3001.• 2 listy z Hildesheim do Grójca. Pierwszy z 5.I.1945 doręczony przez pocztę niemiecką, następny z 8.I.1945 już przez polską. Polska cenzura wojskowa, portret Hitlera wydrapany. • 2 Briefe aus Hildesheim nach Grójec. Erste vom 5.I.1945 bestellt mittels deutschen Post, zweite vom 8.I.1945 bereits durch polnischen Post. Polnische Militärzensur, Hitlerkopf auskratzt. • 2 letters from Hildesheim to Grójec. First of 5.I.1945 was delivered by German post, second of 8.I.1945 already by Polish post. Polish military censor, Hitler’s portrait is scraped.450,-
3002.№ Cp 10 Mi. P 13 • 1945 karta GG użyta w Krakowie do korespondencji 20 III 45. Stempel cenzury wojskowej. • GG Postkarte aus Krakau nach Warschau vom 20 III 45 mit Militärzensurstempel • GG postcard tied Cracow 20 III 45 to Warsaw with military censor marks250,-
3003.№ Cp 9b Mi. P 12/02 • Polecona kartka pocztowa GG z Chełma Lub z 12.VIII.1944. Na znaczku ręczny napis “Opłata pobrana gotówką, Wykaz N. 25” • R -GG Postkarte aus Chełm Lubelski vom 12.VIII.1944. Wertstempel mit handschriftlicher Vermerk: Gebühr bezahlt, Register N.25. • GG postcard as registered from Chełm Lubelski of 12.VIII.1945. On stamp hand mark: postage paid, Register N.25.180,-
3004.• List polecony, służbowy z Konotop |stempel prowizoryczny, dopisana data 5/6.45, “R”prowizoryczna niemiecka| do Lignicy |stempel prowizoryczny z datą 13.06.45|. Stempel tranzytowy Ostrów 07.6.45. Cenzura wojskowa. • Dienst-R-Brief aus Konotopy |Provisorischstempel mit handschriftlichem Datum 5/6.45, deutsche adaptiert R-Zettel| nach Lignica |Provisorischstempel mit Datum 13.06.45|. Transitstempel Ostrów 07.6.45. Militärzensur. • Official, registered letter from Konotopy |provisional with hand date 5/6.45, German adopted R-label| to Lignica |Provisional datestamp 13.06.45|. Transit cachet Ostrów 07.6.45. Military censor.250,-
3005.• Polecony,służbowy z Brzegu nad Odrą 29.6.45 do Lignicy. Prowizoryczny, odręczny znak polecenia. Datowniki Katowice 1.7.45/2.7.45. Stempel cenzury wojskowej No 1671. Fragment koperty, awers. • Dienst-R-Brief aus Brzeg an Oder 29.6.45 nach Lignica mit handschriftlichem, adaptiertem R-Vermerk. Tagesstempeln Kattowitz 1.7.45/2.7.45. Militärzensurstempel No 1671. Nur Briefvorderseite. • Official, registered letter from Brzeg on Odra 29.6.45 to Lignica with hand, provisional R-mark. Datestamp Katowice 1.7.45/2.7.45. Military censor cachet No 1671. Only front of cover.120,-
3006.• Polecony, służbowy z Góry 2/7.45 do Lignicy. Ciekawy prowizoryczny datownik i “R”. Stempel cenzury wojskowej 2151. Tylko fragment koperty. • Dienst-R-Brief aus Góra 2/7.45 nach Lignica. Interessante adaptiert Tagesstempel und R-Zettel. Militärzensurstempel 2151. Nur Kuvertteil. • Official, registered letter from Góra 2/7.45 to Lignica. Interesting adopted date cancel and R-label. Military censor mark 2151. Only front part of cover.120,-
3007.• Polecony, służbowy z Nowej Soli 18.7.1945 do Lignicy. Prowizoryczne ostemplowania: NOWA SÓL na przerobionym datowniku oraz “R”. • Dienst-R-Brief aus Nowa Sól 18.7.1945 nach Lignica. Provisorischstempeln: NOWA SÓL auf adaptiert Tagesstempel und R-Zettel. • Official, registered letter from Nowa Sól 18.7.1945 to Lignica. Provisionals cachets: NOWA SÓL on adopted date cancel and R-label.200,-
3008.• Polecony z Sycowa 21.7.45 do Wrocławia. Prowizoryczna, odręcznie narysowana R-ka, prowizoryczny datownik Syców. Stempel tranzytowy Kępno 21.VII. 45. Cenzura wojskowa. • R-Brief aus Sycow 21.7.45 nach Breslau. Provisorische, handschriftliche R-Vermerk, provisorischer Tagesstempel Syców. Transitstempel Kępno 21.VII.45. Militärzensur. • Registered letter from Sycow 21.7.45 to Wrocław. Provisional, hand R-mark, provisional date cachet Syców. Transit cancel Kępno 21.VII.45. Military censorship.200,-
3009.• Polecony, służbowy z Nowej Rudy do Wrocławia. Użyto niemieckiej “R” Neurode |Eulengeb| A, niemieckiego datownika 23.7.45. Stempel tranzytowy Katowice 02.8.45. Stempel cenzury wojskowej 1671. Tylko fragment koperty. • Dienst-R-Brief aus Nowa Ruda nach Breslau mit deutschem R-Zettel Neurode |Eulengeb| A und deutschem Tagesstempel 23.7.45. Transitstempel Kattowitz 02.8.45. Militärzensurstempel 1671. Nur Kuvertteil. • Official, registered letter from Nowa Ruda to Wrocław with German R-label Neurode |Eulengeb| A and German date cancel 23.7.45. Transit cachet Katowice 02.8.45. Military censor mark 1671. Only part of cover.120,-
3010.• Polecony, służbowy z Nowej Rudy do Wrocławia. Prowizoryczne: niemiecki datownik NEURODE 3.8.45 i “R” Neurode |Eulengeb| A. • Dienst-R-Brief aus Nowa Ruda nach Breslau. Provisorischen: deutsche Tagesstempel NEURODE 3.8.45 und deutsche R-Zettel Neurode |Eulengeb| A. • Official, registered letter from Nowa Ruda to Wrocław. Provisionals: German date cancel NEURODE 3.8.45 and German R-label Neurode |Eulengeb| A.200,-
3011.• Służbowy z Nowej Soli 15.8.45 do Wrocławia. Prowizoryczny datownik i stempel NOWA SOL. • Dienstbrief aus Nowa Sól 15.8.45 nach Breslau mit provisorischem Tagesstempel und zus.. Stempel NOWA SOL. • Official letter from Nowa Sól 15.8.45 to Wrocław with provisionals date cancel and additional cachet NOWA SOL.120,-
3012.(*)№ 339 - 41 Mi. 380 - 82 A Sc. 341 - 43 • 1944, Wodzowie, Wyd. Lubelskie, ząbk. 11. Fotoatest Jendroszek BPP. • 1944, Freiheitskämpfer, Lublin-Ausgabe, gezähnt L 11, Fotoattest Jendroszek BPP. • 1944, Freedom fighters, Lublin Issue, perforated L 11, photo certificate Jendroszek BPP.2 500,-
3013.№ 339 x 2 Mi. 380 x 2 Sc. 341 x 2 • Traugutt 25 gr parka na miejscowym liście z Lublina 7.X.44. Lekkie zagięcie koperty. Gw. Mikulski, Schmutz. • Traugutt 25 gr Paar auf Ortsbrief von Lublin 7.X.44. Leicht Knick des Briefes. gepr. Mikulski, Schmutz. • Traugutt 25 gr in pair on local letter from Lublin 7.X.44. Cover little folded. Sign. Mikulski, Schmutz.2 000,-
3014.№ 340 Mi. 381 Sc. 342 • Kościuszko 50 gr na miejscowym liście z Lublina 8.XI.44. Naddarcie koperty podczas otwierania. Gw. Kapkowski. • Kościuszko 50 gr auf Ortsbrief aus Lublin 8.XI.44. Beim Öffnen des Briefes zertrennt. gepr. Kapkowski. • Kościuszko 50 gr on local letter from Lublin 8.XI.44. During open of cover was torn off. Sign. Kapkowski.1 000,-
3015.№ 340, 341 Mi. 381, 382 Sc. 342, 343 • Kościuszko 50 gr + Dąbrowski 1 zł na liście poleconym, grzecznościowym z Przemyśla 14.IX.44 do Lublina 23.9.44. Lekkie przebarwienie koperty w dolnym prawym rogu. • Kościuszko 50 gr + Dąbrowski 1 zł auf Gefälligkeits-R-Brief von Przemyśl 14.IX.44 nach Lublin 23.9.44. Umschlag mit leichter Überfarbe in unterer, rechter Ecke. • Kościuszko 50 gr + Dąbrowski 1 zł on registered, complimentary letter from Przemyśl 14.IX.44 to Lublin 23.9.44. Small overcolouring in bottom left corner of cover.500,-
3016.№ 340, 341t Mi. 381, 382 F Sc. 342, 343 • Kościuszko 50 gr + Dąbrowski 1 zł z BŁĘDEM na liście poleconym z Lublina 16.9.44 do Przemyśla. Dopisek “Cenzor 1”. Gw. Schmutz. • Kościuszko 50 gr + Dąbrowski 1 zł mit Plattenfehler auf R-Brief von Lublin 16.9.44. Handschriftlicher Vermerk: Cenzor 1. gepr. Schmutz. • Kościuszko 50 gr + Dąbrowski 1 zł with plate error on registered letter from Lublin 16.9.44. Hand mark “Cenzor 1”. Sign. Schmutz.2 000,-
3017.№ 339 - 41, Cp 89 Mi. 380 - 82, P 88 Sc. 341 - 43 • Karta pocztowa K.Jagiellończyk i seria Wodzowie ostemplowane datownikiem Lublin 1, 8.9.44. Gw. Falkowski. • Postkarte K.Jagiellończyk mit komplettem Satz Freiheitskämpfer entwertet mit Stempel Lublin 1, 8.9.44. gepr. Falkowski. • Postcard K.Jagiellończyk with complete set of Heroes. All tied by cachet Lublin 1, 8.9.44. Sign. Falkowski.550,-
3018.№ 339 - 41, Cp 89 Mi. 380 - 82, P 88 Sc. 341 - 43 • Seria Wodzów na odwrocie karty pocztowej K.Jagiellończyk ostemplowana grzecznościowo kasownikiem Lublin 1, 10.9.44. Gw. Petriuk. • Kompletter Satz Freiheitskämpfer auf Rückseitig der Postkarte K.Jagiellończyk entwertet mit Gefälligkeitsstempel Lublin 1, 10.9.44. gepr. Petriuk. • Complete set Heroes on back side of postcard K.Jagiellończyk. All tied to order by cached Lublin 1, 10.9.44. Sign. Petriuk.400,-
3019.№ 340, Cp 89 Mi. 381, P 88 Sc. 342 • Karta pocztowa K.Jagiellończyk z nadrukiem nowej wartości 25gr / 15gr z dodatkową frankaturą Kościuszko 50 gr ostemplowane Lublin 1, 8.9.44. Fotoatest Schmutz. • Postkarte K.Jagiellończyk mit Aufdruck des neuen Wertes 25gr / 15 gr mit zus. Frankatur Kościuszko 50 gr entwertet mit Stempel Lublin 1, 8.9.44. Fotoattest Schmutz. • Postcard K.Jagiellończyk with overprint new value 25gr / 15gr and additional postage Kościuszko 50 gr. All tied by cachet Lublin 1, 8.9.44. Photo certificate Schmutz.600,-
3020.№ 340, Cp 89/17 Mi. 381, P 88 Sc. 342 • Karta pocztowa K.Jagiellończyk z nadrukiem nowej wartości 25gr / 15gr z dodatkową frankaturą Kościuszko 50 gr ostemplowane prowizorycznie “Przeworsk”. Gw. Petriuk. • Postkarte K.Jagiellończyk mit Aufdruck des neuen Wertes 25gr / 15 gr mit zus. Frankatur Kościuszko 50 gr entwertet mit provisorischer Stempel “Przeworsk”. gepr. Petriuk. • Postcard K.Jagiellończyk with overprint new value 25gr / 15gr and additional postage Kościuszko 50 gr. All tied by provisional cachet “Przeworsk”. Sign. Petriuk.150,-
3021.№ 341, Cp 89/24 Mi. 382, P 88 Sc. 343 • Karta pocztowa K.Jagiellończyk z nadrukiem nowej wartości 25gr / 15gr z dodatkową frankaturą Dąbrowski 1 zł ostemplowane prowizorycznie “Przeworsk”. Gw. Petriuk. • Postkarte K.Jagiellończyk mit Aufdruck des neuen Wertes 25gr / 15 gr mit zus. Frankatur Dąbrowski 1 zł entwertet mit provisorischer Stempel “Przeworsk”. gepr. Petriuk. • Postcard K.Jagiellończyk with overprint new value 25gr / 15gr and additional postage Dąbrowski 1 zł. All tied by provisional cachet “Przeworsk”. Sign. Petriuk.150,-
3022.№ 341 Mi. 382 Sc. 343 • Dąbrowski 1zł, Poststempel URZĘDÓW, lekko uszkodzony, gw. Gryżewski, Schmutz. • Dąbrowski 1zł, Kasownik URZĘDÓW, leichte Mängel, gepr. Gryżewski, Schmutz. • Dąbrowski 1zł, Kasownik URZĘDÓW, a bit damaged, sign. Gryżewski, Schmutz. (Fi. 150)120,-
3023.№ 341s Mi. 382 F Sc. 343 • Dąbrowski 1zł, cięty z jednej strony, gw. Schmutz. • Dąbrowski 1zł, Einseitig ungezähnt, gepr. Schmutz. • Dąbrowski 1zł, one-sided imperforate, sign. Schmutz. (Fi. 1050)450,-
3024.№ 342 x 2, 343 Mi. 383 x 2, 384 Sc. 344 x 2, 345 • Goznak 25 gr parka i 50 gr na listach z Siedlec 15.IX.44 do Warszawy. Stemple cenzury wojskowej 12 i 14a. 2 Listy !! • Goznak Marken 25 gr Paar und 50 gr auf Brief aus Siedlce 15.IX.44 nach Warschau. Militärzensurstempeln 12 und 14a. 2 Briefe !! • Goznak stamps 25 gr pair and 50 gr on letter from Siedlce 15.IX.44 to Warsaw with military censor marked 12 and 14a. 2 covers !!200,-
3025.**№ 342 - 43 Mi. 383 - 84 Sc. 344 - 45 • Wydanie Goznak, 2 kompletne arkusze po 100 zn każdy. • Goznak Ausgabe, Nationale Symbole, 2 Bögen mit je 100 Marken. • Goznak issue, 2 complete sheets of 100 stamps each.400,-
3026.**№ 342 - 43 + № IV Mi. 383 - 84, 383 a+b Sc. 344, 344a - 45 • Wydanie Goznak, 3 kompletne arkusze po 100 zn każdy, 25 gr. Walec II, Walec III; • Goznak Ausgabe, Nationale Symbole, 3 Bögen mit je 100 Marken, 25 gr mit Walze II und Walze III; № 4. • Goznak issue, 3 complete sheets of 100 stamps each, 25 gr with Cylinder II and III; (Fi. 1250)1 250,-
3027.№ 342 x 8 Mi. 383 x 8 Sc. 344 x 8 • Goznak 25 gr, dwa 4-bloki na liście poleconym z Warszawy 18.XII.44 do Genewy. Datownik tranzytowy Ankara, 3.4.1945. Cenzura polska 006755 i egipska 10, 107. Dod. zalepka cenzury. • Goznak 25 gr, 2 Viererblöcke auf R-Auslandsbrief aus Warschau 18.XII.44 nach Genf. Transitstempel Ankara, 3.4.1945. Polnische 006755 und ägiptische 10,107 Zensuren, sowie Zensurverschlussetikette. • Goznak 25 gr, two 4-blocks on registered letter from Warsaw 18.XII.44 to Geneve. Transit cancel Ankara 3.4.1945. Polish 006755 and Egyptian censorship with adhesive closed label.120,-
3028.№ 342 x 4, 343 x 2 Mi. 383 x 4, 384 x 2 Sc. 344 x 4, 345 x 2 • Goznak 25 gr 4-blok i 50 gr parka na liście poleconym z Łańcuta, stempel prowizoryczny do Cieszacina Małego. Prowizoryczna R-ka. Dodatkowy stempel Zarzecze k/Jarosławia 18.9.1944. • Goznak 25 gr Viererblock und 50 gr Paar auf R-Brief aus Łańcut, provisorische Stempel nach Ciszacin Mały, sowie provisorische R-Zettel. Zus.. Stempel Zarzecze an Jaroslau 18.9.1944. • Goznak 25 gr as 4-block and pair of 50 gr on registered letter from Łańcut, provisional cachet and R-label to Ciszacin Mały. Additional cancel Zarzecze near Jarosław 18.9.1944.200,-
3029.№ 342 x 4, 343 x 2 Mi. 383 x 4, 384 x 2 Sc. 344 x 4, 345 x 2 • Goznak 25 gr, 4-blok i 50 gr parka na liście poleconym z Warszawy 24.XI.44 do Genewy via Gibraltar 19.MR.45. R-ka ręcznie narysowana. Cenzura polska 0055855 i egipska 10, 107. Dod. zalepka cenzury. • Goznak 25 gr, Viererblock und 50 gr Paar auf R-Auslandsbrief aus Warschau 24.XI.44 nach Genf via Gibraltar 19.MR.45. Handschriftliche R-Vermerk. Polnische 005585 und ägiptische 10,107 Zensuren, sowie Zensurverschlussetikette. • Goznak 25 gr, 4-block and 50 gr pair on registered letter from Warsaw 24.XI.44 to Geneve via Gibraltar 19.MR.45. Hand R-mark. Polish 005585 and Egyptian censorship 10, 107 with adhesive closed label.200,-
3030.№ 342 x 2, 343 x 3, GG Cp 9c Mi. 383 x 2, 384 x 3, GG P 12/03 Sc. 344 x 2, 345 x 3 • Kartka pocztowa GG ofrankowana znaczkami Goznak 2 po 25 gr i 3 po 50 gr jako polecona z Tarnobrzegu do Lizbony. Prowizoryczny stempel nadania i R-ka. Stempel cenzury brytyjskiej. • GG Postkarte frankiert mit Goznak 2 x 25 gr und 3 Marken zu 50 gr als R-Karte aus Tarnobrzeg nach Lissabon. Provisorisch-Aufgabestempel und R-Zettel, sowie mit britischer Zensur. • GG postcard franked by Goznak stamps 2 x 25 gr and 3 x 50 gr as registered card from Tarnobrzeg to Lisbon. Provisorial sender cachet and R-label. British censor marked.360,-
3031.№ 342 x 4, 343 x 2 Mi. 383 x 4, 384 x 2 Sc. 344 x 4, 345 x 2 • Goznak 25 gr, 4-blok i 50 gr parka na liście poleconym z Warszawy 25.XI.44 do Genewy10.IV.45 via Gibraltar. R-ka ręcznie wypisana. Cenzura i dodatkowa zalepka egipska. • Goznak 25 gr, Viererblock und 50 gr Paar auf R-Auslandsbrief aus Warschau 25.XI.44 nach Genf 10.IV.45 via Gibraltar. Handschriftliche R-Vermerk. Ägiptische Zensuren und Zensurverschlussetikette. • Goznak 25 gr, 4-block and 50 gr pair on registered letter from Warsaw 25.XI.44 to Geneve 10.IV.45 via Gibraltar. Hand R-mark. Egyptian censorship with adhesive closed censor label.200,-
3032.№ 342 x 4, 343 x 2 Mi. 383 x 4, 384 x 2 Sc. 344 x 4, 345 x 2 • 4 znaczki Goznak 25 gr i 2 zn. 50 gr na liście poleconym z Warszawy 23.XI.44 do Genewy via Gibraltar. Prowizoryczny stempel nadania i R-ka. Cenzura i dodatkowa zalepka egipska. • Goznak 4 Werte zu 25 gr und 2 Werte zu 50 gr auf R-Auslandsbrief aus Warschau 23.XI.44 nach Genf via Gibraltar. Provisorisch-Aufgabestempel und R-Zettel, Ägiptische Zensuren und Zensurverschlussetikette. • 4 Goznak stamps 25 gr and 2 x 50 gr on registered letter from Warsaw 25.XI.44 to Geneve via Gibraltar. Provisorial sender cachet and R-label. Egyptian censorship with adhesive closed censor label.200,-
3033.№ Cp 88/04, 343 Mi. P 87, 384 Sc. 345 • Przedwojenna kartka pocztowa Legiony ofrankowana znaczkiem Goznak 50 gr z Radomia 22.3.45 do Lublina. Cenzura wojskowa 726 [82]. • Vorkreiegs-Postkarte Legionen frankiert mit Goznak 50 gr aus Radom 22.3.45 to Lublin. Militärzensur Nr 726 [82] • Pre-war Polish postcard legions franked by Goznak 50 gr from Radom 22.3.45 to Lublin. Military censor No 726 [82]130,-
3034.№ 343, GG Cp 9b Mi. 384, P 12/02 Sc. 345 • Kartka pocztowa GG ofrankowana znaczkiem Goznak 50 gr ze Staszowa 27.01.45 do Lublina. Stempel cenzury wojskowej. • Postkarte GG frankiert mit Goznak 50 gr aus Staszów 27.01.45 nach Lublin mit Militärzensurstempel. • GG postcard franked by Goznak 50 gr stamp from Staszów 27.01.45 to Lublin with military censor mark.130,-
3035.№ 343 / GG 72 x 2 Mi. 384 / GG 72 x 2 Sc. 345 / N77 x 2 • Parka zn. GG z portretem Hitlera 6 Pf zaklejona znaczkiem Goznak 50gr na kartce pocztowej z Piaseczna do Torunia. Stempel cenzury wojskowej. • GG Hitlerkopf-Ausgabe, Paare zu je 6 Pf überklebt durch Goznak 50 gr auf Postkarte aus Piaseczno nach Thorn mit Militärzensurstempel. • Pair GG stamps of 6 Pf with Hitler portrait glued by Goznak 50 gr stamp on postcard from Piaseczno to Toruń with military censor marked.200,-
3036.№ GG Cp10, 343 Mi. GG P 13, 384 Sc. 345 • Kartka pocztowa GG ofrankowana znaczkiem Goznak 50 gr z Rzeszowa 02.5.45 do Wieliczki. Stempel cenzury wojskowej. • GG Postkarte frankiert mit Goznak 50 gr aus Rzeszów 02.5.45 nach Wieliczka mit Militärzensurstempel. • GG postcard franked by Goznak stamp of 50 gr from Rzeszów 02.5.45 to Wieliczka with military censor marked.140,-
3037.№ 343 x 6 Mi. 384 x 6 Sc. 345 x 6 • 6 zn. 50 gr Goznak na liście poleconym z Łańcuta 5.II.45 do Lublina. Stempel nadawczy i R-ka prowizoryczne. Cenzura wojskowa 239. • 6 Werte 50 gr Goznak auf R-Brief aus Łańcut 5.II.45 nach Lublin. Provisorische Aufgabestempel und R-Zettel. Militärzensur Nr 239. • 6 stamps of 50 gr Goznak on registered letter from Łańcut 5.II.45 to Lublin. Provisional sender cancel and R-label. Military censor No 239.120,-
3038.№ 343 Mi. 384 Sc. 345 • Formularz pocztowy GG użyty jako karta pocztowa z Radzynia Podlaskiego 3.12.44 do Lublina ofrankowana zn. Goznaku 50 gr. Stempel cenzury wojskowej. Pierwszy znaczek GG zaklejony, drugi zdarty. • Postformular GG verwendet als Postkarte aus Radzyń Podlaski 3.12.44 nach Lublin frankiert mit Goznak 50 gr mit Militärzensurstempel. Erste GG Marke ist überklebt, zweite unterzerrt. • GG post form used as postcard from Radzyń Podlaski 3.12.44 to Lublin fanked with Goznak 50 gr with military censor marked. First GG stamp is glued, second one torn off.150,-
3039.**№ V - VI • 1944. Zaniechane wydanie znaczków na listy polecone. Nadruk 3 zł na 2 przedwojennych znaczkach urzędowych. Nakład 150 i 25 szt !!! Gw. Gryżewski, certyfikat J. Tokar. • 1944.Nicht ausgegeben Marken für Einschreibebriefen. Aufdruck des Wertes 3 zł auf 2 polnischen Dienstmarken. Auflage 150 und 25 St !!! gepr. Gryżewski, Attest J. Tokar. • 1944. Unissued stamps for registered mail. Overprint of value 3 zł on 2 Polish official stamps. Edition 150 and 25 pieces !!! Sign. Gryżewski, certificate J. Tokar. (Fi. 10000)9 500,-
3040.**№ 344 Mi. 386 Sc. 345A • Nadruk KRN 1 Zł, niekompletny arkusz, 97 sztuk. • Aufdruckmarke KRN 1 zł, inkomplett Bogen, 97 Stück. • Overprint stamp KRN 1 zł, uncomplete sheet of 97 stamps.400,-
3041.№ 344 Mi. 386 Sc. 345A • KRN 1 zł na liście, prowizoryczny kasownik BOREK, odręczna data 12/III.45. • KRN 1 zł auf Brief mit provisorischen Aufgabestempel BOREK und handstriftlicher Datum 12/III.45. • KRN 1 zł on letter with provisional sender cancel BOREK and hand date 12/III.45.200,-
3042.№ 344 FP x 3 Mi. 386 Falsch x 3 Sc. 345 A for x 3 • 3 znaczki KRN 1zł sfałszowane na szkodę poczty na liście poleconym z Rzeszowa 22.I.45 do Pobrzechowa. Na odrocie stempel cenzury wojskowej 177. Gw. + fotoatest Korszeń • 3 Marken KRN 1 zł gefälscht zum Schaden der Post auf R-Brief aus Rzeszów 22.I.45 nach Pobrzechów. Rückseitig mit Militärzensurstempel 177. gepr. + Fotoattest Korszeń. • 3 stamps KRN 1 zł forged detritment of post on registered letter from Rzeszów 22.I.45 to Pobrzechów. On reverese military censor mark 177. Sign. and photo certificate Korszeń. (Fi. 4500)3 500,-
3043.№ 345 Mi. 387 Sc. 345B • Niemiecki formularz pocztowy użyty jako kartka do Tarnowskich Gór 26.II.45 ofrankowana zn. PKWN 2 zł. • Deutsche Postformular verwendet als Karte von Tarnowskie Góry 26.II.45 frankiert mit Aufdruckmarke PKWN 2 zł. • German post form used as postcard from Tarnowskie Góry 26.II.45 franked by overprint stamp PKWN 2 zł.180,-
3044.№ 343 x 2, 345 Mi. 384 x 2, 387 Sc. 345 x 2, 345B • Goznak 50 gr parka i PKWN 2 zł na liście poleconym z Kraśnika 27.I.45 do Lublina 29.I.45. Prowizoryczny stempel nadawczy i R-ka. • Goznak 50 gr Paar und PKWN 2 zł auf R-Brief von Kraśnik 27.I.45 nach Lublin 29.I.45. Provisorische Aufgabestempel und R-Zettel. • Goznak 50 gr pair and PKWN 2 zł on registered letter from Kraśnik 27.I.45 to Lublin 29.I.45. Provisional sender cancel and R-label.200,-
3045.(*)№ 347 Mi. 389 Sc. 362 • Powstanie styczniowe, Traugutt. Kompletny arkusz, 30 znaczków. Fotoatest Korszeń. • Januar-Aufstand, Traugutt mit Aufdruck im kompletten Bogen mit 30 Marken. Fotoattest Korszeń. • January insurrection, Traugutt with overprint, complete sheet of 30 stamps. Photo certificate Korszeń.2 400,-
3046.(*)№ 347 d Mi. 389 Sc. 362 • Powstanie styczniowe, Traugutt z usterką, plamka na górnym marginesie, gw. Weźranowski. • Januar-Aufstand, Traugutt mit Abart, Fleck auf Oberrand, gepr. Weźranowski. • January insurrection, Traugutt with error, spot on top margin. Sign. Weźranowski.120,-
3047.№ 347bb Mi. 389 Sc. 362 • Powstanie styczniowe, Traugutt, z marginesem. Gw. Schmutz. • Januar-Aufstand, Traugutt mit Aufdruck, Randmarke. gepr. Schmutz. • January insurrection, Traugutt with overprint, margin. stamp. Sign. Schmutz. (Fi. 160)120,-
3048.№ 347 Mi. 389 Sc. 362 • Powstanie styczniowe, Traugutt. Gw. Ryblewski. • Januar-Aufstand, Traugutt mit Aufdruck. gepr. Ryblewski. • January insurrection, Traugutt with overprint. Sidned Ryblewski.120,-
3049.№ 347 x 2 Mi. 389 x 2 Sc. 362 x 2 • Powstanie styczniowe, Traugutt, pionowa parka. Gw. Krawcyk, Schmutz. • Januar-Aufstand, Traugutt mit Aufdruck, senkrechte Paar. gepr. Krawczyk, Schmutz. • January insurrection, Traugutt with overprint, vertical pair. Sign. Krawczyk, Schmutz. (Fi. 320 +)220,-
3050.**№ VII-XIX (w tym XVIII-XIX z odmianą b – ząbkowanie 14) • Wydanie lokalne Kraków 1945, nie wydane, gw. Weźranowski, Schmutz • Lokalausgabe Krakau 1945 (nicht ausgegeben), Mi 1300 €, gepr. Weźranowski, Schmutz • 1945 local issue Cracow (unissued), sign. Weźranowski, Schmutz (Fi. 3610 +)2 600,-
3051.**№ 350 Mi. 390 VI Sc. 351 • 1/2 arkusza Wyzwolenie miast, Kraków, 50 znaczków. • Befreiung der Städte, Krakau. Halbiert Bogen mit 50 Marken. • Liberation of cities, Cracow. Half a sheet of 50 stamps.700,-
3052.**№ 351 Mi. 390 VII Sc. 352 • 1/2 arkusza Wyzwolenie miast, Łódź, 50 znaczków. • Befreiung der Städte, Łódź. Halbiert Bogen mit 50 Marken. • Liberation of cities, Łódź. Half a sheet of 50 stamps.700,-
3053.**№ 352 Mi. 390 VIII Sc. 348 • 1/2 arkusza Wyzwolenie miast, Radom, 50 znaczków. • Befreiung der Städte, Radom. Halbiert Bogen mit 50 Marken. • Liberation of cities, Radom. Half a sheet of 50 stamps.700,-
