wydanie krakowskie z Myślenic 4.VIII.19 do Warszawy. Przesunięcie nadruku. • Postkarte 15h/10, krakauer Ausgabe aus Myślenice 4.VIII.19 nach Warschau. Verschiebung des Aufdrucks. • Postcard 15h/10, Cracow issue from Myślenice 4.VIII.19 to Warsaw. Shifting of overprint.250,-
764.№ Cp 17 IIB Mi. P 17III • Kartka pocztowa 15h/10, wydanie krakowskie z Myślenic 24.III.19 do Warszawy. Duże przesunięcie nadruku. • Postkarte 15h/10, krakauer Ausgabe aus Myślenice 24.III.19 nach Warschau. Stärker Verschiebung des Aufdrucks. • Postcard 15h/10, Cracow issue from Myślenice 24.III.19 to Warsaw. Large shifting of overprint.250,-
765.№ Cp 17 II Mi. P 17III • 1919, kartka pocztowa 15h/10, wydanie krakowskie, niekasowana. • 1919, Postkarte 15h/10, krakauer Ausgabe, ungestempelt. • 1919, postcard 15h/10, Cracow issue, not cancelled. (Fi. 250,-)150,-
766.№ Cp 19 IIx Mi. P 19IIa • Kartka pocztowa 15h/8, wydanie krakowskie z Krakowa 12.I.20 do Warszawy. • Postkarte 15h/8, krakauer Ausgabe aus Krakau 12.I.20 nach Warschau. • Postcard 15h/8, Cracow issue from Krakau 12.I.20 to Warsaw. (Fi. 150,-)120,-
767.№ Cp 19 Ix, 73, 75, 77 Mi. P 19IIa, 77,79, 81 Sc. 121, 123, 125 • Kartka pocztowa 15h/8, wydanie krakowskie z dodatkową frankaturą, jako polecona, miejscowa z Cieszyna 27.II.20. • Postkarte 15h/8, krakauer Ausgabe mit zus. Frankatur als Orts-R-Karte aus Tschechen 27.II.20. • Postcard 15h/8, Cracow issue with additional postage as registered, local mail from Cieszyn 27.II.20. (Fi. 150,-)120,-
768.№ Cp 19 Iy, 73 x3, 74 Mi. P 19IIb, 77 x3, 78 Sc. 121 x 3, 122 • Kartka pocztowa 15h/8, wydanie krakowskie z dodatkową frankaturą z Bielska 12.I.20 na Słowację. • Postkarte 15h/8, krakauer Ausgabe mit zus. Frankatur aus Bielsko 12.I.20 nach Slowakei. • Postcard 15h/8, Cracow issue with additional postage from Bielsko 12.I.20 to Slovakia. (Fi. 150,-)120,-
769.№ Cp 20 I Mi. P 20 I • 1919, kartka pocztowa 15h/8, wydanie krakowskie, z nadrukiem “karta pocztowa”, niekasowana. • 1919, Postkarte 15h/8, krakauer Ausgabe, mit Aufdruck “karta pocztowa”, ungestempelt. • 1919, postcard 15h/8, Cracow issue, with overprint “karta pocztowa”, not cancelled. (Fi. 300,-)180,-
770.№ Cp 20 I Mi. P 20 I • 1919, kartka pocztowa 15h/8, wydanie krakowskie, z nadrukiem “karta pocztowa”, niekasowana. • 1919, Postkarte 15h/8, krakauer Ausgabe, mit Aufdruck “karta pocztowa”, ungestempelt. • 1919, postcard 15h/8, Cracow issue, with overprint “karta pocztowa”, not cancelled. (Fi. 300,-)150,-
771.№ Cp 20 t Mi. P 20 I • 1919, kartka pocztowa 15h/8, wydanie krakowskie, z nadrukiem “karta pocztowa”, z błędem brak “k” w “karta” w części na odpowiedź, niekasowana. • 1919, Postkarte 15h/8, krakauer Ausgabe, mit Aufdruck “karta pocztowa”, mit Druckfehler, ohne “k” in “karta”, nur Antwortteil, ungestempelt. • 1919, postcard 15h/8, Cracow issue, with overprint “karta pocztowa”, with error, without “k” in “karta”, only reply paid part, not cancelled. (Fi. 500,-)350,-
772.№ Cp 20 Ix, 74, 76, 112 Mi. P 20 I, 78, 80, 128 Sc. 122, 124, 138 • Kartka pocztowa 15h/8, wydanie krakowskie z dodatkową frankaturą, jako polecona z Myślenic 4.III.20 do Saarbrücken 15.3.20. • Postkarte 15h/8, krakauer Ausgabe mit zus. Frankatur als R-Karte aus Myślenice 4.III.20 nach Saarbrücken 15.3.20. • Postcard 15h/8, Cracow issue with additional postage as registered mail from Myślenice 4.III.20 do Saarbrücken 15.3.20. (Fi. 400,-)320,-
