[pl] [de] [en]

Ogólny regulamin aukcji

 1. Aukcja jest publiczna i dobrowolna. W aukcji mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.
 2. Stawki przebicia określone są w sposób następujący:
 3. Licytacja trwa do momentu aż padnie najwyższa oferta. Walor uznaje się za sprzedany po trzecim zawołaniu i uderzeniu młotka. Aukcjoner ma prawo w uzasadnionych przypadkach odmówić licytowania danego lotu, a także łączyć i rozdzielać wystawione na licytację loty. Licytujący jest zobowiązany swoją ofertą także wtedy, gdy zostanie przelicytowany, ale ta wyższa oferta będzie uznana za nieważną, lub też z innych powodów nie zostanie zaakceptowana przez aukcjonera. W przypadku gdy jakaś oferta, zostanie w wyniku zaistniałego błędu pominięta, jak i też w każdym innym wypadku, gdy zajdą uzasadnione wątpliwości, aukcjoner może zakończyć aukcję i rozpocząć ją od nowa. Uderzenie młotka jest równoznaczne z zawarciem umowy między sprzedającym a kupującym.
 4. Zlecenia pisemne (wysłane faxem) będą traktowane z pełną troska o zabezpieczenie interesów klienta. Maksymalna cena jaka klient nie biorący bezpośredniego udziału w aukcji, zgodził się zapłacić za licytowany towar, będzie składana tylko do poziomu umożliwiającego przebicie innych ofert.
 5. Prowadzący aukcje pobiera od nabywcy prowizję, w wysokości 15% od każdego wylicytowanego lotu + 7 złotych. Nabywca ponosi koszty przesyłki, zapakowania, ubezpieczenia i innych ewentualnych kosztów związanych z wysyłką.
 6. Rachunki dla osób licytujących na Sali aukcyjnej wystawiane są na miejscu, pozostałe rachunki dostarczane są pocztą.
 7. Osoby licytujące dla kogoś innego, powinny zgłosić to przed aukcją. W przeciwnym razie zostaną uznane za licytujące dla siebie.
 8. Loty pozostają własnością sprzedającego do czasu pełnego uiszczenia opłat przez nabywcę. Przez pełne opłaty rozumie się wszelkie koszty związane z transakcją, takie jak opłaty za realizację czeków, porto itp. Kupujący nie ma prawa domagać się otrzymania wylicytowanego towaru jeśli nie uiścił opłat w pełni.
 9. Licytujący obecni na sali aukcyjnej powinni dokonać pełnej zapłaty za wylicytowany towar na miejscu. W uzasadnionych przypadkach mogą zapłacić w terminie do 7 dni.
 10. Osoby licytujące za pomocą zlecenia pisemnego powinny zapłacić za rachunek niezwłocznie po jego otrzymaniu, a najpóźniej po 7 dniach.
 11. Opłata za wylicytowany towar powinna zostać uiszczona przez nabywcę najdalej w ciągu 7 dni. Jeśli nabywca nie zrobi tego w tym czasie, obciąża się go kosztami w wysokości 10% wylicytowanej ceny za każdy rozpoczęty miesiąc zwłoki. Jeśli nabywca wycofa się z kontraktu, na nim spoczywa odpowiedzialność za wynikłe z tego szkody. Prowadzącemu aukcję przysługuje wówczas odszkodowanie w wysokości 25% wylicytowanej sumy jako rekompensata utraconej prowizji i pozostałych poniesionych kosztów.
 12. Aukcjoner zobowiązuje się chronić wylicytowany przez nabywcę towar przed uszkodzeniem do momentu przekazania go poczcie. Od tego czasu, ryzyko związane z ewentualnym uszkodzeniem towaru, ponosi nabywca.
 13. Wszystkie loty mogą być oglądane i sprawdzane przed aukcją. Opisy w katalogu, sporządzone zostały z najwyższą starannością i wedle najlepszej wiedzy aukcjonera.
 14. Nabywca ma prawo do zgłoszenia aukcjonerowi reklamacji o wadach zakupionego towaru. Reklamacja musi być zgłoszona w ciągu 14 dni od czasu otrzymania lotu przez nabywcę. Prowadzący aukcję może zażądać od nabywcy opinii dwóch niezależnych ekspertów potwierdzających defekty reklamowanego towaru. Koszty takiej ekspertyzy obciążają nabywcę. W przypadku uzasadnionej reklamacji aukcjoner zobowiązuje się zwrócić nabywcy wylicytowaną sumę i koszty prowizji. Domaganie się przez nabywcę jakiegokolwiek dodatkowego zadośćuczynienia od aukcjonera nie zostanie uwzględnione. Zwracany towar musi pozostawać w stanie, w jakim został zakupiony. Wszelkie ingerencje w stosunku do zakupionych lotów spowodują nieuwzględnienie reklamacji.
 15. Reklamacji nie uwzględnia się w przypadku lotów zawierajacych więcej niż dwie pozycje, lotów łączonych oraz zbiorów. Reklamacji nie podlegają loty, w przypadku których wyraźnie zaznaczono to, że posiadają defekty, lub że są fałszywe. Także defekty wyraźnie widoczne na ilustracjach w katalogu nie mogą być przedmiotem reklamacji.
 16. Zakazuje się prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej lub wymiennej na terenie sali aukcyjnej. Aukcjoner zastrzega sobie też prawo do wykluczenia wskazanych osób z udziału w aukcji, bez konieczności podawania przyczyny.
 17. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi i podane są w złotych polskich. Oferty poniżej ceny wywoławczej będą rozpatrywane po aukcji.
 18. Zalicytowanie jest równoznaczne z akceptacją zasad powyższego regulaminu. Jest on dla stron wiążącym kontraktem. Aukcjoner może dochodzić swoich praw, wynikających z akceptacji przez strony powyższego regulaminu w sądzie.
 19. Miejscem do rozstrzygania wszelkich sporów jest Sąd Rejonowy w Warszawie.