3054.**№ 353 Mi. 390 V Sc. 347 • 1/2 arkusza Wyzwolenie miast, Kielce, 50 znaczków. • Befreiung der Städte, Kielce. Halbiert Bogen mit 50 Marken. • Liberation of cities, Kielce. Half a sheet of 50 stamps.700,-
3055.**№ 354 Mi. 390 III Sc. 353 • 1/2 arkusza Wyzwolenie miast, Gniezno, 50 znaczków. • Befreiung der Städte, Gniezno. Halbiert Bogen mit 50 Marken. • Liberation of cities, Gniezno. Half a sheet of 50 stamps.700,-
3056.**№ 355 Mi. 390 I Sc. 354 • 1/2 arkusza Wyzwolenie miast, Bydgoszcz, 50 znaczków. • Befreiung der Städte, Bromberg. Halbiert Bogen mit 50 Marken. • Liberation of cities, Bydgoszcz. Half a sheet of 50 stamps.700,-
3057.**№ 356 Mi. 390 IV Sc. 355 • 1/2 arkusza Wyzwolenie miast, Kalisz, 50 znaczków. • Befreiung der Städte, Kalisz. Halbiert Bogen mit 50 Marken. • Liberation of cities, Kalisz. Half a sheet of 50 stamps.700,-
3058.**№ 348b Mi. 390 IX b Sc. 349a • Wyzwolenie miast, Warszawa. Gw. Schmutz. • Befreiung der Städte, Warschau. gepr. Schmutz. • Liberation of cities, Warsaw, sign. Schmutz. (Fi. 180)120,-
3059.№ 348b Mi. 390 IX b Sc. 349 a • kasowany, gw. Weźranowski • gebraucht, gepr. Weźranowski • used, sign. Weźranowski (Fi. 300)160,-
3060.№ 348b Mi. 390 IX b Sc. 349a • Wyzwolenie miast, Warszawa. Gw. Weźranowski. • Befreiung der Städte, Warschau. gepr. Weźranowski. • Liberation of cities, Warsaw, sign. Weźranowski. (Fi. 250)150,-
3061.№ 348 - 57, Cp 89 Mi. 390 I - X, P 88 Sc. 347 - 56 • Wyzwolenie miast, Kompletna seria 10 szt na kartce pocztowej K. Jagiellończyk ostemplowane kasownikiem okolicznościowym Lublin 2/IX.45. • Befreiung der Städte, komplett, 10 Werte, auf Postkarte Kasimir IV Jagiellończyk entwertet mit Sonderstempel von Lublin 2/IX.45. • Liberation of cities, complete set of 10 stamps on postcard Casimir IV Jagiellończyk, tied by special cachet Lublin 2/IX.45. (Fi. 560)280,-
3062.**№ 357 Mi. 390X Sc. 356 • Wyzwolenie 10 miast - Zakopane w czworobloku, abklatsch, znaczne przesunięcie nadruku, czyste • Befreiung der poln. Städte – Zakopane in Viererblock, Abklatsch, stark verschobener Aufdruck, postfrisch • Liberation of cities – Zakopane, block of 4, displaced overprint, abklatsch120,-
3063.№ 348 - 57 Mi. 390 I - X Sc. 347 - 56 • Wyzwolenie miast, Kompletna seria 10 szt na karcie, Kielce z błędem, odwrócone pierwsze e w Kielce. nr B9. • Befreiung der Städte, komplett, 10 Werte, Kielce mit Plattenfehler, kopfstehende erste e in Kielce. • Liberation of cities, complete set of 10 stamps, Kielce with plate error, inverted first e in Kielce.150,-
3064.**№ 356 Mi. 390 IV Sc. 355 • Wyzwolenie miast, Kalisz, nadruk nowego nominału z tyłu marginesu. • Befreiung der Städte, Kalisz. Aufdruck des neuen Wertes auf Rückseite des Randes. • Liberation of cities, Kalisz. Overprint new face value on reverse of margin.300,-
3065.**№ 344 - 46, 348 - 57, 417 Mi. 386 - 88, 390 I - X, 452 Sc. 345 A-C, 347 - 56, B 54 • Zbiór błędów i usterek przedruków na znaczku 25 gr GOZNAK, 173 poz [w każdej po 1 - 4 znaczków], w tym 133 pozycje z serii Wyzwolenie Miast. • Aufdruckmarken auf GOZNAK, Adler 25 gr. Sammlung der Aufdruckfehler und Abarten, 173 Positionen [ein jeder zu 1 bis 4 Marken], darin Befreiung der Städte - 133 Positionen. • Overprint stamps on GOZNAK, Eagle 25 gr. Collection of overprints errors and faults, 173 entries [each 1 to 4 stamps], greater part 133 from set Liberation of cities. (Fi. 6000)3 500,-
3066.№ 348a, 357 Mi. 390 IXa, X Sc. 349, 356 • Wyzwolenie miast, Warszawa i Zakopane na miejscowym, poleconym liście. Kasownik okolicznościowy “Święto ludowe 20.V.1945 Warszawa”. Prowizoryczna R-ka Warszawa 19. • Befreiung der Städte, Warschau und Zakopane auf Orts-R-Brief mit Sonderstempel: Volkstag 20.V.1945 Warschau, sowie provisorische R-Zettel Warschau 19. • Liberation of cities, Warsaw and Zakopane on local, registered letter tied by special cachet: People’s holiday 20.V.1945 Warsaw. Provisorial R-label Warsaw 19.200,-
3067.№ 349 Mi. 390 II Sc. 350 • Wyzwolenie miast, Częstochowa na liście poleconym z Bydgoszczy do Warszawy 13.IV.45. R-ka niemiecka Bromberg 1 ostemplowana Bydgoszcz 2, kasownik nadawczy, prowizoryczny. • Befreiung der Städte, Częstochowa auf R-Brief von Bromberg nach Warschau 13.IV.45. Deutsche R-Zettel Bromberg 1 mit Aufdruck Bydgoszcz 2, sowie provisorische Aufgabestempel. • Liberation of cities, Częstochowa on registered letter from Bydgoszcz to Warsaw 13.IV.45. German R-label Bromberg 1 with Polish overprint Bydgoszcz 2 and provisional sender cancel.300,-
3068.№ 351 I Mi. 390 VII Sc. 352 • Wyzwolenie miast, Łódź na liście poleconym z Radomia 06.4.45 do Warszawy 12.IV.45. Datownik nadawczy i R-ka prowizoryczne. Stempel cenzury wojskowej “735” • Befreiung der Städte, Łódź auf R-Brief aus Radom 06.4.45 nach Warschau 12.IV.45. Provisorische Aufgabestempel und R-Zettel. Militärzensurstempel “735” • Liberation of cities, Łódź on registered letter from Radom 06.4.45 to Warsaw 12.IV.45. Provisional sender cancel and R-label. Military censor mark No 735.250,-
3069.№ 352 Mi. 390 VIII Sc. 348 • Wyzwolenie miast, Radom, FP, na liście poleconym z Lublina do Warszawy 2.IV.45. Prowizoryczny stempel: Agencja Pocztowo-Telegraficzna Lublin. Ręcznie dopisana data 28.III.45. Prowizoryczna R-ka. Cenzura wojskowa 12. • Befreiung der Städte, Radom, EF, auf R-Brief aus Lublin nach Warschau 2.IV.45. Provisorische Stempel: Telegraph und Poststelle Lublin mit handschriftlicher Datum 28.III.45 und R-Zettel. Militärzensur 12. • Liberation of cities, Radom on registered letter from Lublin to Warsaw 2.IV.45. Provisional sender cancel: Telegraph and Postal Agency Lublin with hand date 28.III.45 and R-label. Military censor mark No 12.450,-
3070.№ 352 Mi. 390 VIII Sc. 348 • Wyzwolenie miast, Radom na liście poleconym z Tomaszowa Maz.11.4.1945 do Zakopanego 17.4.45. Prowizoryczny stempel i R-ka. Stempel cenzury wojskowej 1101. • Befreiung der Städte, Radom auf R-Brief aus Tomaszów Maz. 11.4.1945 nach Zakopane 17.4.45. Provisorische Stempel und R-Zettel. Militärzensurstempel 1101. • Liberation of cities, Radom on registered letter from Tomaszów Maz. 11.4.1945 to Zakopane 17.4.45. Provisional sender cancel and R-label. Military censor mark 1101.350,-
3071.№ 353 Mi. 390 V Sc. 347 • Wyzwolenie miast, Kielce, na liście poleconym z Lublina 7.IV.45 do Warszawy 12.IV.45. Prowizoryczny stempel i R-ka. Cenzura wojskowa 161. • Befreiung der Städte, Kielce, auf R-Brief aus Lublin 7.IV.45 nach Warschau 12.IV.45. Provisorische Stempel und R-Zettel. Militärzensur 161. • Liberation of cities, Kielce on registered letter from Lublin 7.IV.45 to Warsaw 12.IV.45. Provisional sender cancel and R-label. Military censor 161.250,-
3072.№ 356 odwrotka Mi. 390 IV Aufdruck Kopfstehend Sc. 355 • Wyzwolenie miast, Kalisz na liście poleconym, miejscowym, R-ka ex-niemiecka CMOLAS przestemplowana, kasownik Rzeszów 1, 23.V.45. Stempel cenzury wojskowej “1292”. Gw. Kapkowski. • Befreiung der Städte, Kalisz auf Orts-R-Brief, ex-deutsche R-Zettel CMOLAS, nachgestempelt Tagesstempel Rzeszów 1, 23.V.45. Militärzensurstempel “1292”. gepr. Kapkowski. • Liberation of cities, Kalisz on registered local letter. Ex-German overprinted R-label CMOLAS, date cachet Rzeszów 1, 23.V.45. Military censor marked “1292”. Sign. Kapkowski.1 000,-
3073.№ 354 Mi. 390 III Sc. 353 • Wyzwolenie miast, Gniezno na liście poleconym z Warszawy 26.II.1945 do Lublina. Prowizoryczny datownik i R-ka. Cenzura wojskowa “324” • Befreiung der Städte, Gniezno auf R-Brief aus Warschau 26.II.1945 nach Lublin. Provisorische Tagesstempel und R-Zettel. Militärzensur “324” • Liberation of cities, Gniezno on registered letter from Warsaw 26.II.1945 to Lublin. Provisional date cancel and R-label. Military censor “324”250,-
3074.№ 355 Mi. 390 I Sc. 354 • Wyzwolenie miast, Bydgoszcz, prowizoryczna R-ka z Bydgoszczy 15.3.45 do Warszawy 25.III.45. Stempel cenzury wojskowej “875” • Befreiung der Städte, Bydgoszcz, provisorische R-Zettel aus Bydgoszcz 15.3.45 nach Warschau 25.III.45. Militärzensurstempel “875”. • Liberation of cities, Bydgoszcz, provisional R-label from Bydgoszcz 15.3.45 to Warsaw 25.III.45. Military censor marked “875”250,-
3075.№ 357 Mi. 390 X Sc. 356 • Wyzwolenie miast, Zakopane na liście poleconym z Lublina 2.2.45 do Garbowa. Prowizoryczny datownik i R-ka. Cenzura wojskowa. • Befreiung der Städte, Zakopane auf R-Brief von Lublin 2.2.45 nach Garbowo. Provisorische Tagesstempel und R-Zettel. Militärzensur. • Liberation of cities, Zakopane on registered letter from Lublin 2.2.45 to Garbowo. Provisional date cancel and R-label. Military censor.200,-
3076.№ 357 Mi. 390 X Sc. 356 • Wyzwolenie miast, Zakopane na liście poleconym z Kozienic 22.V.1945 do Warszawy 1.VI.45 via Radom 29.5.45. Prowizoryczny datownik i R-ka. Cenzura wojskowa “1731” • Befreiung der Städte, Zakopane auf R-Brief von Kozienice 22.V.1945 nach Warschau 1.VI.45 via Radom 29.5.45. Provisorische Tagesstempel und R-Zettel. Militärzensur “1731”. • Liberation of cities, Zakopane on registered letter from Kozienice 22.V.1945 to Warsaw 1.VI.45 via Radom 29.5.45. Provisional date cancel and R-label. Military censor “1731”.250,-
3077.**№ 358-60 x, 358a, 360y Mi. 391 x 2, 392, 404A, C Sc. 365 - 67 • Wydanie łódzkie z odmianami, 5 czworobloczków. • Łódź-Ausgabe mit Typen, 5 Viererblöcke. • Łódź-issue with types, 5 Viererblöcke. (Fi. 224)130,-
3078.**№ 360 nz x 2 Mi. 392U x 2 Sc. 367 x 2 • Wydanie łódzkie, 5 zł,znaczek nieząbkowany w parce z dolnym marginesem, gw. Schmutz. • Łódź-Ausgabe, 5 zł, geschnitten Unterrandpaar. gepr. Schmutz. • Łódź-issue, 5 zł, imperforated bottom with margin. pair, sign. Schmutz. (Fi. 600)300,-
3079.**№ 360 nz x 2 Mi. 392U x 2 Sc. 367 x 2 • Wydanie łódzkie, 5 zł,znaczek nieząbkowany w parce, cienki papier, gw. Mikstein, Falkowski. • Łódź-Ausgabe, 5 zł, geschnitten Paar, dünnen Papier. gepr. Mikstein, Falkowski. • Łódź-issue, 5 zł, imperforated pair, thin paper, sign. Mikstein, Falkowski. (Fi. 600)500,-
3080.**№ 358P x 2, 360P x 2 Mi. 391 - 92P x 2 Sc. 365, 367 • Wydanie łódzkie, 1 i 5 zł, 2 PRÓBY nieząbkowane w parkach, gw. Schmutz. • Łódź-Ausgabe, 1 und 5 zł, PROBEN, 2 geschnitten Paare. gepr. Schmutz. • Łódź-issue, 1 and 5 zł, PROOFS, 2 imperforated Pairs, sign. Schmutz. (Fi. 640)350,-
3081.**№ 358P x 4, 360P x 4 Mi. 391 - 92P x 4 Sc. 365, 367 • Wydanie łódzkie, 1 i 5 zł, 2 PRÓBY nieząbkowane w 4-blokach, gw. Schmutz. • Łódź-Ausgabe, 1 und 5 zł, PROBEN, 2 geschnitten Viererblöcke. gepr. Schmutz. • Łódź-issue, 1 and 5 zł, PROOFS, 2 imperforated 4-blocks, sign. Schmutz. (Fi. 1280)700,-
3082.№ 360 nz x 2 Mi. 392U x 2 Sc. 367 x 2 • Wydanie łódzkie, 5 zł,znaczek nieząbkowany w parce z kas. okolicznościowym z 10.VII.45, gw. Falkowski. • Łódź-Ausgabe, 5 zł, geschnitten Paar mit Sonderstempel vom 10.VII.45. gepr. Falkowski. • Łódź-issue, 5 zł, imperforated pair with special cachet of 10.VII.45, sign. Schmutz. (Fi. 600)400,-
3083.№ 358 Mi. 391 Sc. 365 • Wydanie łódzkie 1 zł z Gliwic 22/.V 45 do Nowego Jorku. Prowizoryczny stempel GLIWICE z ręcznie dopisaną datą. Stempel cenzury wojskowej. • Łódź-Ausgabe 1 zł aus Gliwice 22/.V 45 nach N.Y. Provisorische Stempel GLIWICE mit handschriftlichen Datum. Militärzensurstempel. • Łódź-issue 1 zł from Gliwice to N.Y. Provisional cancel GLIWICE with hand date. Military censor marked.120,-
3084.№ 358, 364 Mi. 391, 395 Sc. 365, 359 • Wydanie łódzkie 1 zł i 2 zł Kraków na liście poleconym z Mszany Dolnej do Łodzi. Prowizoryczny kas. i R-ka. Cenzura wojskowa “1933” • Łódź-Ausgabe 1 zł und 2 zł krakau auf R-Brief aus Mszana Dolna nach Łódź. Provisorische Tagesstempel und R-Zettel. Militärzensur “1933”. • Łódź-issue 1 zł and Cracow-issue 2 zł on registered letter from Mszana Dolna to Łódź. Provisional date cancel and R-label. Military censor.120,-
3085.№ 358 Mi. 391 Sc. 365 • 1/2 znaczka 1zł Łódź na kartce z Piotrkowa Trybunalskiego 12.6.45 do Sulejowa. Prowizoryczny datownik. Stempel cenzury wojskowej. Gw. Falkowski. • Halbierte Marke 1 zł Łódź auf Karte aus Piotrków Trybunalski 12.6.45 nach Sulejów. Provisorische Aufgabestempel, sowie Militärzensurstempel. gepr. Falkowski. • Bisected stamp 1 zł Łódź on censored postcard tied by provisional date cachet from Piotrków Trybunalski 12.6.45 to Sulejów. Sign. Falkowski.300,-
3086.№ 359 Mi. 404A Sc. 366 • Wydanie łódzkie 3 zł na liście poleconym z Jabłonki 25.X.1945 do Nowego Sącza. Prowizoryczny datownik i R-ka. Ręczny dopisek: 50 gr pobrano gotówką. • Łódź-Ausgabe 3 zł auf R-Brief von Jabłonka 25.X.45 nach Nowy Sącz. Provisorische Tagesstempel und R-Zettel, sowie mit handschriftlicher Vermerk: Gebühr bezahlt 50 gr. • Łódź-issue 3 zł on registered letter from Jabłonka 25.X.45 to Nowy Sącz 17.4.45. Provisional date cancel, R-label and hand marked: paid postage 50 gr.180,-
3087.№ 359 Mi. 404A Sc. 366 • 3 zł Łódź, FP, na liście poleconym z Pępowa 1.8.45 do Wrocławia. Prowizoryczny stempel nadawczy z ręcznie dopisaną datą i R-ka. Cenzura wojskowa 2196. • 3 zł Łódź, EF, auf R-Brief aus Pępowo 1.8.45 nach Breslau. Provisorische Aufgabestempel mit handschriftlicher Datum und R-Zettel. Militärzensur 2196. • 3 zł Łódź on registered letter from Pępowo 1.8.45 to Wrocław. Provisorial sender cancel with hand date and R-label. Military censor 2196.200,-
3088.№ 359 x 2 Mi. 404A x 2 Sc. 366 x 2 • 3 zł Łódź w parce, na liście poleconym z Olsztyna 5.12.45 do Krakowa 8.12.45. Koperta poniemiecka. • 3 zł Łódź, Paar, auf R-Brief aus Allenstein 5.12.45 nach Krakau 8.12.45. Ex-deutsche Umschlag. • 3 zł Łódź on registered letter from Olsztyn 5.12.45 to Cracow 8.12.45. Ex-German cover.120,-
3089.№ 359, 362 x 2 Mi. 404A, 393 x 2 Sc. 366, 357 x 2 • 3 zł Łódź i parka 50 gr Kraków na liście poleconym z Warszawy 24.8.45 do Sztokholmu. Ręcznie narysowana R-ka. Stempel cenzury wojskowej 1466. • 3 zł Łódź und Paar 50 gr Krakau auf Auslands-R-Brief aus Warschau 24.8.45 nach Stockholm mit handschriftlicher R-Zettel. Militärzensurstempel 1466. • 3 zł Łódź and pair 50 gr Cracow on registered letter from Warsaw 24.8.45 to Stockholm with hand R-label. Military censor marked 1466.120,-
3090.**№ 361b Mi. 398 Sc. 363 • 1945. Kościuszko z nadrukiem, pasek 12 sztuk z marginesami. • 1945, Kościuszko mit Aufdruck, 12er Randstreifen. • 1945, overprint stamp Kościuszko, strip of 12 pieces with margin. (Fi. 240 +)120,-
3091.№ 361 Mi. 398 Sc. 363 • Kościuszko z nadrukiem na karcie ostemplowany kasownikiem okolicznościowym “Święto ludowe 20.V.1945 Warszawa”. • Kościuszko mit Aufdruck auf Blankokarte entwertet mit Sonderstempel: Volkstag 20.V.1945 Warschau. • Kościuszko with overprint on card tied by special cachet: People’s holiday 20.V.1945 Warsaw.100,-
3092.№ 361, Cp 86/9 Mi. 398, P 85 Sc. 363 • Kościuszko z nadrukiem na przedwojennej karcie pocztowej jako karta polecona, miejscowa. Kas. prowizoryczny Lublin 1, 11/4/1945. Pokwitowanie nadania na niemieckim druku. • Kościuszko mit Aufdruck auf Vorkriegs - Postkarte als Orts-R-Karte. Provisorische Stempel Lublin 1, 11/4/1945. Aufgabescheine auf deutscher Formular. • Kościuszko with overprint on pre-war postcard as local, registered mail. Provisional cachet Lublin 1, 11/4/1945. Sender paper on German printed matter.200,-
3093.№ 348, 361, 368, 372, 373, 402 Mi. 390IX, 398, 400, 405, 406, 433 Sc. 347, 363, B37, 368, 369, C18 • Kościuszko z nadrukiem i 21 innych zn. na liście lotniczym, filatelistycznym z Warszawy 7.9.46 do Szwajcarii. • Kościuszko mit Aufdruck und 21 anderen Marken auf philatelischen Luftpostbrief aus Warschau 7.9.46 nach Schweiz. • Kościuszko with overprint and 21 other stamps on philatelic airmail cover from Warsaw 7.9.46 to Switzerland. (Fi. 450 za kas)400,-
3094.**№ 361 P4 Mi. 398 I Sc. 363 • Kościuszko z nadrukiem, ząbkowana PRÓBA bez nadruku. • Kościuszko mit Aufdruck, gezähnt PROBEDRUCK ohne Aufdruck. • Kościuszko with overprint, perforated PROOF without overprint. (Fi. 250)200,-
3095.**№ 361 P4 Mi. 398 I Sc. 363 • Kościuszko z nadrukiem, ząbkowana PRÓBA bez nadruku. • Kościuszko mit Aufdruck, gezähnt PROBEDRUCK ohne Aufdruck. • Kościuszko with overprint, perforated PROOF without overprint. (Fi. 250)180,-
3096.**№ 361 P4 Mi. 398 I Sc. 363 • Kościuszko z nadrukiem, ząbkowana PRÓBA bez nadruku, parka. • Kościuszko mit Aufdruck, gezähnt PROBEDRUCK ohne Aufdruck, Paar. • Kościuszko with overprint, perforated PROOF without overprint, pair. (Fi. 500)250,-
3097.№ 362, Cp 93 Mi. 393, P94 Sc. 357 • Kartka pocztowa 50 gr Pomnik Jagiełły + 4 zn. wycięte z tej karty jako polecona z Krzyżatki k.Jeleniej Góry 2.10.45 do Bytomia, przeadresowana do Wrocławia. Stemple nadania i R-ka prowizoryczne. • Postkarte 50 gr Jagiełło-Denkmal und 4 zus.. nur Wertstempeln als R-Karte aus Krzyżatka bei Hirschberg 2.10.45 nach Beuthen und weiter nach Breslau nachgesandt. Provisorische Aufgabestempeln und R-Zettel. • Postcard 50 gr Jagiełło monument and 4 stamps cuttings from the same postcards as registered mail from Krzyżatka near Jelenia Góra 2.10.45 to Bytom and next readressed to Wrocław. Provisional sender cachets and R-label.220,-
3098.№ 362, 363 x 3 Mi. 393, 394 x 3 Sc. 357, 358 x 3 • Zabytki Krakowa 50 gr, 3 x 1 zł na liście z Sobótki 22.9.45 do Zabrza 27.9.45. Datownik i R-ka prowizoryczne. • Ansichten von Krakau 50 gr und 3 x 1 zł aus Sobótka 22.9.45 nach Zabrze 27.9.45. Provisorische Tagesstempel und R-Zettel. • Cracow monuments 50 gr and 3 x 1 zł from Sobótka 22.9.45 to Zabrze 27.9.45. Wrocław. Provisional date cachet and R-label.120,-
3099.№ 363 Mi. 394 Sc. 358 • Zabytki Krakowa 1 zł, prowizoryczny stempel U.P. Wrocław I z datą 8.6.45 do Otwocka. Stempel cenzury wojskowej 1964. • Ansichten von Krakau 1 zł entwertet mit provisorischen Stempel U.P. Wrocław I mit Datum 8.6.45 nach Otwock. Militärzensurstempel 1964. • Cracow monuments 1 zł, provisional cancel U.P. Wrocław I with date 8.6.45 to Otwock. Military censor marked 1964.120,-
3100.№ 363 x 3 Mi. 394 x 3 Sc. 358 x 3 • Zabytki Krakowa, 3 zn. po 1 zł na liście poleconym z Sandomierza 4.VI.45 do Warszawy 8.VI.45. Prowizoryczne: kasownik z odręczną datą i R-ka. Cenzura wojskowa 1747. • Ansichten von Krakau, 3 Marken zu 1 zł auf R-Brief aus Sandomierz 4.VI.45 nach Warschau 8.VI.45. Provisorischen: Aufgabestempel mit handschriftlichen Datum und R-Zettel. Militärzensur 1747. • Cracow monuments, 3 stamps of 1 zł on registered letter from Sandomierz 4.VI.45 to Warsaw 8.VI.45. Provisional sender cachet with hand date and R-label. Military censorship 1747.120,-
3101.№ 363, 365 Mi. 394, 396 Sc. 358, 360 • Zabytki Krakowa 1 i 3 zł, prowizoryczny kasownik i R-ka, z Sienny k/Iłży do Olsztyna. • Ansichten von Krakau 1 und 3 zł, provisorische Stempel und R-Zettel, aus Sienna bei Iłża nach Allenstein. • Cracow monuments 1 and 3 zł, provisional cancel and R-label, from Sienna near Iłża to Olsztyn.120,-
3102.№ 364 x 2 Mi. 395 x2 Sc. 359 x 2 • Zabytki Krakowa, 2 zn. po 2 zł na poleconym z Łukowa 18.9.1945 do Warszawy 20.IX.45. Datownik i R-ka prowizoryczne. • Ansichten von Krakau 2 Marken zu 2 zł auf R- Brief aus Łuków 18.9.1945 nach Warschau 20.IX.45. Provisorische Tagesstempel und R-Zettel. • Cracow monuments 2 stamps of 2 zł on registered letter from Łuków 18.9.1945 to Warsaw 20.IX.45. Provisional date cachet and R-label.120,-
3103.№ 365 Mi. 396 Sc. 360 • Zabytki Krakowa 3 zł na poleconym z Namysłowa 11.VIII.45 do Wrocławia 13.8.45. Prowizoryczne: stempel Namysłów, datownik i R-ka. Stempel odbiorczy Wrocław 2. • Ansichten von Krakau 3 zł auf R-Brief aus Namysłów 11.VIII.45 nach Breslau 13.8.45. Provisorischen: Aufgabe und Tagesstempel, sowie R-Zettel. Ankunftstempel Wrocław 2. • Cracow monuments 3 zł on registered letter from Namysłów 11.VIII.45 to Wrocław 13.8.45. Provisorial: sender and date cancels + R-label. Receiving cachet Wrocław 2.200,-
3104.№ 365 Mi. 396 Sc. 360 • Zabytki Krakowa 3 zł, FP, na poleconym z Wschowy 18.07.45 do Legnicy. Niemiecka R-ka z Ugen przestemplowana na Wschowa. Prowizoryczny datownik. Cenzura wojskowa 2151. • Ansichten von Krakau 3 zł, EF,auf R-Brief aus Wschowa 18.07.45 nach Legnica. Deutsche R-Zettel Ugen nachgestempelt mit Wschowa. Provisorische Tagesstempel. Militärzensur 2151. • Cracow monuments 3 zł on registered letter from Wschowa 18.07.45 to Legnica. German R-label Ugen overmarked by Wschowa. Provisional date cachet. Military censorship 2151.200,-
3105.№ 365 Mi. 396 Sc. 360 • Zabytki Krakowa 3 zł, FP, na poleconym z Oświęcimia 20.7.45 do Wrocławia. 2 stemple tranzytowe Katowice 22.7.45/ 23.7.45. Prowizoryczna R-ka Oświęcim 1. Stempel cenzury wojskowej 1371. • Ansichten von Krakau 3 zł, EF,auf R-Brief aus Auschwitz 20.7.45 nach Breslau. 2 Transitstempeln Kattowitz 22.7.45/ 23.7.45. Provisorische R-Zettel Oświęcim 1. Militärzensurstempel 1371. • Cracow monuments 3 zł on registered letter from Oświęcim 20.7.45 to Wrocław. 2 transit cancels Katowice 22.7.45/ 23.7.45. Provisional R-label Oświęcim 1. Military censor marked 1371.200,-
3106.№ 365 x 2 Mi. 396 x 2 Sc. 360 x 2 • Zabytki Krakowa 3 zł parka na poleconym z Klikowej do Warszawy 31.XII.45. Prowizoryczny stempel nadawczy: “Pocztowe oznaczenie miejscowości Klikowa Tarnów” • Ansichten von Krakau 3 zł Paar auf R-Brief von Klikowa nach Warschau 31.XII.45. Provisorische Aufgabestempel “Pocztowe oznaczenie miejscowości Klikowa Tarnów” • Cracow monuments 3 zł pair on registered letter from Klikowa to Warsaw 31.XII.45. Provisional cachet “Pocztowe oznaczenie miejscowości Klikowa Tarnów”120,-
3107.№ 366 Mi. 397 Sc. 361 • Zabytki Krakowa 5 zł, FP, na niemieckiej kopercie, polecony z Lublińca 19.VI.45 do Warszawy. Prowizoryczny stempel nadawczy i R-ka. Cenzura wojskowa. Na odwrocie stemple: Katowice 20.6.45, Warszawa 2 - 22.6.45, Warszawa 51- 25.VI.45. • Ansichten von Krakau 5 zł, EF, auf deutsche Kuvert, R-Brief aus Lubliniec 19.VI.45 nach Warschau. Provisorische Aufgabestempel und R-Zettel. Militärzensur. Rückseitig mit Stempeln: Katowice 20.6.45, Warszawa 2 - 22.6.45, Warszawa 51- 25.VI.45. • Cracow monuments 5 zł on German cover, registered letter from Lubliniec 19.VI.45 to Warsaw. Provisional sender cancel and R-label. Military censorship. On reverse cachets: Katowice 20.6.45, Warszawa 2 - 22.6.45, Warszawa 51- 25.VI.45.450,-
3108.**№ 367 - 70 Mi. 399 - 402 ZS Sc. B36 - B39 • 1945, Liga morska, seria, 5 parek rozdzielonych marginesem, 50 gr x 2, z odmianą papieru. • 1945, Meeres - Liga, komplett, 5 Zwischenstegpaaren, 50 gr in 2 verschiedenen Papierfarben. • 1945, Maritime League, complete set, 5 gutter pairs, 50 gr twice in 2 papier colour versions.250,-
3109.№ 367 - 70 Mi. 399 - 402 ZS Sc. B36 - B39 • Liga morska,seria na kartce z 2 kas. okolicznościowymi Gdańsk 1 i Gdańsk 2 z 28.6.1945. • Meeres-Liga, 4 Werte, komplett auf Blankokarte mit 2 Sonderstempeln Danzig 1 und Danzig 2 vom 28.6.1945. • Maritime League, complete set of 4 stamps on card tied by 2 special cachets Gdańsk 1 and Gdańsk 2 of 28.6.1945.120,-