773.№ Cp 21 II Mi. P 21II • 1919, Kartka pocztowa 15f, nadruk polskiego znaczka na niemieckim formularzu pocztowym, niekasowana. • 1919, Postkarte 15f, deutscher Postformular mit polnische Wertstempel, ungestempelt. • 1919, Postcard 15f, German postal form with overprint Polish stamp, mint. (Fi. 400,-)300,-
774.№ Cp 30, 86 Mi. P30, 102 Sc. 94 • Kartka pocztowa Orzeł 15f dofrankowana zn. 5f z Łodzi 24.2.20 do Davos, Szwajcaria. Ciekawy stempel cenzury wojskowej nr 4. • Postkarte Adler 15f mit Freimarke 5f aus Łódź 24.2.20 nach Davos, Schweiz. Interessante Militärzensurstempel Nr. 4. • Postcard Eagle 15f and stamp 5f as postage, mail from Łódź 24.2.20 to Davos, Switzerland. Interesting military censor marked No. 4.120,-
775.№ Cp 32 Mi. P 32 • 1920, kartka pocztowa Orzeł 25f z błędem, brak “W” w “POCZTOWA”, układ hasła niekatalogowany, niekasowana. • 1920, Postkarte Adler 25f mit Druckfehler, “POCZTOWA” ohne “W”, unbekannt Zusammensetzung des Werbetexts, ungestempelt. • 1920, Postcard Eagle 25f with error, “POCZTOWA” without “W”, unknown composition of slogan, mint.200,-
776.№ Cp 32, 79B Mi. P32, 83 Sc. 127 • Kartka pocztowa Orzeł 25f dofrankowana zn. 50h ,ze Stanisławowa 15.XI.20 do Berlina. Stempel cenzury wojskowej we Lwowie. • Postkarte Adler 25f mit Fereimarke 50h, aus Stanisławów 15.XI.20 nach Berlin. Militärzensurstempel aus Lemberg. • Postcard Eagle 25f and stamp 50h as postage, mail from Stanisławów 15.XI.20 to Berlin. Military censor marked from Lwów.120,-
777.№ Cp 49 Mi. P 49 I • 1928, kartka pocztowa bez hasła propagandowego, Sienkiewicz 15gr, niekasowana. • 1928, Postkarte ohne Werbetext, Sienkiewicz 15gr, ungestermpelt. • 1928, postcard without propaganda text, Sienkiewicz 15gr, mint. (Fi. 150,-)110,-
778.№ Cp 50 I x 29, Cp 50 IIa x 1 Mi. P 50I x29, P50II x 1 • 1931, komplet ilustrowanych kart pocztowych Sienkiewicz 15gr bez nr 19 [Korbia] i 28 [Czarnkowa], 30 sztuk, niekasowane. • 1931, Bildpostkarten Sienkiewicz 15gr, kompletter Satz ohne Nr 19 [Korbia] und 28 [Czarnkowa], 30 Karten, ungestempelt. • 1931, illustrated postcards Sienkiewicz 15gr, complete set without No. 19 [Korbia] and No. 28 [Czarnkowa], 30 cards, mint. (Fi. 1.820,-)1 200,-
779.№ Cp 50I Mi. P 50I • 1931, kartka ilustrowana Sienkiewicz 15gr, niekasowana z nadrukiem “WZÓR”. • 1931, Bildpostkarte Sienkiewicz 15gr, ungestempelt, mit Aufdruck “WZÓR” [Muster]. • 1931, illustrated postcard Sienkiewicz 15gr, mint, with overprint “WZÓR” [Specimen].250,-
780.№ Cp 50I Mi. P 50I • 1931, kartka ilustrowana Sienkiewicz 15gr, niekasowana z nadrukiem “WZÓR”. • 1931, Bildpostkarte Sienkiewicz 15gr, ungestempelt, mit Aufdruck “WZÓR” [Muster]. • 1931, illustrated postcard Sienkiewicz 15gr, mint, with overprint “WZÓR” [Specimen].250,-
781.№ Cp 50I Mi. P 50I • 1931, kartka ilustrowana Sienkiewicz 15gr, niekasowana z nadrukiem “WZÓR”. • 1931, Bildpostkarte Sienkiewicz 15gr, ungestempelt, mit Aufdruck “WZÓR” [Muster]. • 1931, illustrated postcard Sienkiewicz 15gr, mint, with overprint “WZÓR” [Specimen].200,-
782.№ Cp 50I Mi. P 50I • 1931, kartka ilustrowana Sienkiewicz 15gr, niekasowana z nadrukiem “WZÓR”. • 1931, Bildpostkarte Sienkiewicz 15gr, ungestempelt, mit Aufdruck “WZÓR” [Muster]. • 1931, illustrated postcard Sienkiewicz 15gr, mint, with overprint “WZÓR” [Specimen].200,-