3110.№ 371 Mi. 403 Sc. B40 • 1945, Poznań 1 + 5 zł, FDC • 1945, Posen 1 + 5 zł, Ersttagsbrief. • 1945, Poznań 1 + 5 zł, FDC150,-
3111.№ 372, Cp 93 Mi. 405, P94 Sc. 368 • Grunwald 5 zł na kartce pocztowej 50 gr Pomnik Jagiełły, z Grunwaldu 15.VII.45 do Warszawy, datownik 30.7.45 bez nazwy miejscowości. Stempel cenzury wojskowej “1498”. • Schlacht bei Grunwald 5 zł auf Postkarte 50 gr Jagiełło-Denkmal, aus Grunwald 15.VII.45 nach Warschau, Tagesstempel ohne Ort 30.7.45. Militärzensurstempel “1498” • Battle of Grunwald 5 zł on postcard 50 gr Jagiełło monument, from Grunwald 15.VII.45 to Warsaw, date cancel without place 30.7.45. Military censor mark “1498”.150,-
3112.№ 373, Cp 93 Mi. 406, P94 Sc. 369 • 1945, Manifest lipcowy 3 zł na kartce pocztowej 50 gr Pomnik Jagiełły z kas. Warszawa 1 - 22.VII.45, FDC. • 1945, Juli-Manifest 3 zł auf Postkarte 50 gr Jagiełło-Denkmal mit Stempel Warszawa 1 - 22.VII.45, Ersttagsstempel. • 1945, PKWN Manifesto 3 zł on postcard 50 gr Jagiełło monument with cancel Warszawa 1 - 22.VII.45, FDC.180,-
3113.№ 373, 362 Mi. 406, 393 Sc. 369, 357 • 1945, Manifest lipcowy 3 zł i zn. 50 gr Grunwald pomnik skasowane datownikiem ZSRR. Dodatkowe stemple okolicznościowe z okazji Swięta Lotnika na liście lotniczym, poleconym z Warszawy 2.9.1945. • 1945, Juli-Manifest 3 zł und Grunwald-Schlecht-Denkmal 50 gr entwertet mit sowjetische Tagesstempel, zus.. Sonderstempeln zum Fliegertag auf Luftpost-R-Brief von Warschau 2.9.1945. • 1945, PKWN Manifesto 3 zł and Battle of Grunwald monument 50 gr tied by Soviet date cancel and additional special cachets of Aviation Day,all on air mail, registered cover from Warsaw 2.9.1945.180,-
3114.№ 376aT2 x 2 Mi. 409b x 2 Sc. 346 x 2 • Goznak, nadruk nowej wartości 1.50zł / 25gr parka na niemieckim druku z Wrocławia 1.7.1946 do Rüterbergu, Radziecka Strefa Okupacyjna. Prowizoryczny stempel nadawczy i datownik. Cenzura wojskowa. • Goznak, Aufdruck des neuen Wertes 1.50zł / 25gr Paar auf deutsche Formular aus Breslau 1.7.1946 nach Rüterberg, Sowjetische Besetzungszone. Provisorische: Aufgabe- und Tagesstempel. Militärzensur. • Goznak, overprint new face value 1.50zł / 25gr pair on German printed matter from Wrocław 1.7.1946 to Rüterberg, Soviet Occupation Zone. Provisional sender and date cancels. Military censorship.120,-
3115.№ 375 x 2 Mi. 408 x 2 Sc. 364 x 2 • Goznak, nadruk nowej wartości 1zł / 50gr parka na widokówce z Jeleniej Góry 3 - 13.3.46 do Kielc. Prowizoryczny datownik i stempel nadawczy. • Goznak, Aufdruck des neuen Wertes 1zł / 50gr Paar auf Bildkarte aus Jelenia Góra 3 - 13.3.46 nach Kielce. Provisorische: Aufgabe- und Tagesstempel. • Goznak, overprint new face value 1zł / 50gr pair on view card from Jelenia Góra 3 - 13.3.46 to Kielce. Provisional sender and date cancels.120,-
3116.**№ 376 b Mi. 409 a Sc. 346 a • 1945, F I, typ 2, W III, Z 45, sygn. Witkowski, gw. Falkowski • Freimarken Aufdruck auf 383 a (KARMIN) – Selten, postfrisch, gepr. Falkowski • Deffinitive issue, surcharged on dp. red #344, mint NH, sign. Falkowski (Fi. 2000)1 100,-
3117.№ 376bT1 FI Mi. 409a Sc. 346a • Goznak, nadruk nowej wartości 1.50zł / 25gr, czerwony, gw. Weźranowski, Falkowski • Goznak, Aufdruck des neuen Wertes 1.50zł / 25gr, karmin, gepr. Weźranowski, Falkowski • Goznak, overprint new face value 1.50zł / 25gr, deep red, sign. Weźranowski, Falkowski. (Fi. 550)350,-
3118.№ 376bT2 FII Mi. 409a Sc. 346a • Goznak, nadruk nowej wartości 1.50zł / 25gr, czerwony, gw. Schmutz. • Goznak, Aufdruck des neuen Wertes 1.50zł / 25gr, karmin, gepr. Schmutz. • Goznak, overprint new face value 1.50zł / 25gr, deep red, sign. Schmutz.250,-
3119.**№ 376b FII Mi. 409a Sc. 346a • Goznak, nadruk nowej wartości 1.50zł / 25gr, czerwony, 4-blok z marginesem, gw. Gryżewski, Falkowski • Goznak, Aufdruck des neuen Wertes 1.50zł / 25gr, karmin, Rand-Viererblock, gepr. Gryżewski, Falkowski • Goznak, overprint new face value 1.50zł / 25gr, deep red, 4-block with margin., sign. Gryżewski, Falkowski.3 200,-
3120.**№ 376b FII, T1 x 2, T2 x 2 Mi. 409a x 4 Sc. 346a x 4 • Goznak, nadruk nowej wartości 1.50zł / 25gr, czerwony, 4-blok, 2 zn. Typ I i 2 zn Typ II, gw. Gryżewski, Falkowski. Rzadkie !!! • Goznak, Aufdruck des neuen Wertes 1.50zł / 25gr, karmin, 2 Marken mit Punkt oben und 2 Marken mit Punkt in der Mitte Wert 1.50 [zwei Typen] als Viererblock, gepr. Gryżewski, Falkowski. Selten !!! • Goznak, overprint new face value 1.50zł / 25gr, deep red, 2 types in one 4-block, sign. Gryżewski, Falkowski. Rare !!!3 600,-
3121.№ 379B Mi. 412A Sc. 372 • Znaczek Gdańsk 3 zł na poleconym z Nowej Rudy 14.10.45 do Kłodzka. Dopłata 0.50 zł pobrana gotówką. Kasownik prowizoryczny. • Danzig 3 zł auf R-Brief von Nowa Ruda 14.10.45 nach Kłodzko mit Vermerk: Nachgebühr bezahlt 0.50 zł. Provisorische Aufgabestempel. • Gdańsk 3 zł stamp on registered letter from Nowa Ruda 14.10.45 to Kłodzko. Hand marked: postage due 0.50 zł. Provisional sender cachet.150,-
3122.**№ 381, 381s x 7 Mi. 415 Sc. 375 • Warszawa oskarża 3 zł, 8 zn. z pola 46 z różnych walców, 7 zn. z błędem bomba w oknie nr 381s. • Warschau klagt an 3 zł, 8 Marken aus verschiehenen Druckzylinderen, 7 Marken mit Plattenfehler : Bombe in Fenster. • Ruin of Warsaw 3 zł, 8 stamps from 8 various printed cylinders, 7 stamps with plate errors: bomb in window.180,-
3123.№ 381, 384 Mi. 415, 418 Sc. 375, 378 • Warszawa oskarża 3 i 8 zł z lewymi marginesami, perforacja prywatna na poleconym z Łodzi 05.11.46 do Krosna. Gw. Falkowski. • Warschau klagt an 3 und 8 zł mit links Rand, privat gezähnt auf R-Brief von Łódź 05.11.46 nach Krosno. gepr. Falkowski. • Ruin of Warsaw 3 and 8 zł with left margin., private perforation on registered letter from Łódź 05.11.46 to Krosno. Sign. Falkowski.180,-
3124.№ 386 Mi. 413 Sc. B 42 • Kongres Związków Zawodowych, znaczek na poleconej miejscowej kartce pocztowej ze stemplem okolicznościowym z Warszawy 18.11.45. FDC ! • Gewerkschaftskongress, Marke auf Orts-R-Postkarte mit entsprechendem Stempeln aus Warschau 18.11.45. Ersttagsstempel ! • Trade Unions Congress stamp on local registered postcard with special congress cancels from Warsaw 18.11.45. FDC !150,-
3125.№ 387 Mi. 420 Sc. 373 • Powstanie Listopadowe, pasek 3 znaczków z lewym marginesem, gw. Falkowski. • November-Aufstand, Dreistreifen mit linkem Rand, gepr. Falkowski. • November Uprising, strip of 3 stamps with left margin. Sign. Falkowski.100,-
3126.№ 380 - 82, 386, 387 Mi. 414 - 16, 413, 420 Sc. 374 - 76, 373, B 42 • Polecony z Warszawy 14.11.45 do Leszna 16.11.45. Interesująca frankatura. • R-Brief aus Warschau 14.11.45 nach Leszno 16.11.45. Interessante Frankatur. • Registered letter from Warsaw 14.11.45 to Leszno 16.11.45 with interesting postage. (Fi. 200)120,-
3127.№ 392s, 392 x 3 Mi. 425 Sc. 387 • Nadruk Warszawa Wolna 8zł, pasek 4znaczkowy z błędem kropka pod lewym nominałem, znaczek 48. • Aufdruck Freie Warschau 8zł, 4er Streifen mit Plattenfehler, Punkt untem links Wertangabe, Feld 48. • Overprint Independent Warsaw 8zł, strip of 4, one stamp with plate error, point under left face value, stamp 48. (Fi. 174)120,-
3128.№ 389 - 91 Mi. 415 - 417 Sc. 375 - 77 • Nadruk Warszawa Wolna, 3 znaczki z prywatnym ząbkowaniem, gw. Falkowski. • Aufdruck Freie Warschau, 3 Werte mit privat gezähnt, gepr. Falkowski. • Overprint Independent Warsaw, 3 stamps with private perforation, sign. Falkowski.100,-
3129.**№ 396nz x 4 Mi. 429U x 4 Sc. C14 imperf x 4 • Lotniczy 10zł cięty w 4-bloku z górnym marginesem, 2 znaczki lekko zgięte. Gw. Schmutz. • Flugpostmarke 10zł, ungazähnt, Oberrand-Viererblock, 2 Werte mit leichter Knick. gepr. Schmutz. • Air mail stamp 10zł, block of 4 imperforated stamps with top margin., 2 pieces light bend. Sign. Schmutz. (Fi. 2000)600,-
3130.**№ 397nz Mi. 430U Sc. C 15 imperf. • Lotniczy 15zł cięty. Gw. Witkowski, Schmutz. • Flugpostmarke 15zł, ungazähnt. gepr. Witkowski, Schmutz. • Air mail stamp 15zł, imperforated. Sign. Witkowski, Schmutz. (Fi. 500)170,-
3131.№ 398nz x 2, 452 Mi. 431U x 2 Sc. C 16 imperf. X 2, 431 • Lotniczy 20zł parka na ekspresowym liście poleconym z Krakowa 25.7.49 do Grudziądza. • Flugpostmarke 20zł, ungazähnt Paar auf Express-R-Brief aus Krakau 25.7.49 nach Grudziądz. • Air mail stamp 20zł, imperforated pair on express, registered letter from Cracow 25.7.49 to Grudziądz. (Fi. 1000 +)400,-
3132.№ 400nz, 429A x 3, 443 Mi. 433U, 463B x 3,478 Sc. C 18 imperf., 405 x 3, B 57 • Lotniczy 30zł cięty i inne na liście poleconym z Poznania 24.12.48 do Warszawy. Prawidłowa frankatura. • Flugpostmarke 30zł, ungazähnt und andere auf R-Brief von Posen 24.12.48 nach Warschau, Portogerechte Frankatur. • Air mail imperforated stamp of 30zł and others on registered letter from Poznań 24.12.48 to Warsaw, postage according to postal rate.500,-
3133.№ 404 x 2 Mi. 437 x 2 Sc. B 44 x 2 • 2 zn. Powstanie Śląskie na poleconym z Góry Św. Anny 19.V.46 do Katowic ze stemplem okolicznościowym. R-ka odręczna. • 2 Werte des Schlesischen Aufstandes auf R-Brief aus Annaberg 19.V.46 nach Kattowitz mit Sonderstempel und handschriftlicher R-Zettel. • 2 stamps of Silesian Uprising on registered letter from Annaberg 19.V.46 to Katowice tied by special cancel. Hand R-label.120,-
3133 a.**№ 405 Mi. 438 Sc. 390 • 1946, Dzień Zwycięstwa 3zł, nieząbkowana parka, gw. Korszeń. • 1946, Tag der Befreiung 3zł, ungezähnt Paar, gepr. Korszeń. • 1946, Victory Day 3zł, imperforated pair, sign. Korszeń. (Fi. 340,- +)250,-
3134.№ 405 Mi. 438 Sc. 390 • Dzień Zwycięstwa na liście z Kielc [?], 27.VI.46, stempel prowizoryczny do Warszawy. Stempel propagandowy “TAK-TAK-TAK-30 CZERWIEC 1946”, 3 x Tak. • 1 Jahrestag der Befreiung auf Brief aus Kielce [?] 27.VI.46 nach Warschau mit Propagandastempel betreffend Volksabstimmung vom 30.VI.1946 • Victory Day on letter from Kielce [?], 27.VI.46 to Warsaw with propaganda cachet relative to referendum of 30 June 1946.200,-
3135.№ 405 x 2 Mi. 438 x 2 Sc. 390 x 2 • 2 zn. Dzień Zwycięstwa na liście z Gryfogóry 11.VI.46 do Drezna, Radziecka Strefa Okupacyjna. Prowizoryczny stempel nadawczy i datownik. Stempel cenzury wojskowej. • 2 Marken 1 Jahrestag der Befreiung auf Brief aus Gryfogóra 11.VI.46 nach Dresden, Sowjetische Zone. Provisorische Aufgabe- und Tagesstempel. Militärzensurstempel. • 2 stamps of Victory Day on letter from Gryfogóra 11.VI.46 to Dresden, Soviet Zone. Provisorial date and sender cachets. Military censor marked.120,-
3136.**№ 406y x 2 Mi. 440 x 2 Sc. B 57 x 2 • Święto Morza, parka na grubym papierze, gw. Schmutz. • Tag des Meeres, Paar auf dickem Papier, gepr. Schmutz. • Maritime Day, pair on dick paper, sign. Schmutz. (Fi. 160)120,-
3137.**№ 406y x 4 Mi. 440 x 4 Sc. B 57 x 4 • Święto Morza, 4-blok na grubym papierze, gw. Falkowski. • Tag des Meeres, Viererblock auf dickem Papier, gepr. Falkowski. • Maritime Day, block of 4 on dick paper, sign. Falkowski. (Fi. 160)240,-
3137 a.**№ 407 nz Mi. 439 U Sc. 390 imp • 1946 – 2 rocznica manifestu lipcowego, nieząbkowane, gw. Ryblewski • 1946 – 2. Jahrestag der Juli-Manifest, ungezähnt, postfrisch, gepr. Ryblewski • 1946 – 2nd anniversary of PKWN Manifesto, imperf. mint NH, very fine, sign. Ryblewski (Fi. 180)120,-
3138.№ 406y Mi. 441b Sc. 393 • Zamek w Będzinie, 4-blok, ząbkowanie prywatne, na liście poleconym z Warszawy 19.IV.47 do Chicago. • Schloss Będzin, Viererblock, privat gezähnt auf R-Brief aus Warschau 19.IV.47 nach Chicago. • Będzin Castle, block of 4 with private perforation on registered letter from Warsaw 19.IV.47 to Chicago.120,-
3139.**№ 412 - 14 Mi. 445 - 47 Sc. B49 - B49B • Komisja Edukacji Narodowej BIE, 4-bloki narożnikowe, seria. • Erziehungskommission, BIE, Viererblocksatz aus der Bogenecke. • Educational Committee, BIE, 4-blocks from corner of sheets, complete set. (Fi. 1200)850,-
3140.**№ 412 - 14 Mi. 445 - 47 Sc. B49 - B49B • Komisja Edukacji Narodowej BIE, 3 arkusiki po 12 zn. Stan bardzo dobry. • Erziehungskommission, BIE, 3 Kleinbögen zu je 12 Marken. Kabinett. • Educational Committee, BIE, 3 miniature sheets of 12 stamps each, extremaly fine. (Fi. 3500)1 800,-
3141.№ 412 - 14 Mi. 445 - 47 Sc. B49 - B49B • Komisja Edukacji Narodowej BIE, ze stemplem pierwszego dnia 10.X.1946, RRR ! • Erziehungskommission, BIE entwertet mit Ersttagsstempel 10.X.1946, RRR ! • Educational Committee, BIE, with first day of circulation cachet, 10.X.1946, RRR !5 000,-
3142.**№ Bl. 9 Mi. Bl. 9 Sc. B 49Bc • Komisja Edukacji Narodowej BIE, blok. • Erziehungskommission, BIE, Block • Educational Committee, BIE, souvenir sheet (Fi. 1500)750,-
3143.**№ Bl. 9t Mi. Bl. 9 Sc. B 49Bc • Komisja Edukacji Narodowej BIE, blok z czarnym numerem. • Erziehungskommission, BIE, Block mit schwarzer Nummer. • Educational Committee, BIE, souvenir sheet with black number. (Fi. 4000)2 000,-
3144.№ Bl. 9 Mi. Bl. 9 Sc. B 49Bc • Komisja Edukacji Narodowej BIE, blok. Fotoatest Korszeń. • Erziehungskommission, BIE, Block, Fotoattest Korszeń. • Educational Committee, BIE, souvenir sheet, photo certificate Korszeń. (Fi. 1700)850,-
3145.№ Bl. 9t Mi. Bl. 9 Sc. B 49Bc • Komisja Edukacji Narodowej BIE, blok z czarnym numerem. Gw. Falkowski, Petriuk. • Erziehungskommission, BIE, Block mit schwarzer Nummer. gepr. Falkowski, Petriuk. • Educational Committee, BIE, souvenir sheet with black number. Sign. Falkowski, Petriuk. (Fi. 4000)2 000,-
3145 a.**№ 412 - 14 Mi. 445 - 47 Sc. B49 - B49B • Komisja Edukacji Narodowej BIE, pasek z bloku (brak zdjęcia) • Erziehungskommission, BIE, Dreierstreifen aus Block (ohne Photo) • Educational Committee, BIE, strip of 3 stamps from souvenir sheet (no picture) (Fi. 800)650,-
3146.№ 412 - 14 Mi. 445 - 47 Sc. B49 - B49B • Komisja Edukacji Narodowej BIE, pasek z bloku, gw. Krawczyk, Falkowski. • Erziehungskommission, BIE, Dreierstreifen aus Block, gepr. Krawczyk, Falkowski. • Educational Committee, BIE, strip of 3 stamps from souvenir sheet, sign. Krawczyk, Falkowski. (Fi. 900)600,-
3147.**№ 418nz Mi. 454U Sc. 404 imperf. • Henryk IV Probus, nadruk 5/ 6zł, nieząbkowany znaczek. • Grabplatte vom Heinrichs IV, Aufdruck 5/6zł, ungezähnte Marke. • Duke Henry IV, overprint 5/ 6zł, imperforated stamp. (Fi. 150 +)120,-
3148.**№ 418nz Mi. 454U Sc. 404 imperf. • Henryk IV Probus, nadruk 5/ 6zł, nieząbkowana parka. • Grabplatte vom Heinrichs IV, Aufdruck 5/6zł, ungezähnte Paar. • Duke Henry IV, overprint 5/ 6zł, imperforated pair. (Fi. 300 +)240,-
3149.**№ 418nz Mi. 454U Sc. 404 imperf. • Henryk IV Probus, nadruk 5/ 6zł, nieząbkowany 6-blok z górnym marginesem. • Grabplatte vom Heinrichs IV, Aufdruck 5/ 6zł, ungezähnte 6er Obenrandblock • Duke Henry IV, overprint 5/ 6zł, imperforated block of 6 stamps with top margin. (Fi. 900 +)600,-
3150.(*)№ 437P Mi. 472P Sc. 413 • Świat pracy, Hutnik 5zł, PRÓBA w formie bloczka na papierze czerpanym, nakład 200 szt !! • Berufe, Hüttenarbaiter 5zł, PROBEDRUCK im Blockformat auf Büttempapier, Auflage 200 Stück !! • Profesions, metallurgist 5zł, PROOF in souvenir sheet form on hand-made paper, issue 200 pieces only !!800,-
3151.(*)№ 439P Mi. 474P Sc. 415 • Świat pracy, Rybak 15zł, PRÓBA w formie bloczka na papierze czerpanym, nakład 200 szt !! • Berufe, Fischer 15zł, PROBEDRUCK im Blockformat auf Büttempapier, Auflage 200 Stück !! • Profesions, Fisherman 15 zł, PROOF in souvenir sheet form on hand-made paper, issue 200 pieces only !!1 200,-
3152.(*)№ 440P Mi. 475P Sc. 416 • Świat pracy, Górnik 20zł, PRÓBA w formie bloczka na papierze czerpanym, nakład 200 szt !! • Berufe, Bergmann 20zł, PROBEDRUCK im Blockformat auf Büttempapier, Auflage 200 Stück !! • Profesions, Miner 20zł, PROOF in souvenir sheet form on hand-made paper, issue 200 pieces only !!1 600,-
3153.**№ 442c Mi. 477 Sc. C20 • 1947, Lotniczy, przedrukowy 50zł/ 25gr, kolor różowy, gw. Perzyński, Ćwiertnia. • 1947, Luft-Aufdruckmarke 50zł/ 25gr, rose, gepr. Perzyński, Ćwiertnia. • 1947, air mail overprint stamp 50zł/25gr, pink, sign. Perzyński, Ćwiertnia. (Fi. 350)450,-
3154.**№ 442as, 442bs Mi. 477a I, 477b I Sc. C20, C20a • 1947, 2 lotnicze, przedrukowe znaczki 50zł/ 25gr z błędem LOFNICZA, pole 23, brązowo-czerwony i czerwony. Gw. Schmutz. • 1947, 2 Luft-Aufdruckmarken 50zł/ 25gr mit Fehler LOFNICZA, Feld 23, rotbraun und karmin. gepr. Schmutz. • 1947, 2 air mail overprint stamps 50zł/25gr with error LOFNICZA, field 23, red and deep red. Sign. Schmutz.180,-
3155.**№ 442b, 442bs Mi. 477b, 477b I Sc. C20a x 2 • 1947, Lotnicza, przedrukowa parka 50zł/ 25gr z błędem LOFNICZA, pole 23, brązowo-czerwona. Gw. Schmutz. • 1947, Luft-Aufdruckpaar 50zł/ 25gr mit Fehler LOFNICZA, Feld 23, rotbraun. gepr. Schmutz. • 1947, air mail overprint pair 50zł/25gr with error LOFNICZA, field 23, deep red. Sign. Schmutz.135,-
3156.№ 454 Mi. 485 Sc. 418 • Getto 15zł ze stemplem pierwszego dnia obiegu 19.IV. 1948, FDC. • Ghetto 15zł entwertet mit Ersttagsstempel vom 19.IV.1948 • Ghetto 15zł tied with first day of circulation cachet 19.IV.1948, FDC.120,-
3157.№ 454 Mi. 485 Sc. 418 • 1948, Getto 15zł, 4-blok na liście do Szwajcarii. • 1948, Ghetto 15zł, Viererblock auf Brief nach Schweiz. • 1948, Ghetto 15zł, block of 4 on letter to Switzerland.120,-
3158.**№ Bl 10 Mi. Bl 10 Sc. 412a • 1948 Kultura Polska, blok • 1948 Polnische Kultur, Block. • 1948 Polish Culture, souvenir sheet. (Fi. 450)320,-
3159.**№ A 429 - A 436 Mi. A 486 - H 486 Sc. 412a stamps • 1948 Kultura Polska, 8 znaczków z bloku. • 1948 Polnische Kultur, 8 Werte aus Block. • 1948 Polish Culture, 8 stamps from souvenir sheet. (Fi. 160)110,-
3160.**№ A 429 - A 436 Mi. A 486 - H 486 Sc. 412a stamps • 1948 Kultura Polska, ośmioblok z bloku • 1948 Polnische Kultur, 8er Block. • 1948 Polish Culture, block of 8 stamps from souvenir sheet. (Fi. 200)120,-
3161.№ Bl 10 Mi. Bl 10 Sc. 412a • 1948 Kultura Polska, blok • 1948 Polnische Kultur, Block. • 1948 Polish Culture, souvenir sheet. (Fi. 650)400,-
3162.№ A 429 - A 436 Mi. A 486 - H 486 Sc. 412a stamps • 1948 Kultura Polska, 8 znaczków z bloku. • 1948 Polnische Kultur, 8 Werte aus Block. • 1948 Polish Culture, 8 stamps from souvenir sheet. (Fi. 240)120,-
3163.№ 456 - 58 Mi. 487 - 89 Sc. 423 - 25 • Wyścig kolarski dookoła Polski, seria na karcie, kasownik okolicznościowy z Szczecina 25.6.48, podpis kolarza G.Rydmarka. • Radrennen “Rund um Polen”, kompletter Satz entwertet mit Sonderstempel von Stettin 25.6.48, sowie Autograph des Randfahrers, G.Rydmarek. • Circuit Poland Bicycle Race, complete set tied by special race cancel of Szczecin 25.6.48 and autograph of cyclist G.Rydmarek.100,-
3164.№ 456 - 58 Mi. 487 - 89 Sc. 423 - 25 • Wyścig kolarski dookoła Polski, seria na karcie, kasownik okolicznościowy z Szczecina 25.6.48, podpis zwycięzscy Wrzesińskiego. • Radrennen “Rund um Polen”, kompletter Satz entwertet mit Sonderstempel von Stettin 25.6.48, sowie Autograph des Siegers, Wrzesiński. • Circuit Poland Bicycle Race, complete set tied by special race cancel of Szczecin 25.6.48 and autograph of the winner Wrzesiński.150,-
3165.№ 459 - 61 Mi. 490 - 92 Sc. 420 - 22 • 1948 Święto Morza, seria na liście poleconym z Porąbki do Poznania, kas. okolicznościowy, otwarcie prystani kajakowej. • 1948 Tag des Meeres, kompletter Satz auf R-Bief aus Porąbka nach Posen entwertet mit Sonderstempel. • 1948 Maritime Day, complete set on registered letter from Porąbka to Poznań tied by special cachet.220,-
3166.№ 469 Mi. 504 Sc. 435 • Europejska Konferencja Kolejowa, 4-blok, gw. Falkowski. • Europäischen Eisenbahn-Konferenz, Viererblock, gepr. Falkowski. • European Railroad Conference, block of 4, sign. Falkowski. (Fi. 120 +)100,-
3167.№ 469 Mi. 504 Sc. 435 • Europejska Konferencja Kolejowa, znaczek na kartce pocztowej Marks i Engels 6zł ostemplowane kasownikiem pierwszego i ostatniego dnia konferencji. FDC. • Europäischen Eisenbahn-Konferenz, Marke auf Postkarte Marx und Engels 6zł entwertet mit Konferenzstempel, erst und letzttag. FDC. • European Railroad Conference, stamp on postcard Marx and Engels, all tied by conference cancel, first and last day. FDC.120,-
3168.№ 477 x 12, 476 Mi. 525 x 12, 524 Sc. 443 x 12, 442 • Bierut, 18zł i 12 znaczków po 30 zł na lotniczym, poleconym z Cieszyna 1.12.48 do Chicago Dec. 6.1948. Stempel tranzytowy Warszawa 2.12.48. FDC ! • Bierut, 18zł und 12 Marken zu 30zł auf Luftpost-R-Brief aus Cieszyn 1.12.48 nach Chicago Dec.6.1948 mit Transitstempel Warschau 2.12.48. FDC ! • Bierut, 18zł and 12 stamps of 30zł each, air mail, registered letter from Cieszyn 1.12.48 to Chicago Dec.6.1948 with transit cachet Warsaw 2.12.48. FDC !120,-
3169.**№ 475nz x 2 Mi. 523U x 2 Sc. 441 imperf x 2 • Bierut 15zł, nieząbkowana, pionowa parka. Gw. Falkowski. • Bierut 15zł, ungezähnt, senkrechtes Paar. gepr. Falkowski. • Bierut 15zł, imperforated, vertical pair. Sign. Falkowski. (Fi. 1600 +)800,-
3170.№ 482 - 84 Mi. 508 - 10 Sc. 448 - 50 • 1948, Kongres Zjednoczeniowy, II wydanie,komplet, marginesy z oznaczeniem walca, ze stemplem pierwszego dnia. FDC. • 1948, Vereinigungkongress, II Ausgabe, komplett, Randvermerken der Druckwalzen, mit Ersttagsstempel. FDC. • 1948, United Congress, II issue, complete set, margin.s with cylinders marked, first day of circulation cancel. FDC.120,-
3171.**№ 489 - 91 Mi. 515 - 517 Sc. C26ABC • 1948 Bojownicy o wolność, 3 sześciobloki w każdym po 4 znaczki i 2 przywieszki. • 1948 Verfassung der USA, 3 Sechsblöcke zu je 4 Marken und 2 Zierfelden. • 1948 Freedom fighters, 3 blocks of 4 stamps and se-tenant 2 labels. (Fi. 900)750,-
3172.№ 491 przyw. Mi. 517 Zf Sc. C 26C • Bojownicy o wolność, Kościuszko 120zł z przywieszką na poleconym z Warszawy 31.10.49 do Budapesztu. • Verfassung der USA, Kościuszko 120zł mit Zierfeld auf R-Brief aus Warschau 31.10.49 nach Budapest. • Freedom fighters, Kościuszko 120zł with se-tenant label on registered letter from Warsaw 31.10.49 to Budapest. (Fi. 680)450,-
3173.№ 489 - 91 Mi. 515 - 517 Sc. C26ABC • Bojownicy o wolność, seria na lotniczym liście poleconym z Warszawy 30.12.48 do Nowego Jorku [1-2.1948, 1-3.1949]. FDC !! • Verfassung der USA, kompletter Satz auf Luftpost-R-Brief aus Warschau 30.12.48 nach N.Y. [1-2.1948, 1-3.1949]. FDC !! • Freedom fighters, complete set on air mail, registered letter from Warsaw 30.12.48 to N.Y. [1-2.1948, 1-3.1949]. FDC !!400,-
3174.**№ Bl. 11 Mi. Bl. 11 Sc. C26 Cd • 1948 Bojownicy o wolność, blok. • 1948 Verfassung der USA, Block. • 1948 Freedom fighters, souvenir sheet (Fi. 900)580,-