783.№ Cp 50I Mi. P 50I • 1931, kartka ilustrowana Sienkiewicz 15 gr, niekasowana z nadrukiem “WZÓR”. • 1931, Bildpostkarte Sienkiewicz 15gr, ungestempelt, mit Aufdruck “WZÓR” [Muster]. • 1931, illustrated postcard Sienkiewicz 15gr, mint, with overprint “WZÓR” [Specimen].250,-
784.№ Cp 55 Mi. P 61 • 1933, Wit Stwosz 20gr, 29 ilustrowanych kart pocztowych. Brak ilustracji nr 10, 20, 26. • 1933, Veit Stoss 20gr, 29 Bildpostkarten, ohne Nr. Nr. 10, 20, 26. • 1933, Veit Stoss 20gr, 29 illustrated postcards, without No. 10, 20, 26. (Fi. 1.015,-)850,-
785.№ Cp 56 Mi. P 62 • 1933, Wit Stwosz 30gr, 23 ilustrowane karty pocztowe. Brak ilustracji nr 1, 2, 6, 7, 14, 19, 22, 24, 26. • 1933, Veit Stoss 30gr, 23 Bildpostkarten, ohne Nr. 1, 2, 6, 7, 14, 19, 22, 24, 26. • 1933, Veit Stoss 30gr, 23 illustrated postcards, without No. 1, 2, 6, 7, 14, 19, 22, 24, 26. (Fi. 1.035,-)850,-
786.№ Cp 57 Mi. P 63 • 1933, Wit Stwosz 35gr, 26 ilustrowanych kart pocztowych. Brak ilustracji nr 3, 5, 19, 21, 27, 30. • 1933, Veit Stoss 35gr, 26 Bildpostkarten, ohne Nr. 3, 5, 19, 21, 27, 30. • 1933, Veit Stoss 35gr, 26 illustrated postcards, without No. 3, 5, 19, 21, 27, 30. (Fi. 1.560,-)1 300,-
787.№ Cp 58II Mi. P 47 • 1933, kartka pocztowa Kolumna Zygmunta 10/20gr z niekatalogowanym błędem, brak “5” w sygnaturze “235” • 1933, Postkarte Sigismund-Säule 10/20gr mit unkatalogisiert Fehler, ohne “5” in Druckvermerk “235”. • 1933, postcard Statue of Sigismund 10/20gr with no catalogued error, without “5” in card marking “235”120,-
788.№ Cp 77, il.26 Mi. P 76 • Kartka pocztowa Zamek w Mirze 30gr z il. Borysław ostemplowana kas. Propagandowym Katowice 29.VII.38 do Drezna, Niemcy. • Postkarte Mir-Schloss 30gr mit Bild -Borysław entwertet mit Propagandastempel Katowice 29.VII.38 nach Dresden, Deutschland. • Postcard Castle in Mir 30gr with illustration Borysław cancelled by slogan cachet Katowice 29.VII.38 to Dresden, Germany.200,-
789.№ Cp 86 Mi. P 85 • 1938, Kazimierz Jagiellończyk 15gr, 64 ilustrowane karty pocztowe, kompletna seria. • 1938, Kazimierz Jagiellończyk 15gr, 64 Bildpostkarten, kompletter Satz. • 1938, Kazimierz Jagiellończyk 15gr, 64 illustrated postcards, complete set. (Fi. 3.680,-)1 800,-
790.№ Cp 87, il.39 Mi. P 86 • Kazimierz Jagiellończyk 30gr, il. Wyczółkowski, karta pocztowa z Warszawy 25.II.39 do Tel-Avivu, Palestyna. Liczne przebarwienia. • Kazimierz Jagiellończyk 30gr, Bild-Wyczółkowski, Postkarte aus Warschau 25.II.39 nach Tel-Aviv, Palästina. Starke Patina. • Kazimierz Jagiellończyk 30gr, illustration Wyczółkowski, postcard from Warsaw 25.II.39 to Tel-Aviv, Palestine. Many overcolouring. (Fi. 1.500,-)300,-
791.№ Cp 88 Mi. P 87 • 1939, Piłsudski 15gr, 32 szt. Ilustowanych kart pocztowych, kompletna seria. • 1939, Piłsudski 15gr, 32 Bild-Postkarten, kompletter Satz. • 1939, Piłsudski 15gr, 32 illustrated postcards, complete set. (Fi. 1.440,-)700,-
Port Gdańsk
792.*№ 1 - 11 Mi. 1 - 11 Sc. 1K1 - 1K11 • 1925, Orzeł w wieńcu, 11 zn. , kompletna seria, 15gr z gw. Schmutza. • 1925, Adler im Lorbeerkranz, 11 Werte, kompletter Satz, 15gr mit gepr. Schmutz. • 1925, Eagle in garland, 11 stamps, complete set, 15gr signed by Schmutz. (Fi. 130,-)100,-
793.**№ 1 - 11 Mi. 1 - 11 Sc. 1K1 - 1K11 • 1925, Orzeł w wieńcu, 11 zn. , kompletna seria, 15gr z gw. Schmutza. • 1925, Adler im Lorbeerkranz, 11 Werte, kompletter Satz, 15gr mit gepr. Schmutz. • 1925, Eagle in garland, 11 stamps, complete set, 15gr signed by Schmutz. (Fi. 600,-)550,-