3175.**№ A489 - A491 Mi. A515 - A517 Sc. C 26 Cd stamps • 1948 Bojownicy o wolność, pasek 3 znaczkowy z bloku • 1948 Verfassung der USA, Dreierstreifen aus Block. • 1948 Freedom fighters, strip of 3 stamps from souvenir sheet. (Fi. 500)350,-
3176.№ Bl. 11 Mi. Bl. 11 Sc. C26 Cd • Bojownicy o wolność, blok na lotniczym liście poleconym z Warszawy 30.12.48 do Nowego Jorku. FDC !! Gw. Petriuk. • Verfassung der USA, Block auf Luftpost-R-Brief aus Warschau 30.12.48 nach N.Y. FDC !! gepr. Petriuk. • Freedom fighters, souvenir sheet on air mail, registered letter from Warsaw 30.12.48 to N.Y. FDC !! Sign. Petriuk. (Fi. 2500)1 250,-
3177.№ 470 - 78, 492 - 94, 490 Mi. 518 - 29, 516 Sc. 436 - 44, 451 - 53, C26 B • Bojownicy o wolność, Puławski 100zł i inne na lotniczym liście poleconym z Łodzi 3.6.49 do Nowego Jorku June 9.1949. Ciekawa frankatura. • Verfassung der USA, Puławski 100zł und anderen auf Luftpost-R-Brief aus Łódź 3.6.49 to N.Y. June 9.1949. Interessante Frankatur. • Freedom fighters, Puławski 100zł and others on air mail, registered letter from Łódź 3.6.49 to N.Y. June 9.1949. Interesting postage. (Fi. 650)250,-
3178.№ 491, 475 x 2 Mi. 517, 523 x 2 Sc. C26C, 441 x 2 • Bojownicy o wolność, Kościuszko 120zł na ekspresowym, lotniczym liście poleconym z Katowic 10.12.49 do Ottikon, Szwajcaria 13.12.49. • Verfassung der USA, Kościuszko 120zł auf Express, Luftpost-R-Brief von Kattowitz 10.12.49 nach Ottikon, Schweiz 13.12.49. • Freedom fighters Kościuszko 120zł on air mail, express, registered letter from Katowice 10.12.49 to Ottikon, Switzerland 13.12.49. (Fi. 680)250,-
3179.№ 501, 507, 508 Mi. 538, 539, 543 Sc. 460, 466, 468 • Ciekawy list polecony, lotniczy z Poznania 27.1.50 do Pragi i zwrot do nadawcy. Wiele stempli i adnotacji. • Interessantes Luftpost-R-Brief von Posen 27.1.50 nach Prag und weiter zurück, viele Stempeln und Vermerken. • Interesting registered, airmail letter from Poznań 27.1.50 to Prague and next returned to sender with many cancels and annotations.150,-
3180.**№ 513a Mi. 556 SZ Sc. 471 • 1950 Odbudowa Warszawy 5zł, pionowy parka z zadrukowanym wewnętrznym marginesem. • 1950 Wiederaufbau Warschaus 5zł, senkrecht Paar mit Druckzwischensteg. • 1950 Reconstruction Warsaw 5zł, vertical printed gutter pair. (Fi. 450)500,-
3181.**№ 513nz Mi. 556U Sc. 471 • 1950 Odbudowa Warszawy 5zł, nieząbkowany. Gw. Krawczyk, Falkowski. • 1950 Wiederaufbau Warschaus 5zł, ungezähnt. gepr. Krawczyk, Falkowski. • 1950 Reconstruction Warsaw 5zł, imperforated, sign. Krawczyk, Falkowski.2 200,-
3182.**№ 527nz x4 Mi. 562U x 4 Sc. 477 x 4 • 1950 Plan 6 letni 15zł, cięty 4-blok, druk dwustronny, niekatalogowane. • 1950 Sechsjahresplan 15zł, ungezähnt Viererblock, Doppeldruck ebenfalls auf Gummiseite, nicht katalogisiert. • 1950, 6 year plan 15zł, imperforated block of 4, double print on gum seite too, not catalogue.900,-
3183.**№ 527nz x4 Mi. 562U x 4 Sc. 477 x 4 • 1950 Plan 6 letni 15zł, cięty 4-blok. • 1950 Sechsjahresplan 15zł, ungezähnt Viererblock. • 1950, 6 year plan 15zł, imperforated block of 4. (Fi. 1600)800,-
3184.№ Bl 10 Mi. Bl A10 Sc. 412a • 1950 Kultura Polska, blok z nadrukiem GROSZY, gw. Falkowski. • 1950 Polnische Kultur, Block mit Aufdruck GROSZY, gepr. Falkowski. • 1950 Polish Culture, souvenir sheet with GROSZY overprint, sign. Falkowski. (Fi. 2600)600,-
3185.**№ 489 - 91 Mi. 617 - 19 Sc. C26ABC • Bojownicy o wolność, seria z nadrukiem GROSZY, gw. Kalinowski. • Verfassung der USA, kompletter Satz mit Aufdruck GROSZY, gepr. Kalinowski. • Freedom fighters, complete set with GROSZY overprint, sign. Kalinowski. (Fi. 300)180,-
3186.**№ 489 - 91 Mi. 617 - 19 Sc. C26ABC • Bojownicy o wolność, seria z nadrukiem GROSZY, gw. Kalinowski. • Verfassung der USA, kompletter Satz mit Aufdruck GROSZY, gepr. Kalinowski. • Freedom fighters, complete set with GROSZY overprint, sign. Kalinowski. (Fi. 300)180,-
3187.№ 489 - 91 Mi. 617 - 19 Sc. C26ABC • Bojownicy o wolność, seria z nadrukiem GROSZY, gw. Falkowski. • Verfassung der USA, kompletter Satz mit Aufdruck GROSZY, gepr. Falkowski. • Freedom fighters, complete set with GROSZY overprint, sign. Falkowski. (Fi. 1080)400,-
3188.№ Bl 11 Mi. Bl A11 Sc. C26ABC • Bojownicy o wolność, blok z nadrukiem GROSZY, gw. Falkowski. • Verfassung der USA, Block mit Aufdruck GROSZY, gepr. Falkowski. • Freedom fighters, souvenir sheet with GROSZY overprint, sign. Falkowski. (Fi. 4400)1 100,-
3189.**№ 510 Mi. 648 Sc. C 27 • 1950 Lotnicze 500zł z nadrukiem GROSZY, 6 różnych typów nadruków, gw. PPF, Kalinowski. • 1950 Luftpostmarken mit Aufdruck GROSZY, 6 verschiedenen Aufdrucktypen. gepr. PPF, Kalinowski. • 1950 Airmail stamps 500zł with GROSZY overprint, 6 different overprint types. Sign. PPF, Kalinowski. (Fi. 120)100,-
3190.№ 510 Mi. 648 Sc. C 27 • 1950 Lotnicze 500zł z nadrukiem GROSZY, 4-blok z marginesem i numerem arkusza. Gw. Falkowski. • 1950 Luftpostmarken mit Aufdruck GROSZY, Viererblock mit rechter Seitenrand und Bogennummer. gepr. Falkowski. • 1950 Airmail stamps 500zł with GROSZY overprint, block of 4 with margin. and number of sheet. Sign. Falkowski. (Fi. 256)250,-
3191.**№ 525 Mi. 657 Sc. 483 • 1950 Bierut 40zł z nadrukiem GROSZY, typ 7- Łódź, 4-blok z 2 znaczkami i 2 pustopolami. • 1950 Bierut 40zł mit Aufdruck GROSZY, Type 7 aus Łódź, Viererblock mit 2 Marken und 2 Leerfelden. • 1950 Bierut 40zł with GROSZY overprint, type 7 from Łódź, block of 4 with 2 stamps and 2 se-tenant with labels.150,-
3192.**№ 525 Mi. 657 Zw. Sc. 483 • 1950 Bierut 40zł z nadrukiem GROSZY, typ 7- Łódź, 3 znaczki z pustopolem. • 1950 Bierut 40zł mit Aufdruck GROSZY, Type 7 aus Łódź, 3 Marken mit Leerfeld • 1950 Bierut 40zł with GROSZY overprint, type 7 from Łódź, 3 stamps with se-tenant white label150,-
3193.№ 395 -529, Bl 10, 11 Mi. A564-667, Bl. A10, A11 Sc. 396 - 486, B58-B62, C13-C27 • Zbiór nadruków GROSZY. Komplet znaczków i bloczków. Droższe: np. blok Kultura, blok i seria Bojownicy - z gw. Falkowskiego. • Sammlung GROSZY, Aufdruckmarken und Blöcke, komplett, wertvolle z.B. Kultur Block, Satz und Block Verfassung der USA mit gepr. Falkowski. • Complete collection stamps and souvenir sheet with GROSZY overprint. Some valuable for example Culture S.S., Freedom fighters set and S.S. with Falkowski certificate. (Fi. 10110)3 000,-
3194.№ 521 Mi. 653 Sc. 480 • Bierut 15zł, lokalny nadruk typ 32b [Niemodlin, Wierzbięcice], kas. Dubiecko 21.12.50, najwcześniejsza znana data użycia, gw. Weźranowski. • Bierut 15zł, Lokalaufdrucktype 32b [Niemodlin, Wierzbięcice] mit Stempel Dubiecko 21.12.50, erste bekannte Verwendung, gw. Weźranowski. • Bierut 15zł with local overprint type 32b [Niemodlin, Wierzbięcice] tied by Dubiecko 21.12.50, first known use, sign. Weźranowski.400,-
3195.**№ 520 Mi. 651 Sc. 479 • Bierut 10zł z pustopolem, lokalny nadruk typ 34 [Brzeziny], gw. Falkowski. • Bierut 10zł mit Leerfeld, Lokalaufdrucktype 34 [Brzeziny], gepr. Falkowski. • Bierut 10zł with se-tenant white label, local overprint type 34 [Brzeziny], sign. Falkowski.250,-
3196.**№ 519 Mi. 650 Sc. 478 • Bierut 5zł z pustopolem, lokalny nadruk typ 35 [Rzeszów], gw. Falkowski. • Bierut 5zł mit Leerfeld, Lokalaufdrucktype 35 [Rzeszów], gepr. Falkowski. • Bierut 5zł with se-tenant white label, local overprint type 35 [Rzeszów], sign. Falkowski.220,-
3197.№ D 117, 119, 122-24 Mi. 134, 136, 140 - 42 Sc. J 115, 117, 123-25 • Dopłaty 150, 10, 25, 50, 100 zł z nadrukiem GROSZY, typ lokalny 44 [Skolimów]. Wszystkie przedrukowane w Skolimowie. Gw. Falkowski. • Portomarken 150, 10, 25, 50, 100zł mit Aufdruck GROSZY, Lokaltype 44 [Skolimów]. Komplett aus Skolimów. gepr. Falkowski. • Postage due stamps 150, 10, 25, 50, 100zł with GROSZY overprint, local type 44 [Skolimów]. All overprinted at Skolimów. Sign. Falkowski.550,-
3198.**№ 519 Mi. 650 Sc. 478 • Bierut 5zł, parka pozioma, lokalny nadruk typ 45 [Brzeg Dolny], dotychczas nieznany znaczek. Unikat !! Gw. Falkowski. • Bierut 5zł, waagerechtes Paar, Lokalaufdrucktype 45 [Brzeg Dolny], bisher unbekannt Marke, Unikat !! gepr. Falkowski. • Bierut 5zł, horizontal pair, local overprint type 45 [Brzeg Dolny], till now unknown stamp. Unique !! Sign. Falkowski.1 500,-
3199.№ 489, 518 x 5, 523 Mi. 617, 664 x 5, 655 Sc. C26 A, 476 x 5, 482 • Bojownicy o wolność, Roosevelt i inne z nadrukiem GROSZY na lotniczym liście poleconym z Warszawy 6.12.50 do Nowego Jorku 12.8.1950 i Dec 9.1950. • Verfassung der USA, Roosevelt und anderen mit Aufdruck GROSZY auf Luftpost-R-Brief aus Warschau 6.12.50 nach N.Y. 12.8.1950 und Dec.9.1950. • Freedom fighters, Roosevelt and others with GROSZY overprint on air mail, registered letter from Warsaw 6.12.50 to N.Y. 12.8.1950 and Dec 9.1950. (Fi. 280)180,-
3200.№ 491+Pw2,530 - 31 Mi. 619 Zf, 668 - 69 Sc. C26 C, 487 - 88 • Bojownicy o wolność, Kościuszko z przywieszką [nadruk GROSZY, typ 1] i seria Kongres Pokoju na lotniczym liście poleconym z Warszawy 1.12.50 do Nowego Jorku 4.12.1950. • Verfassung der USA, Kościuszko mit Zierfeld [Aufdruck GROSZY, Type 1] und Friedenskongress Satz auf Luftpost-R-Brief aus Warschau 1.12.50 nach N.Y. 4.12.1950. • Freedom fighters, Kościuszko with se-tenant label [GROSZY overprint, type 1] and Peace Congress set on air mail, registered letter from Warsaw 1.12.50 to N.Y. 4.12.1950. (Fi. 680)280,-
3201.№ 491+Pw3, 490 Mi. 619 Zf, 618 Sc. C26 BC • Bojownicy o wolność, Puławski i Kościuszko z przywieszką [nadruk GROSZY] na ekspresowym liście z Szklarskiej Poręby 21.3.51 do Wiednia. • Verfassung der USA, Puławski und Kościuszko mit Zierfeld [Aufdruck GROSZY] auf Express-Brief aus Szklarska Poręba 21.3.51 nach Wien. • Freedom fighters, Puławski and Kościuszko with se-tenant label [GROSZY overprint] on express letter from Szklarska Poręba 21.3.51 to Vienna.350,-
3202.• R, lotniczy, 2 x nr 447 (nadużycie formy) + nr 449, z nadrukami „GROSZY” typ 3b, z Krakowa 4.4.51 via Warszawa 5.4.51, Chicago APR 8 1951 do St. Louis APR 9 1951 • 1948 – Freimarken, Zentaur, 2 x Mi 588 ungezänt (PRIVAT ND) + Mi 590, Aufdruck „GROSZY” auf Luftbrief nach USA: aus Krakau 4.4.51 via Warschau 5.4.51, Chicago APR 8 1951 nach St. Louis APR 9 1951 • 1948 – Air Post stamps, Centaur, 2 x Sc C24 imperf., private new edition + Sc C26, with „GROSZY” overprint, from Cracow 4.4.51 via Warsaw 5.4.51, Chicago APR 8 1951 to St. Louis APR 9 1951150,-
3203.№ 490 Mi. 618 Sc. C26 B • Bojownicy o wolność, Puławski [nadruk GROSZY, typ 3A], FP, na lotniczym liście z Krakowa 21.4.51 via Warszawa 21.4.51 do Granite City, USA. • Verfassung der USA, Puławski [Aufdruck GROSZY, Type 3], EF, auf Luftpostbrief aus Krakau 21.4.51 via Warschau 21.4.51 nach Granite City, USA. • Freedom fighters, Puławski [GROSZY overprint, type 3] on airmail letter from Cracow 21.4.51 via Warsaw 21.4.51 to Granite City, USA. (Fi. 320 +)170,-
3204.№ 469, 540 Mi. 504, 678 Sc. 435, 496 • Konferencja kolejowa 18zł z nadrukiem GROSZY, typ 3A i Bierut 75gr na lotniczym liście z Krakowa 22.6.51 via Warszawa 23.6.51 do Granite City, USA. • Eisenbahn-Konferenz 18zł mit Aufdruck GROSZY, Type 3 und Bierut 75gr auf Luftpostbrief aus Krakau 22.6.51 via Warschau 23.6.51 nach Granite City, USA. • Railroad Conference 18zł [GROSZY overprint, type 3] and Bierut 75gr on airmail letter from Cracow 22.6.51 via Warsaw 23.6.51 to Granite City, USA.120,-
3205.№ 447, 503 Mi. 588, 644 Sc. 462, C24 • Nadruki dyrekcyjne z Łodzi, typ 5 i 6 na liście z Łodzi 4.I.51 do Warszawy, gw. Falkowski. • Postdirektion von Łódź, Aufdrucktypen 5 und 6 auf Brief aus Łódź 4.I.51 nach Warschau, gepr. Falkowski. • Overprints types from Łódź No 5 and 6 on letter from Łódź 4.I.51 to Warsaw. Sign. Falkowski.130,-
3206.№ 474 x 2, 525 Mi. 625 x 2, 554 Sc. 440 x 2, 483 • Nadruk dyrekcyjny z Łodzi, typ 6 i Bierut 40zł [stara waluta] na liście z Łodzi 25.I.51 do Warszawy. Gw. Falkowski. • Postdirektion von Łódź, Aufdrucktype 6 und Bierut 40zł [alte Zloty Marken] auf Brief aus Łódź 25.I.51 nach Warschau. gepr. Falkowski. • Overprint type No 6 and Bierut 40zł [old zł] on letter from Łódź 25.I.51 to Warsaw. Sign. Falkowski.120,-
3207.№ 527 x 9 Mi. 562, 665 Sc. 477 x 9 • Nadruk dyrekcyjny z Łodzi, typ 6 na zn. 15zł Plan 6-letni + znaczek bez nadruku. Na liście poleconym z Łodzi 20.2.51 do Warszawy. Gw. Falkowski. • Postdirektion von Łódź, Aufdrucktype 6 auf 15zł Sechsjahresplan + Marke ohne Aufdruck auf R-Brief aus Łódź 20.2.51 nach Warschau. gepr. Falkowski. • Overprint type No 6 on stamps 15zł 6 year plan + stamp without overprint on registered letter from Łódź 20.2.51 to Warsaw. Sign. Falkowski.120,-
3208.№ 527 x 7 Sc. 477 x 7 • Nadruk dyrekcyjny „GROSZY” typ 6 (Łódź) na liście z Łodzi 20.2.51 do Warszawy 21 II 51. Gw. Falkowski R! • Aufdruck „GROSZY”, Postdirektion von Łódź, Michel Type 6, Fernbrief von Łódź 20.2.51 nach Warschau 21 II 51. Gepr. Falkowski • Currency revaulation: R-letter from Łódź 20.2.51 to Warsaw 21 II 51, Sc. 477 x 7 surcharged „GROSZY” type 6 (Łódź). Sign. Falkowski150,-
3209.№ 527, 538 Mi. 665, 676 Sc. 477, 494 • Nadruk odwrócony dyrekcyjny z Łodzi, typ 6 i Bierut 40gr [nowa waluta] na liście z Łodzi 19.2.51 do Warszawy. Gw. Falkowski. • Postdirektion von Łódź, kopfstehender Aufdruck, Type 6 und Bierut 40gr [neuer Zł] auf Brief aus Łódź 19.2.51 nach Warschau. gepr. Falkowski. • Inverted overprint type No 6 and Bierut 40gr [new zł] on letter from Łódź 19.2.51 to Warsaw. Sign. Falkowski.150,-
3210.№ 527 x 2 Mi. 665 x 2 Sc. 477 x 2 • Nadruki dyrekcyjne z Łodzi, typ 7 na 2 zn. 15zł Plan 6-letni. List miejscowy. • Postdirektion von Łódź, Aufdrucktype 7 auf 15zł Sechsjahresplan, 2 Werte, auf Ortsbrief. • Overprint type No 7 from Łódź on 2 stamps 15zł 6 year plan on local letter.150,-
3211.• Reforma walutowa, nadruk dyrekcyjny „groszy” typ 10 (Poznań) • Postdirektion von Posen, Aufdruck „groszy“ Type 10 • Currency revaluation, letter from Poznań with “groszy” overprint type 10180,-
3212.• Nadruk dyrekcyjny z Poznania, typ 10 na liście z Jarocina 2.1.51 z dodatkowym stemplem anty-atomowym. • Postdirektion von Posen, Aufdrucktype 10 auf Brief von Jarocin 2.1.51 mit zus.. Antiatom-Stempel. • Overprint type No 10 from Poznań on letter from Jarocin 2.1.51 with add. antinuclear cancel.150,-
3213.№ Cp 109 Mi. P 112 • Nadruk dyrekcyjny z Poznania, typ 10. Kartka pocztowa Bierut 10zł z doklejonymi znaczkami z Grodziska Wlk. 12.II.51 • Postdirektion von Posen, Aufdrucktype 10. Postkarte Bierut 10zł mit anderen Marken aus Grodzisk Wielkopolski 12.II.51 • Overprint type No 10 from Poznań. Postcard Bierut 10zł with others stamps from Grodzisk Wielkopolski 12.II.51.120,-
3214.№ Cp 109 Mi. P 112 • Nadruk dyrekcyjny z Poznania, typ 10. Kartka pocztowa Bierut 10zł z doklejonym znaczkiem z Grodziska Wlk. 12.II.51 • Postdirektion von Posen, Aufdrucktype 10. Postkarte Bierut 10zł mit zus.. Marke aus Grodzisk Wielkopolski 12.II.51 • Overprint type No 10 from Poznań. Postcard Bierut 10zł with add. stamp from Grodzisk Wielkopolski 12.II.51.150,-
3215.• Nadruk dyrekcyjny z Poznania, typ 13 na liście z Ryczywołu. • Postdirektion von Posen, Aufdrucktype 13 auf Brief von Ryczywół. • Overprint type No 13 from Poznań on letter from Ryczywół.150,-
3216.№ 416, 513 x 4, 517-18 x 2, 540, 547+ pustopole Mi. 451, 659 x 4, 663-664 x 2, 678, 685+L Sc. B53, 471 x 4, 575-76 x 2, 496, 499 • Nadruk dyrekcyjny z Poznania, czerwony i fioletowy, typ 19 na liście lotniczym z Leszna 4.4.51 via Warszawa 5.4.51 do Nowego Jorku APR - 9. 1951. • Postdirektion von Posen, roter und violetter Aufdrucktype 19 auf Luftpostbrief von Leszno 4.4.51 via Warschau 5.4.51 nach N.Y. APR -9.1951. • Red and violet overprint type No 19 from Poznań on airmail letter from Leszno 4.4.51 via Warsaw 5.4.51 to N.Y. APR - 9.1951.120,-
3217.№ 447 x 2, 508, 519 x 4, 520 x 4 Mi. 588 x 2, 646 650 x 4, 651 x 4 Sc. C24 x 2, 468, 478 x 4, 479 x 4 • Nadruk dyrekcyjny z Poznania, typ 19 na liście lotniczym z Leszna 30.3.51 via Warszawa 31.3.51 do Nowego Jorku APR - 5. 1951. • Postdirektion von Posen, Aufdrucktype 19 auf Luftpostbrief von Leszno 30.3.51 via Warschau 31.3.51 nach N.Y. APR -5.1951. • Overprint type No 19 from Poznań on airmail letter from Leszno 30.3.51 via Warsaw 31.3.51 to N.Y. APR - 5.1951.120,-
3218.№ 520, 533-40 Mi. 651, 671-78 + L Sc. 479, 490-96 • Nadruk dyrekcyjny z Poznania, typ 19 na Bierucie 10zł i seria z pustopolami Bierut 5-75gr [nowa waluta] na liście poleconym z Leszna 13.7.53 do Krotoszyna 14.7.53. • Postdirektion von Posen, Aufdrucktype 19 auf Bierut 10zł und kompletter Satz mit Leerfelden Bierut 5-75gr [neuer Zł] aus R-Brief von Leszno 13.7.53 nach Krotoszyn 14.7.53. • Overprint type No 19 from Poznań on Bierut 10zł and complete set with se-tenant white labels Bierut 5-75gr [new Zl] on registered letter from Leszno 13.7.53 to Krotoszyn 14.7.53.120,-
3219.№ 437, 440, 503, 513, 527 Mi. 580, 583, 644, 659, 665 Sc. 413, 416, 462, 471, 477 • Nadruk dyrekcyjny, typ 22 i Plan 6-letni 15zł z nadrukiem typ 23 na liście z Czarne 16.XII.50 do Trzebiatowa. • Postdirektion - Aufdrucktype 22 und Sechsjahresplan 15zł mit Type 23 auf Brief von Czarne 16.XII.50 nach Trzebiatów. • Overprint type No 22 and 6 year plan 15zł with type 23 on letter from Czarne 16.XII.50 to Trzebiatów.150,-
3220.№ 464 x 12 Mi. 598 x 12 Sc. 428 x 12 • Nadruk dyrekcyjny, typ 23A na liście lotniczym z Warszawy 3.12.51 do Nowego Jorku DEC 8. 1951i DEC 10.1951 ofrankowany 12 zn. Wystawa Ziem Odzyskanych 18zł. • Postdirektion, Aufdrucktype 23 auf Luftpostbrief von Leszno Warschau 3.12.51 nach N.Y. DEC 8.1951 frankiert mit 12 Marken zu 18zł Austellug der Wiedergewonnener Gebiete. • Overprint type No 23 on airmail letter from Warsaw 3.12.51 to N.Y. DEC 8.1951 and DEC 10. 1951 franked by 12 stamps 18zł, Exhibition to recovery west territories.120,-
3221.№ 470, 520 Mi. 621, 651 Sc. 436, 479 • Nadruk lokalny typ 27B [ Wielka Wieś] na znaczkach Bierut 2 i 10zł na liście grzecznościowym z Gdyni 6.11.50 • Lokalaufdrucktype 27B [Wielka Wieś] auf Bierut 2 und 10zł auf Sammlerbrief aus Gdynia 6.11.50. • Local overprint, type 27B [Wielka Wieś] on philatelic letter from Gdynia 6.11.50.300,-
3222.№ Ck 12 Mi. U 15 • Nadruk lokalny typ 27B [ Wielka Wieś] na czystej kopercie pocztowej Bierut 15zł • Lokalaufdrucktype 27B [Wielka Wieś] auf Ganzsachenumschlag Bierut 15zł. • Local overprint, type 27B [Wielka Wieś] on stamped cover Bierut 15zł.200,-
3223.№ 520 x 2, 525 Mi. 548 x 2, 657 Sc. 479 x 2, 483 • Nadruk lokalny typ 28 [Bielsko] na liście z Bielska 08.1.51 do Warszawy. Frankatura mieszana ze znaczkami w starych zł. Gw. Falkowski. • Lokalaufdrucktype 28 [Bielsko] auf Brief aus Bielsko 08.1.51 nach Warschau. Mischfrankatur mit alte Zloty Marken. gepr. Falkowski. • Local overprint, type 28 [Bielsko] on letter from Bielsko 08.1.51 to Warsaw. Mixed postage with old Zł. Sign. Falkowski.150,-
3224.№ 525, 534 x 2 Mi. 657, 672 x 2 Sc. 483, 491 x 2 • Nadruk lokalny typ 28 [Bielsko] na liście z Bielska 13.1.51 do Warszawy. Frankatura mieszana ze znaczkami w nowych zł. Gw. Falkowski. • Lokalaufdrucktype 28 [Bielsko] auf Brief aus Bielsko 13.1.51 nach Warschau. Mischfrankatur mit neuer Zł. gepr. Falkowski. • Local overprint, type 28 [Bielsko] on letter from Bielsko 13.1.51 to Warsaw. Mixed postage with new Zł. Sign. Falkowski.150,-
3225.№ 525, 519, 527 Mi. 657, 547, 562 Sc. 483, 477, 478 • Nadruk lokalny typ 28 [Bielsko] na liście z Bielska 28.2.51 do Warszawy. Frankatura mieszana ze znaczkami w starych zł na rewersie listu. Gw. Falkowski. • Lokalaufdrucktype 28 [Bielsko] auf Brief aus Bielsko 28.2.51 nach Warschau. Rückseitig Mischfrankatur mit alte Zloty Marken. gepr. Falkowski. • Local overprint, type 28 [Bielsko] on letter from Bielsko 28.2.51 to Warsaw. On reverse mixed postage with old Zł. Sign. Falkowski.200,-
3226.№ 520 x 2, 525 Mi. 548 x 2, 657 Sc. 479 x 2, 483 • Nadruk lokalny typ 28 [Bielsko] na liście z Bielska 08.1.51 do Warszawy. Frankatura mieszana ze znaczkami w starych zł. Gw. Falkowski. • Lokalaufdrucktype 28 [Bielsko] auf Brief aus Bielsko 08.1.51 nach Warschau. Mischfrankatur mit alte Zloty Marken. gepr. Falkowski. • Local overprint, type 28 [Bielsko] on letter from Bielsko 08.1.51 to Warsaw. Mixed postage with old Zł. Sign. Falkowski.300,-
3227.№ 520 x 2, 525 Mi. 548 x 2, 657 Sc. 479 x 2, 483 • Nadruk lokalny typ 28 [Bielsko] na liście z Bielska 09.2.51 do Warszawy. Frankatura mieszana ze znaczkami w starych zł na rewersie. Gw. Falkowski. • Lokalaufdrucktype 28 [Bielsko] auf Brief aus Bielsko 09.2.51 nach Warschau. Rückseitig Mischfrankatur mit alte Zloty Marken. gepr. Falkowski. • Local overprint, type 28 [Bielsko] on letter from Bielsko 09.2.51 to Warsaw. Mixed postage with old Zł on reverse. Sign. Falkowski.200,-
3228.№ 520 x 2, 525 Mi. 548 x 2, 657 Sc. 479 x 2, 483 • Nadruk lokalny typ 28 [Bielsko] na liście z Bielska 08.1.51 do Warszawy. Frankatura mieszana ze znaczkami w starych zł. Gw. Falkowski. • Lokalaufdrucktype 28 [Bielsko] auf Brief aus Bielsko 08.1.51 nach Warschau. Mischfrankatur mit alte Zloty Marken. gepr. Falkowski. • Local overprint, type 28 [Bielsko] on letter from Bielsko 08.1.51 to Warsaw. Mixed postage with old Zł. Sign. Falkowski.250,-
3229.№ 520 x 2, 525 Mi. 548 x 2, 657 Sc. 479 x 2, 483 • Nadruk lokalny typ 28 [Bielsko] na liście z Bielska 09.1.51 do Warszawy. Frankatura mieszana ze znaczkami w starych zł. Koperta rozerwana. Gw. Falkowski. • Lokalaufdrucktype 28 [Bielsko] auf Brief aus Bielsko 09.1.51 nach Warschau. Zerteilter Umschlag. Mischfrankatur mit alte Zloty Marken. gepr. Falkowski. • Local overprint, type 28 [Bielsko] on letter from Bielsko 09.1.51 to Warsaw. Mixed postage with old Zł. Cover is teared. Sign. Falkowski.150,-
3230.№ 520 x 6 Mi. 651 x 6 Sc. 479 x 6 • Nadruk lokalny typ 28 [Bielsko] na liście z Bielska 12.1.51 do Warszawy ofrankowany 6 zn. Bierut 10zł. Gw. Falkowski. • Lokalaufdrucktype 28 [Bielsko] auf Brief aus Bielsko 12.1.51 nach Warschau frankiert mit 6 Bierut 10zł. gepr. Falkowski. • Local overprint, type 28 [Bielsko] on letter from Bielsko 12.1.51 to Warsaw franked with 6 stamps Bierut 10zł. Sign. Falkowski.150,-
3231.№ Ck 109 II, 448, 472, 525 Mi. U 13 II, 520, 589, 657 Sc. 438, 483, C26 • Koperta Bierut 15zł dofrankowana zn. w starej walucie Bierut 5zł i 2 znaczkami z nadrukiem lokalnym typ 28 [Bielsko] jako list polecony z Bielska 11.1.51 do Katowic. Gw. Krawczyk, Falkowski. • Umschlag Bierut 15zł mit Bierut 5zł [alte] und 2 Marken mit Lokalaufdrucktype 28 [Bielsko] als R-Brief aus Bielsko 11.1.51 nach Kattowitz. gepr. Krawczyk, Falkowski. • Stamped cover Bierut 15zł and Bierut 5zł [old] + 2 stamps with local overprint, type 28 [Bielsko]. All as registered letter from Bielsko 11.1.51 to Katowice. Sign. Krawczyk, Falkowski.350,-
3232.№ 520 x 2, 525 Mi. 548 x 2, 657 Sc. 479 x 2, 483 • Nadruk lokalny typ 28 [Bielsko] na liście z Bielska 10.1.51 do Katowic. Frankatura mieszana ze znaczkami w starych zł na rewersie. Gw. Falkowski. • Lokalaufdrucktype 28 [Bielsko] auf Brief aus Bielsko 10.1.51 nach Kattowitz. Rückseitig Mischfrankatur mit alte Zloty Marken. gepr. Falkowski. • Local overprint, type 28 [Bielsko] on letter from Bielsko 10.1.51 to Katowice. Mixed postage with old Zł on reverse. Sign. Falkowski.200,-
3233.№ 520 x 2, 523 x 4, 527 Mi. 651 x 2, 655 x 4, 665 Sc. 479 x 2, 482 x 4, 477 • Nadruk lokalny typ 31 i 32 [Niemodlin, Wierzbięcice] na liście poleconym z Niemodlina 11.6.51 do Kielc 12.6.51. Gw. Korszeń. • Lokalaufdrucktypen 31 und 32 [Niemodlin, Wierzbięcice] auf R-Brief aus Niemodlin 11.6.51 nach Kielce 12.6.51. gepr. Korszeń. • Local overprint, types 31 and 32 [Niemodlin, Wierzbięcice] on registered letter from Niemodlin 11.6.51 to Kielce 12.6.51. Sign. Korszeń.300,-
3234.• Nadruk lokalny typ 32 [Niemodlin] na liście z Niemodlina 21.12.50 do Warszawy. • Lokalaufdrucktypen 32 [Niemodlin] auf Brief aus Niemodlin 21.12.50 nach Warschau. • Local overprint, types 32 [Niemodlin] on letter from Niemodlin 21.12.50 to Warsaw.300,-
3235.• Nadruk lokalny typ 31 i 32 [Niemodlin, Wierzbięcice] na liście poleconym z Niemodlina 11.3.51 do Warszawy. • Lokalaufdrucktypen 31 und 32 [Niemodlin, Wierzbięcice] auf R-Brief aus Niemodlin 11.3.51 nach Warschau. • Local overprint, types 31 and 32 [Niemodlin, Wierzbięcice] on registered letter from Niemodlin 11.3.51 to Warsaw.450,-
3236.№ 520 x 6 Mi. 651 x 6 Sc. 479 x 6 • Nadruk lokalny typ 32 [Niemodlin, Wierzbięcice] na liście z Suchedniowa 9.1.51 do Warszawy ofrankowany 6 zn. Bierut 10zł. Gw. Korszeń. RR ! • Lokalaufdrucktypen 32 [Niemodlin, Wierzbięcice] auf Brief aus Suchedniów 9.1.51 nach Warschau frankiert mit 6 Marken Bierut 10zł. Sehr selten !! gepr. Korszeń. • Local overprint, types 32 [Niemodlin, Wierzbięcice] on letter from Suchedniów 9.1.51 to Warsaw franked by 6 stamps Bierut 10zł. Very scarce !! Sign. Korszeń.2 000,-
3237.№ 520 x 6 Mi. 651 x 6 Sc. 479 x 6 • Nadruk lokalny typ 32 [Niemodlin, Wierzbięcice] na liście z Wierzbięcic 12.1.51 do Warszawy ofrankowany 6 zn. Bierut 10zł. Gw. i fotoatest Korszeń. RR ! • Lokalaufdrucktypen 32 [Niemodlin, Wierzbięcice] auf Brief aus Wierzbięcice 12.1.51 nach Warschau frankiert mit 6 Marken Bierut 10zł. Sehr selten !! gepr. und Fotoattest Korszeń. • Local overprint, types 32 [Niemodlin, Wierzbięcice] on letter from Wierzbięcice 12.1.51 to Warsaw franked by 6 stamps Bierut 10zł. Very scarce !! Sign. and photo certificate Korszeń.1 200,-
3238.№ 521 x 4 Mi. 653 x 4 Sc. 480 x 4 • Nadruk lokalny, czarny, typ 32 [Niemodlin, Wierzbięcice] na liście z Dubiecka 11.1.51 do Warszawy ofrankowany 4 zn. Bierut 15zł. Gw. i fotoatest Korszeń. RR ! • Lokalaufdrucktypen 32 [Niemodlin, Wierzbięcice], schwarzer, auf Brief aus Dubiecko 11.1.51 nach Warschau frankiert mit 4 Marken Bierut 15zł. Sehr selten !! gepr. und Fotoattest Korszeń. • Local overprint, black, types 32 [Niemodlin, Wierzbięcice] on letter from Dubiecko 11.1.51 to Warsaw franked by 4 stamps Bierut 15zł. Very scarce !! Sign. and photo certificate Korszeń.2 000,-
3239.№ 521 x 4 Mi. 653 x 4 Sc. 480 x 4 • Nadruk lokalny typ 32 [Niemodlin, Wierzbięcice] na liście z Suchedniowa 9.1.51 do Warszawy ofrankowany 4 zn. Bierut 15zł. 3 nadruki fioletowe i 1 czarny na 4 zn. pasku. Gw. Korszeń. RR ! • Lokalaufdrucktypen 32 [Niemodlin, Wierzbięcice] auf Brief aus Suchedniów 9.1.51 nach Warschau frankiert mit 4 Marken Bierut 15zł. Ein schwarzer und 3 violette Aufdrucke auf Viererstreifen. Sehr selten !! gepr. Korszeń. • Local overprint, types 32 [Niemodlin, Wierzbięcice] on letter from Suchedniów 9.1.51 to Warsaw franked by 4 stamps Bierut 15zł. 3 overprints in violet and one in black. Very scarce !! Sign. Korszeń.2 500,-
3240.№ 448 x 2 Mi. 589 x 2 Sc. C25 x 2 • Nadruk lokalny typ 33 [Ozimek] na liście poleconym z Ozimka 24.1.51 do Warszawy ofrankowany 2 zn. Centaur 75zł. Gw. Krawczyk, Falkowski. • Lokalaufdrucktype 33 [Ozimek] auf R-Brief aus Ozimek 24.1.51 nach Warschau frankiert mit 2 Zentaur 75zł. gepr. Krawczyk, Falkowski. • Local overprint, type 33 [Ozimek] on registered letter from Ozimek 24.1.51 to Warsaw franked with 2 stamps Centaur 75zł. Sign. Krawczyk, Falkowski.450,-
3241.• Nadruk lokalny typ 33 [Ozimek] na liście z Ozimka 15.12.50 do Warszawy. • Lokalaufdrucktype 33 [Ozimek] auf Brief aus Ozimek 15.12.50 nach Warschau. • Local overprint, type 33 [Ozimek] on letter from Ozimek 15.12.50 to Warsaw.500,-
3242.• Nadruk lokalny typ 33 [Ozimek] na liście poleconym z Ozimka 12.01.51 do Warszawy. • Lokalaufdrucktype 33 [Ozimek] auf R-Brief aus Ozimek 12.01.51 nach Warschau. • Local overprint, type 33 [Ozimek] on registered letter from Ozimek 12.01.51 to Warsaw.450,-
3243.• Nadruk lokalny typ 33 [Ozimek] na liście poleconym z Ozimka 18.01.51 do Warszawy. • Lokalaufdrucktype 33 [Ozimek] auf R-Brief aus Ozimek 18.01.51 nach Warschau. • Local overprint, type 33 [Ozimek] on registered letter from Ozimek 18.01.51 to Warsaw.450,-
3244.№ Cp 109, 521 Mi. P 133, 653 Sc. 480 • Nadruk lokalny typ 35 [Rzeszów] na kartce pocztowej Bierut 10zł i zn. Bierut 15zł z nadrukiem typ 3 jako kartka z Rzeszowa 2.9.52 do Saarbrücken. • Lokalaufdrucktype 35 [Rzeszów] auf Postkarte Bierut 10zł und Bierut- Marke 15zł mit Aufdrucktype 3 als Postkarte von Rzeszów 2.9.52 nach Saarbrücken. • Local overprint, type 35 [Rzeszów] on postcard Bierut 10zł and stamp Bierut 15zł with overprint, type 3 as postcard from Rzeszów 2.9.52 to Saarbrücken.400,-
3245.№ 513, 520, 519 x 6, 527 Mi. 548, 556, 562, 650 x 6 Sc. 471, 477, 479, 478 x 6 • Nadruk lokalny typ 35 [Rzeszów] na 6 zn. Bierut 5zł i znaczki w starych zł. na liście z Rzeszowa 5.1.51 do Warszawy. Gw. Korszeń. • Lokalaufdrucktype 35 [Rzeszów] auf 6 Marken Bierut 5zł und Marken in alte Zloty Marken. auf Brief aus Rzeszów 5.1.51 nach Warschau. gepr. Korszeń. • Local overprint, type 35 [Rzeszów] on 6 stamps Bierut 5zł and stamps in old zł. All on letter from Rzeszów 5.1.51 to Warsaw. Sign. Korszeń.300,-
3246.№ 447, 520 Mi. 588, 651 Sc. 479, C24 • Nadruk lokalny typ 35 [Rzeszów] na zn. Bierut 10zł i Centaur 50zł z nadrukiem typ 3 na liście z Rzeszowa 23.11.50 do Warszawy. Gw. Korszeń. • Lokalaufdrucktype 35 [Rzeszów] auf Bierut 10zł und Zentaur 50zł mit Aufdrucktype 3 auf Brief aus Rzeszów 23.11.50 nach Warschau. gepr. Korszeń. • Local overprint, type 35 [Rzeszów] on stamp Bierut 10zł and Centaur stamp 50zł with overprint type 3. All on letter from Rzeszów 23.11.50 to Warsaw. Sign. Korszeń.360,-
3247.№ 522 x 6, 527 Mi. 654 x 6, 665 Sc. 481 x 6, 477 • Nadruk lokalny typ 35 [Rzeszów] na 6 zn. Bierut 20zł i Plan 6-letni 15zł z nadrukiem typ 3 na liście poleconym z Rzeszowa 10.11.50 do Warszawy. Najwcześniejsze znane użycie. Gw. Krawczyk, Falkowski. • Lokalaufdrucktype 35 [Rzeszów] auf 6 Marken Bierut 20zł und Sechsjahresplan 15zł mit Aufdrucktype 3 auf R-Brief aus Rzeszów 10.11.50 nach Warschau. Erste, bekannte Verwendung. gepr. Krawczyk, Falkowski. • Local overprint, type 35 [Rzeszów] on 6 stamps Bierut 20zł and 6 year plan 15zł with overprint type 3. All on letter from Rzeszów 10.11.50 to Warsaw. The earliest known use. Sign. Krawczyk, Falkowski.350,-
3248.№ Cp 128, 470, 471, 519 Mi. P 146, 518, 519, 650 Sc. 436, 437, 478 • Nadruk lokalny typ 37 [Bielsk Podl.] na zn. Bierut 5zł i Bierut 2, 3zł [stare] na kartce pocztowej Bierut 25gr jako przesyłka z Gubina 10.5.51 do Gdyni. • Lokalaufdrucktype 37 [Bielsk Podl] auf Bierut 5zł und Bierut 2, 3zł [alte] auf Postkarte Bierut 25gr als Karte aus Gubin 10.5.51 nach Gdynia. • Local overprint, type 37 [Bielsk Podl.] on stamp Bierut 5zł and Bierut 2, 3zł [old] on postcard Bierut 25gr from Gubin 10.5.51 to Gdynia.450,-
3249.№ 475, 513, 525 Mi. 523, 556, 657 Sc. 441, 471, 483 • Nadruk lokalny typ 38 [Bielsk Podl.] na zn. Bierut 40zł i 2 znaczki w starych zł. na liście z Bielska Podl. 26.1.51 do Warszawy. Gw. Krawczyk, Falkowski. • Lokalaufdrucktype 38 [Bielsk Podl] auf Bierut 40zł und 2 Marken in alte Zloty Marken auf Brief aus Bielsk Podl. 26.1.51 nach Warschau. gepr. Krawczyk, Falkowski. • Local overprint, type 38 [Bielsk Podl.] on stamp Bierut 40zł and 2 stamps in old zł on letter from Bielsk Podl. 26.1.51 to Warsaw. Sign. Krawczyk, Falkowski.350,-
3250.№ 519 x 10 Mi. 650 x 10 Sc. 478 x 10 • Nadruk lokalny typ 40 [Gubin, Piła] na 10 znaczkach Bierut 5zł na liście z Gubina 7.2.51 do Warszawy. Gw. Korszeń. RR ! • Lokalaufdrucktype 40 [Gubin, Piła] auf 10 Marken Bierut 5zł auf Brief aus Gubin 7.2.51 nach Warschau. Sehr seltene !! gepr. Korszeń. • Local overprint, type 40 [Gubin, Piła] on 10 stamps Bierut 5zł. All on letter from Gubin 7.2.51 to Warsaw. Very scarce !! Sign. Korszeń.1 200,-
3251.№ 527 x 4 Mi. 665 x 4 Sc. 477 x 4 • Nadruk lokalny typ 41 [Piła] na 4 znaczkach Plan 6-letni 15zł na liście z Piły 11.1.51 do Warszawy. Gw. Roszkowski, Krawczyk, Falkowski. • Lokalaufdrucktype 41 [Piła] auf 4 Marken Sechsjahresplan 15zł auf Brief aus Piła 11.1.51 nach Warschau. gepr. Roszkowski, Krawczyk, Falkowski. • Local overprint, type 41 [Piła] on 4 stamps 6-year plan 15zł. All on letter from Piła 11.1.51 to Warsaw. Sign. Roszkowski, Krawczyk, Falkowski.350,-
3252.№ 520 x 6 Mi. 651 x 6 Sc. 479 x 6 • Nadruk lokalny typ 41 [Piła] na 6 znaczkach Bierut 10zł na liście z Piły 9.1.51 do Warszawy. Gw. Falkowski. • Lokalaufdrucktype 41 [Piła] auf 6 Marken Bierut 10zł auf Brief aus Piła 9.1.51 nach Warschau. gepr. Falkowski. • Local overprint, type 41 [Piła] on 6 stamps Bierut 10zł. All on letter from Piła 9.1.51 to Warsaw. Sign. Falkowski.150,-
3253.№ 449, 504 Mi. 590, 645 Sc. 463, C26 • Nadruk lokalny typ 41 [Piła] na 2 znaczkach. List polecony z Piły 26.1.51 do Gdańska. Gw. Falkowski. • Lokalaufdrucktype 41 [Piła] auf 2 Marken. R-Brief aus Piła 26.1.51 nach Danzig. gepr. Falkowski. • Local overprint, type 41 [Piła] on 2 stamps. Registered letter from Piła 26.1.51 to Gdańsk. Sign. Falkowski.400,-
3254.№ 504 x 2 Mi. 645 x2 Sc. 463 x 2 • Nadruk lokalny typ 41 [Piła] na 2 zn. Kongres Ruchu Ludowego 35zł na liście z Piły 15.11.50 do Wrocławia. Brak klapy. Gw. Falkowski. • Lokalaufdrucktype 41 [Piła] auf 2 Marken der Bauernbewegung-Kongress 35zł auf Brief aus Piła 15.11.50 nach Breslau. Ohne Klappe. gepr. Falkowski. • Local overprint, type 41 [Piła] on 2 stamps Congress of People’s Movement 35zł on letter from Piła 15.11.50 to Wrocław. Cover without flap. Sign. Falkowski.200,-
3255.№ 520 x 6 Mi. 651 x 6 Sc. 479 x 6 • Nadruk lokalny typ 41 [Piła] na 6 znaczkach Bierut 10zł na liście z Piły 8.1.51 do Warszawy. Gw. Falkowski. • Lokalaufdrucktype 41 [Piła] auf 6 Marken Bierut 10zł auf Brief aus Piła 8.1.51 nach Warschau. gepr. Falkowski. • Local overprint, type 41 [Piła] on 6 stamps Bierut 10zł. All on letter from Piła 8.1.51 to Warsaw. Sign. Falkowski.200,-
3256.№ 527 x 4 Mi. 665 x 4 Sc. 477 x 4 • Nadruk lokalny typ 41 [Piła] na 4 znaczkach Plan 6-letni 15zł na liście z Piły 8.1.51 do Warszawy. Gw. Falkowski. • Lokalaufdrucktype 41 [Piła] auf 4 Marken Sechsjahresplan 15zł auf Brief aus Piła 8.1.51 nach Warschau. gepr. Falkowski. • Local overprint, type 41 [Piła] on 4 stamps 6-year plan 15zł. All on letter from Piła 8.1.51 to Warsaw. Sign. Falkowski.150,-
3257.№ 520, 526 Mi. 651, 658 Sc. 479, 484 • Nadruk lokalny typ 41 [Piła] na znaczku Bierut 50zł i Bierut 10zł z nadrukiem typ 11 na liście z Piły 5.1.51 do Warszawy. Gw. Falkowski. • Lokalaufdrucktype 41 [Piła] auf Marke Bierut 50zł und Bierut 10zł mit Aufdrucktype 11 auf Brief aus Piła 5.1.51 nach Warschau. gepr. Falkowski. • Local overprint, type 41 [Piła] on stamp Bierut 50zł and Bierut 10zł with overprint type 11. All on letter from Piła 5.1.51 to Warsaw. Sign. Falkowski.250,-
3258.№ 449, 504 Mi. 590, 645 Sc. 463, C26 • Nadruk lokalny typ 41 [Piła] na 2 znaczkach. List polecony z Piły 4.1.51 do Wrocławia. Gw. Falkowski. • Lokalaufdrucktype 41 [Piła] auf 2 Marken. R-Brief aus Piła 4.1.51 nach Breslau. gepr. Falkowski. • Local overprint, type 41 [Piła] on 2 stamps. Registered letter from Piła 4.1.51 to Wrocław. Sign. Falkowski.400,-
3259.№ 527 x 4 Mi. 665 x 4 Sc. 477 x 4 • Nadruk lokalny typ 43 [Zbąszyń] na 4 znaczkach Plan 6-letni 15zł na liście ze Zbąszynia 11.1.51 do Warszawy. Gw. Falkowski. • Lokalaufdrucktype 43 [Zbąszyń] auf 4 Marken Sechsjahresplan 15zł auf Brief aus Zbąszyń 11.1.51 nach Warschau. gepr. Falkowski. • Local overprint, type 43 [Zbąszyń] on 4 stamps 6-year plan 15zł. All on letter from Zbąszyń 11.1.51 to Warsaw. Sign. Falkowski.150,-
3260.№ 527 x 4 Mi. 665 x 4 Sc. 477 x 4 • Nadruk lokalny typ 43 [Zbąszyń] na 4 znaczkach Plan 6-letni 15zł na liście ze Zbąszynia 6.1.51 do Warszawy. Gw. Krawczyk, Falkowski. • Lokalaufdrucktype 43 [Zbąszyń] auf 4 Marken Sechsjahresplan 15zł auf Brief aus Zbąszyń 6.1.51 nach Warschau. gepr. Krawczyk, Falkowski. • Local overprint, type 43 [Zbąszyń] on 4 stamps 6-year plan 15zł. All on letter from Zbąszyń 6.1.51 to Warsaw. Sign. Krawczyk, Falkowski.250,-
3261.№ 527 x 4 Mi. 665 x 4 Sc. 477 x 4 • Nadruk lokalny typ 43 [Zbąszyń] na 4 znaczkach Plan 6-letni 15zł na liście ze Zbąszynia 4.2.51 do Warszawy. Gw. Krawczyk, Falkowski. • Lokalaufdrucktype 43 [Zbąszyń] auf 4 Marken Sechsjahresplan 15zł auf Brief aus Zbąszyń 4.2.51 nach Warschau. gepr. Krawczyk, Falkowski. • Local overprint, type 43 [Zbąszyń] on 4 stamps 6-year plan 15zł. All on letter from Zbąszyń 4.2.51 to Warsaw. Sign. Krawczyk, Falkowski.200,-
3262.№ 527 x 4 Mi. 665 x 4 Sc. 477 x 4 • Nadruk lokalny typ 46 [Wrocław] na 4 znaczkach Plan 6-letni 15zł na liście z Wrocławia 20.1.51 do Warszawy. RR !! Gw. Korszeń. • Lokalaufdrucktype 46 [Breslau] auf 4 Marken Sechsjahresplan 15zł auf Brief aus Breslau 20.1.51 nach Warschau. Sehr selten ! gepr. Korszeń. • Local overprint, type 46 [Wrocław] on 4 stamps 6-year plan 15zł. All on letter from Wrocław 20.1.51 to Warsaw. Very scarce !! Sign. Korszeń.1 500,-
3263.№ 527 x 4 Mi. 665 x 4 Sc. 477 x 4 • Nadruk lokalny typ 48 [Łoniów, Koprzywnica] na 4 znaczkach Plan 6-letni 15zł na liście z Łoniowa 29.1.50 do Warszawy. List lekko rozdarty przy otwieraniu. RR !! Gw. Korszeń. • Lokalaufdrucktype 48 [Łoniów, Koprzywnica] auf 4 Marken Sechsjahresplan 15zł auf Brief aus Łoniów 29.1.50 nach Warschau. Briefe etwas zertrennt.Sehr selten !! gepr. Korszeń. • Local overprint, type 48 [Łoniów, Koprzywnica] on 4 stamps 6-year plan 15zł. All on letter from Łoniów 29.1.50 to Warsaw. Slightly teared during open. Very scarce !! Sign. Korszeń.2 000,-
3264.№ 527 x 4 Mi. 665 x 4 Sc. 477 x 4 • Znany w literaturze lecz nie katalogowany lokalny typ nadruku (2 kropki nad o) na liście z Legnicy 25.I.51 do Wrocławia. Brak tylnej klapy. Gw. i fotoatest Korszeń • Lokalaufdruck (2 Punkte über o) bekannt aber nicht katalogisiert auf Brief von Liegnitz 25.I.51 nach Breslau. ohne Rückklappe. Gepr. und Fotoattest Korszeń • Local overprint (2 points over o) not catalogued but well known from literature on letter from Legnica 25.I.51 to Wrocław. Coverback without upper flap. Sign. and photo certificate Korszeń.600,-
3265.**№ 541a Mi. 679 SZ Sc. 497 • 1950 Odbudowa Warszawy 15gr, pionowy parka z zadrukowanym wewnętrznym marginesem. • 1950 Wiederaufbau Warschaus 15gr, senkrecht Paar mit Druckzwischensteg. • 1950 Reconstruction Warsaw 15gr, vertical, printed gutter pair. (Fi. 450)500,-
3266.№ 541 Mi. 679 Sc. 497 • 1950 Odbudowa Warszawy 15gr, nieząbkowany z lewym marginesem. Gw. Falkowski. • 1950 Wiederaufbau Warschaus 15gr, ungezähnt mit links Bogenrand. gepr. Falkowski. • 1950 Reconstruction Warsaw 15gr, imperforated with left margin. Sign. Falkowski.500,-
3267.**№ 541 Mi. 679 Sc. 497 • 1950 Odbudowa Warszawy 15gr, prywatne ząbkowanie. • 1950 Wiederaufbau Warschaus 15gr, privat gezähnt. • 1950 Reconstruction Warsaw 15gr, private perforation.100,-
3268.№ 441, 442, 547 x 2 pustopole, 516 Mi. 441-42, 660, 685 x 2 + L Sc. C19-20, 474, 499 gutter pair • Lotniczy list z Leszna 3.4.51 do Nowego Jorku APR-9.1951 ofrankowany zn. w starych i nowych zł oraz z nadrukiem gr., typ 19. • Luftpostbrief aus Leszno 3.4.51 nach N.Y. APR-9. 1951 frankiert mit Marken in alte Zloty Marken, neuer zł und mit “gr”, Aufdrucktype 19. • Airmail letter from Leszno 3.4.51 to N.Y. APR-9.1951 franked by stamps in old zl., new zl. and with “gr”,overprint type 19.120,-
3269.**№ 548 + 548 B2 Mi. 686 x 2 Sc. 500 x 2 • 1951, Gołąbek 45gr / 15zł, parka z błędem nr B2, roztrzelone g i r w nadruku, znaczki 8 i 20. Gw. Schmutz. • 1951, Taube 45gr / 15zł, Paar mit Plattenfehler, Abstand zwischen g und r in Aufdruck “gr”, Feld 8 und 20, gepr. Schmutz. • 1951, Dove 45gr / 15zł, pair with plate error, space between g and r in overprint “gr”, stamps 8 and 20, sign. Schmutz.200,-
3270.№ 562 Mi. 700 Sc. 517 • 1951, Dzierżyński, dwa 4-bloki z pustopolami, czysty i kasowany. • 1951, Dzierżyński, 2 Viererblöcke mit Leerfelden, postfrisch und gestempelt. • 1951, Dzierżyński, 2 block of 4 with white se-tenant labels, mint and used.100,-
3271.№ 520, 521, 562 Mi. 651, 652, 700 Sc. 479, 480, 517120,- • List polecony z Poznania 19.9.51 do Mirska ofrankowany Bierutami 10 i 15zł z pustopolami i nadrukiem “groszy” typ 3 i 19 oraz Dzierżyńskim z pustopolem. • R-Brief aus Posen 19.9. 51 nach Mirsk frankiert mit Bierut 10 und 15zł mit Leerfelden und mit Aufdruck Groszy Type 3, 19, sowie Dzierżyński mit Leerfeld. • Registered letter from Poznań 19.9.51 to Mirsk franked with Bierut 10 and 15zł with GROSZY overprint, type 3, 19 and Dzierżyński. Stamps with white se-tenant labels.120,-
3272.№ 547, 562, 619, 620 Mi. 685, 700, 757, 758 Sc. 499, 517, B79, B80 • List polecony z Leszna 22.8.53 do Krotoszyna ofrankowany znaczkami z pustopolami. • R-Brief aus Leszno 22.8.53 nach Krotoszyn frankiert mit Marken mit Leerfelden. • Registered letter from Leszno 22.8.53 to Krotoszyn franked by stamps with white se-tenant labels.120,-
3273.№ 547,619, 620 Mi. 685, 757, 758 Sc. 499, B79, B80 • List polecony z Długie-Stare 21.8.52 do Leszna 21.8.52 ofrankowany znaczkami z pustopolami. • R-Brief aus Długie-Stare 21.8.52 nach Leszno 21.8.52 frankiert mit Marken mit Leerfelden. • Registered letter from Długie-Stare 21.8.52 to Leszno 21.8.52 franked by stamps with white se-tenant labels.120,-
3274.№ 591B Mi. 729A + L Sc. C29 • 1952, Lotniczy 90gr, ząbkowany,lewy dolny narożnik z pustopolem. • 1952, Flugpostmarke 90gr, gezähnt, links unten Eckrandmarke mit Leerfeld. • 1952, airmail 90gr, perforated, bottom left corner stamp with white se-tenant label.120,-
3275.№ 591B Mi. 729A + L Sc. C29 • 1952, Lotniczy 90gr, ząbkowany, 4-blok, lewy margines z 2 pustopolami. • 1952, Flugpostmarke 90gr, gezähnt, links Rand-Viererblock mit 2 Leerfelden. • 1952, airmail 90gr, perforated, left margin. block of 4 with 2 white se-tenant labels.200,-
3276.№ 590A Mi. 728B Sc. C28 • 1952, lotniczy 55gr, cięty na lotniczym liście z Warszawy do Bale skasowany stemplem korkowym. R !. Temat Słania. • 1952, Flugpostmarke 55gr, ungezähnt auf Luftpostbrief von Warschau nach Bale entwertet mit Korkstempel. Motive Słania. • 1952, airmail stamp 55gr, imperforated on airmail letter from Warsaw to Bale tied by cork cancel. Scarce ! Topic Słania.150,-
3277.№ 590-93A Mi. 728-31B Sc. C28-C31 • 1952, cięta seria lotnicza w pionowych parkach ostemplowana kas. pierwszego dnia obiegu. FDC !! Temat Słania. • 1952, kompletter Luftpostsatz, ungezähnt, senkrechte Paare mit Erstagsstempel. FDC ! Motive Słania. • 1952, airmail complete set, imperforated, vertical pairs with first day cancel, FDC ! Słania topic.150,-
3278.№ 592A Mi. 730B Sc. C30 • Lotniczy 1.40zł, FP zgodna z taryfą, cięty na lotniczym, poleconym liście z Wrocławia 31.5.52 do Grazu, Austria. • Flugpostmarke 1.40zł, EF, portogerechte Frankatur, ungezähnt auf Luftpost-R-Brief von Breslau 31.5.52 nach Graz, Österreich. • Airmail stamp 1.40zł, postage correspond with post rate, imperforated on airmail, registered letter from Wrocław 31.5.52 to Graz, Austria.300,-
3279.**№ 641-42B Mi. 779-80A Sc. 562, B92 • 1952, Rewolucja Pażdziernikowa, seria ząbkowana w 4-blokach z pustopolami. • 1952, Oktoberrevolution, 2 gezähnte Viererblöcke mit Leerfelden. • 1952, October revolution, 2 perforated block of 4 with white se-tenant labels.100,-
3280.**№ 641-42A Mi. 779-80B Sc. 562, B92 • 1952, Rewolucja Pażdziernikowa, seria cięta w 4-blokach. • 1952, Oktoberrevolution, 2 ungezähnte Viererblöcke, kompletter Satz. • 1952, October revolution, 2 imperforated block of 4, complete set. (Fi. 240)140,-
3281.№ 648 Mi. 786 Sc. B98 • 1952, Wieniawski 45+15gr, z 1 strony cięty. Gw. Weźranowski. • 1952, Wieniawski 45+15gr, Einseitig ungezähnt. gepr. Weźranowski. • 1952, Wieniawski 45+15gr, one- sidedly imprforated. Sign. Weźranowski.120,-
3282.№ 654 Mi. 792 Sc. 567 • 1953, Stalingrad 80gr, przesunięte ząbkowanie, gw. Falkowski. • 1953, Stalingrad 80gr, völlig verzähnt, gepr. Falkowski. • 1953, Stalingrad 80gr, displaced perforation, sign. Falkowski.100,-
3283.**№ 658s Mi. 796 P Sc. 569 • 1953, Marks 80gr, błąd, odwrócona 1 w dacie 1883, 41 zn. • 1953, Marx 80gr, Plattenfehler, kopfstehende 1 in Datum 1883, Feld 41. • 1953 Marx 80gr, plate error, inverted 1 in date 1883, stamp 41.120,-
3284.**• 1953, Engels, wzorcowa próba maszyny drukarskiej bez napisu SPECIMEN. • 1953, Engels, Probedruck ohne Inschrift SPECIMEN. • 1953 Engels, Proof without SPECIMEN inscription. (Fi. 600)350,-
3285.**• 1953, Engels, wzorcowa próba maszyny drukarskiej bez napisu SPECIMEN, 4-blok. • 1953, Engels, Probedruck ohne Inschrift SPECIMEN, Viererblock. • 1953 Engels, Proof without SPECIMEN inscription, block of 4 (Fi. 2400)1 200,-
3286.**№ 692 MK Mi. 830 Sc. 611 • 1953, Ciechocinek 2zł, przesunięte ząbkowanie. • 1953, Ciechocinek 2zł, völlig verzähnt. • 1953, Ciechocinek 2zł, displaced perforation.120,-
3287.№ 692 MK, D128 Mi. 830, P157 Sc. 611, J138 • Ciechocinek 2zł, przesunięte ząbkowanie i zn. dopłaty 20gr na liście poleconym z Warszawy, ostemplowane dat. Katowice 6, 28.3.58. Dodatkowe stemple i adnotacje z Katowic. • Ciechocinek 2zł, völlig verzähnt und Portomarke 20gr auf R-Brief von Warschau entwertet mit Tagesstempel Katowice 6, 28.3.58. Zusatzlich Stempeln und Vermerken aus Kattowitz. • Ciechocinek 2zł, displaced perforation and postage due stamp 20gr on registered letter from Warsaw tied by Katowice 6, 28.3.58 date cancel. Additional cachets and notes from Katowice.200,-