794.**№ 14at Mi. 14 Sc. 1K13 • 1926, Wawel 15gr, z błędem, cienkie “K” w “GDAŃSK”, znaczek 88, gw. Jungjohann, Korszeń. • 1926, Wawel-Schloss 15gr mit Plattenfehler, dünnes “K” in “GDAŃSK”, Feld 88, gepr. Jungjohann, Korszeń. • 1926, Wawel castle 15gr with plate overprint error, thined “K” in “GDAŃSK”, stamp 88, signed Jungjohann, Korszeń.300,-
795.*№ 12 - 14nz Mi. 12 - 14U Sc. 1K11A - 1K13 • 1926, obiegowe 5, 10, 15gr, nieząbkowane, gw. Schmutz. • 1926, Freimarken 5, 10, 15gr, ungezähnt, kompletter Satz, gepr. Schmutz. • 1926, regulary issue 5, 10, 15gr, imperforated, signed Schmutz. (Fi. 1.500,-)750,-
796.**№ 20w Mi. 23II Sc. 1K19 • 1929, Mościcki 1zł, 13 prążków, gw. Wiatrowski. • 1929, Mościcki 1zł, 13 Streifen, gepr. Wiatrowski. • 1929, Mościcki 1zł, 13 stripes, signed Wiatrowski. (Fi. 750,-)600,-
797.№ 22 Mi. 25 Sc. 1K24 • 1933, Mościcki 1zł, gw. Schmutz. • 1933, Mościcki 1zł, gepr. Schmutz. • 1933, Mościcki 1zł, signed Schmutz. (Fi. 450,-)230,-
798.**№ 22 Mi. 25 Sc. 1K24 • 1933, Mościcki 1zł, 4-blok, gw. Krawczyk. • 1933, Mościcki 1zł, Viererblock, gepr. Krawczyk. • 1933, Mościcki 1zł, block of 4, signed Krawczyk. (Fi. 1.280,- +)900,-
799.№ 22 Mi. 25 Sc. 1K24 • 1933, Mościcki 1zł, gw. Schmutz. • 1933, Mościcki 1zł, gepr. Schmutz. • 1933, Mościcki 1zł, signed Schmutz. (Fi. 540,-)250,-
800.№ 23 - 25 Mi. 26 - 28 Sc. 1K25 - 1K27 • 1934, Orzeł, 3 zn. , kompletna seria, 10gr z gw. Łaszkiewicz, Schmutz. • 1934, Adler, 3 Werte, kompletter Satz, 10gr mit gepr. Łaszkiewicz, Schmutz. • 1934, Eagle, 3 stamps, complete set, 10gr signed by Łaszkiewicz, Schmutz. (Fi. 250,-)190,-
801.*№ 28 Mi. 31 I Sc. 1K30 • 1936, Belweder 25gr, nadruk ukośny, unikalny znaczek “okienkowy”, gw. Falkowski. RR ! • 1936, Belvedere 25gr mit schrägem Aufdruck, gepr. Falkowski. Sehr selten ! • 1936, Belvedere Paslace 25gr with level overprint, so called “window” stamp, very rare, signed Falkowski.900,-
802.№ 7, 12a, 13a, 14a, 14b Mi. 7, 12, 13, 14, 17 Sc. 1K7, 1K11A - 1K13, 1K16 • List polecony z Gdańska 14.VI.27 ofrankowany 5 zn. Port Gdańsk do Poznania. R-ka i kasownik nadawczy polskiego upt. Gdańsk 1. • R-Brief aus Danzig 14.VI.27 frankiert mit 5 Aufdruckmarken Port Gdańsk nach Posen mit polnischem Aufgabestempeln und R-Zettel. • Registered letter from Gdańsk 14.VI.27 franked with 5 overprint stamps Port Gdańsk to Poznań. Polish sender cachet and R-label. (Fi. 319,-)350,-
803.№ 14 x 2 Mi. 17 x 2 Sc. 1K16 x 2 • 1932, Wawel 15gr, pozioma parka na liście z Gdańska do Grudziądza. Kasownik polskiego upt. Gdańsk 1. • 1932, Wawel-Schloss 15gr, waagerechtes Paar entwertet mit polnischem Aufgabestempel auf Brief aus Danzig nach Grudziądz. • 1932, Wawel castle 15gr, horizontal pair tied by Polish cancel Gdańsk 1 on letter from Gdańsk to Grudziądz. (Fi. 180,-)150,-
804.№ 14b Mi. 17 Sc. 1K16 • Wawel 15gr, FP, na widokówce z Gdańska 14.III.29 do Krzeszowic. • Wawel-Schloss 15gr, EF, auf Bildkarte von Danzig 14.III.29 nach Krzeszowice. • Wawel castle 15gr on view card from Gdańsk 14.III.29 to Krzeszowice.100,-
805.№ 14b Mi. 17 Sc. 1K16 • Wawel 15gr, FP, na widokówce z Gdańska 19.I.31 do Krakowa. • Wawel-Schloss 15gr, EF, auf Bildkarte von Danzig 19.I.31 nach Krakau. • Wawel castle 15gr on view card from Gdańsk 19.I.31 to Cracow.100,-
806.№ 1, 2 x2, 12, Polska 209 Mi. 1, 2 x2, 15, Polen 237 Sc. 1K1, 1K2 x2, 1K14, Poland 231 • z Gdańska 25.V.27 do Poznania, mieszana frankatura, zn. polski Kolumna Zygmunta 10gr i 4 zn. Portu Gdańsk. • aus Danzig 25.V.27 nach Posen, Mischfrankatur mit polnischem Marken Sigismund-Säule 10gr und 4 Port Gdańsk Marken. • Letter from Gdańsk 25.V.27 to Poznań franked by mixed postage: Polish stamp Sigismund statue 10gr and 4 Port Gdańsk stamps.220,-
807.№ 3, 14 Polska 206 Mi. 3, 17, Polen 234 Sc. 1K3, 1K16, Poland 228 • z Gdańska 25.V.27 do Poznania, mieszana frankatura, zn. polski Sobieski 2gr i 2 zn. Portu Gdańsk. • aus Danzig 25.V.27 nach Posen, Mischfrankatur mit polnischem Marken Sobieski 2gr und 2 Port Gdańsk Marken. • Letter from Gdańsk 25.V.27 to Poznań franked by mixed postage: Polish stamp Sobieski 2gr and 2 Port Gdańsk stamps.250,-
808.№ 15, 23x2, Polska 275 Mi. 18, 26x2, Polen 296 Sc. 1K17, 1K25 x 2, Poland 289 • 1935 List polecony z Gdańska do Tczewa, frankatura mieszana, zn. polski Piłsudski 25gr i 3 zn. Portu Gdańsk. • 1935 R-Brief aus Danzig nach Tczew, Mischfrankatur mit polnischem Marken Piłsudski 25gr und 3 Port Gdańsk Marken. • 1935, registered letter from Gdańsk to Tczew franked by mixed postage: Polish stamp Piłsudski 25gr and 3 Port Gdańsk stamps.270,-
809.№ 24 Mi. 27 Sc. 1K26 • Orzeł 10gr, FP, na liście z 13.VIII.36 do Gdańska. Gw. Tokar. • Adler 10gr, EF, auf Brief vom 13.VIII.36 nach Danzig. Gepr. Tokar. • Eagle 10gr, single postage, on letter of 13.VIII.36 to Gdańsk. Signed Tokar. (Fi. 600,-)500,-
810.№ 28 Mi. 31 I Sc. 1K30 • Belweder 25gr, FP, na liście z 19.VIII.36 do Pabianic. • Belvedere 25gr, EF, auf Brief vom 19.VIII.36 nach Pabianice. • Belvedere 25gr, single postage, on letter of 19.VIII.36 to Pabianice.120,-
811.№ 28, 267 Mi. 31I, 288 Sc. 1K30, 283 • Polecony list zleceniowy z Gdańska 6.VIII.37 do Ostrowia Wlk. Frankatura mieszana: zn. polski Piłsudski 30gr i Port Gdańsk Belweder 25gr. • R-Postauftragsbrief aus Danzig 6.VIII.37 nach Ostrów Wlk. Mischfrankatur: polnische Marke Piłsudski 30gr und Port Gdańsk Belvedere 25gr. • Registered-ordered letter from Gdańsk 6.VIII.37 to Ostrów Wlk. Mixed postage: Polish stamp Piłsudski 30gr and Port Gdańsk Belvedere 25gr.250,-
812.№ 29, Bl.2 Mi. 32, Bl.2 Sc. 1K31, 314 • List polecony z Gdańska 3.IX.37 do Gdyni 3.IX.37. Frankatura mieszana: blok Rydz-Śmigły 4x25gr i zn. Portu Gdańsk, Jasna Góra 5gr. • R-Brief aus Danzig 3.IX.37 nach Gdynia 3.IX.37. Mischfrankatur: Block Rydz-Śmigły 4x25gr und Port Gdańsk Kloster 5gr-Marke. • Registered letter from Gdańsk 3.IX.37 to Gdynia 3.IX.37. Mixed postage: Polish souvenir sheet Rydz-Śmigły 4x25gr and Port Gdańsk stamp Church 5gr.300,-
813.№ 29, Bl.3 Mi. 32, Bl.3 Sc. 1K31, 315 • List polecony z Gdańska 3.IX.37 do Gdyni 3.IX.37. Frankatura mieszana: blok Piłsudski 4x50gr i zn. Portu Gdańsk, Jasna Góra 5gr. • R-Brief aus Danzig 3.IX.37 nach Gdynia 3.IX.37. Mischfrankatur: Block Piłsudski 4x50gr und Port Gdańsk Kloster 5gr-Marke. • Registered letter from Gdańsk 3.IX.37 to Gdynia 3.IX.37. Mixed postage: Polish souvenir sheet Piłsudski 4x50gr and Port Gdańsk stamp Church 5gr.250,-
814.№ 31 x 3, 309 Mi. 31 x 3, 330 Sc. 1K30 x 3, 334 • Ekspresowy list z Gdańska 28.XII.38 do Zajączkowa Tczewskiego. Frankatura mieszana: zn. polski Zaolzie 25gr i 3 zn. Portu Gdańsk Belweder 25gr. • Expressbrief aus Danzig 28.XII.38 nach Zajączkowo Tczewskie. Mischfrankatur: polnische Marke 25gr und 3 Marken Port Gdańsk Belvedere 25gr. • Express letter from Gdańsk 28.XII.38 to Zajączkowo Tczewskie. Mixed postage: Polish stamp 25gr and 3 Port Gdańsk Belvedere 25gr.250,-