3288.**№ Bl 13NDs Mi. Bl AI DP Sc. C34 imperf. • 1954, III Zjazd PZF, blok cięty z podwójnym moletowaniem w prawym, górnym rogu. Gw. Schmutz. • 1954, Kongress des Philatelisten-Verbandes, ungezähnt Block mit Doppelprägung im Blockrand rechts, oben. gepr. Schmutz. • 1954, Congress of the Philatelic Association, imperforated souvenir sheet with double ornament in top, right corner. Sign. Schmutz. (Fi. 750)600,-
3289.№ Bl 13ND Mi. Bl AI Sc. C34 imperf. • 1954, III Zjazd PZF, blok cięty, z kasownikiem okolicznościowym. • 1954, Kongress des Philatelisten-Verbandes, Block mit Sonderstempel. • 1954, Congress of the Philatelic Association, imperforated souvenir sheet with special congress cachet. (Fi. 800)580,-
3290.**№ Bl 13ND Mi. Bl AI Sc. C34 imperf. • 1954, III Zjazd PZF, blok cięty, bardzo rzadkie fałszerstwo, genialnie wykonane, przypisywane CZESŁAWOWI SŁANI. Fotoatest Falkowski. • 1954, Kongress des Philatelisten-Verbandes, Block, sehr selten, genial Fälschung werde CZESŁAW SŁANIA zugeschrieben. Fotoattest Falkowski. • 1954, Congress of the Philatelic Association, imperforated souvenir sheet, very rare philatelic forgery impute to CZESŁAW SŁANIA. Photo Falkowski certificate.8 000,-
3291.№ Bl 13ND Mi. Bl AI Sc. C34 imperf. • 1954, III Zjazd PZF, blok cięty, z kasownikiem okolicznościowym na kopercie FDC. Gw. Korszeń. • 1954, Kongress des Philatelisten-Verbandes, Block mit Sonderstempel auf Ersttagsumschlag. FDC. gepr. Korszeń. • 1954, Congress of the Philatelic Association, imperforated souvenir sheet with special congress cachet on first day cover. FDC. Sign. Korszeń.2 500,-
3292.(*)№ 721nz Mi. 864U Sc. 631 • 1954, Spartakiada 60gr, cięty. • 1954, Spartakiade 60gr, ungezähnt. • 1954, Spartacist Games 60gr, imperforated. (Fi. 600)350,-
3293.**№ 736s Mi. 876 Sc. 643 • 1954, Olsztyn 1.55zł, błąd, podwójne L w OLSZTYN, 4-blok, gw. Schmutz. • 1954, Olsztyn 1.55zł, Abart, Doppelte L in OLSZTYN, Viererblock, gepr. Schmutz. • 1954, Olsztyn 1.55zł, error, double L in OLSZTYN, block of 4, sign. Schmutz.450,-
3294.№ 736s Mi. 876 Sc. 643 • 1954, Olsztyn 1.55zł, błąd, podwójne L w OLSZTYN, 2 znaczki. • 1954, Olsztyn 1.55zł, Abart, Doppelte L in OLSZTYN, 2 Marken. • 1954, Olsztyn 1.55zł, error, double L in OLSZTYN, 2 stamps.100,-
3295.№ 736t Mi. 876 Sc. 643 • 1954, Olsztyn 1.55zł, błąd, podwójne O w OLSZTYN. • 1954, Olsztyn 1.55zł, Abart, Doppelte O in OLSZTYN. • 1954, Olsztyn 1.55zł, error, double O in OLSZTYN.100,-
3296.№ 736u Mi. 876 Sc. 643 • 1954, Olsztyn 1.55zł, błąd, potrójne L w OLSZTYN. • 1954, Olsztyn 1.55zł, Abart, Dreifache L in OLSZTYN, Viererblock • 1954, Olsztyn 1.55zł, error, triple L in OLSZTYN (Fi. 250)220,-
3297.№ 736s Mi. 876 Sc. 643 • Olsztyn 1.55zł, podwójne L w OLSZTYN na liście poleconym z Szopienic do Sosnowca. Gw. Falkowski. • Olsztyn 1.55zł, Doppelte L in OLSZTYN auf R-Brief aus Szopienice nach Sosnowiec. gepr. Falkowski. • Olsztyn 1.55zł, double L in OLSZTYN on registered letter from Szopienice to Sosnowiec. Sign. Falkowski.300,-
3298.**№ 740 Mi. 882 Sc. 657 • 1954 Powstanie Kościuszkowskie, 40gr, 8 znaczków, odmiany kolorów i papieru. Gw. Falkowski. • 1954 Kościuszko-Aufstand 40gr, 8 Marken, verschiedenen Farbentypen und Papiersorten. gepr. Falkowski. • 1954 Kościuszko Insurrection, 40gr, 8 stamps, different types of paper and colours. Sign. Falkowski.180,-
3299.*№ 741u Mi. 883 Sc. 658 • 1954 Powstanie Kościuszkowskie 60gr, makulatura, gw. Korszeń. • 1954 Kościuszko-Aufstand 60gr, Makulatur, gepr. Korszeń. • 1954 Kościuszko Insurrection, spoilage, sign. Korszeń. (Fi. 150)120,-
3300.**№ 741t Mi. 883 Sc. 658 • 1954 Powstanie Kościuszkowskie 60gr, PRÓBA w kolorze szarym, gw. Falkowski. • 1954 Kościuszko-Aufstand 60gr, grauer PROBEDRUCK, gepr. Falkowski. • 1954 Kościuszko Insurrection 60gr, grey PROOF, sign. Falkowski.600,-
3301.**№ 741s Mi. 883P Sc. 658 • 1954 Powstanie Kościuszkowskie 60gr, PRÓBA w kolorze niebieskim, 4-blok, gw. Falkowski. • 1954 Kościuszko-Aufstand 60gr, blauer PROBEDRUCK, Viererblock, gepr. Falkowski. • 1954 Kościuszko Insurrection 60gr, blue PROOF, block of 4, sign. Falkowski. (Fi. 480)280,-
3302.**№ 741s Mi. 883P Sc. 658 • 1954 Powstanie Kościuszkowskie 60gr, PRÓBA w kolorze niebieskim, 4-blok, gw. Falkowski. • 1954 Kościuszko-Aufstand 60gr, blauer PROBEDRUCK, Viererblock, gepr. Falkowski. • 1954 Kościuszko Insurrection 60gr, blue PROOF, block of 4, sign. Falkowski. (Fi. 480)300,-
3303.**№ 741 Mi. 883 Sc. 658 • 1954 Powstanie Kościuszkowskie, 60gr, 10 odmian kolorów i 3 próby. Gw. Krawczyk, Falkowski. • 1954 Kościuszko-Aufstand 60gr, 10 verschiedenen Farbentypen und 3 Probedrücke. gepr. Krawczyk, Falkowski. • 1954 Kościuszko Insurrection, 60gr, 10 different types of colours and 3 proofs. Sign. Krawczyk, Falkowski.1 000,-
3304.• Praca dyplomowa Czesława SŁANI w formie znaczka “Bitwa pod Grunwaldem, 90gr,staloryt” RR ! • Diplomprüfung vom Czesław SŁANIA als Briefmarkenform “Schlacht bei Grunwald, 90gr, Stahlstichdruck” Sehr selten ! • Dissertation by Czesław SŁANIA in stamp’s form “Battle of Grunwald, 90gr, recess printig”. Rare !2 400,-
3305.№ 741 Mi. 883 Sc. 658 • 1954 Powstanie Kościuszkowskie, 60gr, 4 próby z kasownikiem okolicznościowym. Gw. i atest Falkowski. • 1954 Kościuszko-Aufstand 60gr, 4 Probedrücke mit Sonderstempel. gepr. und Attest Falkowski. • 1954 Kościuszko Insurrection, 60gr, 4 proofs with special cancels. Sign. and Falkowski certificate.800,-
3306.№ 741s Mi. 883P Sc. 658 • 1954 Powstanie Kościuszkowskie 60gr, PRÓBA w kolorze niebieskim na liście poleconym z Krakowa, gw. Falkowski. • 1954 Kościuszko-Aufstand 60gr, blauer PROBEDRUCK auf R-Brief aus Krakau. gepr. Falkowski. • 1954 Kościuszko Insurrection 60gr, blue PROOF on registered letter from Cracow. Sign. Falkowski.300,-
3307.№ 741s Mi. 883P Sc. 658 • 1954 Powstanie Kościuszkowskie 60gr, PRÓBA w kolorze niebieskim na liście z Warszawy 6.5.55, gw. Falkowski. • 1954 Kościuszko-Aufstand 60gr, blauer PROBEDRUCK auf Brief aus Warschau 6.5.55. gepr. Falkowski. • 1954 Kościuszko Insurrection 60gr, blue PROOF on letter from Warsaw 6.5.55. Sign. Falkowski.400,-
3308.№ 741u Mi. 883 Sc. 658 • 1954 Powstanie Kościuszkowskie 60gr, makulatura w kolorze lilabrązowym na liście z Warszawy 14.5.55 do Pruszkowa, fotoatest Falkowski. • 1954 Kościuszko-Aufstand 60gr, lilabronzener Makulatur auf Brief aus Warschau 14.5.55 nach Pruszków. Fotoattest Falkowski. • 1954 Kościuszko Insurrection 60gr, lilac-bronze spoilage on letter from Warsaw 14.5.55 to Pruszków. Photo Falkowski certificate.700,-
3309.**№ 747-56 I+II Mi. 877-78, 889-96 Sc. 647-56 + 656AB • 10 lat PRL, kompletna seria, 12 czworobloków. • 10 Jahre Volksrepublik, kompletter Satz, 12 Viererblöcke. • 10th anniv. of People’s Poland, complete set, 12 blocks of 4 stamps. (Fi. 440)300,-
3310.**№ 747-56 I+II Mi. 877-78, 889-96 Sc. 647-56 + 656AB • 10 lat PRL, kompletna seria, 12 czworobloków z pustopolami. • 10 Jahre Volksrepublik, kompletter Satz, 12 Viererblöcke mit Leerfelden. • 10th anniv. of People’s Poland, complete set, 12 gutter blocks of 4 stamps. (Fi. 1320)900,-
3311.№ 765 x 2 Mi. 911 x 2 Sc. 672 x 2 • 1955, Kopernik 40gr, widokówka z Ustronia do Ustki z 2 znaczkami, jeden użyty jako dopłata [upt Ustka]. Motyw Słania. • 1955, Kopernikus 40gr, Bildkarte aus Ustronie nach Ustka mit 2 Marken, eine entwertet als Portomarke in Postamt Ustka. Motive Słania. • 1955, Copernicus 40gr, view card from Ustronie to Ustka with 2 stamps, one used as postage due stamp in post office Ustka. Topic Słania.150,-
3312.**№ 775s Mi. 917 I Sc. 684 • 1955, Dni Krakowa 20gr z błędem, odbitka lustrzana “72zł”. Gw. Schmutz. • 1955, Krakauer Tage 20gr mit Abart, Seitenverkehrung “72”. gepr. Schmutz. • 1955, Cracow Days 20gr with error, mirror print “72”. Sign. Schmutz.300,-
3313.**№ Bl 17 Mi. Bl 18 Sc. B105 • 1955, Wystawa Filatelistyczna, blok 2+1zł z dolnego brzegu arkusza. Stąd biały pasek na dolnym marginesie. • 1955, Briefmarkenausstellung, Block 2+1zł vom unten Bogenrand, daher ist weisser Streifen nach unten des Blocks. • 1955, Philatelic Exhibition, souvenir sheet of 2+1zł from bottom part of sheet, that is why white line in lower part of S.S.120,-
3314.**№ 826 + 826s Mi. 970 x 2 Sc. 733 x 2 • 1956, Wydanie przedrukowe 10/80gr, narożna parka z błędem uszkodzone R, znaczek 9. • 1956, Aufdruckausgabe 10/80gr, Eckrandpaar mit Plattenfehler beschädigte R, Feld 9 • 1956, Overprint issue 10/80gr, top right cornel margin. pair with plate error, damaged R, stamp 9.100,-
3315.**№ 826 x 3 + 826s Mi. 970 x 4 Sc. 733 x 4 • 1956, Wydanie przedrukowe 10/80gr, 4-blok z błędem uszkodzone R, znaczek 9. • 1956, Aufdruckausgabe 10/80gr, Viererblock mit Plattenfehler beschädigte R, Feld 9 • 1956, Overprint issue 10/80gr, block of 4 with plate error, damaged R, stamp 9.100,-
3316.№ 826 x 3 + 826t Mi. 970 x 4 Sc. 733 x 4 • 1956, Wydanie przedrukowe 10/80gr, 4-blok z błędem, podstawa pod 1, znaczek 41. • 1956, Aufdruckausgabe 10/80gr, Viererblock mit Plattenfehler, Grundlage unter 1, Feld 41. • 1956, Overprint issue 10/80gr, block of 4 with plate error, basis to 1, stamp 41.100,-
3317.**№ 826 B6 Mi. 972 Sc. 735 • 1956, Wydanie przedrukowe 60/80gr, uszkodzone R, znaczek 35. • 1956, Aufdruckausgabe 60/80gr, Plattenfehler beschädigte R, Feld 35. • 1956, Overprint issue 60/80gr, with plate error, damaged R, stamp 35.100,-
3318.**№ 826 B7 Mi. 972 Sc. 735 • 1956, Wydanie przedrukowe 60/80gr, uszkodzone 6, znaczek 35. • 1956, Aufdruckausgabe 60/80gr, Plattenfehler beschädigte 6, Feld 35. • 1956, Overprint issue 60/80gr, with plate error, damaged 6, stamp 35.100,-
3319.№ 826 B6 Mi. 972 Sc. 735 • 1956, Wydanie przedrukowe 60/80gr, uszkodzone R, znaczek 35 na liście miejscowym z Warszawy. Gw. Falkowski. • 1956, Aufdruckausgabe 60/80gr, Plattenfehler beschädigte R, Feld 35 auf Ortsbrief von Warschau. gepr. Falkowski. • 1956, Overprint issue 60/80gr, with plate error, damaged R, stamp 35 on local letter from Warsaw. Sign. Falkowski.150,-
3320.№ 826 Mi. 972 Sc. 735 • 1956, Wydanie przedrukowe 60/80gr, uszkodzony nadruk GR tz. Schmitzdruk na liście z Wyszkowa do Warszawy. Gw. Falkowski. • 1956, Aufdruckausgabe 60/80gr, Schmitzdruck mit GR auf Brief von Wyszków nach Warschau. gepr. Falkowski. • 1956, Overprint issue 60/80gr, with error, damaged GR, on letter from Wyszków to Warsaw. Sign. Falkowski.150,-
3321.**№ 884o Mi. 985K Sc. 751a • odwrotka bokserów, wielka rzadkość w idealnym stanie, fotoatest Schmutz • Kopfstehendes Mittelstück – die Boxern. Seltenzheit in tadeloser Erhaltung. Fotoattest Schmutz • inverted “boxers”, very rare, very fine condition, photo cert. Schmutz20 000,-
3322.**№ 847 Mi. 988 Sc. 754 • 1956, Oszczepnik 60gr, niekatalogowana usterka, rozmazana farba na 60 GR i ornamencie. Gw. Korszeń. • 1956, Speerwerfen, nicht katalogisiert Abart, breittrert Farbe im 60 GR und Ornament. gepr. Korszeń. • 1956, Javelin thrower, not catalogued error, daubed colour on 60 GR and ornament. Sign. Korszeń.120,-
3323.**№ Ark 859 Mi. Klbg 1004 Sc. CB1 M.S. • 1957, Wystawa Filatelistyczna tzw. skrzydełka, arkusik 12 znaczkowy + 4 przywieszki. • 1957, Briefmarkenausstellung, Kleinbogen zu 12 Marken und 4 Zierfelden. • 1957, Philatelic Exhibition, miniature sheet of 12 stamps and 4 se-tenant labels. (Fi. 420)420,-
3324.№ Ark 859 Mi. Klbg 1004 Sc. CB1 M.S. • 1957, Wystawa Filatelistyczna tzw. skrzydełka, arkusik 12 znaczkowy + 4 przywieszki z datownikiem. • 1957, Briefmarkenausstellung, Kleinbogen zu 12 Marken und 4 Zierfelden mit Tagesstempel. • 1957, Philatelic Exhibition, miniature sheet of 12 stamps and 4 se-tenant labels with date cancel. (Fi. 450)380,-
3325.№ Ark 859 Mi. Klbg 1004 Sc. CB1 M.S. • 1957, Wystawa Filatelistyczna tzw. skrzydełka, arkusik 12 znaczkowy + 4 przywieszki z kasownikiem wystawowym. • 1957, Briefmarkenausstellung, Kleinbogen zu 12 Marken und 4 Zierfelden mit Ausstellungsstempel. • 1957, Philatelic Exhibition, miniature sheet of 12 stamps and 4 se-tenant labels with exhibition cancel. (Fi. 450)400,-
3326.• 1957, H.Ibsen, Projekt znaczka z podpisem E. Tirdiszka. • 1957, H.Ibsen, Entwurf der Briefmarke mit Autograph vom E. Tirdiszek. • 1957, H.Ibsen, stamps project with designer’s autograph E.Tirdiszek.350,-
3327.**№ 878u Mi. 1022 Sc. 784 • 1957, Kwiaty 60gr z błędem, brak barwy żółtej, znaczek z górnym margineserm, gw. Schmutz. • 1957, Blumen 60gr, Oberrandmarke, Farbe gelb fehlend, gepr. Schmutz. • 1957, Flowers 60 gr with top margin., without yellow colour, sign. Schmutz. (Fi. 500)350,-
3328.**№ 880t Mi. 1020 Sc. 782 • 1957, Kwiaty 60gr z błędem, brak barwy zielonej, gw. Falkowski. • 1957, Blumen 60gr, Farbe grün fehlend, gepr. Falkowski. • 1957, Flowers 60 gr without green colour, sign. Falkowski. (Fi. 500)450,-
3329.**№ 886 - 87 Mi. 1031 - 32 Sc. 792 - 93 • 1957, Rewolucja Pażdziernikowa, 3 cięte PRÓBY. • 1957, Oktoberrevolution, 3 ungezähnte Probedrücke. • 1957, October revolution, 2 imperforated PROOFS.1 800,-
3330.№ A 927 I Mi. Klbg 1072 I Sc. 829a • 1958, Dyliżans 2.50zł, arkusik 6 znaczkowy na lotniczym, poleconym liście z Wałbrzycha 14.11.58 do Australii 25.11.58. Rzadkość na liście ! • 1958, Postkutsche 2.50zł, Kleinbogen zu 6 Marken, auf Luftpost-R-Brief aus Wałbrzych 14.11.58 nach Australien 25.11.58. Selten auf Brief ! • 1958, Mail coach 2.50zł, miniature sheet of 6 stamps on registered airmail letter from Wałbrzych 14.11.58 to Australia 25.11.58. Scarce on letter !120,-
3331.**№ A 927 II Mi. Klbg 1072 II Sc. 829a • 1958, Dyliżans 2.50zł, arkusik 6 znaczkowy z dodatkową perforacją, format 133 x 160 mm • 1958, Postkutsche 2.50zł, Kleinbogen zu 6 Marken mit zusatzlicht, waagerecht gezähnt, Format 133 x 160 mm. • 1958, Mail coach 2.50zł, miniature sheet of 6 stamps additional, horizontal perforated, size 133 x 160 mm.250,-
3332.**№ A 927 I Mi. Klbg 1072 I Sc. 829a • 1958, Dyliżans 2.50zł, arkusik 6 znaczkowy, druk na stronie gumowanej, gw. Falkowski. • 1958, Postkutsche 2.50zł, Kleinbogen zu 6 Marken, Druck auf der Gummiseite. gepr. Falkowski. • 1958, Mail coach 2.50zł, miniature sheet of 6 stamps, print on gum side. Sign. Falkowski.120,-
3333.**№ 1011s Mi. 1155 I Sc. 913 • 1960, 100 lat polskiego znaczka, 2.50zł z błędem, brak przecinka, jest 250zł. Gw. Schmutz. • 1960, 100 Jahre polnische Briefmarken 2.50zł ohne Komma, 250 statt 2.50, gepr. Schmutz. • 1960, 100 years of Polish stamps, 2.50zł without comma, is 250 instead of 2.50, sign. Schmutz. (Fi. 150)100,-
3334.**№ 1011s + 1011 Mi. 1155 I + 1155 Sc. 913 x 2 • 1960, 100 lat polskiego znaczka, 2.50zł, parka z błędem, brak przecinka, jest 250zł. Gw. Korszeń. • 1960, 100 Jahre polnische Briefmarken 2.50zł, Paar mit Marke ohne Komma, 250 statt 2.50, gepr. Korszeń. • 1960, 100 years of Polish stamps, 2.50zł, pair, one stamp without comma, is 250 instead of 2.50, sign. Korszeń. (Fi. 150 +)120,-
3335.**№ Ark. 1007 - 1011 Mi. Klbg. 1151 - 55 Sc. 909 - 13 M.S. • 1960, 100 lat polskiego znaczka, 5 arkusików 4 znaczkowych tzw. Subskrypcja z różnymi numerami. • 1960, 100 Jahre polnische Briefmarken, 5 Kleinbogen zu 4 Marken, Kompletter Satz mit verschiedenen Nummern. • 1960, 100 years of Polish stamps, 5 miniature sheets of 4 stamps, complete set with different numbers. (Fi. 1400)800,-
3336.**№ Ark. 1007 - 1011 Mi. Klbg. 1151 - 55 Sc. 909 - 13 M.S. • 1960, 100 lat polskiego znaczka, 5 arkusików 4 znaczkowych tzw. Subskrypcja z jednakowym numerem. • 1960, 100 Jahre polnische Briefmarken, 5 Kleinbogen zu 4 Marken, Kompletter Satz mit gleichen Nummern. • 1960, 100 years of Polish stamps, 5 miniature sheets of 4 stamps, complete set with the same number. (Fi. 1400)900,-
3336 a.№ Ark. 1007 - 1011 Mi. Klbg. 1151 - 55 Sc. 909 - 13 M.S. • 1960, 100 lat polskiego znaczka, 5 arkusików 4 znaczkowych tzw. Subskrypcja na 5 listach poleconych. Na listach bardzo rzadkie !!! Gw. Falkowski. • 1960, 100 Jahre polnische Briefmarken, 5 Kleinbogen zu 4 Marken, Kompletter Satz auf 5 R-Briefe. Sehr selten auf Briefe !!! gepr. Falkowski. • 1960, 100 years of Polish stamps, 5 miniature sheets of 4 stamps, complete set on 5 registered covers. On covers extremaly rare !!! Sign. Falkowski. (Fi. 1900 +)1 800,-
3337.(*)№ ND 1054 Mi. ND 1210 Sc. 958 • 1963, Nowodruk-czarnodruk w formie arkusika 4-znaczkowego Wrocław 1.35zł • 1963, schwarzer Neudruck in Viererblockform mit Marken Wrocław 1.35zł. • 1963, black reprint in form of miniature sheet of 4 stamps Wrocław 1.35zł. (Fi. 130)100,-
3338.(*)№ ND 1054 Mi. ND 1210 Sc. 958 • 1963, Karnet z nowodrukiem -czarnodruk w formie arkusika 4-znaczkowego Wrocław 1.35zł • 1963, Markenheftchen mit schwarzer Neudruck in Viererblockform mit Marken Wrocław 1.35zł. • 1963, booklet with black reprint in form of miniature sheet of 4 stamps Wrocław 1.35zł. (Fi. 130)110,-
3339.**№ 1062 - 73 Mi. 1197 - 08 Sc. 935 - 46 • 1960, Ptaki, kompletna seria w arkusikach 20 znaczkowych. • 1960, Vögel, kompletter Bogensatz mit je 20 Marken. • 1960, Birds, complete sheets set of 20 stamps each. (Fi. 800)200,-
3340.№ 1082 Mi. 1226 Sc. 974 • 1961, Gagarin 40gr, analogofilia ostemplowana stemplem pierwszego dnia z autografem kosmonauty. • 1961, Gagarin 40gr, Maximumkarte entwertet mit Ersttagsstempel und Autograph des Kosmonautes. • 1961, Gagarin 40gr, maximum card tied by first day cancel and with autographs of spacemen.200,-
3341.**№ 1095 Mi. 1239 + L Sc. 986 • 1961, Statek 1.55zł z pustopolem. • 1961, Schiff 1.55zł mit Leerfeld. • 1961, Ship 1.55zł with white se-tenant label. (Fi. 150)120,-
3342.**№ 1132 - 43 Mi. 1277 - 88 Sc. 935 - 46 • 1961, Owady, kompletna seria w arkusikach 20 znaczkowych. • 1961, Insekten, kompletter Bogensatz mit je 20 Marken. • 1961, Insectes, complete sheets set of 20 stamps each. (Fi. 820)200,-
3343.№ 1132 - 43 Mi. 1277 - 88 Sc. 935 - 46 • 1961, Owady, kompletna seria, 12 kart analogofilii. • 1961, Insekten, kompletter Satz auf 12 Maximumkarten. • 1961, Insectes, complete set on 12 maximum cards.300,-
3344.**№ A 1149a -1151a Mi. Klbg. 1294C - 1296C Sc. 1046 - 48 M.S. • 1962, Mistrzostwa Narciarskie FIS, 3 arkusiki po 4 znaczki. • 1962, Skiweltmeisterschaften, 3 Kleinbögen zu je 4 Marken. • 1962, Ski Championships, 3 miniature sheets of 4 stamps each. (Fi. 380)250,-
3345.№ A 1149a -1151a Mi. Klbg. 1294C - 1296C Sc. 1046 - 48 M.S. • 1962, Mistrzostwa Narciarskie FIS, 3 arkusiki na liście poleconym dofrankowanym 2 znaczkami z Warszawy 13.X.62 do Chicago 22.11.62. List nieco sfatygowany ze względu na duży format. RRR ! • 1962, Skiweltmeisterschaften, 3 Kleinbögen auf R-Brief nachfrankiert mit 2 Marken aus Warschau 13.X.62 nach Chicago 22.11.62. Kuvert mit leichter Patina und gefaltet wegen Grossformat. Auf Brief vermutlich Unikat !!! • 1962, Ski Championships, 3 miniature sheets on one registered letter from Warsaw 13.X.62 to Chicago 22.11.62 with additional postage by 2 stamps. Cover is lightly tired of cause big size. Very rare and spectacular !!!700,-
3346.№ A 1150a Mi. Klbg. 1295C Sc. 1047 MS • 1962, Mistrzostwa Narciarskie FIS, arkusik 4 x 60gr wydrukowany omyłkowo na bibułkowej przekładce między ryzami Papieru. Bardzo rzadki błąd !!! Fotoatest Korszeń. • 1962, Skiweltmeisterschaften, Kleinbogen 4 x 60gr, Fehldruck auf dem Seidenpapier. Sehr selten Fehler !!! Fotoattest Korszeń. • 1962, Ski Championships, miniature sheet 4 x 60gr, error’s print on thin paper. Very rare error !!! Photo certificate Korszeń.2 500,-
3347.**№ 1169s + 1169 x 3 Mi. 1316 I + 1316 x 3 Sc. 1064 x 4 • 1962, Konopnicka 60gr, błąd “z broszką”, 2 znaczek na części nakładu, 4-blok, gw. Korszeń. • 1962, Konopnicka 60gr, Plattenfehler “mit Brosche”, Feld 2 auf Teilauflage, Viererblock, gepr. Korszeń. • 1962, Konopnicka 60gr, plate error “with brooch”, stamp 2 from part of issue, block of 4, sign. Korszeń700,-
3348.№ 1169s Mi. 1316 I Sc. 1064 x 4 • 1962, Konopnicka 60gr, błąd “z broszką”, 2 znaczek w części nakładu, gw. Schmutz. • 1962, Konopnicka 60gr, Plattenfehler “mit Brosche”, Feld 2 auf Teilauflage, gepr. Schmutz. • 1962, Konopnicka 60gr, plate error “with brooch”, stamp 2 from part of issue, sign. Schmutz. (Fi. 250)200,-
3349.№ 1202 - 03 Mi. 1350 - 51 Sc. 1091 - 92 • 1962, Wostok 3 i 4, dwa 8-bloki rozdzielone pustopolami. • 1962, Wostok 3 und 4, zwei 8er Blöcke mit Leerfeldes. • 1962, Vostok 3 and 4, two block of 8 with white se-tenant labels.100,-
3350.**№ 1209 - 14 Mi. 1357 - 62 Sc. 1098 - 03 • 1962, Korczak, kompletna seria w arkusikach 15 znaczkowych. • 1962, Korczak, kompletter Kleinbogensatz mit je 15 Marken. • 1962, Korczak, complete sheetles set of 15 stamps each. (Fi. 750)600,-
3351.№ 1216 - 21 Mi. 1364 - 69 Sc. 1105 - 10 • 1962, Bajki Konopnickiej, kompletna seria, 6 analogofilii ostemplowanych stemplem pierwszego dnia. • 1962, Märchen von Konopnicka, kompletter Satz, 6 Maximumkarten entwertet mit Ersttagsstempel. • 1962, Fairy tales by Konopnicka, complete set on 6 maximum cards tied by first day cancel.150,-
3352.№ 1244 Mi. 1392 Sc. 1133 • 1963, Czerwony Krzyż 2.50zł, 2 projekty Winarskiego z jego podpisem. • 1963, Rotes Kreuz 2.50zł, 2 Entwurfe der Briefmarke vom Winiarski mit autograph. • 1963, Red Cross 2.50zł, 2 projects of stamp with designer’s autograph Winiarski.1 100,-
3353.№ 1245 - 56 Mi. 1393 - 04 Sc. 1134 - 45 • 1963, Gady i płazy, kompletna seria, 12 analogofilii ostemplowanych stemplem pierwszego dnia. • 1963, Lurche und Kriechtiere, kompletter Satz auf 12 Maximumkarten entwertet mit Ersttagsstempel. • 1963, Reptiles and Amphibians, complete set on 12 maximum cards tied by first day cancel.300,-
3354.**№ 1245 - 56 Mi. 1393 - 04 Sc. 1134 - 45 • 1963, Gady i płazy, kompletna seria w arkusikach 12 znaczkowych. • 1963, Lurche und Kriechtiere, kompletter Kleinbogensatz mit je 12 Marken. • 1963, Reptiles and Amphibians, complete sheets set of 12 stamps each. (Fi. 600)500,-
3355.**№ 1279 Mi. 1427 Sc. 1168 • 1963, Wojsko Polskie, samolot 60gr, kompletny arkusz z 2 błędami nr 1279s i 1279t, znaczki 13 i 20. • 1963, Volksarmee, Jagdflugzeug 60gr im kompletten Bogen mit 2 Plattelfehler, Feld 13 und 20. • 1963, Polish Army, fighter plane 60gr, complete sheet with 2 plate error, stamps 13 and 20. (Fi. 230 +)120,-
3356.№ 1286 - 88 Mi. 1434 - 36 Sc. 1175 - 77 • 1963, Wizyta kosmonautów w Polsce, seria z nadrukiem, 4-bloki z pustopolami. • 1963, Besuch der Kosmonauten in Polen, Aufdrucksatz, Viererblöcke mit Leerfeldes. • 1963, Visit of cosmonauts to Poland, overprint set, block of 4 with white se-tenant labels. (Fi. 120 +)120,-
3357.№ 1286 - 88 Mi. 1434 - 36 Sc. 1175 - 77 • 1963, Wizyta kosmonautów w Polsce, seria z nadrukiem, FDC z autografem kosmonauty W.Bykowskiego. • 1963, Besuch der Kosmonauten in Polen, Aufdrucksatz, FDC mit Autograph der Kosmonaut W.Bykowski. • 1963, Visit of cosmonauts to Poland, overprint set, FDC with autograph cosmonaut W.Bykowski.120,-