815.№ 34 Mi. 36 Sc. 1K35 • Gdańsk w XVI w, 25gr, na liście do Warszawy z 11.XI.38, stempel pierwszego dnia obiegu, FDC ! • Kaufleute, 25gr, auf Brief nach Warschau vom 11.XI.38, Ersttagsstempel, FDC ! • Merchands in Gdańsk, 25gr, on letter to Warsaw of 11.XI.38, first day of circulation cancel, FDC !120,-
816.№ 32 - 35 Mi. 34 - 37 Sc. 1K33 - 1K36 • Gdańsk w XVI w, 4 zn. , kompletna seria na liście z Gdańska 11.XI.38 do Pabianic 22.XI.38, stemple pierwszego dnia obiegu, FDC ! • Kaufleute, 4 Werte, kompletter Satz auf Brief aus Danzig 11.XI.38 nach Pabianice 22.XI.38, Ersttagsstempeln, FDC ! • Merchands in Gdańsk, 4 stamps, complete set on letter from Gdańsk 11.XI.38 to Pabianice 22.XI.38, first day of circulation cancels, FDC !120,-
817.№ 32, 327, 334 Mi. 34, 348, 355 Sc. 1K33, 339, B32 • List z Gdańska 11.V.39 do Tczewa. Frankatura mieszana: 2 zn. polskie i zn. Port Gdańsk 5gr. Koperta zagięta. • Brief aus Danzig 11.V.39 nach Tczew. Mischfrankatur: 2 polnischen Marken und Port Gdańsk Kaufleute 5gr. Beleg mit deutlichen Knickspuren. • Letter from Gdańsk 11.V.39 to Tczew. Mixed postage: 2 Polish stamps and one Port Gdańsk Merchands 5gr. Cover is bent.150,-
818.• Port Gdański. Zbiorek 30 polskich znaczków z kasownikiem polskich urzędów pocztowych z Gdańska (każdy inny). 17 zn. opłaty, 11 zn. dopłaty, 2 zn. urzędowe. Piękne, czyste kasowniki. • Polnische Post in Danzig, lot 30, nur versch. Polnischen Marken mit Stempeln aus Polnischen Postämter in Danzig, 17 Postmarken, 11 Portomarken, 2 Dienstmarken, meist feine Erhaltung. • Port of Gdańsk, 30 different Polish stamps used by Polish post offices in Gdańsk, 17 postage, 11 postage due, 2 official, all with very fine, light cancellations. (Fi. 1570 +)1 500,-
819.№ Bl 2 - 4 Mi. Bl 2 - 4 Sc. 314 - 16 • 1937, Wizyta króla Rumunii, 3 bloki, komplet, kasownik “Polski Urząd P-T, Gdańsk 1, 1.X.37”. • 1937, Besuch des Königs von Rumänien, 3 Blöcke, komplett mit Stempeln “Polski Urząd P-T, Gdańsk 1, 1.X.37”. • 1937, Visit of King of Romania, 3 souvenir sheets, complete set with cancels “Polski Urząd P-T, Gdańsk 1, 1.X.37”.360,-
820.№ 247 Mi. 266 Sc. 264 • 1931, widokówka z Gdańska do Warszawy ofrankowana polskim zn. Powstanie Listopadowe 15gr. • 1931, Bildkarte aus Danzig nach Warschau frankiert mit polnischem Marken Nov.-Aufstand 15gr. • 1931, Picture card from Gdańsk to Warsaw franked with Polish stamp Nov.-insurrection 15gr.250,-
821.№ 280, 284 x2 Mi. 301, 305 x 2 Sc. 294, 298 x2 • Polecony list zleceniowy z Gdańska 15.II.36 do Ostrowia Wlk. Oofrankowany zn. polskimi Pieskowa Skała 5gr i 2 znaczki Belweder 25gr. • R-Postauftragsbrief aus Danzig 15.II.36 nach Ostrów Wlk. frankiert mit polnischem Marken Pieskowa Skała 5gr und zwei Belvedere 25gr. • Registered-ordered letter from Gdańsk 15.II.36 to Ostrów Wlk. franked by Polish stamps Pieskowa Skała 5gr and two Belvedere 25gr.225,-
822.№ 295 - 96 Mi. 316 - 17 Sc. 309 - 10 • Polskie zn. Gdynia 10gr i Lwów 15gr na liście z Gdańska 22.VII.37 do Pabianic. • Polnischen Marken Gdynia 10gr und Lemberg 15gr auf Brief aus Danzig 22.VII.37 nach Pabianice. • Polish stamps Gdynia 10gr and Lwów 15gr on letter from Gdańsk 22.VII.37 to Pabianice.250,-
823.№ 284 I Mi. 305 I Sc. 298 • Polski znaczek Belweder 25gr, FP, użyty na przesyłce z Gdańska z 20.X.36 • Polnische Marke Belvedere 25gr, EF, verwendet auf Ganzsache aus Danzig vom 20.X.36. • Polish stamp Belvedere 25gr, single postage, on shipment from Gdańsk of 20.X.36.120,-
824.№ 288 I Mi. 309 I Sc. 302 • Polski znaczek Poznań 55gr, FP, na liście poleconym z Gdańska 11.III.36 do Gdyni 11.III.36. Gw. J.Tokar. • Polnische Marke Posen 55gr, EF, auf R-Brief aus Danzig 11.III.36 nach Gdynia 11.III.36. Gepr. J.Tokar. • Polish stamp Poznań 55gr, single postage, on registered letter from Gdańsk 11.III.36 to Gdynia 11.III.36. Signed J.Tokor. (Fi. 250,- +)200,-
825.№ 295 - 96, D 88 Mi. 316 - 17, P 91 Sc. 309 - 10, J 91 • List z Gdyni 22.II.39 do Gdańska 23.II.39. Polski znaczek dopłaty 50gr/3zł użyty w Gdańsku !!! Rzadkość. • Brief aus Gdynia 22.II.39 nach Danzig 23.II.39. Polnische Portomarke 50gr/3zł verwendet in Danzig !! Sehr selten. • Letter from Gdynia 22.II.39 to Gdańsk 23.II.39. Polish postage due stamp 50gr/3zł used in Gdańsk. Very scarce !! (Fi. 1.000,- +)900,-
826.• Druk “Macierzy Szkolnej” opłacony gotówką z Gdańska 29.XII.37 do Pabianic. • Drucksache des polnischen Schulvereins “Macierz Szkolna”, bar bezahlt aus Danzig 29.XII.37 nach Pabianice. • Printed form of Polish benevolent institution “Macierz Szkolna”, pay in cash, from Gdańsk 29.XII.37 to Pabianice.550,-
827.• Zwrotne poświadczenie odbioru z polskiego upt. w Gdańsku 18.12.29. • Empfangsrückscheine aus Polnischen Postamt in Danzig vom 18.12.29. • Return-acknowledgment of receipt from Polish Post Office in Gdańsk of 18.12.29.150,-
828.№ 315, Ck10 Mi. 336, U11 • Koperta Kazimierz Jagiellończyk 25gr z dodatkowym zn. 30gr jako list polecony z Grudziądza 7.4.39. Na odwrocie stempel odbiorczy polskiego upt. Gdańsk 1 i odręczna uwaga “Zamknięto”. • Umschlag Kazimierz Jagiellończyk 25gr mit zus. Marke 30gr als R-Brief aus Grudziądz 7.4.39. Rückseitig mit Ankunftstempel der Polnische Post in Danzig und handschriftlicher Vermerk “Geschlissen” • Stamped cover Kazimierz Jagiellończyk 25gr and add. stamp 30gr as registered letter from Grudziądz 7.4.39. On reverse receipt cachet of Polish Post in Gdańsk and hand marked “Closed”.150,-
829.№ 14, 234 Mi. 17, 253 Sc. 1K16, 250 • List z Warszawy 13.V.28 do Gdańska ofrankowany zn. Piłsudski 25gr i zn. Portu Gdańsk Wawel 15gr ostemplowany kas. wystawy filatelistycznej. • Brief aus Warschau 13.V.28 nach Danzig frankiert mit Piłsudski 25gr und Port Gdańsk Wawel 15gr entwertet mit Ausstellungsstempeln. • Letter from Warsaw 13.V.28 to Gdańsk franked with Piłsudski 25gr and Port Gdańsk stamp Wawel castle 15gr tied by philatelic exhibition cancels.150,-
830.№ Cp 1I Mi. P 1a • 1934, kartka pocztowa Kolumna Zygmunta 15/20gr, typ I, niekasowana. • 1934 Postkarte Sigismund-Säule 15/20gr, Type I, ungestempelt. • 1934 Postcard Sigismund monument 15/20gr, type I, mint. (Fi. 550,-)400,-
831.№ Cp 1II Mi. P 1b • 1934, kartka pocztowa Kolumna Zygmunta 15/20gr, typ II, niekasowana. • 1934 Postkarte Sigismund-Säule 15/20gr, Type II, ungestempelt. • 1934 Postcard Sigismund monument 15/20gr, type II, mint. (Fi. 800,-)550,-
832.№ Cp 2a Mi. P 2 • 1936, kartka pocztowa M/S Piłsudski 15gr, niekasowana. • 1936, Postkarte Dampfer Piłsudski 15gr, ungestempelt. • 1936, postcard, ship Piłsudski 15gr, mint. (Fi. 450,-)360,-
833.№ Cp 3a Mi. P 3 • 1937, kartka pocztowa Lwów 15gr, niekasowana. • 1937, Postkarte Lemberg 15gr, ungestempelt. • 1937, Postcard Lwów 15gr, mint. (Fi. 350,-)280,-
834.№ Cp 3c Mi. P 3 • 1937, kartka pocztowa Lwów 15gr z kas. okolicznościowym nr KO2 [Ogólnopolski Zjazd Śpiewaczy] • 1937, Postkarte Lemberg 15gr mit Sonderstempel, Kongress der polnischen Sängers. • 1937, Postcard Lwów 15gr with special cachet, Polish Singing Convention. (Fi. 600,-)400,-