3358.**№ Bl. 29 II Mi. Bl. 31 II Sc. 1186 - 87 S.S. • 1963, Kosmos, blok bez perforacji górnego marginesu. • 1963, Weltraum, Block oben nicht durchgezähnt. • 1963, Space, souvenir sheet without top margin. perforation. (Fi. 320)180,-
3359.**№ 1297 - 98 Mi. 1445 - 46 Sc. 1186 - 87 • 1963, Kosmos, 4 parki z bloku. • 1963, Weltraum, 4 Paare aus Block. • 1963, Space, 4 pairs from souvenir sheet. (Fi. 140)110,-
3360.№ Bl. 29 I Mi. Bl. 31I Sc. 1186 - 87 S.S. • 1963, Kosmos, blok z perforacją górnego marginesu skasowany stemplem pierwszego dnia. • 1963, Weltraum, Block oben durchgezähnt entwertet mit Ersttagsstempel. • 1963, Space, souvenir sheet with top margin. perforation cancelled by first day of issue cachet. (Fi. 135)100,-
3361.№ Bl. 29 Mi. Bl. 31 Sc. 1186 - 87 • 1963, Kosmos, blok z perforacją górnego marginesu. FDC. • 1963, Weltraum, Block oben durchgezähnt. FDC. • 1963, Space, souvenir sheet with top margin. perforation. FDC. (Fi. 180)140,-
3362.№ 1309 - 16 Mi. 1457 - 64 Sc. 1198 - 05 • 1964, Innsbruck seria w karnecie autorskim projektanta Winiarskiego. • 1964, Innsbruck, Markenheftchen der Entwerfer Winiarski mit kompletten Satz. • 1964, Innsbruck, booklet of designer Winiarski with complete set.120,-
3363.**№ 1313s Mi. 1461 F Sc. 1202 • 1964, Innsbruck 1zł, brak barwy niebiesko-zielonej, narożny znaczek, gw. Falkowski. • 1964, Innsbruck 1zł, Farbe blaugrün fehlend, Eckrandmarke, gepr. Falkowski. • 1964, Innsbruck 1zł without blue-green colour, corner margin. stamp, sign. Falkowski. (Fi. 500)380,-
3364.№ Bl. 31s Mi. Bl. 34 Sc. 1263 - 64 S.S. • 1964, Tokio, blok z dodatkowym otworem perforacyjnym u góry. • 1964, Tokio Block mit einem zusätzlichem Perforationsdurchstich darauf. • 1964, Tokyo souvenir sheet with one additional perf at the top. (Fi. 150)120,-
3365.**№ Bl. 31t Mi. Bl. 34 Sc. 1263 - 64 S.S. • 1964, Tokio, blok, numeracja przy pomocy numeratora z ośmioramienną gwiazdą. • 1964, Tokio Block, Bezifferung mit Hilfe von Numerator mit Achtarmstern. • 1964, Tokyo souvenir sheet, numeration by numberer with octagonal arms star. (Fi. 200)130,-
3366.**№ Bl. 31st Mi. Bl. 34 Sc. 1263 - 64 S.S. • 1964, Tokio, blok z dodatkowym otworem perforacyjnym i ośmioramienną gwiazdą. • 1964, Tokio Block mit einem zusätzlichem Perforationsdurchstich und Achtarmstern. • 1964, Tokyo souvenir sheet with one additional perf and octagonal arms star. (Fi. 450)450,-
3367.**№ 1392 - 03 Mi. 1541 - 52 Sc. 1279 - 90 • 1964, Kwiaty, kompletna seria w arkusikach 10 znaczkowych. • 1964, Blumen, kompletter Kleinbogensatz mit je 10 Marken. • 1964, Flowers, complete sheets set of 10 stamps each. (Fi. 500)320,-
3368.**№ 1421 - 30 Mi. 1570 - 79 Sc. 1307 - 16 • 1965, Zwierzęta prehistoryczne, kompletna seria w arkusikach 10 znaczkowych. • 1965, Prähistorische Tiere, kompletter Kleinbogensatz mit je 10 Marken. • 1965, Prehistoric animals, complete sheetles set of 10 stamps each. (Fi. 750)680,-
3369.№ 1421 - 30 Mi. 1570 - 79 Sc. 1307 - 16 • 1965, Zwierzęta prehistoryczne, kompletna seria w arkusikach 10 znaczkowych. • 1965, Prähistorische Tiere, kompletter Kleinbogensatz mit je 10 Marken. • 1965, Prehistoric animals, complete sheetles set of 10 stamps each. (Fi. 450)300,-
3370.**№ 1425s Mi. 1574 F Sc. 1311 • 1965, Zwierzęta prehistoryczne 90gr, brak barwy niebieskiej, nominału znaczka, gw. Falkowski. • 1965, Prähistorische Tiere 90gr, fehlende Farbe blau, Wertziffer, gepr. Falkowski. • 1965, Prehistoric animals 90gr, without blue colour, face value of stamp, sign. Falkowski. (Fi. 400)400,-
3371.№ 1438 - 45 Mi. 1587 - 94 Sc. 1324 - 31 • 1965, Mistrzostwa w klasie Finn, kompletna seria w arkusikach 10 znaczkowych. • 1965, Segel -meisterschaften, kompletter Kleinbogensatz mit je 10 Marken. • 1965, Finn Class Yachts, complete sheetles set of 10 stamps each. (Fi. 300)180,-
3372.**№ 1463 - 71 Mi. 1612 - 20 Sc. 1346 - 54 • 1965, Storczyki, kompletna seria w arkusikach 10 znaczkowych. • 1965, Orchideen, kompletter Kleinbogensatz mit je 10 Marken. • 1965, Orchids, complete sheetles set of 10 stamps each. (Fi. 350)320,-
3373.№ 1463 - 71 Mi. 1612 - 20 Sc. 1346 - 54 • 1965, Storczyki, kompletna seria w arkusikach 10 znaczkowych. • 1965, Orchideen, kompletter Kleinbogensatz mit je 10 Marken. • 1965, Orchids, complete sheetles set of 10 stamps each. (Fi. 280)220,-
3374.**№ 1516 - 23 Mi. 1665 - 72 Sc. 1405 - 12 • 1966, Mistrz.Świata w piłce nożnej, kompletna seria w arkusikach 10 znaczkowych. • 1966, Fussballmeisterschaft, kompletter Kleinbogensatz mit je 10 Marken. • 1965, World Cup Soccer Championship, complete sheetles set of 10 stamps each. (Fi. 400)300,-
3375.№ 1516 - 23 Mi. 1665 - 72 Sc. 1405 - 12 • 1966, Mistrz.Świata w piłce nożnej, kompletna seria w arkusikach 10 znaczkowych. • 1966, Fussballmeisterschaft, kompletter Kleinbogensatz mit je 10 Marken. • 1965, World Cup Soccer Championship, complete sheetles set of 10 stamps each. (Fi. 280)180,-
3376.**№ 1542 Mi. 1690 Sc. 1424 • 1966, 1000 lat Polski 60gr, znaczne przesunięcie koloru białego, usterka niekatalogowana. • 1966, 1000 Jahre Polen 60gr, weiss Farbe verschiebt • 1966, 1000th year of Poland 60gr, schifting of white colour, not catalogued error.120,-
3377.**№ 1592 MK Mi. 1740 Sc. 1474 • 1967, Jeżdziectwo 10gr, znaczne przesunięcie barw. • 1967, Pferdesport 10gr, stattliche Farbenverschiebung. • 1967, Horses 10gr, schifting of colours. (Fi. 60)100,-
3378.**№ 1592 MK Mi. 1740 Sc. 1474 • 1967, Jeżdziectwo 10gr, znaczne przesunięcie barw. • 1967, Pferdesport 10gr, stattliche Farbenverschiebung. • 1967, Horses 10gr, schifting of colours. (Fi. 60)100,-
3379.**№ 1594 Mi. 1742 Sc. 1476 • 1967, Jeżdziectwo 40gr, znaczne przesunięcie koloru czarnego, usterka niekatalogowana. • 1967, Pferdesport 40gr, schwarzen Farbe verschiebt. • 1967, Horses 40gr, schifting of black colour, not catalogued error.120,-
3380.№ 1600 - 08 Mi. 1748 - 56 Sc. 1492 - 00 • 1967, Ryby, kompletna seria, 9 analogofilii ostemplowanych stemplem okolicznościowym: 100 lat Związku Wędkarskiego. • 1967, Fische, kompletter Satz auf 9 Maximumkarten entwertet mit Sonderstempel: 100 Jahre Sportangeln. • 1967, Fishes, complete set on 9 maximum cards tied by special cancel: Centenary of Sports Angling.250,-
3381.**№ 1637 Mi. 1784 Sc. 1525 • 1967, Kwiaty 90gr, przesunięcie koloru niebieskiego, usterka niekatalogowana. • 1967, Blumen 90gr, Farbe blau verschiebt. • 1967, Flowers 90gr, schifting of blue colour, not catalogued error.120,-
3382.№ 1673s Mi. 1820 F Sc. 1561 • 1968, Grenoble 40gr, znaczek bez barwy czarnej na liście poleconym. Gw. Falkowski. • 1968, Grenoble 40gr, Fehlende schwartze Farbe auf R-Brief. gepr. Falkowski. • 1968, Grenoble 40gr, stamps without black colour on registered letter. Sign. Falkowski.800,-
3383.№ 1725 Mi. 1872 Sc. 1610 • 1968, Wojsko Polskie, kawaleria 40gr, niekatalogowana próba maszynowa w kolorze czarnym. • 1968, Polnische Armee, Kavallerie 40gr, nicht katalogisiert Druckprobe in schwarzen Farbe. • 1968, Polish Army, cavarly 40gr, not catalogued printing proof in black colour.400,-
3384.№ 1734 P1 Mi. 1881 Sc. 1619 • 1968, Wojsko Polskie, samoloty 60gr, próba maszynowa w kolorze czarnym. • 1968, Polnische Armee, Jagdflugzeuge 60gr, Druckprobe in schwarzen Farbe. • 1968, Polish Army, fighter planes 60gr, printing proof in black colour. (Fi. 500)350,-
3385.№ 1779 P Mi. 1926 Sc. 1660 • 1969, Kopernik 60gr, próba w kolorze czarnym, gw. Schmutz. • 1969, Kopernikus 60gr, Probedruck in schwarzen Farbe, gepr. Schmutz. • 1969, Copernicus 60gr, Proof in black colour. Sign. Schmutz.900,-
3386.№ 1834 Mi. 1981 Sc. 1713 • 1969, L.Kruczkowski 1.35zł, niekatalogowana próba maszynowa w kolorze czarnym. • 1969, L.Kruczkowski 1.35zł, nicht katalogisiert Druckprobe in schwarzen Farbe. • 1969, L.Kruczkowski 1.35zł, not catalogued printing proof in black colour.350,-
3387.№ 1836 Mi. 1983 Sc. 1715 • 1969, K.I.Gałczyński 1.55zł, niekatalogowana próba maszynowa w kolorze czarnym. • 1969, K.I.Gałczyński 1.55zł, nicht katalogisiert Druckprobe in schwarzen Farbe. • 1969, K.I.Gałczyński 1.55zł, not catalogued printing proof in black colour.350,-
3388.№ 1920 - 22 Mi. 2067 - 69 Sc. 1797 - 99 • 1971, Gospodarka leśna, kompletna seria, 3 niekatalogowane próby. • 1971, Forstwirtschaft, kompletter Satz, 3 nicht katalogisierten Proben. • 1971, Forest management, complete set of 3 not catalogued proofs.900,-
3389.№ 2052 FP Mi. 2199 Sc. 1925 • 1972, znaczek z nadrukiem nowej wartości 4.50zł / 60gr, fałszerstwo na szkodę poczty tzw. białostockie, ze stemplem Białystok 1, 2.10.73. Gw. Korszeń. • 1972, Marke mit Aufdruck des neuen Wertes 4.50zł / 60gr, Fälschung zum Schaden der Post, mit Stempel Białystok 1, 2.10.73. gepr. Korszeń. • 1972, overprint stamp of new face value 4.50zł / 60gr, forgery detriment of post tied by date cachet Białystok 1, 2.10.73. Sign. Korszeń. (Fi. 300)150,-
3390.№ 2052 FP Mi. 2199 Sc. 1925 • 1972, znaczek z nadrukiem nowej wartości 4.50zł / 60gr, fałszerstwo na szkodę poczty tzw. białostockie, na liście poleconym. Gw. Schmutz. • 1972, Marke mit Aufdruck des neuen Wertes 4.50zł / 60gr, Fälschung zum Schaden der Post auf R-Brief. gepr. Schmutz. • 1972, overprint stamp of new face value 4.50zł / 60gr, forgery detriment of post on registered letter. Sign. Schmutz.700,-
3391.**№ 2148 Mi. 2296 Sc. 2017 • 1974, Kwiaty 50gr, 4-blok, błąd ząbkowania pionowego, brak dziurki. • 1974, Blumen 50gr, Viererblock mit Fehler, ohne Durchstich im senkrechten Zähnung • 1974, Flowers 50gr, block of 4 with error, missing one perf in vertical perforation.120,-
3392.№ 2205 Mi. 2352 Sc. 2072 • 1974, P.Neruda 1.50zł, znaczne przesunięcie ząbkowania, na liście, gw. Petriuk. • 1974, P.Neruda 1.50zł, stark verzähnten Marke auf Brief, gepr. Petriuk. • 1974, P. Neruda 1.50zł, strong schift of perforation, stamp on letter. Sign. Petriuk.250,-
3393.**№ Bl 50ND Mi. Bl 61 ND Sc. B 130 • 1975, Montreal blok 10+5zł, nowodruk w kol. czarnym, kompletny arkusz drukarski, 15 szt. • 1975, Montreal Block 10+5zł, schwarzer Neudruck im kompletten Bogen zu 15 Blöcke. • 1975, Montreal souvenir sheet, black reprint in complete sheet of 15 pieces. (Fi. 675 +)280,-
3394.• 1978 Poczta w kosmosie. Specjalne koperty przygotowane na lot M. Hermaszewskiego z podpisem kosmonauty i poświadczone przez Ministerstwo Łączności. • 1978 Weltraumflugpost. Sonderumschlag waren vorbereitet für Raumflug von M. Hermaszewski, mit Autograph des Kosmonautes und mit Bestätigung des Verbindungsministerium. • 1978, Space flight post. Special covers prepared for M. Hermaszewski flight with autograph of cosmonaut and with certificate by Ministry of Communications.150,-
3395.**№ Bl 61ND Mi. Bl 74ND Sc. B 136 • 1979, Polski Komitet Olimpijski, nowodruk w kolorze czarnym, numer z prawej strony. • 1979, Polnisches Olympisches Komitee, schwarzer Neudruck, rechtsseitig Nummer. • 1979, Polish Olympic Committee, black reprint, number on the right side. (Fi. 220)150,-
3396.(*)№ 2410 - 11 ND Mi. 2557 - 58 ND Sc. 2265 - 66 • 1978, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Nowodruk w formie bloku na papierze niegumowanym. • 1978, Fussballmeisterschaft, Neudruck im Blockform auf Papier ohne Gummi. • 1978, World Cup Soccer Championship, reprint on souvenir sheet form print on paper without gum. (Fi. 200)150,-
3397.**№ 2466s Mi. 2613 F Sc. 2324 • 1979, Polski Komitet Olimpijski 1.50zł, brak barwy karminowej [olimpijskie symbole] • 1979, Polnisches Olympisches Komitee, 1.50zł, Farbe Karmin fehlend [Olymp. Symbolen] • 1979, Polish Olympic Committee, 1.50zł, error, stamps without carmine colour [olympic emblems] (Fi. 1000)150,-
3398.**№ 2471s Mi. 2617 F Sc. 2328 • 1979, Ryby 90gr, 4-blok, brak barwy szarej [napisu Polska] Gw. Kalinowski. • 1979, Fische 90gr, Viererblock, Farbe Grau [Landesname, Polska] fehlend. gepr. Kalinowski. • 1979, Fishes 90gr, block of 4 with error, stamps without grey colour [inscription Polska] Sign. Kalinowski. (Fi. 1800)1 200,-
3399.**№ 2477s Mi. 2623 F Sc. 2334 • 1979, Ryby 6zł, 4-blok, brak barwy brązowej [napisu Polska] Gw. Kalinowski. • 1979, Fische 6zł, Viererblock, Farbe Siena [Landesname, Polska] fehlend. gepr. Kalinowski. • 1979, Fishes 6zł, block of 4 with error, stamps without bronze colour [inscription Polska] Sign. Kalinowski. (Fi. 1800)1 200,-
3400.**№ 2528 Mi. 2676 Sc. 2382 • 1980, Olimpiada Zimowa w Lake Placid 6.50zł. Specjalny mały arkusz, 25 znaczków, na zamówienie ARS POLONA przeznaczony na eksport. Nakład tylko 320 egz. Bardzo rzadki. RRR ! • 1980, Winterspiele, Lake Placid 6.50zł, Kleinbogen zu 25 Marken, Sonderausgabe für Ausland auf Bestellug des ARS POLONA. Auflage 320 Stück. Rarität !!! • 1980, Winter Games, Lake Placid 6.50zł, Special issue for order of ARS POLONA, sheet of 25 stamps, only 320 copies, RARE !!4 000,-
3401.**№ 2580 ND Mi. ND Bl.84 Sc. 2432 • 1981, P. Picasso 8.40zł, nowodruk w formie bloku z przekreślonym nominałem. • 1981, P. Picasso 8.40zł, Neudruck im Blockform, Wertangabe durchbalkt. • 1981, P. Picasso 8.40zł, reprint in souvenir sheet form with crossed-out of face value. (Fi. 250)120,-
3402.**№ 2580 ND Mi. ND Bl.84 Sc. 2432 • 1981, P. Picasso 8.40zł, nowodruk w formie bloku z przekreślonym nominałem z dodatkowym otworem perforacyjnym. Nie katalogowany. • 1981, P. Picasso 8.40zł, Neudruck im Blockform, Wertangabe durchbalkt mit einem zusätzlichem Perforationsdurchstich. Nicht katalogisiert. • 1981, P. Picasso 8.40zł, reprint in souvenir sheet form with crossed-out of face value with one additional perf. Not catalogued. (Fi. 250)200,-
3403.**№ 2644 Mi. 2792 Sc. 2501 • 1982, wydanie dywersyjno- propagandowe, PPR 2.50zł z nadrukiem:”13.XII.1981 Wojna WRON z narodem 13.XII.1982”, parka, gw. Korszeń. • 1982, Propagandafälschung, Arbeiterpartei 2.50zł mit Aufdruck: “13.XII.1981 Krieg des WRON gegen das Volk 13.XII.1982”, Paar, gepr. Korszeń. • 1982, Solidarity propaganda issue, stamp Worker’s Party 2.50zł with overprint:”13.XII.1981 War of WRON against the nation 13.XII.1982”, pair, sign. Korszeń.300,-
3404.**№ 2644 Mi. 2792 Sc. 2501 • 1982, wydanie dywersyjno- propagandowe, PPR 2.50zł z nadrukiem:”13.XII.1981 Wojna WRON z narodem 13.XII.1982”, 4-blok, gw. Korszeń. • 1982, Propagandafälschung, Arbeiterpartei 2.50zł mit Aufdruck: “13.XII.1981 Krieg des WRON gegen das Volk 13.XII.1982”, Viererblock, gepr. Korszeń. • 1982, Solidarity propaganda issue, stamp Worker’s Party 2.50zł with overprint:”13.XII.1981 War of WRON against the nation 13.XII.1982”, block of 4, sign. Korszeń.600,-
3405.**№ 2644 Mi. 2792 Sc. 2501 • 1982, wydanie dywersyjno- propagandowe, PPR 2.50zł z nadrukiem:”13.XII.1981 Wojna WRON z narodem 13.XII.1982”, sześcioblok, jeden znaczek bez nadruku, gw. Korszeń. • 1982, Propagandafälschung, Arbeiterpartei 2.50zł mit Aufdruck: “13.XII.1981 Krieg des WRON gegen das Volk 13.XII.1982”, Sechsblock, eine Marke ohne Aufdruck, gepr. Korszeń. • 1982, Solidarity propaganda issue, stamp Worker’s Party 2.50zł with overprint:”13.XII.1981 War of WRON against the nation 13.XII.1982”, block of 6 stamps, one stamp without overprint, sign. Korszeń.800,-
3406.№ 2644 Mi. 2792 Sc. 2501 • 1982, wydanie dywersyjno- propagandowe, PPR 2.50zł z nadrukiem:”13.XII.1981 Wojna WRON z narodem 13.XII.1982”, FDC, gw. Falkowski. • 1982, Propagandafälschung, Arbeiterpartei 2.50zł mit Aufdruck: “13.XII.1981 Krieg des WRON gegen das Volk 13.XII.1982”, FDC, gepr. Falkowski. • 1982, Solidarity propaganda issue, stamp Worker’s Party 2.50zł with overprint:”13.XII.1981 War of WRON against the nation 13.XII.1982”, FDC, sign. Falkowski.500,-
3407.**№ Bl 80nz Mi. Bl. 94 Sc. 2621a • 1984, Olimpiada Los Angeles, blok NIEZĄBKOWANY, format 130 x 76 mm, małe uszkodzenie papieru nad literą S w słowie IGRZYSKA. UNIKAT !!! • 1984, Olympische Spiele Los Angeles, UNGEZÄHNT Block, Grösse 130 x 76mm, kleine Papiermängel über dem “S” von “IGRZYSKA”. Rarität und so UNIKAT !! • 1984, Olympic Games, Los Angeles, IMPERFORATED souvenir sheet, size 130 x 76 mm, slightly fault of paper over letter “S” in “IGRZYSKA”. EXTREMELY RARE !! (Fi. 4500)3 000,-
3408.№ Bl 88 Mi. Bl 102 Sc. 2804 SS • 1987, Jan Paweł II - Jaruzelski blok • 1987, Papst J.Paul II - Jaruzelski Block • 1987, Pope J.Paul II - Jaruzelski souvenir sheet (Fi. 190)140,-
3409.№ Bl 88 Mi. Bl 102 Sc. 2804 SS • 1987, Jan Paweł II - Jaruzelski blok, FDC. • 1987, Papst J.Paul II - Jaruzelski Block, FDC • 1987, Pope J.Paul II - Jaruzelski souvenir sheet, FDC. (Fi. 400)180,-
3410.№ Bl 88 Mi. Bl 102 Sc. 2804 SS • 1987, Jan Paweł II - Jaruzelski blok, FDC jako list polecony z Warszawy 8.6.87 • 1987, Papst J.Paul II - Jaruzelski Block FDC als R-Brief aus Warschau 8.6.87 • 1987, Pope J.Paul II - Jaruzelski souvenir sheet, FDC as registered letter from Warsaw 8.6.87. (Fi. 400)220,-
3411.№ 91 Mi. 105 Sc. 2829 • 1987, Kosmos bl. 40 zł, FDC z podpisami kosmonautów: Remka (CSRS), Jähna (NRD), Klimuka (ZSRR) i Iwanowa (Bułgaria) • 1987, Weltraum Block 40 zł, FDC mit Unterschriften der Astronauten: Remek (Tschechoslovakei), Jähn (DDR), Klimuk (Sowjetunion) und Iwanow (Bulgarien) • 1987 Space souvenir sheet 40 zł, FDC with signatures of cosmonauts: Remek (Czechosłowacja), Jähn (East Germany), Klimuk (Soviet Union), and Ivanov (Bulgaria)120,-
3412.**№ XXVI Mi. VI • 1989, G.Korczyński 50zł, znaczek nie wprowadzony do obiegu, 4-blok z marginesem. • 1989, G.Korczyński 50zł, nicht ausgegeben, Viererblock aus der Bogenseite. • 1989, G.Korczyński 50zł, unissued, block of 4 with margin. (Fi. 280)180,-
3413.№ XXVI, Mi. VI • 1989, G.Korczyński 50zł, znaczek nie wprowadzony do obiegu na liście poleconym z Wrocławia 5.9.92 do Seelsheid, Niemcy. • 1989, G.Korczyński 50zł, nicht ausgegeben auf R-Brief aus Breslau 5.9.92 nach Seelsheid,Deutschland. • 1989, G.Korczyński 50zł, unissued on registered letter from Wrocław 5.9.92 to Seelsheid, Germany.400,-
3414.**№ XXVII - XXVIII Mi. VII - VIII • 1990, Polscy królowie, 40 i 50zł, seria nie wprowadzona do obiegu. • 1990, Polnischer Herrscher, 40 und 50zł, nicht ausgegeben Satz. • 1990, Polish Kings 40 and 50zł, unissued set. (Fi. 550)350,-
3415.**№ XXVII - XXVIII Mi. VII - VIII • 1990, Polscy królowie, 40 i 50zł, seria nie wprowadzona do obiegu, parki z marginesem. • 1990, Polnischer Herrscher, 40 und 50zł, nicht ausgegeben Satz, Bogenrandpaare. • 1990, Polish Kings 40 and 50zł, unissued set, pairs with margin. (Fi. 1100)700,-
3416.**№ XXVII - XXVIII Mi. VII - VIII • 1990, Polscy królowie, 40 i 50zł, seria nie wprowadzona do obiegu, 4-bloki z marginesem. • 1990, Polnischer Herrscher, 40 und 50zł, nicht ausgegeben Satz, 2 Viererblöcke mit Bogenrand. • 1990, Polish Kings 40 and 50zł, unissued set, blocks of 4 with margin. (Fi. 2200)1 450,-
3417.№ XXVII - XXVIII Mi. VII - VIII • 1990, Polscy królowie, 40 i 50zł, seria nie wprowadzona do obiegu na miejscowym liście poleconym z Warszawy 29.6.90. • 1990, Polnischer Herrscher, 40 und 50zł, nicht ausgegeben Satz auf R-Ortsbrief von Warschau 29.6.90. • 1990, Polish Kings 40 and 50zł, unissued set on local registered letter from Warsaw 29.6.90.850,-
3418.**№ 3086 Np. Mi. 3234 DD Sc. 2939 • 1989, znaczek przedrukowy 500/4zł, nadruk podwójny, 4-blok, gw. Schmutz. • 1989, Aufdruckmarke 500/4zł, doppelter Aufdruck, Viererblock, gepr. Schmutz. • 1989, overprint stamp 500/4zł with double overprint, block of 4, sign. Schmutz. (Fi. 600 +)300,-
3419.№ 3098 FPt Mi. 3246 Sc. 2921 • 1989, Chaber 1000zł, fałszerstwo na szkodę poczty na pocztówce, gw. Falkowski. • 1989, Komblume 1000zł, Fälschungen zum Schaden der Post auf Bildkarte, gepr. Falkowski. • 1989, Cornflower 1000zł, forgery detritment of the post on picture card, sign. Falkowski. (Fi. 400)200,-
3420.№ 3167 Mi. 3315 Sc. 3016 • 1991, B.Krzywousty 1000 / 40zł, częściowy brak nadruku, gw. Falkowski. • 1991, Herzog B.Krzywousty 1000/40zł, Teil ohne Aufdruck, gepr. Falkowski. • 1991, King B.Krzywousty 1000 / 40zł, without part of overprint, sign. Falkowski.150,-
3421.№ 106 I Mi. 120 II Sc. 3122 • 1992, Armia Krajowa, blok z numerem 5-cyfrowym, antykwa. • 1992, Armia Krajowa [Heimatarmee] Block mit 5-stelling Zählnummer, Antiqua. • 1992, Armia Krajowa [Home Army] souvenir sheet with 5-digit number and № sign (Fi. 380)250,-
3422.№ 106 Is Mi. 120 II Sc. 3122 • 1992, Armia Krajowa, blok z ODWRÓCONYM numerem 5-cyfrowym, antykwa !!! Gw. Falkowski. • 1992, Armia Krajowa [Heimatarmee] Block mit 5-stelling KOPFSTEHENDER Zählnummer, Antiqua !!! gepr. Falkowski. • 1992, Armia Krajowa [Home Army] souvenir sheet with 5-digit INVERTED number and № sign !!! Sign. Falkowski.1 100,-
3423.**№ 107 I Mi. 121 I • 1993 – szlak bursztynowy, blok z 5-cyfrowym numerem, czysty • 1993 – Bernsteinstraße, Blockausgabe mit 5-stellige Nummer (Type I), postfrisch • 1993 – Amber route souvenir sheet with 5-digit number (Fi. 600)300,-
3424.**№ 107 I, 107 II Mi. 121 I, 121 II • 1993 – szlak bursztynowy, 2 bloki z 5-cyfrowym numerem (2 typy), czyste, b. rzadkie! • 1993 – Bernsteinstraße, Blockausgabe mit 5-stellige Nummer (Type I und Type II), sehr Selten, postfrisch • 1993 – Amber route souvenir sheet with 5-digit number type I and type II – RRR (Fi. 2000)1 400,-
3425.**№ 107 It Mi. 121 II Sc. 3140 • 1993, Szlak bursztynowy, blok z dodatkową perforacją. Według dokumentacji istnieje tylko 241 sztuk. • 1993, Bernsteinstraße, Block mit zusatzliche Perforation, laut Dokumentation existiert nur 241 Stücke. • 1993, Amber route souvenir sheet with extra perforation. According to records only 241 pieces exist (Fi. 600)200,-
3426.**№ 3566 + 3567s Mi. 3714 - 15 • 1998, Europa, parka, na znaczku 1.20zł brak pionowego ząbkowania. Gw. Schmutz. • 1998, Europa Paar, Marke 1.20zł rechts ungezähnt. gepr. Schmutz. • 1998, Europa pair, 1.20zł stamp right imperforated. Sign. Schmutz.400,-
3427.№ 121B Mi. 133A • 1998, Szczecin, blok na FDC z autografami A.Heidricha [projektant] i Czesława Słani. • 1998, Stettin, Block auf FDC mit Autographen von A.Heidrich [Entwurf] und Czesław Słania. • 1998, Szczecin, souvenir sheet on FDC with autographs of A.Heidrich [designer] and Czesław Słania.120,-
3428.№ 3582 Mi. 3730 • 1998, Zygmunt III Waza 1.20zł na FDC z autografami A.Heidricha i Czesława Słani. • 1998, Sigismund III Wasa 1.20zł auf FDC mit Autographen von A.Heidrich und Czesław Słania. • 1998, King Sigismund III Wasa 1.20zł on FDC with autographs of A.Heidrich and Czesław Słania.100,-
3429.№ 3582 + Szwecja 2081 Mi. 3730 + Schweden 2081 • 1998, Wspólne wydanie szwedzko - polskie, okolicznościowa karta z autografami A.Heidricha i Czesława Słani. • 1998, Parallelausgabe mit Schweden, Sonderblatt mit Autographen von A.Heidrich und Czesław Słania. • 1998, Joint issue Sweden - Poland, special card with autographs of A.Heidrich and Czesław Słania.120,-
3430.**№ 3867 Bl Mi. 4017 Bl • 2003, Jan Paweł II 10zł w formie 2 bloków, wydanie specjalne, blok na folii złotej - nakład 1.000 egz. !!!, na folii srebrnej - 3.000 egz. !! • 2003, Papst J.Paul II 10zł, Sonderausgabe, 2 Blocks, auf Goldenfolie - Auflage 1.000 St. !!! und auf Silberfolie - Auflage 3.000 St !! • 2003, Pope J.Paul II 10zł, special issue, 2 souvenir sheets, one on gold foil - issue only 1.000 pieces !!! and second on silver foil 3.000 pieces !!1 200,-
3431.**№ 142 A Mi. 152B • 2002, Ciechocinek, blok cięty z autografem Cz. Słani. • 2002, Ciechocinek, ungezähnt Block mit Autograph Cz. Słania. • 2002, Ciechocinek, imperforated souvenir sheet with autograph Cz. Słania.100,-
3432.№ Pd17 x 15 • 1995, wydanie lokalne Toruń, chaber 1000zł z nadrukiem dopłata, 15szt., klejone na “dachówkę” na adresie pomocniczym z Koszalina 10.11.95 do Torunia 19.11.95. • 1995, Lokalausgabe Thorn, Kornblume 1000zł mit Aufdruck Porto, 15 Marken [Treppenfrankatur] auf Paketkarte aus Koszalin 10.11.95 nach Toruń 19.11.95. • 1995, local issue Toruń, Cornflower 1000zł with overprint Porto, 15 stamps on parcel form from Koszalin 10.11.95 to Toruń 19.11.95.400,-
3433.№ Pd17 x 15 • 1995, wydanie lokalne Toruń, chaber 1000zł z nadrukiem dopłata, 15szt., klejone na “dachówkę” na adresie pomocniczym do Torunia 28.11.95. • 1995, Lokalausgabe Thorn, Kornblume 1000zł mit Aufdruck Porto, 15 Marken [Treppenfrankatur] auf Paketkarte nach Toruń 28.11.95. • 1995, local issue Toruń, Cornflower 1000zł with overprint Porto, 15 stamps on parcel form from to Toruń 28.11.95.400,-
3434.№ Pd17 x 15 • 1995, wydanie lokalne Toruń, chaber 1000zł z nadrukiem dopłata, 15szt., klejone na “dachówkę” na adresie pomocniczym z Warszawy 8.11.95 do Torunia 13.11.95. • 1995, Lokalausgabe Thorn, Kornblume 1000zł mit Aufdruck Porto, 15 Marken [Treppenfrankatur] auf Paketkarte aus Warschau 8.11.95 nach Toruń 13.11.95. • 1995, local issue Toruń, Cornflower 1000zł with overprint Porto, 15 stamps on parcel form from Warsaw 8.11.95 to Toruń 13.11.95.400,-
3435.• 1993, wydanie lokalne dopłaty Siedlce, kwiat 500zł z nadrukiem dopłata, 2 znaczki na liście lokalnym z Siedlec 22.8.93. • 1993, Porto-Lokalausgabe Siedlce, Blume 500zł mit Aufdruck Porto, 2 Marken auf Ortsbrief von Siedlce 22.8.93. • 1993, Postage due local issue, Siedlce, flower 500zł with overprint Porto, 2 stamps on local letter fom Siedlce 22.8.93.150,-
3436.• List służbowy, wojskowy z Pszczyny 31.10.45 do Niedobczyc. Użyto niemieckiej koperty służbowej kasy chorych • Dienstumschlag der deutschen Gesundheitsamt verwendet als polnische Militär-Dienstumschlag aus Pszczyna 31.10.45 nach Niedobczyce. • German official cover of health service used as Polish military, official cover from Pszczyna 31.10.45 to Niedobczyce.120,-
3437.• 1946, Awizacja wysyłki 3 kas. Ookolicznościowych “Kongres Polaków Autochtonów 22.9.46” dla upt. Szczecin 1, 2 i 6. • 1946, Avis für drei Sonderstempeln: “Kongress der polnischen Alteingesessenen 22.9.46” für Postamten Stettin 1, 2 und 6. • 1946, advice of dispath for 3 special cancel “ Polish Autochthon’s Congress 22.9.46”, post offices Szczecin 1, 2 and 6.120,-
3438.• Polecony, służbowy z Jawora 5.7.45 do Lignicy 23.7.45. Prowizoryczne ostemplowania: stempel nadawczy, datownik i R-ka. Przeadresowany do Wrocławia. • Dienst-R-Brief aus Jawor 5.7.45 nach Lignica 23.7.45. Provisorische: Aufgabe-, Tagesstempel und R-Zettel. Überadressiert nach Breslau. • Official, registered letter from Jawor 5.7.45 to Lignica 23.7.45. Provisional: sender and date cachets, R-label. Re-addressed to Wrocław.200,-
3439.• Polecony list urzędowy z Dąbrowy Górniczej 26.VI.45 do Warszawy 2.7.45. Kasowniki tranzytowe: Sosnowiec 26.6.45 i Warszawa 28.6.45. Wykorzystano kopertę GG. Stempel cenzury wojskowej. Prowizoryczny stempel nadawczy i R-ka. • Dienst-R-Brief [ex-G.G. Umschlag] aus Dąbrowa Górnicza 26.VI.45 nach Warschau 2.7.45. Transitstempeln: Sosnowiec 26.6.45 und Warschau 28.6.45. Militärzensurstempel. Provisorische Aufgabestempel und R-Zettel. • Official, registered letter [ex GG cover] from Dąbrowa Górnicza 26.VI.45 to Warsaw 2.7.45 with transit cachet: Sosnowiec 26.6.45 and Warsaw 28.6.45. Military censor marked. Provisorial sender cancel and R-label.200,-
3440.(*)№ U21, P1, P2, P3 Mi. D21 P Sc. O21 • 1945, znaczek urzędowy na przesyłkę zwykłą, 3 PRÓBY cięte w 4-blokach, gw. Schmutz. • 1945, Dienstmarke für gewöhnliche Post, ungezähnt PROBEDRUCK, 3 Viererblocks, gepr. Schmutz. • 1945, official stamp for domestic shipments, imperforated PROOFS, 3 block of 4 stamps, sign. Schmutz. (Fi. 600)250,-
3441.**№ D150nz + D 150s + D150 Mi. 167U + 167Udr + 167 Sc. J148 x 3 • 1980, znaczek dopłaty 3zł, pasek 3-znaczkowy, cięty z lewej strony i częściowo z góry i dołu, gw. Schmutz. • 1980,Portomarke 3zł, Dreierstreifen, links und Teil oben/unten ungezähnt, gepr. Schmutz. • 1980,postage due stamp 3zł, strip of 3, left and part of bottom/top imperforated, sign. Schmutz. (Fi. 400)200,-
3442.№ 619 - 20, 535, Ck17b Mi. 757-58 L, 673 L, LU 2b Sc. B79-B80, 492 • Bierut 15gr i inne z reklamą na pustopolach na kopercie lotniczej 55gr jako list polecony z Osiecznej k/Leszna 25.8.53 do Leszna 25.VIII.53. • Bierut 15gr und anderen mit Reklame auf Leerfelden auf Luftpost-Umschlag 55gr als R-Brief aus Osieczna bei Leszno 25.8.53 nach Leszno 25.VIII.53. • Bierut 15gr and others with advertising on se-tenant labels, all on airmail stamped cover 55gr as registered letter from Osieczna near Leszno 25.8.53 to Leszno 25.VIII.53.120,-
3443.№ 344, Cp89 Mi. 386, P88 Sc. 345A • 1944 Karta pocztowa K.Jagiellończyk 25/15gr ze znaczkiem KRN 1zł/25gr jako list polecony. Prawidłowa frankatura. FDC dla znaczka. W załączeniu dowód nadania. • 1944 Postkarte K.Jagiellończyk 25/15gr mit Marke KRN 1zł/25gr als R-Karte. Portogerechte Frankatur. FDC für Marke. Aufgabeschein in der Anlage. • 1944 Postcard K.Jagiellończyk 25/15gr with stamp KRN 1zł/25gr as registered card. Postage according with post tax. FDC for stamp. Dispatching mark is enclosed. (Fi. 800 +)400,-
3444.№ 344, Cp89 Mi. 386, P88 Sc. 345A • 1944 Karta pocztowa K.Jagiellończyk 25/15gr ze znaczkiem KRN 1zł/25gr jako list polecony. Prawidłowa frankatura. FDC dla znaczka. W załączeniu dowód nadania. • 1944 Postkarte K.Jagiellończyk 25/15gr mit Marke KRN 1zł/25gr als R-Karte. Portogerechte Frankatur. FDC für Marke. Aufgabeschein in der Anlage. • 1944 Postcard K.Jagiellończyk 25/15gr with stamp KRN 1zł/25gr as registered card. Postage according with post tax. FDC for stamp. Dispatching mark is enclosed. (Fi. 800 +)400,-
3445.№ Cp89 Mi. P88 • 1944 Karta pocztowa K.Jagiellończyk 25/15gr z dodatkową frankaturą jako list polecony. Prawidłowa opłata. W załączeniu dowód nadania. • 1944 Postkarte K.Jagiellończyk 25/15gr mit zus.. Frankatur als R-Karte. Portogerechte Frankatur, entsprechend Posttarif. Aufgabeschein in der Anlage. • 1944 Postcard K.Jagiellończyk 25/15gr with additional postage as registered card. Postage according with post tax. Dispatching mark is enclosed. (Fi. 800 +)400,-
3446.№ 372, Cp89 Mi. 405, P88 Sc. 368 • Karta pocztowa K.Jagiellończyk 25/15gr ze znaczkiem Grunwald 5zł i kas. okolicznościowym Dni Majdanka 1-8/IX.45. • Postkarte K.Jagiellończyk 25/15gr und Marke Schlacht bei Grunwald 5zł entwertet mit Sonderstempel: Tages des Konzentrationslagers Majdanek 1-8/IX.45. • Postcard K.Jagiellończyk 25/15gr with stamp Battle of Grunwald 5zł tied by special cachet: Days of concentration camp Majdanek 1-8/IX.45.120,-
3447.№ 371, Cp90 Mi. 403, P89 Sc. B40 • Karta pocztowa K.Jagiellończyk 25/30gr ze znaczkiem Poznań 1+ 5zł i kas. okolicznościowym Dni Majdanka 1-8/IX.45. • Postkarte K.Jagiellończyk 25/30gr und Marke Posen 1+ 5zł entwertet mit Sonderstempel: Tages des Konzentrationslagers Majdanek 1-8/IX.45. • Postcard K.Jagiellończyk 25/30gr with stamp Poznań 1+ 5zł tied by special cachet: Days of concentration camp Majdanek 1-8/IX.45.400,-
3448.№ Cp 91I Mi. P91 • 1945 Kartka pocztowa Orzeł 50gr z Gliwic 8.6.45 [ręcznie wpisana data, miejscowość i kasowanie] do Krakowa. Stempel cenzury wojskowej 1964. • 1945 Postkarte Adler 50gr aus Gliwice 8.6.45 [handschriftliche Ort, Datum und Entwertung. Militärzensurstempel 1964. • 1945 Postcard Eagle 50gr from Gliwice 8.6.45 [handstruck marking: town, date and cachet. Military censor mark 1964.120,-
3449.№ Cp 92 H7b Mi. P 93 • 1945 Kartka pocztowa Orzeł 50gr z hasłem propagandowym nr 7b z Warszawy 04.7.45 do Lignicy 11.7.45 i przeadresowana do Wrocławia. Stempel cenzury wojskowej 1363. • 1945 Postkarte Adler 50gr mit Propagandatext aus Warschau 04.7.45 nach Lignica 11.7.45 und weiter nach Breslau nachgesandt. Militärzensurstempel 1363. • 1945 Postcard Eagle 50gr with propaganda slogan from Warsaw 04.7.45 to Lignica 11.7.45 and next readdressed to Wrocław. Military censor mark 1363.120,-
3450.№ 380, Cp95 Mi. 414, P96 Sc. 374 • Kartka pocztowa Belweder 1.50zł dofrankowana Warszawa oskarża 1.50zł z MIKUSZOWICE.GL [stempel prowizoryczny] do Berlina. Stemple cenzury polskiej i amerykańskiej. • Postkarte Belwedere 1.50zł und zufrankiert mit Ruine von Warschau 1,50 aus MIKUSZOWICE.GL [provisorische Stempel] nach Berlin mit polnischen und amerikanischen Zensurstempeln. • Postcard Belvedere Palace 1.50 with stamp destruction of Warsaw 1.50zł from MIKUSZOWICE.GL [provisional cancel] to Berlin. Polish and American censor markeds.120,-
3451.№ Cp 105 Mi. P 108 • Kartka pocztowa Lanckorona zamek 6zł z Lublina 11.8.48 do Horyńca Zdroju. • Postkarte Schloss Lanckorona 6zł aus Lublin 11.8.48 nach Horyniec Zdrój. • Postcard Lanckorona Castle 6zł from Lublin 11.8.48 to Horyniec Zdrój. (Fi. 250)120,-
3452.№ Cp 172a Mi. P 194 • 1959 Kartka pocztowa Straż pożarna 40 gr z dodatkowym tekstem, kasowana, bardzo rzadka !! • 1959 Postkarte Feuerwehr 40gr mit zusätzlichen Werbetext, gestempelt, sehr selten !! • 1959 Postcard Fire-department 40gr with additional printing text, cancelled, very scarce !! (Fi. 400)300,-
3453.№ Cp 178a, 178b Mi. P 202 I+II • 1960, 2 kartki pocztowe Gdańsk 40gr, jedna z nich z błędem. Jest ŻÓRAW zamiast ŻURAW, kasowane. • 1960, 2 Postkarten Danzig 40gr, eine mit fehlerhafter Inschrift ŻÓRAW statt ŻURAW, gestempelt. • 1960, 2 postcards Gdańsk 40gr, one with error ŻÓRAW instead ŻURAW, cancelled. (Fi. 230)120,-
3454.№ 191 I Mi. 213 • 1960, Kartka pocztowa Gdańsk 40gr z błędem. Jest ŻÓRAW zamiast ŻURAW, niestemplowana. • 1960, Postkarte Danzig 40gr mit fehlerhafter Inschrift ŻÓRAW statt ŻURAW, ungestempelt. • 1960, postcard Gdańsk 40gr with error ŻÓRAW instead ŻURAW, mint. (Fi. 500)250,-
3455.№ Cp 764B III • 1983 Kartka pocztowa Balon z nadrukiem nowej wartości przez Składnicę pocztową Bytom 2/ 2.90zł, typ III, kasowana. • 1983 Postkarte Ballon mit Aufdruck des neuen Wertes durch Postvorratsgebäude von Beuthen 2/ 2.90zł, Type III, gestempelt. • 1983 Postcard Balloon with overprint new value by Postal Repository in Bytom 2 / 2.90zł, type III, cancelled. (Fi. 200)120,-
3456.№ Cp 762B I • 1983 Kartka pocztowa Olimpiada Moskwa z nadrukiem nowej wartości przez Składnicę pocztową Bytom 2/ 2.90zł, typ I, niekasowana, gw Żółkiewski. • 1983 Postkarte Moskau Olympiade mit Aufdruck des neuen Wertes durch Postvorratsgebäude von Beuthen 2/ 2.90zł, Type I, ungestempelt, gepr. Żółkiewski. • 1983 Postcard Moscow Olympic Games with overprint new value by Postal Repository in Bytom 2 / 2.90zł, type I, mint, sign. Żółkiewski. (Fi. 100)120,-
3457.№ Cp 764B II • 1983 Kartka pocztowa Balon z nadrukiem nowej wartości przez Składnicę pocztową Bytom 2/ 2.90zł, typ II, kasowana. • 1983 Postkarte Ballon mit Aufdruck des neuen Wertes durch Postvorratsgebäude von Beuthen 2/ 2.90zł, Type II, gestempelt. • 1983 Postcard Balloon with overprint new value by Postal Repository in Bytom 2 / 2.90zł, type II, cancelled. (Fi. 200)120,-
3458.№ Cp 764B II • 1983 Kartka pocztowa Balon z nadrukiem nowej wartości przez Składnicę pocztową Bytom 2/ 2.90zł, typ II, kasowana. • 1983 Postkarte Ballon mit Aufdruck des neuen Wertes durch Postvorratsgebäude von Beuthen 2/ 2.90zł, Type II, gestempelt. • 1983 Postcard Balloon with overprint new value by Postal Repository in Bytom 2 / 2.90zł, type II, cancelled. (Fi. 200)120,-
3459.№ Cp 762B III • 1983 Kartka pocztowa Olimpiada Moskwa z nadrukiem nowej wartości przez Składnicę pocztową Bytom 2/ 2.90zł, typ III, niekasowana, gw Żółkiewski. • 1983 Postkarte Moskau Olympiade mit Aufdruck des neuen Wertes durch Postvorratsgebäude von Beuthen 2/ 2.90zł, Type III, ungestempelt, gepr. Żółkiewski. • 1983 Postcard Moscow Olympic Games with overprint new value by Postal Repository in Bytom 2 / 2.90zł, type III, mint, sign. Żółkiewski. (Fi. 100)120,-
3460.№ Cp 781B Va • 1983 Kartka pocztowa Wipa 1981 z nadrukiem nowej wartości przez Składnicę pocztową Bytom 5 / 5.10zł, typ Va, “x” czerwony, kasowana. • 1983 Postkarte Wipa 1981 mit Aufdruck des neuen Wertes durch Postvorratsgebäude von Beuthen 5/5.10zł, Type Va, roter “x”, gestempelt. • 1983 Postcard Wipa 1981 with overprint new value by Postal Repository in Bytom 5 / 5.10zł, type Va, red “x”, cancelled. (Fi. 200)120,-
3461.№ Cp 781B V • 1983 Kartka pocztowa Wipa 1981 z nadrukiem nowej wartości przez Składnicę pocztową Bytom 5 / 5.10zł, typ V, “x” fioletowy, kasowana. • 1983 Postkarte Wipa 1981 mit Aufdruck des neuen Wertes durch Postvorratsgebäude von Beuthen 5/5.10zł, Type V, violetter “x”, gestempelt. • 1983 Postcard Wipa 1981 with overprint new value by Postal Repository in Bytom 5 / 5.10zł, type V, violet “x”, cancelled. (Fi. 200)120,-
3462.№ Cp 781B V • 1983 Kartka pocztowa Wipa 1981 z nadrukiem nowej wartości przez Składnicę pocztową Bytom 5 / 5.10zł, typ V, “x” lila, kasowana. • 1983 Postkarte Wipa 1981 mit Aufdruck des neuen Wertes durch Postvorratsgebäude von Beuthen 5/5.10zł, Type V, lila “x”, gestempelt. • 1983 Postcard Wipa 1981 with overprint new value by Postal Repository in Bytom 5 / 5.10zł, type V, lilac “x”, cancelled. (Fi. 200)120,-
3463.№ Cp 781B IV • 1983 Kartka pocztowa Wipa 1981 z nadrukiem nowej wartości przez Składnicę pocztową Bytom 5 / 5.10zł, typ IV, belka fioletowa, kasowana. • 1983 Postkarte Wipa 1981 mit Aufdruck des neuen Wertes durch Postvorratsgebäude von Beuthen 5/5.10zł, Type IV, violetter Balken, gestempelt. • 1983 Postcard Wipa 1981 with overprint new value by Postal Repository in Bytom 5 / 5.10zł, type IV, violet balk, cancelled. (Fi. 200)120,-
3464.№ Cp 781B IV • 1983 Kartka pocztowa Wipa 1981 z nadrukiem nowej wartości przez Składnicę pocztową Bytom 5 / 5.10zł, typ IV, belka czarna, kasowana. • 1983 Postkarte Wipa 1981 mit Aufdruck des neuen Wertes durch Postvorratsgebäude von Beuthen 5/5.10zł, Type IV, schwarzer Balken, gestempelt. • 1983 Postcard Wipa 1981 with overprint new value by Postal Repository in Bytom 5 / 5.10zł, type IV, black balk, cancelled. (Fi. 200)120,-
3465.№ CfkU 2b Mi. ex GG U2/03 • 1945-46 Koperta GG Wawel 24gr z nadrukiem na znaczku opłaty używana jako polski formularz-koperta służbowa. Kasowana. • 1945-46 Vorgefundene GG Umschlag Wavel 24gr mit Aufdruck nach Wertstempel und verwendet als polnische Postformular-Dienstumschlag. Gestempelt. • 1945-46 ex-GG stamped cover Wawel Castle 24gr with overprint on stamp and used as Polish postal form [official cover]. Cancelled. (Fi. 450)350,-
3466.• Fałszerstwo na szkodę poczty, list z Sopotu 13.3.65 do Bydgoszczy. Kasowniki nadawczy i odbiorczy. • Fälschung zum Schaden der Post auf Brief aus Sopot 13.3.65 nach Bydgoszcz mit Augabe- und Ankunftstempeln. • Postal forgery on cover from Sopot 13.3.65 to Bydgoszcz with sending and receipt cancels.150,-
3467.• Niemiecki formularz telegraficzny użyty jako polski telegram z Poznania 8.4.45 do Warszawy. • Telegrammblatt der Deutsche Post Osten als polnische Telegramm aus Posen 8.4.45 nach Warschau. • German telegram form used as Polish telegram from Poznań 8.4.45 to Warsaw.170,-
3468.• Formularz telegraficzny GG użyty jako polski z Lublina 10.3.1945 do Torunia. • GG Telegrammblatt vrwendet als polnische aus Lublin 10.3.1945 nach Toruń. • German telegram form used as Polish telegram from Lublin 10.3.1945 to Toruń.250,-
3469.• BRWINÓW, 16 znaczków, gw. Petriuk, znaczek 10zł z zaświadczeniem Gryżewskiego. • BRWINÓW, 16 Werte, gepr. Petriuk, Marke 10zł mit Bestätigung Gryżewski. • BRWINÓW, 16 stamps, sign. Petriuk, stamp 10zł with attestation Gryżewski.600,-
3470.№ 4 Mi. ex 78 Sc. ex N83 • KOŃSKIE, Hitler 24gr z odwróconym nadrukiem Poczta Polska, gw. Krawczyk. • KOŃSKIE, Hitler 24gr mit kopfstehender Aufdruck Poczta Polska, gepr. Krawczyk. • KOŃSKIE, Hitler 24gr with inverted overprint Poczta Polska, sign. Krawczyk.350,-
3471.№ 7 Mi. ex 111 Sc. ex N89 • KOŃSKIE, 3 znaczki Hitler 60gr z nadrukiem, gw. Krawczyk. • KOŃSKIE, 3 Marken Hitler zu 60gr mit Aufdruck, gepr. Krawczyk. • KOŃSKIE, 3 stamps Hitler 60gr of 60gr with overprint, sign. Krawczyk. (Fi. 300)250,-
3472.№ 1, 4[2x], 5 - 7, 9 Mi. ex 71,78[2x],81, 110, 111, 86 Sc. ex N76, 83[2x], 86, 88, 89, 94 • KOŃSKIE, 7 znaczków Hitler z nadrukiem na grzecznościowym liście poleconym z 14.11.45, gw. Krawczyk. • KOŃSKIE, 7 Marken Hitler mit Aufdruck auf Gefälligkeits-R-Brief vom 14.11.45, gepr. Krawczyk. • KOŃSKIE, 7 stamps Hitler with overprint on affabilited, registered letter of 14.11.45, sign. Krawczyk.400,-
3473.№ 3[2x], 5[2x], 6[2x],9 Mi. ex 74[2x], 81[2x], 110[2x], 86 Sc. ex N79[2x], 86[2x], 88[2x], 94 • KOŃSKIE, 3 parki i zn. 1zł Hitler z nadrukiem na grzecznościowym liście poleconym z 15.11.45, gw. Krawczyk. • KOŃSKIE, 3 Paare und Marke 1zł Hitler mit Aufdruck auf Gefälligkeits-R-Brief vom 15.11.45, gepr. Krawczyk. • KOŃSKIE, 3 pairs and stamp 1zł Hitler with overprint on affabilited, registered letter of 15.11.45, sign. Krawczyk.300,-
3474.№ 1, 2, 6, 8, 9, Cp1 Mi. ex 71, 72, 110, 112, 86, P13 Sc. ex N76, 77, 88, 90, 94 • KOŃSKIE, 5 znaczków Hitler z przedrukiem na lokalnej kartce pocztowej [ex GG Hitler 12gr] jako kartka grzecznościowa, polecona z 17.11.45. Gw. Krawczyk. • KOŃSKIE, 5 Marken Hitler mit Aufdruck auf Lokal-Postkarte [ex GG Hitler 12gr] als Gefälligkeits-R-Karte vom 74.11.45, gepr. Krawczyk. • KOŃSKIE, 5 stamps Hitler with overprint on local postcard [ex GG Hitler 12gr] as affabilited, registered card of 15.11.45, sign. Krawczyk.500,-
3475.**• ŁĘKI SZLACHECKIE, gw. J.Tokar. • ŁĘKI SZLACHECKIE, gepr. J.Tokar. • ŁĘKI SZLACHECKIE, sign. J.Tokar.500,-
3476.**№ PPF 4, 4a Mi. ex 43[2x] Sc. N80 [2x] • MILANÓWEK, 2 znaczki Hitler z przedrukiem 1zł/12gr, nadruk czerwony i czarny. Gw. Korszeń. • MILANÓWEK, 2 Marken Hitler mit roter und schwarzer Aufdruck 1zł/12gr. gepr. Korszeń. • MILANÓWEK, 2 stamps Hitler with red and black overprint 1zł/12gr. Sign. Korszeń. (Fi. PPF 350)170,-
3477.**№ PPF 4, 4a Mi. ex 43[8x] Sc. N80 [8x] • MILANÓWEK, dwa 4-bloki, Hitler z przedrukiem 1zł/12gr, nadruk czerwony i czarny. Gw. Korszeń. • MILANÓWEK, 2 Viererblöcke, Hitler mit roter und schwarzer Aufdruck 1zł/12gr. gepr. Korszeń. • MILANÓWEK, 2 block of 4, Hitler with red and black overprint 1zł/12gr. Sign. Korszeń. (Fi. PPF 1400 +)650,-
3478.№ PPF 4, 4a, 6, Cp1 Mi. ex 43[2x], 45, P13 Sc. N80 [2x], 83 • MILANÓWEK, 2 znaczki Hitler z przedrukiem 1zł/12gr i jeden 2zł/24gr na lokalnej kartce pocztowej [ex GG Hitler 12gr]. Gw. J.Tokar. • MILANÓWEK, 2 Marken Hitler mit Aufdruck 1zł/12gr und eine 2zł/24gr auf Lokal-Postkarte [ex GG Hitler 12gr]. gepr. J.Tokar. • MILANÓWEK, 2 stamps Hitler with overprint 1zł/12gr and one 2zł/24gr on local postcard {ex GG Hitler 12gr]. Sign. J.Tokar. (Fi. PPF 1050)600,-
3479.• NIEZABITÓW, 11 znaczków Hitler z przedrukiem, gw. Krawczyk. • NIEZABITÓW, 11 Marken Hitler mit Aufdruck, gepr. Krawczyk. • NIEZABITÓW, 11 stamps, Hitler with overprint, sign. Krawczyk.500,-
3480.**№ PPF 19 Mi. ex 105 Sc. ex NB 28 • NIEZABITÓW, znaczek Lublin z nadrukiem 25gr/12+38gr, lekkie ślady przywarcia, gw. Krawczyk, Falkowski. • NIEZABITÓW, Marke Lublin mit Aufdruck 25gr/12+38gr, minimale Punkte auf Gummi. gepr. Krawczyk, Falkowski. • NIEZABITÓW, stamp Lublin with overprint 25gr/12+38gr, lightly damaged gum. Sign. Krawczyk, Falkowski.180,-
3481.**№ PPF 19a Mi. ex 113 Sc. ex N 100 • WĄWOLNICA, Barbakan z nadrukiem 1.50/2zł, z gwiazdką, gw. Krawczyk, Falkowski. • WĄWOLNICA, Barbakan mit Aufdruck 1.50/2zł, mit Stern, gepr. Krawczyk, Falkowski. • WĄWOLNICA, Rondel Cracow with overprint 1.50/ 2zł, with star. Sign. Krawczyk, Falkowski. (Fi. PPF 160)150,-
3482.№ PPF 19a Mi. ex 113 Sc. ex N 100 • WĄWOLNICA, Barbakan z nadrukiem 1.50/2zł, z gwiazdką, gw. Falkowski. • WĄWOLNICA, Barbakan mit Aufdruck 1.50/2zł, mit Stern, gepr. Falkowski. • WĄWOLNICA, Rondel Cracow with overprint 1.50/ 2zł, with star. Sign. Falkowski. (Fi. PPF 130)120,-
3483.**№ ex 118 Mi. ex 118 Sc. ex NB 34 • ZAMOŚĆ, znaczek GG, urodziny Hitlera 24+ 1zł z nadrukiem lokalnym, dotychczas nieznany i nie katalogowany, UNIKAT. Gw. Jungjohann, fotoatest Schmutz !! • ZAMOŚĆ, GG Marke, Geburtstag von Hitler 24+ 1zł mit Lokalaufdruck, bisher unbekannt und nicht katalogisiert, UNIKAT. gepr. Jungjohann, Fotoattest Schmutz !! • ZAMOŚĆ, GG stamp, Hitler’s birthday 24+ 1zł with local overprint, up to here unknown and not catalogued. UNIQUE. Sign. Jungjohann, photo certificate Schmutz !!4 500,-
3484.• 1966, Oficjalny rocznik znaczków polskich w formie książkowej. • 1966, Jahreszusammenbuch der Polnischen Post. • 1966, book with complete year set of Polish Post150,-
3485.• 1967, Oficjalny rocznik znaczków polskich w formie książkowej. • 1967, Jahreszusammenbuch der Polnischen Post. • 1967, book with complete year set of Polish Post150,-
3486.• 2000, Oficjalny rocznik znaczków polskich w formie książkowej. • 2000, Jahreszusammenbuch der Polnischen Post. • 2000, book with complete year set of Polish Post150,-
3487.• 2001, Oficjalny rocznik znaczków polskich w formie książkowej. • 2001, Jahreszusammenbuch der Polnischen Post. • 2001, book with complete year set of Polish Post150,-
3488.• 2002, Oficjalny rocznik znaczków polskich w formie książkowej. • 2002, Jahreszusammenbuch der Polnischen Post. • 2002, book with complete year set of Polish Post150,-
3489.• 2003, Oficjalny rocznik znaczków polskich w formie książkowej. • 2003, Jahreszusammenbuch der Polnischen Post. • 2003, book with complete year set of Polish Post150,-
3490.• 2004, Oficjalny rocznik znaczków polskich w formie książkowej. • 2004, Jahreszusammenbuch der Polnischen Post. • 2004, book with complete year set of Polish Post150,-
3491.• 2005, Oficjalny rocznik znaczków polskich w formie książkowej. • 2005, Jahreszusammenbuch der Polnischen Post. • 2005, book with complete year set of Polish Post150,-