835.№ Cp 4 Mi. P 4 • 1938, kartka pocztowa Kupcy gdańscy 15gr, niekasowana. • 1938, Postkarte, Kaufleute 15gr, ungestempelt. • 1938, Postcard Marchands of Gdańsk 15gr, mint. (Fi. 200,-)160,-
836.№ Cp 4 Mi. P 4 • 1938, kartka pocztowa Kupcy gdańscy 15gr, niekasowana. • 1938, Postkarte, Kaufleute 15gr, ungestempelt. • 1938, Postcard Marchands of Gdańsk 15gr, mint. (Fi. 200,-)140,-
837.**• Nalepka Polskiej Macierzy Szkolnej Gdańsk 10gr, 4-blok z marginesem, reprodukowane w Deutschland-Special i Michel Osteuropa. • Vignette des polnischen Schulverein in Danzig 10gr, Rand- Viererblock, siehe Michel Deutschland Special und Osteuropa. • Label of Polish School Institution in Gdańsk 10gr, margin block of 4, look Michel catalogues.200,-
Lewant • Levante • Levant
838.**№ 1 - 12, 1 -12ND, 26 - 32 Mi. 1 - 12, 1 - 12ND, I - VII Sc. 2K1 - 2K12 • 1919- 21, Konstantynopol, kompletna seria-12szt, kompletna seria nowodruków -12szt, kompletna seria-wydanie z roku 1921-7szt. Gw. K. Sztaba. • 1919-21, kompletter Satz-12Werte, Neudrucksatz-12 Werte und Ausgabe 1921 Jahr, 7 Werte. Gepr. K. Sztaba. • 1919, complete set- 12 stamps, reprint set-12 stamps and not issued from 1921 - 7 stamps. Signed K. Sztaba. (Fi. 5.164,-)3 500,-
839.**№ 1 - 12ND Mi. 1 - 12ND Sc. 2K1 - 2K12 • 1919, Konstantynopol, kompletna seria nowodruków, 12 zn. , 4-bloki. • 1919, kompletter Viererblock-Neudrucksatz, 12 Werte. • 1919, complete set of reprints, 12 stamps in blocks of 4. (Fi. 336,-)240,-
840.№ Cp 1 Mi. P 1 • 1919, Konstantynopol, kartka pocztowa 15f ze stemplem grzecznościowym. • 1919, Postkarte 15f mit Gefälligkeitsstempel. • 1919, Postcard 15f cancelled to order. (Fi. 1.500,-)1 000,-
Odessa
841.**№ 1 - 5 Mi. 1 - 5 • 1919, 5 znaczków, kompletna seria. 10f, 20f, 1mk z gw. Rachmanowa, 25f gw. Gryżewski, 50f gw. Rachmanow, Gryżewski. • 1919, 5 Werte, kompletter Satz. 10f, 20f, 1mk mit gepr. Rachmanow, 25f gepr. Gryżewski, 50f gepr. Rachmanow, Gryżewski. • 1919, 5 stamps, complete set. 10f, 20f, 1mk signed Rachmanowa, 25f signed Gryżewski, 50f Rachmanow, Gryżewski. (Fi. 14.800,-)11 000,-
842.*№ 1 ax Mi. 1a • 1919, 10f z podlepką, gw. Schmutz. • 1919, 10f mit Falz, gepr. Schmutz. • 1919, 10f with hinge, signed Schmutz. (Fi. 800,-)550,-
843.*№ 4a Mi. 4a • 1919, 50f z podlepką, gw. Gryżewski, Schmutz. • 1919, 50f mit Falz, gepr. Gryżewski, Schmutz. • 1919, 50f with hinge, signed Gryżewski, Schmutz. (Fi. 900,-)600,-
844.**№ 5ax Mi. 5 • 1919, 1mk w idealnym stanie, gw. Rachmanow, Jungjohann. • 1919, 1mk, Luxusstück, gepr. Rachmanow, Jungjohann. • 1919, 1mk, extreme fine condition, signed Rachmanow, Jungjohann. (Fi. 1.200,-)800,-
Zaolzie • Olsa-Gebiet
845.№ 1 - 2 • 1938, poczta wojskowa, nadruk na zn. urzędowych, 2 szt., kompletna seria. Fotoatest Schmutz. • 1938, Rückgliederung der Gebiete jenseits der Olsa, Militärpostmarken, Aufdruck auf Dienstmarken, 2 Werte, kompletter Satz, Fotoattest Schmutz. • 1938, Military issue for territories over river Olsa, overprint on 2 official stamps, complete set, photo certificate Schmutz. (Fi. 5.000,-)4 000,-
846.• 1938, widokówka z Czeskiego Cieszyna 5.XI.38, z orginalnego obiegu pocztowego, do Warszawy. • Bildkarte aus Tschechisch Teschen 5.XI.38, postalisch befördert, nach Warschau. • Picture card from Český Těšín 5.IX.38, from postal circulation, to Warsaw.150,-